Kiadványok

A Jogi Kar önállóan vagy kiadókkal együttműködve számos folyóiratot, sorozatot, periodikát és önálló kötetet jelentet meg, mind a tanulmányok segítése, mind a tudományos eredmények közzététele céljából.

Jura

Az 1994 óta évente kétszer megjelenő Jura a Kar oktatói és más kutatók tanulmányait teszi közzé. Az állam- és jogtudományi cikkek, kutatási eredmények mellett számos recenzió, konferenciáról szóló beszámoló jelent meg a folyóiratban, ízelítőül pedig más, kapcsolódó tudományágak képviselői is bemutatkozhattak.


Pécsi Profit

A Pécsi Profit magazin kifejezett célja, hogy közelebb hozza hallgatótársainkat a pénzügyek világához és segítsünk megérteni mi is az a pénz, hogyan működik? Valóban ez hajtja a világot? Mit ér a pénzünk? Hogy látjuk azt Mi, jogászok? - Megjelenik minden hónap első péntekén a Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tudományos Diákkör gondozásában.


Jogi Klinikai Folyóirat


Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata

A Kar talán legismertebb kiadványa a jóval száz kötet feletti művet felvonultató Studia Iuridica. A szabálytalan időközönként megjelenő kiadványok között magyarul és idegen nyelven is találunk a jogtudomány egyes részeit tárgyaló monográfiákat, a Kar jelenlegi és múltbeli oktatóinak munkásságát ünneplő, a kollégák által írt tanulmányokat tartalmazó emlékköteteket és oktatóink tudományos publikációit összegyűjtő bibliográfiákat.
A Studia Iuridica sorozaton belül 2008-tól rendszeresen megjelenik az „Essays of Faculty of Law University of Pécs, Yearbook of …” című angol nyelvű tanulmányokat közlő évkönyv, amely önálló szerkesztőbizottsággal és tanácsadó testülettel rendelkezik.


Institutiones Iuris

Számos, a Kar oktatói által írt tankönyv, monográfia került kiadásra a Dialóg Campus Kiadó Institutiones Iuris sorozatában. Az Institutiones Iuris Doktori Értekezések sorozatában  jelent meg számos, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolájában védett doktori értekezés szerkesztett változata.


Dolgozatok az Állam- és Jogtudományok Köréből

A Kar 1971 és 1989 között megjelent, ma már nem élő sorozata a Kar kutatóinak korábbi tudományos eredményeit és a jogtudomány fejlesztése érdekében tett erőfeszítéseit hordozza a mai napig.


PhD Tanulmányok

A Doktori Iskola hallgatói számára a PhD Tanulmányok sorozat ad lehetőséget arra, hogy tudományos írásaikat nyomtatásban láthassák. A lektorált tanulmánykötetek így a jogtudomány valamennyi területén folytatott legújabb kutatások eredményeit tartalmazzák.


Studia Iuvenum Iurisperitorum

A periodika már indulásakor célul tűzte ki, hogy publikálási lehetőséget biztosít a kari tudományos diákkörök hallgatói számára. A törekvések között az is szerepelt, hogy a konzulensek által kimagasló minőségűnek ítélt szakdolgozatok alapján készített írások is helyet kapjanak e kari kiadványban. A Studia Iuvenum Iurisperitorum bizonyos szempontból a Studia Iuvenum folytatásának tekinthető, amely 1984 és 1986 között jelentette meg az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon eredményesen szerepelt értekezések rövidített változatait és a fiatal oktatók tanulmányait.
Ez a sorozat a Studia Iuvenum tartalmától részben eltér, mert egyrészt a PTE Állam- és Jogtudományi Kara valamennyi – nem csak OTDK-n szerepelt – hallgatójának kíván lehetőséget nyújtani arra, hogy színvonalas tanulmányát e kötetekben közzétehesse, másrészt kizárólag a hallgatók írásainak megjelentetésére szolgál.
A szerkesztők remélik, hogy ez a publikálási lehetőség egyike lesz annak az ösztönző erőnek, amely a hallgatókat a tudományos munkássághoz vezeti.


Infokommunikáció és Jog

Az eleinte a Dialóg Campus Kiadó, mára a HVG-ORAC Kiadó gondozásában megjelenő folyóirat informatikai jogi, távközlési jogi és médiajogi témájú, valamint adatvédelmi, szerzői jogi, versenyjogi kérdésekkel, a személyiségvédelemmel, az elektronikus kereskedelem szabályozásával és az elektronikus közigazgatással foglalkozó írásokat közöl.


Pécsi Munkajogi Közlemények

A PTE ÁJK Összehasonlító és Európai Munkajogi Kutatóintézetének félévente megjelenő, a munkajog témakörében tanulmányokat, cikkeket, ismertetéseket közlő folyóirata.


Studia Europaea

Az Európa Központ által kiadott Studia Europaea fősorozat elsősorban az Európai Unió működésével, valamint a nemzetközi közösségben elfoglalt helyével és szerepével, továbbá az általában vett nemzetközi kapcsolatok multidiszciplináris megközelítésű témaköreivel foglalkozó kiadványokat jelentet meg. Alsorozatai tudományos művek (Jurisprudentia et Practica), forráskiadások (Fontes Juris; Jurisdictio) és időszaki kiadányok (Working Paper).


Pécs Journal of International and European Law

A Pécs Journal of International and European Law a PTE ÁJK Európa Központ angol nyelvű elektronikus szakfolyóirata, amely nemzetközi joggal és az Európai Unió jogával foglalkozik, ingyenesen elérhető (open access) formában, nemzetközi szerkesztőbizottsággal, anonim lektorálással. A folyóirat 2014 óta jelenik meg, évente két alkalommal.


Journal of Eastern European Criminal Law

2015-ben a PTE ÁJK és a West University of Timisoara Jogi Kara közösen alapított egy nemzetközi folyóiratot, Journal of Eastern European Criminal Law címmel. A folyóiratot az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya "nemzetközi C" minősítéssel ismerte el. Főszerkesztője Viorel Pasca professzor Temesvárról és Gál István László professzor a PTE ÁJK képviseletében. A lap évente kétszer jelenik meg.


Expressis Verbis

A Jogi Kar jelentős eseményeit, a diákok mindennapi életét, tanulmányait és humorát a hallgatók által írt és szerkesztett diáklapból, az Expressis Verbisből ismerhetjük meg.

A Pécsi Jogi Kar 100 éve


Studia Iuvenum Iurisperitorum


Jogász Doktoranduszok I. Pécsi Találkozója – Tanulmánykötet

Szerkesztők: Bencsik András, Fülöp Péter. Kiadó: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája (Pécs, 2011)


Magyarország új alkotmányossága

Szerkesztő: Drinóczi Tímea. Kiadó: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (Pécs, 2011)


Jogász Doktoranduszok II. Pécsi Találkozója – Tanulmánykötet

Szerkesztők: Bencsik András, Fülöp Péter. Kiadó: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája (Pécs, 2012)


Eljárási alkotmányosság – különös tekintettel az alapjogvédelmi eljárásokra

Szerkesztő: Naszladi Georgina (Pécs 2018)
A kötet a K-109319. sz. OTKA kutatás („Eljárási alkotmányosság, különös tekintettel az alapjogvédelmi eljárásokra”) keretében készült.