Szabályzatok

 1. A hallgatóknak és a felügyeletet ellátó oktatóknak, gyakorlati szakembereknek (továbbiakban: mentorok) felelősségteljesen kell védeniük az ügyfelek érdekeit.
 2. A hallgatók és mentorok ügyfelekkel szemben tanúsított magatartásának alapvető követelménye és jellemzője az önzetlen segítségnyújtás és tanácsadás elsődlegessége.
 3. A jogi segítségnyújtás során a hallgatóknak és a mentoroknak figyelembe kell venniük a lelkiismeretesség és ügy ellátásáért érzett felelősség íratlan szabályait, feladataikat ésszerű időn belül kell elvégezniük.
 4. A hallgatók és a mentorok nem hozhatnak nyilvánosságra semmilyen információt, amelyet a Klinikai tevékenységükkel kapcsolatban, annak során szereznek, illetve védeniük kell azt a jogosulatlan nyilvánosságra hozataltól, felhasználástól. E kötelezettség időkorlát nélküli, folyamatos elvárás.
 5. A Klinika nem vehet részt olyan ügyekben, amelyekben az ügyfél érdekei ütköznek:
 6. olyan természetes személyével, aki korábban a Klinika ügyfele volt, vagy jelenleg is az;
 7. olyan természetes személyével, aki korábban a Klinikával hallgatói, mentori, vagy ügyintézői minőségben volt kapcsolatban;
 8. A Klinika hallgatói és mentorai nem vállalhatnak el jogi segítségnyújtást, ha:
  • az eredmény rájuk, vagy tulajdonukhoz tartozó vagyonra hatással van;
  • korábban ugyanabban, vagy ahhoz kapcsolódó ügyben jogi segítségnyújtás történt a másik fél részére, vagy tanúként  -az eljárásban résztvevő személy részére;
  • az ügyféllel közeli, személyes viszonyban állnak, vagy érdekellentétük állapítható meg, bármely egyéb vitájuk miatt;
  • az ügyféllel ellentétes érdekeket képviselnek, vagy az ügyfél a segítségnyújtáshoz nem adta a hozzájárulását.
  • Ha az érdek-összeütközésnek a jogi segítségnyújtásra bármilyen hatása van, a hallgatónak kötelessége ügyfelét          értesíteni a további segítségnyújtásra való alkalmatlanságáról.
 9. Hallgatók és a mentorok nem nyújthatnak segítséget jogszabály megkerüléséhez, bűncselekmény elkövetéséhez, vagy a büntetőjogi felelősség alóli mentesüléshez.
 10. A hallgatók nem adhatnak szándékosan a valóságnak nem megfelelő információt jogi tanácsadás során, illetve jogi véleménybe foglalva.
 11. A hallgatók és a mentorok nem szeghetik meg az etikai előírásokat az ügyfél kezdeményezése alapján sem.
 12. A hallgatóknak és mentoroknak a jogi segítségnyújtás során az ellátandó ügy megoldásához szükséges tényállás teljes körű felderítésére kell törekedniük.
 13. A jogi segítségnyújtás során a hallgatóknak és a mentoroknak az ügyfél nézőpontjából is figyelembe kell venniük a probléma jogi és nem jogi vonatkozásait, valamint az ügyfél értékrendjét.
 14. A hallgatóknak az ügyfelet a probléma megoldása érdekében aktívan be kell vonniuk az ügy lehetséges megoldásának végiggondolásába, s a jogaik védelme érdekében lelkiismeretesen tájékoztatni kell őket az igénybe vehető lehetőségekről.
 15. A hallgatóknak tájékoztatniuk kell az ügyfelet bármilyen eseményről, amely a jogi segítségnyújtáshoz kapcsolódóan történt, úgyszintén azokról a válaszokról is, amelyek az ügyfél kérdésére érkeztek.
 16. A hallgatónak vissza kell utasítania a jogi segítségnyújtást olyan ügyféllel szemben, aki elvesztette a hallgatóval szembeni bizalmát, valamint olyan személlyel szemben is akivel kapcsolatosan a hallgatóban merült fel a gyanú arra, hogy jogszabály kijátszására, vagy valótlan tartalmú vélemény készítésére akarja rávenni őt a megbízó.
 17. A hallgatók nem nyújthatnak jogi segítséget arra jogosulatlan személynek.
 18. Az ügyfél kérésére az ügy befejezését megelőzően is  meg kell semmisíteni minden dokumentumot, amelyet az ügyfél bocsátott a Klinika rendelkezésére. A Klinika soha nem vesz át ügyintézésre eredeti okiratot, azt mindig visszaadja a megbízónak.
 19. A Klinika nem vállal magára semmilyen költséget, amely a jogi segítségnyújtáshoz kapcsolódhat, mint például a bírósági, vagy hatósági eljárás költségei.
 20. A hallgatók és a mentorok a jogi segítségnyújtásért nem részesülhetnek semmilyen anyagi vagy személyes előnyben.
 21. A hallgatók és Klinikai mentorok közötti kapcsolatnak a kölcsönös segítségnyújtáson és tiszteleten kell alapulnia.

1. A Klinika szervezéssel kapcsolatos feladatai

A. Havonta legalább egy alkalommal (a szemeszter időbeosztásától függően) szeminárium keretében megvitatásra kerülnek az ügyek, amelyekkel a Klinika, vagy szervezetei foglalkoznak.

B. A Klinika elvárása a hallgatókkal és a mentorokkal szemben, hogy a klinikai tevékenység színvonalának fenntartása, valamint az elsődleges oktatási cél érdekében csak ehhez mért számú ügy kerüljön befogadásra. A Klinika vezetője meghatározza, hogy egy hallgató hány üggyel foglalkozhat egyszerre.

C. A Klinika jogászi etika témakörben továbbképzéseket biztosít a hallgatóknak.

2. A Klinika felügyeletet biztosít a hallgatók tevékenysége felett kari oktatók és más gyakorló jogász szakemberek segítségével.

A/ A szervezet tevékenységét a Klinika vezetője irányítja az oktatási és szakmai színvonal messzemenő figyelembe vételével.

B/ A Klinika vezetője kijelölhet más oktatókat, doktoranduszokat vagy a jogklinika tevékenységében hosszabb ideje kiemelkedő szakmai színvonalú tevékenységet végző hallgatókat a felügyeleti tevékenység egyes területeinek az ellátására.

C/ A Klinika vezetője vagy az általa, a 2.B. pont alapján kijelölt más személyek igénybe vehetik más közreműködők segítségét a feladataik ellátása érdekében. A segítség kizárólag technikai, szervezési természetű lehet.

3. A Klinika által nyújtott szolgáltatások ingyenesek.

A Klinika szolgáltatásai:

 • jogi vonatkozású témákban előadás tartása („street law” tevékenység)
 • általános tájékoztatás jogi vélemény formájában,
 • jogi képviseletet nem igénylő eljárásokban benyújtandó adatlapok, nyomtatványok kitöltésében segítség nyújtása
 • ügyfelek elkísérése igény esetén – jogi képviseletet nem igénylő - bíróság, illetve egyéb hatóságok előtt folyó eljárások helyszínére, ahol csak általános tájékoztatást adhatnak az eljárás szabályairól, illetve az eljárásban hallgatóságként részt vehetnek.

4. A Klinika biztosítja a személyes és üzleti titkok megfelelő kezelését, az adatkezelés jogszabályi előírásainak betartását.

Szemináriumok alatt az ügyfelek személyazonossága nem kerülhet nyilvánosságra.

5. A Klinika garantálja az ügyfelek által a Klinika rendelkezésére bocsátott dokumentumok védelmét;

A Klinika nem fogad el eredeti dokumentumokat. A másolatban esetlegesen átvett dokumentumok anonimizált formában kerülhetnek csak a Klinika ill. a hallgatók birtokában az ügyintézés céljából. Az ügyfelektől személyes adatok nem vehetőek át, a kapcsolattartás érdekében a nevük ill. e-mail elérhetőségüket hozzák csak a Klinika tudomására. Az ügy befejezését követően az ügyfél neve és e-mail címe is törlésre kerül minden iratból, az irattározás – oktatási célból – csak anonimizált dokumentumok formájában történhet. Az ügy dokumentációja biztonságos helyen van tárolva, amely kizárólag az ügyet ellátó személyek, a Klinika vezetője, illetve az általa kijelölt személyek számára hozzáférhető.

6. A Klinika titkárságot hoz létre a szervezési feladatok ellátásra.

Klinika saját irodát működtet, mely igény szerint rendelkezésre áll az ügyfelek számára az üggyel kapcsolatos tárgyalásokhoz, dokumentumok leadásához is. A Klinika értesíti ügyfeleit irodája nyitvatartási rendjéről, ennek betartásáért a titkárságot vezető, illetve annak feladatait ellátó személy (kijelölt irodavezető) felelős. Az ügyfél fogadás az előre egyeztet időpontokban történik. 

7. Az ügy elfogadása előtt a Klinika írásban értesíti az ügyfelet a szolgáltatás szabályairól, külön kiemelve, hogy:

 • az üggyel hallgatók foglalkoznak,
 • hallgató és az egyetem alkalmazottja, felügyelet ellátó oktatója nem tagadhatja meg a bíróság, ügyészség, vagy más hivatalos szerv előtt bizonyíték kiadását, vagy a feltett kérdésre való válaszadást,
 • a Klinika nem foglalkozik olyan üggyel, amelyben ügyvéd, vagy jogtanácsos, illetve egyéb jogsegélyt nyújtó szervezet saját jogán részt vesz, azonban a Klinika jogsegélyt nyújtó szervezetekkel együttműködésre törekszik.
 • az ügyfél bármilyen a Jogklinika tevékenységét érintő észrevételével a Jogklinika vezetőjéhez fordulhat írásban, melyre a vezető 15 napon belül írásban ad választ.
 • a Klinika kizárólag írásos formában ad  jogi véleményt, kivéve a csak az eljárás menetére,  illetve az eljáró fórum megnevezésére vonatkozó ügyeket.
 • a Klinika tevékenysége kizárólag egyetemi hallgatóknak és civil szervezeteknek szól, illetve kifejezetten a jogklinika oktatási tevékenységének elősegítése érdekében kérik annak közreműködését.

A. Az ügy elfogadása előtt az ügyfél a fenti információkról írásos formában értesítést kap, majd aláír egy az értesítőben foglaltak tudomásul vételéről és elfogadásáról szóló nyilatkozatot.

B. A Klinika biztosítja a fenti információkat tartalmazó írásos dokumentumok eljuttatását az ügyfél számára.

8. A Klinika a jogszabályi kereteknek megfelelően csak az ügyfél nevét tartalmazó adatbázist hoz létre, amely célja az érdek-összeütközések minimalizálásának garantálása.

A. A Klinika az ügy befejezését követően minden személyes adatot tartalmazó iratot megsemmisít.

B. Tanácsadás előtt a klinika megvizsgálja, hogy a tanácsadás során felmerülhet-e a korábbi és aktuális ügyfelek között érdekellentét. Amennyiben az érdekellentét az ügy elbírálása szempontjából releváns, a Klinika visszautasítja a megkeresést. Amennyiben egy folyó ügyben érintett fél érdekei sérülnek, a Klinika az ügyet megszünteti. Kivételes esetekben a Klinika nem utasítja vissza a tanácsadást, ehhez azonban a következő feltételek teljesülése szükséges:

 • A Klinika korábban nem rendelkezett semmilyen információval, amely a felek közötti konfliktussal kapcsolatba hozható;
 • A másik fél azért fordult a Klinikához, hogy a vele konfliktusban álló személlyel való viszonyát rendezze.

C. A Klinika nem vállalja el az ügyet, ha a konfliktus az ügyfele, valamint a következő intézmények, vagy személyek egyike között áll fenn:

 • az egyetem, ahol a Klinika is tevékenykedik,
 • a Klinika hallgatója, mentora
 • azon a jogi egyetemen dolgozó munkavállaló, amelyen a Klinika működik.