Ösztöndíjak

Tanulmányi ösztöndíj

Pályázathoz nem kötött, automatikusan folyósított juttatás, amennyiben a tanulmányi átlagod eléri a meghatározott, jogosultsági határt. Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott képzési formájú, nappali tagozatos hallgatók maximum 50%-a részesül.


ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

Bursa Hungarica

A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

További információk >>

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Az oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz - tanévenként - a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére. A pályázat elbírálásának alapja a tanulmányi eredmény mellett a pályázó legutóbbi két féléves szakmai és közösségi munkája.

Magyar Közigazgatási Ösztöndíj

A Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása.

További infók >>


SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJAK

Rendszeres Szociális Ösztöndíj

A szociális helyzetedből adódó havonta folyósított juttatás, megpályázására szemeszterenként van lehetőség.

További infók >>

Elsősök Kiegészítő Alaptámogatása

Más néven gólyapénz, szociális alapon elbírált juttatás, melyre kizárólag az első félév időtartamára lehet pályázatot benyújtani.

További infók >>

Rendkívüli Szociális Ösztöndíj

A szociális helyzet váratlan romlásának kiegyenlítésére folyósított egyszeri juttatás. 

További infók >>

Esélyegyenlőségi Pályázat

A pályázat célkitűzése, hogy minél több szociálisan rászoruló hallgató kollégiumi díját átvállalja az egyetem.

További infók >>


CSAK A PTE HALLGATÓINAK

Intézményi, Szakmai, Tudományos Ösztöndíj

A tantervi követelményeken túlmutató, kiemelkedő tudományos, művészeti és sporttevékenységet végzők pályázhatnak, egy szemeszter idejére, havonta folyósított juttatás.

További infók >>

Szinapszis Ösztöndíj

A Tehetséggondozási Csoport pályázata révén elérhető ösztöndíj olyan tehetséges hallgatók részére, akik szakkollégistaként részt vesznek a SZINAPSZIS tehetségsegítő program hallgatómentori feladatainak ellátásában, közreműködnek a gimnazisták egyetemünkre vonzásában.

További infók >>

Átütő Tehetségek Ösztöndíj

A kiemelkedő művészeti, tudományos és sporttevékenység elismerése szolgáló ösztöndíjat és a vele járó tehetségköveti megbízást pályázat útján ítélik oda, és olyan kiemelkedő teljesítményt elért hallgatók kaphatják, akik:

  • kiemelkedő művészeti vagy sporttevékenységük révén hazai, valamint nemzetközi megmérettetéseken öregbítették a PTE hírnevét; 
  • a tehetségköveti szerepvállalással képviselik, hangsúlyozzák az egyetemi tehetséggondozás fontosságát;
  • tehetséggondozásról szóló kiadványainkban, rendezvényeinken kiemelkedő példájukon keresztül népszerűsítik a tehetségügyet.

További infók >>
További infók doktoranduszok számára >>

László János Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj

A László János Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj célja, hogy elősegítse a doktoranduszokban rejlő tehetség kibontakozását, valamint egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását.

Az ösztöníj a doktori képzésben résztvevő hallgatók szakmai előmenetelének, megbecsülésének és a doktorandusz kiválóság egyetemi szintű elismerésének biztosítása érdekében a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata kezdeményezésére létrehozott ösztöndíj.

További infók >>

Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj

A Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj a PTE Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Programjában részt vevő hallgatók részére szóló, pályázat alapján, egy naptári évre, havonta folyósított juttatás. Az ösztöndíj célja, hogy elősegítse a hallgatókban rejlő tehetség kibontakozását, a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását. 

További infók >>

PTE Sport pályázatok

További infók >>


KÜLFÖLDRE SZÓLÓ ÖSZTÖNDÍJAK

Campus Mundi Pályázat

Bármely akkreditált magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatójaként pályázhatsz külföldi részképzésre, szakmai gyakorlatra vagy rövid tanulmányútra. Feltétel azonban, hogy a aktív hallgatói jogviszonnyal, és legalább egy lezárt félévvel kell rendelkezned.

További infók >>

Erasmus+ Program

Az Európai Közösség egész életen át tartó tanulás keretprogramjának része, melynek fő célja a felsőoktatásban résztvevő hallgatók, oktatók és adminisztratív személyzet nemzetközi mobilitásának támogatása. Külföldi tanulmányutak és szakmai gyakorlatok folytatásához az ERASMUS jelenleg a legnépszerűbb csereprogram. 

További infók >>