Gólyáknak

Hallgatói jogviszonyuk intézményünkbe történő beiratkozással jön létre. Ilyenkor a felvettek beiratkozási kérelmet töltenek ki a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül, ahova Neptun kóddal (korábbi hallgatóknak EHA kóddal) és a hozzá tartozó jelszóval lehet belépni. A Neptun kódot és a hozzá tartozó jelszót a Központi Tanulmányi Iroda küldi meg.

Neptun Tanulmányi Rendszer

A beiratkozási kérelem kitöltése során ellenőrzik, és ha szükséges javítják az adataikat, valamint a tanulmányok megkezdéséhez szükséges nyilatkozatokat teszik meg. A hallgatói jogviszony ennek a kérelemnek az elfogadásával jön létre. 

Az alábbi linken elérhető egy segédlet a Neptunban történő beiratkozás lépéseihez:
http://neptun.pte.hu/hu/segedlet/beiratkozasbejelentkezes

Az egy példányban kinyomtatott, aláírt vonalkódos beiratkozási lapot a PTE ÁJK Tanulmányi Osztályra (7622 Pécs Dohány utca 1-3.) kell elküldeni postai úton, vagy személyesen leadni. Ezt legkésőbb az intézményi beiratkozás napjáig szükséges megtenni.

A hallgatói jogviszony létrejöttéhez a sikeres beiratkozás kötelező, akár passzív, akár aktív kíván lenni a hallgató az első szemeszterben.

Amennyiben a felvett hallgató a beiratkozáshoz rendelkezésére álló határidőben nem iratkozik be, elveszti az adott felvételi határozatból következő beiratkozási jogát.

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 15.§ (5) bekezdése:
Adott felvételi határozattal a felvételt nyert jelentkező (a továbbiakban: felvett) –a 38. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – kizárólag az adott felvételi eljárást követő első regisztrációs időszakban iratkozhat be.

38. § (3) Kivételes esetben a hallgató a Tanulmányi Bizottságtól (TB) kérelmezheti utólagos
beiratkozás és bejelentkezés engedélyezését, legkésőbb a félév harmadik hetének végéig.

A TB utólagos beiratkozást, illetve utólagos bejelentkezést engedélyező döntése esetén a beiratkozásnak, illetve a bejelentkezésnek a félév negyedik hetének utolsó munkanapjáig meg kell történnie.

Amennyiben nem kíván beiratkozni, kérjük, ezt írásban jelezze az info@ajk.pte.hu e-mail címen.

Az első szemeszteres beiratkozást követően a hallgatónak tanulmányai során minden félév elején meg kell tennie bejelentkezését az adott félévre (Neptun-Ügyintézés-Beiratkozás/Bejelentkezés), nyilatkozva arról, hogy aktív vagy passzív kíván-e lenni.


Intézményi beiratkozás és tanévnyitó

Helyszín: Molnár Kálmán előadó (földszint, Aula)

Részletes és bővebb előadást tartunk az intézménnyel és tanulmányaikkal összefüggésben (megjelenés kötelező).

Kérjük, az intézményi beiratkozáshoz hozzák magukkal:

 • korábbi tanulmányokhoz, végzettséghez kötődő eredeti dokumentumokat (érettségi, felsőfokú bizonyítvány, oklevél, ha van, nyelvvizsga stb., sajátos nevelési igénnyel kapcsolatos igazolások – diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mozgáskorlátozott, látás- és hallássérült, …);
 • valamint az eredeti dokumentumok fénymásolatait;
 • 1 db igazolványképet, amelynek hátuljára nyomtatott betűkkel kérjük ráírni a nevet és a szakot.

Kérjük, az eredeti okmányokat és azok fénymásolatait feltétlenül hozzák magukkal, a Karon fénymásolásra csak díjfizetés ellenében, a főépületben van lehetőség!
A beiratkozáshoz az eredeti okmányok bemutatása elengedhetetlen!
Eredeti okmányokat (érettségi, nyelvvizsga, diploma, ha van) semmilyen körülmények között ne küldjenek postán!

A Központi Tanulmányi Iroda (KTI), amely a Pécsi Tudományegyetemen a felvételivel, pénzügyekkel és a diákigazolvány ügyintézéssel foglalkozik, minden félévben részletes tájékoztatást küld a hallgatóknak a tandíjfizetés eljárásról. Pénzügyekkel összefüggő kérdéseikkel minden esetben a Központi Tanulmányi Irodával kell felvenni a kapcsolatot.

A PTE-n érvényben lévő felvételi és pénzügyi szabályzatok, valamint a diákhitel igénylésével kapcsolatos tudnivalók, pénzügyi nyomtatványok mindenkor frissítve megtalálhatók a KTI honlapján.

Elérhetőségük:

A pénzügyekre vonatkozó adatokat folyamatosan ellenőrizni kell a Neptunban!


A költségtérítés fizetése

A költségtérítés/önköltség (továbbiakban költségtérítés) összegét három részletben fizethetik meg a Pécsi Tudományegyetem hallgatói:

 • Az első részlet (a költségtérítési díj 40%-a) beérkezési határideje:
  a beiratkozási/bejelentkezési időszak kezdetét megelőző nap
 • A második részlet (a költségtérítési díj 30%-a) beérkezési határideje:
  őszi félév esetén október 15., tavaszi félév esetén március 15.
 • A harmadik részlet (a költségtérítési díj 30%-a) beérkezési határideje:
  őszi félév esetén november 15., tavaszi félév esetén április 15.

Az első részlet befizetése nélkül a hallgató nem jelentkezhet be a félévre.

Amennyiben adott tanév félévére a hallgató nem jelentkezik be, vagy hallgatói jogviszonya megszűnt, a költségtérítést nem kell megfizetnie, az a bejelentkezési időszak lezárását követően törlésre kerül.

A fizetendő költségtérítésből kedvezmény legkésőbb a bejelentkezési időszak utolsó munkanapjáig kérhető. A költségtérítés mérséklésének szabályait a Kar dékáni utasításban szabályozza, amelynek részleteiről a Kar honlapján tájékozódhat.

A számlázással kapcsolatos információk az alábbi linken találhatók, kérjük az ott leírtak megfelelő betartását, mert a kiállított számla utólagos módosítására csak korlátozott módon van lehetőség: 

https://kti.pte.hu/hu/szamlakero-nyomtatvany

A Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú mellékletének értelmében a 30%-os mértékű költségtérítés-részletek (a második, valamint harmadik részlet) késedelmes befizetése esetén késedelmi díj kerül felszámításra. A késedelmi díj összege a késedelemmel érintett költségtérítés-részlet 6%-a. A költségtérítés befizetésének elmulasztása miatt fizetendő késedelmi díj nem mérsékelhető és nem engedhető el.

Késedelmi díj nem kerül felszámításra, amennyiben a költségtérítés összegét teljes egészében Diákhitel1 engedményezésével vagy Diákhitel2 igénybevételével rendezi a hallgató, és ezt a szándékát a fizetési határidő lejárata előtt a tanulmányi rendszerben a fizetendő költségtérítésnél rögzíti. Ezt a beállítást a bejelentkezési időszakot megelőző héten lehet megtenni:

https://kti.pte.hu/hu/diakhitel-0


Befizetési módok

Befizetési kötelezettségeinek az alábbiak szerint lehet eleget tenni. A befizetési módok kiválasztásánál fontos figyelembe venni, hogy a befizetés feldolgozása több napot is igénybe vehet. Beérkezési határidőre a kiírásnak teljesítetté kell válnia, hogy a hallgatót ne érje hátrány (pl. bejelentkezés, kurzusfelvétel).

SimplePay

Neptun webes felületéről kezdeményezett bankkártyás befizetés.

Sikeres tranzakció esetén a teljesítés rögtön látszik, az átfutási idő azonnali, így ez az egyik leginkább javasolt befizetési mód.

Segédlet a befizetési mód használatához:
https://neptun.pte.hu/hu/segedlet/penzugyek_1_teritesi_dijak_befizetese

Gyűjtőszámlára utalás

Hallgató saját nevében történő utalás a PTE Magyar Államkincstárnál vezetett gyűjtőszámlájára. A közlemény rovatban szükséges feltüntetni a hallgató NEPTUN kódját. (Gyűjtőszámlára csak magánszemély utaljon.)

Az adott napon gyűjtőszámlára történő utalás feldolgozása a következő 1-2 munkanapon történik, így a hallgató pár napon belül már rendelkezhet a befizetett összeggel.

A gyűjtőszámláról bővebb információ az alábbi linken található:
https://kti.pte.hu/hu/gyujtoszamla-0

Banki átutalás más nevében

Előre kiállított számla alapján, cég által történő utalás. Ebben az esetben a közlemény rovatban kell feltüntetni a hallgató Neptun kódját, valamint megadni a kiegyenlíteni kívánt számlaszámát.

Az egyetem bankszámlájára történő befizetés feldolgozása folyamatosan történik, az átfutási idő kb. 6-8 munkanap.
https://kti.pte.hu/hu/utalas-ceges-szamla-alapjan

Diákhitel

Diákhitelt igényelni a Diákhitel weboldalán lehetséges elektronikus úton, ahol a megfelelő személyes adatok és a képzéssel kapcsolatos információk megadása után lehet az igénylést kinyomtatni, és hitelesítést követően a Diákhitel Központ felé továbbítani. A weboldal részletesen tartalmazza az elérhető konstrukciókat, elérhetők fontos információk az igénylésről, a törlesztésről, és válaszokat nyújt a gyakran ismétlődő kérdésekre:
https://www.diakhitel.hu/

Diákhitellel történő kiegyenlítéshez kapcsolódó információk: 
https://kti.pte.hu/hu/diakhitel-0

A tantárgyak azok az elsajátítandó ismeretkörök, amelyek teljesítésével kreditet szerezhet a hallgató. Elegendő kredit összegyűjtésével megszerezheti diplomáját. A tárgyakhoz kurzusok kapcsolódnak, amelyek meghatározzák, hogy ki oktat, melyik teremben, melyik félévben és milyen időpontban. Így a tanulmányi rendszerben tárgyat és kurzust együttesen kell felvenni.

A tantárgyakat a Neptunban, beiratkozást követően a hallgatónak kell felvennie legkésőbb a tárgyfelvételi időszak utolsó napjáig.

 1. A Tárgyak / Tárgyfelvétel menüpontra kattintva érhető el a felvehető tárgyak listája. A tanulmányi rendszerben a tárgyfelvétel kétszintű: tárgyat és kurzust egy időben felvenni kötelező. Így a megjelenő tárgylistában egy tárgy alatt további kurzusok érhetők el, amelyek közül egyet vagy többet kell választani a sikeres tárgyfelvételhez.
 2. A tárgyfelvételben felületi szűrő segít a megfelelő tárgyak kiválasztásában. Elsősorban a Félév szűrő szűkíti az aktuális félévre vonatkozó felvehető tárgyakat. 
 3. A tárgyfelvétel kizárólag meghirdetett tárgyakra lehetséges! Csak akkor jelenik meg a tárgyak listájánál a „Tárgyfelvétel” oszlop, ha a „Csak a meghirdetett tárgyak” jelölőnégyzet be van pipálva!
 4. A szűrőpanel segítségével tovább szűkíthető és kereshető a lista Tárgynév, Tárgykód, Oktató, Kurzuskód, az oktatás nyelve vagy időpontja alapján. 
 5. A szűrésben beállított feltételek alapján a Tárgyak listázása gombra kattintva jeleníti meg a program a felvehető tárgyakat.
 6. A tárgylistában a felvenni kívánt tárgynál a Felvesz linkre kell kattintani. Egyszerre csak egy tárgy vehető fel. 
 7. A Felvesz-re kattintva megjelenik egy új ablakban a tárgy alapadata, amelyben látható a felvehető kurzus(ok) listája. A megfelelő kurzust kiválasztva (legalább egy kurzust választani szükséges) a Mentés gombra kattintva vehető fel sikeresen a Tárgy és a Kurzus.
 8. A tárgyfelvétel sikerességéről vagy sikertelenségéről visszajelző üzenet tájékoztat.

Részletes segédlet és információk a tárgyfelvételhez:
http://neptun.pte.hu/hu/segedlet/tanulmanyok_targyfelvetel_0

A mintatanterv alapján az 1. szemeszter oszlopában megjelölt tárgyakat szükséges felvenni! Ide kattintva a megfelelő képzést kiválasztva elérhetők minden, a tanulmányaikhoz szükséges legfontosabb információk:

 • Általános információk
 • Mintatanterv
 • Tantárgyleírások
 • Szabályzatok

Bizonyos tárgyak akár későbbi szemeszterben is felvehetők és teljesíthetők, ezt a mintatanterv értelemszerűen jelzi. Az optimális tanulmányi előrehaladás érdekében figyelembe kell venni adott tárgyakra későbbi félévekben egymásra épülő tárgyakat, amelyet a mintatanterv Előfeltétel oszlopa mutat adott tantárgy kódjával. E tárgyak esetén a későbbi ráépülés miatt adott tárgy teljesítése határozottan javasolt.

Diákigazolványra a PTE aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója jogosult. A diákigazolvány igénylés elektronikus úton történik. A hallgató érvényes diákigazolvány igényléssel utazási kedvezményre jogosító igazolást kaphat a diákigazolvány legyártásáig.

Diákigazolvány igénylés oka lehet: új igénylés, adatváltozás miatti igénylés, elvesztés miatti új igénylés.


Diákigazolvány igénylés menete

 1. Okmányiroda felkeresése
 2. NEK adatlap ellenőrzése
 3. Igénylés rögzítése
 4. Igazolás kiadása (utazási kedvezmény igénybevétele)
 5. Hibás igénylés javítása
 6. Diákigazolvány ügyintézés helye
 7. Diákigazolvány legyártása
 8. Diákigazolvány érvényesítése
 9. Diákigazolvány elvesztése
 10. Diákigazolvány bevonása
 11. Diákigazolvány igénylés nélkül kiállítható igazolás

1. Okmányiroda felkeresése

Első lépésként fel kell keresni a helyi Kormányablakot, ahol a hallgató személyes adatait, fényképét, aláírását rögzítik diákigazolvány igénylés céljából. A Kormányablakban kapott NEK adatlap (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) a diákigazolvány ügyintézés alapja.

2. NEK adatlap ellenőrzése

A NEK adatlap birtokában – az igénylés rögzítése előtt – a hallgató először össze kell hasonlítani a NEK adatlapon látható adatait a Neptunban lévő adatokkal. Amennyiben az adatokban eltérés van, fel kell venni a kapcsolatot a Tanulmányi Osztállyal, és kérni a nem megfelelő adatok módosítását.

A NEK adatlapon szereplő téves adatok miatt a Kormányablakba kell visszamenni, és kérni az adatok újbóli rögzítését.

3. Igénylés rögzítése

Igénylést rögzíteni a Neptunba belépve az Ügyintézés / Diákigazolvány igénylés menüponton lehet. Amennyiben több Karon, vagy többféle tagozaton is jogosult diákigazolványt igényelni, akkor az igénylés előtt ellenőrizze, hogy a megfelelő képzésen állva választja-e ki a diákigazolvány igénylést. Az igénylés rögzítésével ez az adat automatikusan hozzárendelésre kerül az igényléshez.

A kitöltés során meg kell adni a NEK adatlap számát, valamint, hogy a diákigazolványra az állandó vagy a tartózkodási lakcím kerüljön.

A tartózkodási lakcímet csak abban az esetben jelölje meg címként, amennyiben a NEK adatlap rögzítésekor az az országos lakcímjegyzékbe bejelentett cím volt. Egyéb esetben az igénylést az Oktatási Hivatal vissza fogja utasítani.

4. Igazolás kiadása (utazási kedvezmény igénybevétele)

Az igénylés – rögzítése után – továbbításra kerül az Oktatási Hivatalba (OH). Miután az igénylést az OH befogadta, lehetőség van igazolás kiállítására utazási kedvezmény igénybevételéhez, amelyet a Központi Tanulmányi Irodában lehet kérni. Az igazolás a kiállítástól számított 60 napig érvényes. Amennyiben a 60 nap lejárta után a diákigazolvány még nem készült el, újabb igazolást kaphat.

5. Hibás igénylés javítása

Az igénylés állapotát nyomon követheti a tanulmányi rendszeren keresztül, vagy a www.diakigazolvany.hu oldalon az oktatási azonosító megadásával.

A NEK gyártás visszautasítva állapot azt jelenti, hogy az igénylés hibás.

Az eltérés egyik oka a személyi adatok eltérése. A NEK adatlapon található adatok nem egyeznek meg a Neptunban rögzített adatokkal. A hibás adat javítását a Tanulmányi Osztályon kell kérni. A javítás tényét jelezni kell a diákigazolvány ügyintézés helyén.

Az eltérés másik oka, hogy a tartózkodási lakcímet jelölte meg, de az nincs bejelentve. Ebben az esetben kérje a diákigazolvány ügyintézés helyén, hogy a diákigazolványa az állandó lakcímére kerüljön legyártásra.

Amennyiben továbbra is a tartózkodási lakcímet szeretné feltüntetni a diákigazolványon, akkor a tartózkodási címet jelentse be a lakóhelye szerint illetékes Okmányirodában, majd kérjen új NEK adatlapot, és annak másolatát juttassa el a diákigazolvány ügyintézésének helyére.

A hiba leírását a Neptunba belépve az Ügyintézés / Diákigazolvány ügyintézés / Lehetőségek gombra kattintva tekintheti meg. Amennyiben nem látja a hiba okát, kérjen segítséget a diákigazolvány ügyintézésének helyén.

A hiba javításának jelzése után az igénylést újra továbbítjuk az OH felé.

6. Diákigazolvány ügyintézés helye

Az ÁJK hallgatói esetében a diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézést a Központi Tanulmányi Iroda végzi.

Elérhetőségük:

7. Diákigazolvány legyártása

A diákigazolványt elkészítése után az Egyetemre továbbítják. A diákigazolványt az ügyintézés helyének megfelelően a Központi Tanulmányi Iroda ügyfélszolgálatán lehet átvenni.

8. Diákigazolvány érvényesítése

A diákigazolvány érvényesítése személyesen történik a diákigazolvány bemutatásával. Új diákigazolvány esetén annak adatai rögzítésre kerülnek a tanulmányi rendszerbe. Érvényesítő matricát az az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató kaphat, akinek a diákigazolványa a tanulmányainak megfelelő adatokat tartalmazza (Képzési hely, tagozat).

Az érvényesítő matrica őszi félév esetén március 31-ig, tavaszi félév esetén október 31-ig érvényes.

Adott félévben egy érvényesítő matricára jogosult a hallgató. A matrica elvesztése esetén eljárási díjat kell fizetnie, amelynek összege 3500 Ft.

9. Diákigazolvány elvesztése

Amennyiben elveszíti diákigazolványát, és azon volt az adott félévre érvényes diákigazolvány matrica, akkor a matrica elvesztése miatt 3500 Ft-os eljárási díjat kell fizetni.

10. Diákigazolvány bevonása

A hallgatói jogviszony megszűnésével a diákigazolványt be kell vonni. Az érvényesített diákigazolvány használatára a hallgató őszi félév esetén március 31-ig, tavaszi félév esetén október 31-ig jogosult. Amennyiben a jogosultsági időn belül az igazolványt a hallgató elveszti, helyette igazolás állítható ki.

11. Diákigazolvány igénylés nélkül kiállítható igazolás

Amennyiben a hallgató 12 hónapnál rövidebb ideig vesz részt képzésben az Egyetemen, akkor számára diákigazolvány igénylés nélkül is kiadható utazási kedvezmény igénybevételére jogosító igazolás.

Az igazolás kiállításának feltétele, hogy a hallgató az adott képzésre beiratkozzon, a beiratkozása elfogadásra kerüljön, továbbá rendelkezzen oktatási azonosítóval.

Az alábbi információkkal segítséget szeretnénk nyújtani a Neptun tanulmányi rendszer használatához.


Bejelentkezés a tanulmányi rendszerbe

A tanulmányi rendszer elérhető a kari honlapokon, vagy a https://neptun.pte.hu oldalon keresztül a "NEPTUN hallgató" ikonra kattintva. 

A belépéshez először új jelszót szükséges generálni, melyet az alábbi oldalon lehet megtenni, az Első új jelszó beállítása opciót választva:
https://password.pte.hu/
 

A bejelentkezéshez további információ ezen a linken érhető el:
https://neptun.pte.hu/hu/segedlet/elso_lepesek

A tanulmányi rendszerben elvégzett műveletek sikerességét, illetve egyesesetekben a műveleti ablakokat is ún. pop-up ablak formájában mutatja meg. Ezért mindenképp javasolt a böngészőben a pop-up ablakokat engedélyezni.
•    Firefox: https://www.youtube.com/watch?v=jEClPZxMDeI
•    Chrome: https://www.youtube.com/watch?v=FvfPCzM1igE
•    Internet Explorer: https://www.youtube.com/watch?v=hvw2LZkJtxc


Személyes adatok és elérhetőségek kezelése

A személyes adatainak naprakész és pontos nyilvántartásáért a hallgató felel. Az egyetemnek kötelessége tájékoztatni a hallgatót különböző tanulmányi ügyekről, hol írásban, hol elektronikus úton, de ezt csak abban az esetben tudja megtenni, ha a hallgató az aktuális elérhetőségét nyilván tartja. Érdemes tehát figyelni arra, hogy a tanulmányi rendszerben elérhető legyen a helyes állandó/tartózkodási/értesítési cím, egy telefonszám és az e-mail cím, amelyet naponta olvas. 

A személyes adatok és a képzettségek kezelésére vonatkozó további információ ezen a linken érhető el:
https://neptun.pte.hu/hu/segedlet/szemelyes_adatok_es_elokepzettsegek

A tanulmányi rendszer automatikusan is küld üzenetet a hallgatónak bizonyos változásokról, például, ha elfogadta a kari Tanulmányi Osztály/Hivatal a beiratkozási lapját, vagy ha megváltozott egy kurzus időpontja, vagy a pénzügyi kiírásokra, teljesítésekre vonatkozóan. Ezeket az információkat a rendszer e-mail formájában is elküldi, de csak akkor, ha a rendszerben rögzítve van egy alapértelmezett e-mail cím.

Az elérhetőségek kezelésére, módosítására további információ ezen a linken érhető el: 
https://neptun.pte.hu/hu/segedlet/elerhetosegek_kezelese_es_automatikus_ertesitesek_beallitas


Jogviszony igazolás igénylése

Bizonyos esetekben szükség lehet a hallgatói jogviszony fennállásáról igazolást kiállítani. Ilyen eset lehet egy-egy pályázat benyújtása, de lehet más egyetemen kívüli ügyintézés is. A hallgatói jogviszony fennállásáról a kari Tanulmányi Osztály/Hivatal hallgatói jogviszony igazolást állít ki. 

A hallgatói jogviszony igazolását csak a beiratkozást követően, a beiratkozási kérvény elfogadása után lehet kiállítani.

A hallgatói jogviszony igazolás igényléséről további információ ezen a linken érhető el:
https://neptun.pte.hu/hu/segedlet/jogviszony_igazolas_igenyles

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar weboldala:
https://ajk.pte.hu/

Neptun Tanulmányi Rendszer:
https://neptun.pte.hu/

Neptun Segédlet:
https://neptun.pte.hu/hu/hallgatoi_segedlet

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat – Kollégiumi ügyintézés:
http://pteehok.hu/

PTE-ÁJK Facebook:
https://www.facebook.com/jogikar/

PTE-ÁJK Hallgatói Önkormányzati Testület:
http://pteajkhot.hu/
https://www.facebook.com/pteajkhot/

PTE-ÁJK Mentorklub:
https://www.facebook.com/pteajkmentorklub/

PTE-ÁJK Karrierpont:
https://www.facebook.com/groups/1623703741070905/

2020-as évfolyam Facebook csoportja:
(információk később)

Gólyatábor információk és jelentkezés:
(információk később)