Részismereti képzések

ápr

12.

Részismereti képzések

A Kar a vele hallgatói jogviszonyban nem álló személyeknek – részismereti képzés céljából – hallgatói jogviszony keretében – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges képzésre felvételt hirdet 

 

  • a jogász osztatlan képzés nappali és levelező munkarendű mintatanterveiben az adott félévben érvényes tanulmányi tájékoztató szerint meghirdetésre kerülő képzési programjára, 
  • vagy szakirányú továbbképzés esetében – a szakfelelős döntése alapján – szakirányú továbbképzés egyes tantárgyaira.

A részismereti képzés keretében, legfeljebb egymást követő négy féléven keresztül a jogász szak, vagy a szakirányú továbbképzések egyes meghatározott tantárgyain hallgatói jogviszony létesítésével vehet részt a hallgató.
A képzés célja, hogy kinyissa a jogász szak tantárgyait a szélesebb nagyközönség részére. Egyes speciális tantárgyak ezen túlmenően alkalmasak lehetnek a szakmai specializációk részismereti képzés keretében történő elsajátítására is.

Képzési jellemzők

A képzéssel kapcsolatos legfontosabb tartalmi és eljárási szabályokat az 1/2023. (VII. 21.) számú dékáni utasítás (a részismereti jogviszony létesítésének feltételeiről és a kapcsolódó eljárásrendről a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán) tartalmazza.

Dékáni utasítás

A részismereti képzésben történő részvétel nem vezet felsőfokú oklevél megszerzéséhez, nem ad felsőfokú végzettséget, sem szakképzettséget, azonban a Kar a megszerzett ismeretekről, azaz a sikeresen teljesített tanulmányi teljesítményről az elektronikus tanulmányi rendszeréből a tárgyleírást is tartalmazó mikrotanúsítványt állít ki. 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) bevezetett egy olyan rövid ciklusú képzési formát, amely során a hallgatók ugyan nem szereznek felsőfokú végzettséget, sem szakképzettséget, azonban lehetőségük nyílik hallgatói jogviszony keretében betekintést nyerni a Kar képzési kínálatába úgy, hogy az elvégzett kurzus, modul teljesítése felsőfokú tanulmányokba a kreditátvitel szabályai szerint beszámítható.

Képzés helyszíne 

Állam- és Jogtudományi Kar (7622 Pécs, 48-as tér 1.)

Választható tantárgyak

Az 1/2023. (VII.21.) számú dékáni utasítás alapján a jogász osztatlan képzés nappali és levelező munkarendű mintatanterveiben az adott félévben érvényes tanulmányi tájékoztató szerint meghirdetésre kerülő tantárgyak válaszhatóak. 

Nappali tagozaton a választható tantárgyak >>
Levelező tagozaton a választható tantárgyak >>
Szakirányú továbbképzés esetében – a szakfelelős döntése alapján – szakirányú továbbképzés egyes tantárgyaira. 

Felvételi információk

Jelentkezési feltétel

Részismereti képzésre jelentkezhet, aki magyar érettségi bizonyítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, külföldi oktatási intézmény elvégzését tanúsító és az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítvánnyal rendelkezik, és a Karral hallgatói jogviszonyban nem áll.
Részismereti képzés keretében szakirányú továbbképzési program egyes kiajánlott tantárgyaira jelentkezhet az, aki teljesíti az adott szak bemeneti követelményeit.

A részismereti képzésre történő jelentkezést a tanulmányi osztályon kell leadni, legkésőbb a félév kezdetét megelőző 15 naptári nappal, az erre rendszeresített űrlapon (1. számú melléklet). A jelentkezésben meg kell jelölni, hogy a részismereti képzés során a jelentkező milyen tanulmányokat kíván folytatni, valamint csatolni kell a felvételi feltételek fennállását igazoló dokumentumokat. A kérelem elektronikus úton is benyújtható az info@ajk.pte.hu e-mail címre.

A jelentkezésről a Kari Tanulmányi Bizottság (továbbiakban: TB) dönt legkésőbb a félév első hetéig. A TB határozatában – az előfeltételi rendre is figyelemmel – rendelkezik arról, hogy a hallgató a Karon milyen kurzusokat jogosult felvenni, továbbá meghatározza az önköltség összegét, valamint a képzés munkarendjét.

A hallgató a részismereti képzés további féléveiben köteles a tanulmányok folytatására vonatkozó kérelmét legkésőbb a tanulmányi tájékoztatóban közzétett bejelentkezési időszak végéig az erre rendszeresített űrlapon (2. számú melléklet) a tanulmányi osztályon benyújtani.
Amennyiben a hallgató a további félévekben nem ad be a részismereti képzés folytatására vonatkozó kérelmet, a hallgatói jogviszonya megszűnik.

 

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 18.

 

Jelentkezni a Jelentkezési lap kitöltésével és szükséges csatolmányok beküldésével lehet. Kérjük, szíveskedjék csatolni a végzettséget igazoló oklevél másolatát!

Beküldendő: PTE ÁJK Tanulmányi Osztály H-7622 Pécs, 48-as tér 1. vagy info@ajk.pte.hu

Költségtérítés összege

15.000 Ft/kredit – a fizetendő önköltség összegét a TB a határozatában rögzíti

Ösztöndíjak

Ezen a képzési formán nem érhetők el ösztöndíjak.