TDK

A tudományos diákköri mozgalom a tehetséggondozás és a hallgatói önképzés sajátos formája, amelyet gyakran hungarikumként emlegetnek.

A vonatkozó 24/2013. kormányrendelet értelmében a tudományos diákkör a hazai, illetve határon túli felsőoktatási intézményekben, azok karain, intézeteiben, tanszékein, műhelyeiben és e szervezetekkel együttműködő kutatóintézetekben működő önképzőköri forma. A diákköri tevékenység alapja az oktatók és hallgatók közötti együttműködés, műhelymunka, szakmai kapcsolat. A tudományos diákkör célja – többek között – a hallgatók tudományos ismereteinek elmélyítése, bővítése, a tudományos igényű önképzés, ennek következtében a képzési követelményeket, a tantervi kötelezettséget meghaladó tudás elsajátítása, a hallgatók bevonása a tudományos kutatásba, továbbá a diákköri munka során elért egyéni eredmények szakmai nyilvánosságának és megítélésének biztosítása, hasznosításának elősegítése. A tudományos diákkörökben a hallgatók kutatómunkát folytatnak, amelynek eredményeit pályamunkákban összegzik. Az így létrehozott alkotásokat a felsőoktatási intézményekben, azok karain, intézményközi, országos és nemzetközi tudományos diákköri konferenciákon mutatják be és mérik össze. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát kétévente rendeznek (otdk.hu). Az OTDK-ra a hazai felsőoktatási intézmények, valamint azok karai rendezésében lebonyolított tudományos diákköri konferenciákon (ITDK) szerezhetnek jogosultságot a hallgatók, az aktuális felhívásoknak megfelelő pályaművekkel és azok személyes bemutatásával. A jelenlegi szabályok szerint az OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójába karunk 40 pályamunkát nevezhet, azonban témájuktól függően a hallgatók akár a Had- és Rendészettudományi Szekció valamelyik tagozatában is indulhatnak. A jogász TDK-konferenciákon a pályamunkákat hagyományosan hallgatói opponensek is véleményezik, akik szintén a diákköri tagok közül kerülnek ki, és az OTDK-n köztük is verseny zajlik.

A munkát országos szinten az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) fogja össze, tudományterületenként pedig Szakmai Bizottságok működnek. A PTE ÁJK Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke, dr. Balogh Ágnes egyetemi docens és titkára, dr. Korsóné dr. Delacasse Krisztina adjunktus képviselik a kart az OTDT Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottságban.

A legutóbbi Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért eredményeink itt olvashatók.

Az országos konferencián első helyezést elért hallgatók az OTDK mind a 16 tudományterületi szekciójából pályázhatnak a Pro Scientia Aranyéremre, amelyet 1989 óta kétévente összesen legfeljebb 51 főnek ítélnek oda (átlagosan 3 kitüntetett van az Állam- és Jogtudományok területéről). A karról Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben részesültek:

  • Delacasse Krisztina (1993)
  • Csöndes Mónika (2005)
  • Kovács Mónika (2005)
  • Nagy Noémi (2009)
  • László Balázs (2013)
  • Hohmann Balázs (2015)
  • Niklai Patrícia Dominika (2017)
  • Galicz Kamilla Zsuzsanna (2019)

A diákkörök tevékenysége nem merül ki a hallgatók egyéni felkészítésében, hanem az egy-egy szakterület iránt érdeklődők számára a közösség élményét is adják: előadások szervezésével, intézménylátogatásokkal, kirándulással egybekötött szakmai programokkal színesítik a kar közéletét is. Az utóbbi években pályázati források igénybevételével a kari TDT is kezdeményezője, szervezője volt ilyen rendezvényeknek. 2017 óta – hallgatói kezdeményezésre – lehetőség szerint minden félévben ún. TDK orientációs napot tartunk, amelyek során bemutatkozhatnak a karon működő diákkörök, a hallgatók pedig nagyobb közönség előtt is gyakorolhatják választott témájuk előadását.

A kar 2022 tavaszán, a PTE centenáriumi rendezvénysorozatába illeszkedő programként, hagyományteremtő szándékkal szervezte meg a Jogász Diákkörösök Országos Találkozóját, amelyen mintegy 140 fő vett részt.

A karon jelenleg 17 diákköri műhely működik: Alkotmányjogi TDK, Büntetőjogi TDK, Büntető eljárásjogi TDK, Büntetés-végrehajtási jogi és kriminológiai TDK, Családjogi és mediációs TDK, Emberi jogi, jogbölcseleti és társadalomelméleti TDK, Gazdasági és kereskedelmi jogi TDK, Informatikai és kommunikációs jogi TDK, Jogtörténeti TDK, Közigazgatási jogi TDK, Kriminalisztikai TDK, Munkajogi TDK, Nemzetközi- és európajogi TDK, Pénzügyi jogi TDK, Polgári jogi TDK, Polgári eljárásjogi TDK, Római jogi TDK.

A diákköri tevékenység első lépése valamely kari diákköri műhelyhez való csatlakozás, amelyre nézve az egyes diákkörök saját feltételrendszerrel rendelkezhetnek (ez jelentheti a tudományterület iránti érdeklődést, az ahhoz tartozó tárgyakból megfelelő előmenetelt, teljesített vizsgákat, az összejöveteleik rendszeres látogatását stb.). Jelentkezni a diákkörökbe az általuk meghirdetettek szerint lehet, érdeklődni a szakvezető oktatóknál, illetve a hallgatói titkároknál kell.
A kari TDT a "PTE ÁJK diákkörei" elnevezésű Teams-csoportban tartja a közvetlen kapcsolatot a diákköri tagokkal, az új belépőknek (és mindazoknak, akik még nem tagjai a csoportnak) az alábbi linken keresztül kell kérniük a csatlakozást: PTE ÁJK diákkörei | Általános | Microsoft Teams

TDK-tagságról és diákköri tevékenységről igazolást a kari TDT-titkárnál az alábbi űrlap kitöltésével lehet igényelni:
https://forms.office.com/r/ewXfmKjhdq

Összefoglaló táblázat a kar diákköreiről »

A soron következő,  37. OTDK szekciói és helyszínei: https://otdk.hu/hir/meghirdetesre-kerult-a-37-orszagos-tudomanyos-diakkori-konferencia. Az Állam- és Jogtudományi Szekció házigazdája a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara lesz.

Az előző 36. OTDK-n elért eredményeink »

Összefoglaló táblázat a PTE ÁJK eddigi OTDK-eredményeiről »


A PTE ÁJK Tudományos Diákköreinek 2022/23. évi programjait a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogató által gondozott Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett, a "Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, valamint tudományos műhelyein való részvétel és a lebonyolítási feladatok ellátására" kiírt NTP-HHTDK-22-0019 azonosítójú pályázat keretében valósítjuk meg.

További támogatói információk >>

Logók