AURUM Posztgraduális Ösztöndíjprogram felhívás - Jelenleg folyamatban lévő tanulmányok támogatására

feb

03.

AURUM Posztgraduális Ösztöndíjprogram felhívás - Jelenleg folyamatban lévő tanulmányok támogatására

Az AURUM Alapítvány Posztgraduális Ösztöndíjprogramot hirdet jelenleg folyamatban lévő, kiemelkedő nemzetközi LL.M és azzal egyenértékű fokozatok megszerzésére irányuló jogi tanulmányok támogatása céljából. Alapítványunk célja, hogy a legtehetségesebb fiatal magyar jogászokat segítse a világviszonylatban is élvonalbéli egyetemeken megkezdett tanulmányaik sikeres teljesítésében.

A Posztgraduális Ösztöndíjprogram keretében összesen 1.000.000.-Ft-tól legfeljebb 10.000.000.-Ft-ig terjedő támogatást nyerhet el a pályázó.

A pályázathoz az alábbi dokumentumok elektronikus verzióját, illetve scannelt másolatát kérjük mellékelni:

§ 2 db szakmai ajánlás (legfeljebb 2-2 oldal terjedelemben);

§ részletes szakmai önéletrajz (legfeljebb 3 oldal terjedelemben);

§ motivációs levél magyar és angol nyelven (amennyiben a pályázó a támogatni kért tanulmányokat Franciaországban vagy Németországban folytatja, úgy a képzés szempontjából releváns nyelven), amelyben a pályázó egyebek mellett kifejti a tanulmányok során választott jogterület iránti elkötelezettségét és a választott szakmai programot, ennek indokait, valamint, hogy miképpen kívánja a megszerzett tudást később hasznosítani (legfeljebb 3 oldal terjedelemben);

§ A jelenleg folyamatban lévő, támogatni kért tanulmányainak részletes bemutatása (legfeljebb 2 oldal terjedelemben);

§ A megpályázni kívánt összeg és az azt alátámasztó költségterv, amely tartalmazza a pályázati forrás tervezett felhasználásának módját. Amennyiben a pályázó részesült már más anyagi támogatásban is, úgy kérjük, mellékeljen egy nyilatkozatot, amelyben büntetőjogi felelősségének tudatában nyilatkozik az elnyert támogatások pontos összegéről;

§ A nyelvismeretet igazoló bizonyítvány másolata;

§ Diploma másolata, annak mellékletével együtt, amely tartalmazza a képzés során szerzett érdemjegyeket is;

§ A tanulmányok megkezdésének (beiratkozás) igazolása az intézmény által.

§ Az Alapítvány honlapjáról letölthető adatvédelmi nyilatkozat aláírt példánya

A Posztgraduális Ösztöndíjprogramban ösztöndíjat nyert hallgatók kifejezetten vállalják, hogy a jelenleg folyamatban lévő tanulmányaikat sikerrel teljesítik az arra rendelkezésre álló időben, továbbá az AURUM Alapítvány felé írásban beszámolnak tanulmányaikról, valamint az elnyert

ösztöndíj felhasználásáról. Mindemellett az ösztöndíjas hallgatók vállalják, hogy tanulmányaik befejezését követően legalább egy alkalommal részt vesznek az Alapítvány által szervezett valamely rendezvényen, amelyen szóban is beszámolnak tanulmányaikról.

A folyamatban lévő tanulmányok támogatására irányuló Posztgraduális Ösztöndíjprogramra történő jelentkezés határideje 2023. február 28. napja. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A pályázati eljárás egy írásbeli és egy szóbeli fordulóból áll, a továbbjutó hallgatókat e-mailben értesítjük a szóbeli meghallgatás időpontjáról.

A pályázati anyagot kérjük a következő e-mail címre megküldeni: iroda@aurumalapitvany.hu.