Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport
2019/2020-as tanév 2. (tavaszi) félév

Creating Future – egy svájci-magyar kutatás gyermekjogi aspektusai
Dudás Attiláné Dr. Korinek Beáta tudományos segédmunkatárs
Dr. Zeller Judit adjunktus
Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA79
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
Ha egy fiatal a családjától távol nő fel, sok esetben nem tudja kitől elsajátítani, megérteni, megtanulni azokat az alapvető ismereteket, amelyeknek birtokában kisebb eséllyel kezd a későbbiekben diszfunkciósan működni a jövőbeni családjában, a nagyobb közösségekben. A szeminárium feladata felkutatni az aktuálisan gyermeki jogokkal foglalkozó szakirodalmat, módszereket, hazai és nemzetközi tapasztalatokat a gyermekvédelmi gondoskodásban lévő gyermekek, fiatalok célzott támogatásához.

Félévközi ellenőrzés:
Az évközben folyamatosan végzett kutatási feladatokról beszámolni, félév zárásaként beadandó dolgozatot kérünk.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
kutatási gyakorlatban való aktív részvétel, beadandó, max.5 oldalas munka
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Cél a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok sikeres életpálya megkezdésének megalapozása, prevenciós és intervenciós módszerek által. Gyermekjogi ismeretek bővítése, valamint a kutatási tevékenység elsajátítása. A kurzus feladata bevonni a hallgatókat egy 2019 januárjában elindult kutatásba a zürichi ZHAW Hochschule és Karunk között. Közösen gyűjtjük a témához kapcsolódó legfrissebb szakirodalmakat, feldolgozzuk, angolra fordítjuk...
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Creating Future Modul 1. kutatási iránymutató
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Negyedik Könyve (CSJK)
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.)
Gyermekjogi Egyezmény az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett, a Gyermek Jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt ENSZ Egyezmény.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
1 beadandó munka, az addigi, egyéni kutatási eredményeinek beszámolójaként.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Konfliktuskezelés családon belül és kívül
Dudás Attiláné Dr. Korinek Beáta tudományos segédmunkatárs
Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport

Hétfő, 15.30 – 16.50 (+10 perc szünet) / Mediációs oktató- és kutatószoba (A320)

Kurzus kód AJSZNOA80
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.    A konfliktus története
2.    Az alternatív vitarendezés rövid története, kialakulása, fejlődése.
3.    A konfliktusok alapkérdései (fogalma, kialakulása, folyamata)
4.    A konfliktusok okai a családban és azon kívül.
5.    Erőszak és agresszió
6.    Gyermek krízisben.
7.    A resztoratív szemlélet
8.    Iskolai és közösségi konfliktusok
9.    A családi csoport konferencia
10.    A facilitáció
11.    Utánkövetés és szupervízió
12.    Párkapcsolat-házasság

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Szemináriumon való aktív részvétel
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatók érzékenyítése az alternatív konfliktuskezelési módokra, különös tekintettel a facilitációra és a családi csoport/döntési konferenciára.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Herczog Mária: Együtt vagy külön. Maradjunk külön vagy váljunk el?
Fellegi Borbála: Út a megbékéléshez - A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon.
Csemáné Várady E.: Alternatív vitarendezés.
Dr. Kardos Ferenc: Gyermekközpontú közvetítés.
Bagdy Emőke: Egyén-pár-család
Bagdy Emőke: Hidak egymáshozBarczy Magdolna: Mediare necesse est.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Kiselőadás tartása
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Maximum hiányzás 3 alkalommal.
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Összehasonlító európai családjog
Dr. Herger Csabáné egyetemi docens
Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport

Hétfő, 12.30 – 13.50 (+10 perc szünet) / Tanszék A211.

Kurzus kód AJSZNOA81
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.    A családjog elvei (BGB, ABGB, Code Civil, angol jog).
2.    A házasság létrejötte (BGB, ABGB, Code Civil, angol jog).
3.    A házasság nem létezése és érvénytelensége (BGB, ABGB, Code Civil, angol jog).
4.    A házasság megszűnése halál által (BGB, ABGB, Code Civil, angol jog).
5.    Házassági bontójog (BGB, ABGB, Code Civil, angol jog).
6.    A házastársak személyi jogviszonyai (BGB, ABGB, Code Civil, angol jog).
7.    A házastársi tartás (BGB, ABGB, Code Civil, angol jog).
8.    Házassági vagyonjogi rendszerek Európában.
9.    A törvényes vagyonjogi rendszerek összehasonlító elemzése. (BGB, ABGB, Code Civil, angol jog).
10.    A szerződéses vagyonjogi rendszerek összehasonlító elemzése. 
11.    Az élettársi kapcsolata személyi és vagyoni joghatásai (BGB, ABGB, Code Civil, angol jog).
12.    A leszármazáson alapuló rokoni kapcsolat (BGB, ABGB, Code Civil, angol jog).
13.    Az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolat (BGB, ABGB, Code Civil, angol jog).
14.    Számonkérés, értékelés

Félévközi ellenőrzés:
Egy referátum félév közben, egy házi dolgozat a félév végén.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Szemináriumon való aktív részvétel
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja az európai családjog főbb intézményeinek vizsgálata a jogösszehasonlítás módszerével, különös tekintettel a német (BGB), az osztrák (ABGB), a francia (Code Civil) és az angol szabályozára. 
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Principles-English.pdf
http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Principles-PR-English.pdf
http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Principles-PRS-English1.pdf
Dieter Schwab: Familienrecht. München 2018
Monika Hinteregger: Familienrecht. Graz 2018
Boele-Woelki/Dethloff/Gephart (eds.): Family Law and Culture in Europe – Developments, Challenges and Opportunities. European Family Series, Bd. 35, Intersentia 2014
M. Antokolskaia: Economic Consequenses of Informal Heterosexual Cohabitation from a Comparative Perspective: Respect of Parties’ Autonomy or Protection of the Weaker Party? In: A.-L. Verbeke et al. (eds.), Confronting the Frontiers of Family and Succession Law. Liber Amicorum Walter Pintens, Antwerp: Intersentia 2012, p. 41-64
D. Martiny: The Effects of Marital Property Agreements in Respect of Third Parties. In: A.-L. Verbeke et al. (eds.), Confronting the Frontiers of Family and Succession Law. Liber Amicorum Walter Pintens, Antwerp: Intersentia 2012, p. 903-928
G. de Oliveira: Do We Need Family Law that Much? From the “panjurisme to the “fragmentarische Charakter. In: A.-L. Verbeke et al. (eds.), Confronting the Frontiers of Family and Succession Law. Liber Amicorum Walter Pintens, Antwerp: Intersentia 2012, p. 397-416
W. Pintens: Towards a Ius Commune in European Family and Succession Law? A Plea for more Harmonisation through Comparative Law. (valedictory lecture Leuven) Antwerp: Intersentia 2012
J.M. Scherpe (ed.): Marital Agreements and Private Autonomy in Comparative Perspective. Oxford: Hart 2012
H. Stalford: Children and the European Union. Rights, Welfare and Accountability.  Oxford: Hart 2012
K. Boele-Woelki & T. Svedrup (eds.): European Challenges in Contemporary Family Law. EFL Series, Nr. 19, Antwerp: Intersentia 2008
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Egy referátum félév közben, egy házi dolgozat a félév végén.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Kötelező
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Egyéni megbeszélés szerint.

Megjegyzés: -