A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán a tudományos diákkör célja a hallgatók bevezetése a kutató munkába, a doktori képzésbe való bekapcsolódás előkészítése, a kötelező tananyaggal kapcsolatos, de azt meghaladó, tudományos igényű önképzés és a hallgatók felkészítése az országos tudományos diákköri konferenciákon való részvételre.


Kari Tudományos Diákköri Konferencia
2015/2016. tanév

A PTE ÁJK-n 2016. június 20-22-én rendezzük a kari TDK konferenciát, amely egyúttal a 2017. évi XXXIII. OTDK első fordulóját jelentő minősítő (válogató) fórum is.

Az egyes tagozatok üléseinek pontos idejét és helyszíneit májusban tesszük közzé.

A kari konferenciára a nevezés határideje: 2016. május 6.
A nevezést a hallgatók e-mailben, a kari TDT titkárhoz (delacasse.krisztina@ajk.pte.hu) nyújtják be a dolgozat címének a megadásával és annak a tagozatnak a megjelölésével, amelyben indulni kívánnak.

A tagozatok az országos konferencia előzetes beosztásának megfelelően:

 1. Agrár- és Szövetkezeti Jogi Tagozat
 2. Alkotmányjogi Tagozat
 3. Büntetés-végrehajtási Jogi Tagozat
 4. Büntető-eljárásjogi Tagozat
 5. Büntetőjogi Tagozat
 6. Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tagozat
 7. Európai közjogi Tagozat
 8. Európai magánjogi Tagozat
 9. Fogyasztóvédelmi Jogi Tagozat
 10. Infokommunikációs Jogi Tagozat
 11. Jog- és Állambölcseleti Tagozat
 12. Környezetvédelmi Jogi Tagozat
 13. Közigazgatási Jogi Tagozat
 14. Kriminalisztika Tagozat
 15. Kriminológiai Tagozat
 16. Magyar Állam- és Jogtörténeti Tagozat
 17. Munkajogi Tagozat
 18. Nemzetközi Jogi Tagozat
 19. Nemzetközi Magánjogi Tagozat
 20. Pénzügyi Jogi Tagozat
 21. Polgári Eljárásjogi Tagozat
 22. Polgári Jogi Tagozat
 23. Római Jogi Tagozat
 24. Szociális Jogi Tagozat
 25. Versenyjogi Tagozat

A dolgozatok leadásának határideje a kari fordulóra 2016. június 1.

A dolgozatokat diákkörönként az adott TDK szakvezető oktatójának kell leadni.

Résztvevők köre:
A központi felhívás 2. sz. melléklete szerint azok a hallgatók szerezhetik meg a XXXIII. OTDK-ra az indulás jogát, akik az intézményi konferencia idején osztatlan (illetve BA/BSc,MA/MSc) képzésben vesznek részt és még nem szereztek abszolutóriumot.

Főbb tudnivalók a dolgozat formájáról:

 • a pályamunka maximális terjedelme 100.000 leütés (jegyzetekkel, irodalomjegyzékkel és mellékletekkel együtt), maximum 50 oldal
 • Times New Roman betűtípus, 12 pt, 1,5 sorköz, 2,5 cm margó
 • nem kell anonim, jeligés forma
 • a pályamunkának tartalmaznia kell a lezárás dátumát.

A továbbjutásra javasolt hallgatóknak a kari konferencia lebonyolítását és jegyzőkönyvének befogadását követően még 30 napjuk lesz véglegesíteni a dolgozat szövegét, és feltölteni az OTDT rendszerébe. Ez még nem azonos a nevezéssel, azonban a feltöltést el kell végezni, és ezt követően már nem lehet változtatni a pályamunka szövegén.

Tájékoztatásul:
A XXXIII. OTDK központi felhívása >>
Az Állam- és Jogtudományi Szekció országos felhívása >>


A TDK konferencia és a hallgatók felkészítése az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása című kiírásra benyújtott, NTP-HHTDK-15-0065 számú pályázat támogatásával valósul meg.

Logók