Hallgatóknak

Az oktatás egy bevezető jellegű szemeszterből (Jogklinika I.), valamint egy gyakorlati jogklinikai képzésből (Jogklinika II.) áll.  Mindezek után a hallgatónak lehetősége van továbbra is a jogklinikai programban aktívan részt venni.

Jogklinika I.

 • A jogklinikai tevékenység főbb jellemzőinek ismertetése
 • Az oktatási metódus bemutatása
 • Perszimuláció, beadványok szerkesztése és perbeszéd tartásának gyakorlása
 • Az egyes hallgatók jogklinikával szembeni elvárásainak megismerése, az interaktivitás előtérbe helyezésével
 • A klinikai oktatás során hasznosuló kvalitások összefoglalása, a gyakorlati alkalmazás elméleti megalapozása
 • A sikeres gyakorló jogásszá váláshoz szükséges képességek fejlesztése a pszichológia által kimunkált tudományos eredmények gyakorlati felhasználásával. Prezentációs technikák bemutatása
 • Külső mentorokkal történő kapcsolatfelvétel, tájékoztató interaktív módszerekkel
 • A konkrét ügyfelekkel és jogesetekkel történő foglalkozás alapvető szakmai és etikai szabályainak ismertetése, a jövőre vonatkozó gyakorlati hasznosítás lehetséges módozatainak bemutatása

Jogklinika II. – Campus Legal Aid Clinic - Competency Clinic

A Campus Legal Aid Clinic program keretében a hallgatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy már egyetemi tanulmányaik alatt valós ügyekben hasznosíthassák elméleti tudásukat, fejleszthessék gyakorlati készségeiket, tanácsot nyújthassanak magyar és külföldi hallgatótársaik számára, utóbbi esetben idegen szaknyelvi ismereteiket is alkalmazni tudják. A tevékenység ellátását segíti, hogy a Jogklinika saját irodával is rendelkezik, a véleménykészítés formai és tartalmi kellékeit pedig a Jogklinika szabályzatai rögzítik. A felmerülő ügyekre a hallgatók csoportban keresnek megoldást, elsőként az ügyféllel egyeztetett személyes találkozó során felveszik a tényállást, majd összegyűjtik a tanácsadáshoz szükséges releváns jogszabályokat, végül írásban elkészítik a jogi véleményt. A hallgatók tevékenységét ügyvéd, bíró vagy oktató mentor felügyeli.

A Jogklinika II. szakmai gyakorlati területei:

 • A Pécsi Ítélőtábla tárgyaláslátogatást biztosít mind polgári, mind büntető ügyekben a hallgatók számára. A bírák a szeminárium keretén belül előadást is tartanak a bírói hivatásrendről, illetve beszélgetést, vitafórumot szerveznek aktuális jogi problémákról.
 • A Pécsi Törvényszék által, a Jogklinika szakmai együttműködésével szervezett gyakorlaton a hallgatók csoportokban egy meghatározott ügyet dolgoznak fel, melynek során megismerik az iratokat, részt vesznek a tárgyalásokon, elmerülnek az adott eset anyagi, illetve eljárásjogi hátterében. A gyakorlat végén nemcsak a bíró, hanem a hallgatók is „ítélkeznek”, így valóban részt vesznek a bíróság munkájában, a bíróval együtt vizsgálják meg az ügyet és ütköztethetik véleményüket az ítélkező bíró szakmai álláspontjával.
 • A Baranya Megyei Főügyészség és a Pécsi Járási Ügyészség a hallgatók számára lehetővé teszi, hogy az ügyészségi panasznapon részt vehessenek, elsajátíthassák az ügyfélkezelési módszereket, megismerhessék az ügyészek által ellátott feladatokat.
 • A Baranya Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Osztály Jogi Segítőszolgálata, valamint Büntető Mediációs, Áldozatsegítő Osztálya a mediáció, az áldozatsegítés és a jogi segítőszolgálat menetébe enged betekintést.
 • A Jogklinika II. kurzus során a hallgatók ellátogathatnak ügyvédi irodába is, ahol az ügyvéd által ellátott tevékenységeket ismerhetik meg és egyéni feladatokat végezhetnek.
 • A PILnet Alapítvány budapesti irodájában megismerkedhetnek a nemzetközi közérdekű jogászkodás, valamint a pro bono tevékenység lényegével, annak szervezeti működésével és nemzetközi hálózatával. A program keretében konkrét munkát végezhetnek nemzetközi környezetben.

A hallgatók a szakmai gyakorlathoz hasonlóan gyakorlati naplót vezetnek a Jogklinikán szerzett tapasztalataikról, s a tantárgyi kiírásnak megfelelően írásban benyújtják az adott Jogklinika II. tantárgyat vezető oktató részére, aki ezt, ha megfelelő, akkor igazolással látja el. Így az már a tanrendi követelményeknek megfelelően a szakmai gyakorlati koordinátornak benyújthatóvá válik.

Nemzetközi kitekintés

A Siegler Bird & Bird ügyvédi iroda a világ egyik vezető nemzetközi ügyvédi irodája gyakorlati lehetőséget nyújt a hallgatók számára a nemzetközi környezetben történő munkavégzésbe, illetve bonyolultabb, ügyekben a hallgatók jogesetmegoldását is segíti.

A PILnet Foundation Budapest, a Columbia University New York alapítványa a Jogklinika támogatója, a pro bono ügyvédi tevékenység szervezője, ezenkívül konferencia lehetőségeket nyújt a gyakorlati jogászképzéssel kapcsolatban, melyen a Jogklinika – mint szakmai partner – is képviselteti magát.

Füzy Tibor
címzetes egyetemi docens
Jogklinika vezetője
fuzy.tibor@ajk.pte.hu

Jogklinika a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán

Mi is az a jogklinika?

A klinikai képzés a jogi oktatásban az angolszász jogrendszerű államokban terjedt el, de globalizálódó világunkban az eltérő jogrendszerek közeledését és egymásra hatását érzékelve az európai jogi oktatásban is egyre több helyen alkalmazzák sikeresen. A terminológiát az orvosképzésből kölcsönözték, s az orvosi klinikai képzéshez hasonló jogi oktatási rendszer lehetőségeit járták körül. A jogklinika lényegét, a tudományos életben kialakult fogalmát alapul véve, az alábbiakban lehet összefoglalni: Olyan jogi gyakorlat, ahol a joghallgató egy gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező egyetemi oktató, vagy az adott szakterületen kiemelkedő jártasságot szerzett, ugyanakkor az oktatás iránt megfelelő elkötelezettséggel is rendelkező személy felügyelete alatt tényleges jogi munkákat végez, beleértve igazgatási funkciókat is, vagy bizonyos ügyvédi feladatokat, jogi tanácsadást lát el.

Mivel foglalkozik ?

A stúdium lényegi elemei az alábbiak:

 • Támogatja a jogászi képességek, a felelősségtudat, és a társadalmi problémák iránti érzékenység megerősítését.
 • Gyakorlatorientált, hallgatóközpontú, problémamegoldó interaktív tanítási-tanulási módszer. A gyakorlati munka a valós ügyekre, a valós ügyfelekre fókuszál, egy vagy több egyetemi oktató és az adott jogterület gyakorlati ismerőjének együttműködésében.
 • A hallgató a klinika tevékenysége keretében többek között interjúkat készít a leendő ügyfelekkel, tényvázlatot ír, tanácsadást és közvetítést folytat egyes vitás ügyekben, valamint gyakorolja az ellenfél meggyőzésének lehetséges technikáit
 • Felkutatja az adott jogvita megoldásához, vagy jogkérdés megválaszolásához szükséges joganyagot, joggyakorlatot, elméleti munkákat, majd ezt követően a megszerzett ismereteket összegzi és szakmailag helyes módon előterjesztést, javaslatot, fogalmazványt készít.
 • Már a hallgatói státusz megszerzésétől esélyt adhat a jövő karrierjének tudatos építésére, saját maga jogászi kvalitásainak még „felelősség nélküli” kipróbálására, fejlesztésére. A hallgatók az oktatókkal, külső professzionális szakértőkkel és az ügyfelekkel együtt tanulják, fejlesztik jogászi képességeiket.
 • A klinika törekszik arra, hogy hosszú távú kapcsolatot építsen ki a régióban működő közigazgatási, bírósági, ügyészségi, ügyvédi, közjegyzői, rendőri szervekkel, szakmai kamarákkal, valamint a gazdaság szereplőivel. Céljaként szerepel a külföldre történő kitekintés és a hallgatók megismertetése a nemzetközi együttműködésben történő munkavégzés sajátosságaival is. 
 • Segít a karriercélok közötti választásban az által, hogy a hallgató valós munkakörnyezetből szerez tapasztalatot, s így az előtt tudja a jogalkalmazást kipróbálni, mielőtt elkezdené hivatásos jogászi pályáját.