Nemzetközi- és Európajogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék
2021/2022-es tanév 2. (tavaszi) félév

Magyar diplomáciatörténet
Dr. Mohay Ágoston Csanád egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Domaniczky Endre konzul, óraadó
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

2022.02.17. (csütörtök) 9.00 – 18.50 / Tudásközpont 3422.
2022.02.18. (péntek)     9.00 – 18.50 / 011.

Kurzus kód AJSZNOA164
Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 24/félév
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.  A nemzetközi közösség és szereplői, források, szabályok, joganyag
2.  Az Árpádok külpolitikája 9. sz. - 1241 között (honfoglalás, kalandozások, letelepedés, Géza és István, I. László és Kálmán, III Béla és fiainak külpolitikája) 
3.  Magyarország nemzetközi helyzete és külkapcsolatai 1241-1308 között
4.  Magyarország külpolitikája az Anjouk és Zsigmond alatt (1309-1437)
5.  Magyarország külpolitikája 1437-1526 között (Hunyadi János és Hunyadi Mátyás)
6.  Magyarország külpolitikája 1437-1526 között (a Jagellók, Mohács és az ország több részre szakadása) 
7.  A magyarság nemzetközi helyzete a török hódoltság időszakában (1526-1718, a Szapolyaiak, Erdély, a “királyi Magyarország” helyzete)
8.  Magyarország nemzetközi kapcsolatai és mozgástere a Habsburg Birodalomban (1718-1790)
9.  Magyarország nemzetközi kapcsolatai és mozgástere a Habsburg Birodalomban (1790-1914)
10. Magyarország az I. világháborúban és a versailles-i békerendszer (1914-1921)
11. Magyarország külpolitikai mozgástere a két világháború korában (1914-1945)
12. Magyarország mozgástere 1944-1990 között és a szuverenitás kérdése (német megszállás, szovjet megszállás, Rákosi-rendszer, 1956, Kádár-rendszer, 1968). 
13.  Magyarország újrapozícionálása (az Antall- és Boross-kormány külpolitikája 1990-1994) 

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A félévzáró dolgozat értékelése.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában
:
A kurzus célja, hogy a hallgatók a nemzetközi kapcsolatok oldaláról is megismerkedjenek Magyarország történetével, az ország mozgásterével, a közép-európai régió folyton változó határaival, a régió egyes államainak külpolitikai törekvéseivel. 
A kurzus részben a Konzuli munka, konzuli jog c. kurzus anyagára épül, ugyanis másodlagos célja a diplomáciai jelentéstevő munka jellegzetességeinek bemutatása, az előbbi kurzus előzetes lehallgatása azonban nem feltétel.
 

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Ajánlott irodalom:
Herczegh Géza: Magyarország külpolitikája I-II. (896-1945) (Bp., MSZA, 2019 és 2021)
Ormos Mária - Majoros István: Európa a nemzetközi küzdőtéren 1814-1945 (Bp., Osiris, 2003)
Bába Iván - Sáringer János (szerk.): Új Diplomáciai Lexikon I-II. (Bp., Kairosz, 2021)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
1 db házidolgozat
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Nemzetközi jogi repetitórium 1.
Dr. Kis Kelemen Bence tanársegéd
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Kedd, 16.20 – 17.50 / 307.

Kurzus kód AJSZNOA127
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.    A nemzetközi kapcsolatok mint a nemzetközi jog tárgya
2.    A nemzetközi közösség és a nemzetközi jog alanyai
3.    A nemzetközi jog története
4.    A nemzetközi szerződések jogának forrásai és a szerződéskötés
5.    A nemzetközi szerződések érvényessége, értelmezése, alkalmazása, hatályának megszűnése
6.    A nemzetközi szokásjog
7.    A nemzetközi jus cogens
8.    A nemzetközi jog alkalmazása, a nemzetközi jog és a belső jog viszonya
9.    A nemzetközi felelősség
10.    A nemzetközi viták rendezése
11.    Az erőszak tilalma a nemzetközi jogban
12.    Jogesetmegoldás
13.    Számonkérés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Utolsó órán megírt dolgozat eredménye alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A Nemzetközi jog 1. kötelező tantárgy elsajátításához szükséges az órán átadott ismeretek elmélyítése, adott esetben a mindennapi nemzetközi kapcsolatokból vett gyakorlati példákon keresztül. A repetitórium célja, hogy a Nemzetközi jog 1. kurzus témáit részletesen feldolgozza, hangsúlyt fektetve a kollokviumhoz tartozó írásbeli dolgozatra is. A kurzusban kiemelt figyelmet szentelünk a nemzetközi jogi jogesetmegoldásoknak, így annak szerepe lehet a tanulmányi versenyekre való felkészítésben és a nemzetközi jog iránt mélyebben érdeklődő hallgatók speciális oktatásában is.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Bruhács János: Nemzetközi jog I. Általános Rész (Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2008)
Lamm Vanda: A Nemzetközi Bíróság ítéletei és tanácsadó véleményei 1945-1993 (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1995)
Kende Tamás – Nagy Boldizsár – Sonnevend Pál – Valki László (szerk.): Nemzetközi jog (CompLex Kiadó, Budapest 2018)
Kovács Péter: Nemzetközi közjog (Osiris Kiadó, Budapest 2016)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Technology related challenges in the case law of the Court of Justice of the European Union
Dr. Kis Kelemen Bence tanársegéd
Dr. Hohmann Balázs tanársegéd
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 16.20 – 17.50 / 009.

Kurzus kód AJSZNOA128
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye At least intermediate level English language skills are necessary
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: félevente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1.    The Court of Justice of the European Union as an institution
2.    Procedures before the CJEU and steps of procedure
3.    Case C‑362/14, Schrems I. – background of the case
4.    Case C‑362/14, Schrems I. – decision of the CJEU
5.    Case C-311/18, Schrems III.
6.    Case C-498/16, Schrems II.
7.    Case C-18/18, Eva Glawschnig-Piesczek v. Facebook Ireland Ltd
8.    Case C-40/17, Fashion ID
9.    Case C-507/17, Google v CNIL
10.    Case C-482/18 Google v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága
11.    Student presentations I.
12.    Student presentations II.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: Student presentation
Az osztályzat kialakításának módja:
The final grade depends on the attendance and the quality of the student presentation.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Within the continental legal education, more emphasis is being placed on learning statutory law over case law. It is true for the whole spectrum of the legal discipline. In light of this characteristic of the continental legal education, this course offers a case law course for learning technology related union law. The course includes a brief introduction to the Court of Justice of the European Union, the main judicial organ of the EU and its procedures in which technology related cases might appear. Emphasis is being placed on preliminary ruling procedures. The course offers a wide variety of technology related cases from the case law of the CJEU. This includes the whole spectrum of the Schrems cases, other cases related to Facebook, and Google, major internet companies. The overall aim of the course is to introduce technology and internet related legal issues to the students from the perspective of the EU. Students are required the give a presentation at the end of the course from a given topic.

The course is recommended to ERASMUS students as well.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
•    Damian Chalmers – Gareth Davies – Giorgio Monti: European Union Law: Text and Materials. Cambridge 2015.
•    Kis Kelemen, Bence; Hohmann, Balázs: A Schrems ítélet hatásai az európai uniós és magyar adattovábbítási gyakorlatokra, Infokommunikáció és jog 2016 nº 66-67 p.64-70.
•    Carrera, Sergio; Guild, Elspeth: The End of Safe Harbor: What Future for EU-US Data Transfers?, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2015 p.651-655.
•    Mary Samonte: Google v CNIL Case C-507/17: The Territorial Scope of the Right to be Forgotten Under EU Law. European Law Blog. https://europeanlawblog.eu/2019/10/29/google-v-cnil-case-c-507-17-the-territorial-scope-of-the-right-to-be-forgotten-under-eu-law/
•    René Mahieu – Joris van Hoboken: Fashion-ID: Introducing a phase-oriented approach to data protection? European Law Blog. https://europeanlawblog.eu/2019/09/30/fashion-id-introducing-a-phase-oriented-approach-to-data-protection/
•    Agnieszka Jabłonowska: Monitoring duties of online platform operators before the Court – case C-18/18 Glawischnig-Piesczek, Recent developments in European Consumer Law. ECL Blog. http://recent-ecl.blogspot.com/2019/10/monitoring-duties-of-platform-operators.html 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: At least intermediate level English language skills are necessary.Ikonikus filmek jogász szemmel
Dr. Kis Kelemen Bence tanársegéd
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Szerda, 14.40 – 16.10 / 307.

Kurzus kód AJSZNOA147
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A Klón háborúk és a humanitárius nemzetközi jog
2. A diplomáciai kapcsolatok a Star Wars világában
3. Ki az Egy Gyűrű jogos ura?
4. Átokszórás mint bűncselekmény a Harry Potter világában
5. A Mágiaügyi Minisztérium mint közjogi intézmény
6. Ki a Vastrón jogos örököse? 
7. Vajon a jediknek is van főnökük? Munkajog a Star Warsban
8. A Marvel univerzum a nemzetközi jog lencséjén keresztül
9. Emberi jogok a disztópiákban? Mesél a szolgálólány
10. Szuperhősök a vádlottak padján
11. Háborús bűnösök a Gyűrűk Urában?
12. Zombi jogok a Walking Deadben
13. Tanulságok a filmek és a jog kapcsolatáról

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Utolsó órák egyikén kiselőadás tartása

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja és rendeltetése, hogy szórakoztató formában ismertesse meg a hallgatókat az irodalom és cinematográfia valamint a jog kapcsolatával. A félév során olyan fantasztikus világokat tekintünk át, amelyek annak ellenére, hogy gyakran távoli galaxisokban, vagy éppen rég elfeledett időkben játszódnak mégis számos jogilag releváns kérdést vetnek fel. A kurzus a tisztán polgári jogi kérdésektől kezdve a munkajog világán át a büntetőjog, valamint a nemzetközi jog és az alkotmányjog területeit is érinti, ezzel átfogó képet kíván nyújtani a jogi problémák megoldásához. A kurzust választó hallgatók olyan kézzel fogható gyakorlati ismeretekre tesznek szert, amelyeket a mindennapi jogászi munkában is hasznosítani tudnak majd, emellett pedig nagyobb rálátásuk lesz kedvenc történeteik jogi aspektusaira.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
KIS KELEMEN Bence – NAGY ÁDÁM (szerk.): Ébredő jogerő. Athenaeum, 2021.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Introduction to the Laws of War
Dr. Kis Kelemen Bence tanársegéd
Oikya Upal Aditya
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 13.00 – 14.30 / Irk Albert előadóterem

Kurzus kód AJSZNOA165
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye At least intermediate level English language skills are necessary
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: félevente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. Introduction to war as a concept in international relations
2. Introduction to the law on inter-state use of force: the prohibition on the use of force
3. Introduction to the law on inter-state use of force: the concept of self-defense
4. Introduction to the law of armed conflict: history and sources
5. Introduction to the law of armed conflict: classification of armed conflicts
6. Introduction to the law of armed conflict: principles and targetability
7. The interplay between the laws of war
8. Introduction to international criminal law: history and current institution
9. Introduction to international criminal law: crimes and the case law of the International Criminal Court
10. Introduction to international criminal law: transnational justice
11. Special and current issues of the Laws of War
12. Student presentations I.
13. Student presentations II.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: Student presentation
Az osztályzat kialakításának módja:
The final grade depends on the attendance and the quality of the student presentation.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

In international relations armed conflict as sadly rather the norm than the exception. This requires international law to deal extensively with these situations. International law regulates when states can use force against each other and what methods are the prohibited in the course of hostilities. This field of law can be categorized after Craig Martin “loosely and collectively” the so-called “Laws of War”. The aim and purpose of this course to introduce students to how states interact with each other in times of armed conflict.

The course is recommended to ERASMUS students, and students from other faculties interested in armed conflicts and international law as well. Since the course is of an introductory nature, all necessary information will be available for students to understand even the in-depth discussions of the topic.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
•    AMBOS, Kai: The Rome Statute of the International Criminal Court 34d Edition. Article-by-Article Commentary. C.H. Beck – Hart – Nomos, 2021.
•    CASEY-MASLEN, Stuart: Jus ad Bellum – The Law on Inter-State Use of Force. Hart, 2020.
•    CRAWFORD, Emily: Identifying the Enemy. Civilian Participation in Armed Conflict. OUP, 2015.
•    DINSTEIN, Yoram: Non-International Armed Conflicts in International Law. CUP, 2014.
•    DINSTEIN, Yoram: The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, 3rd Edition. CUP, 2016.
•    DINSTEIN, Yoram: War, Aggression and Self-Defence, 6th edition. CUP, 2017.
•    FORD, Christopher M. – WILLIAMS, Winston S.: Complex Battlespaces. The Law of Armed Conflict and the Dynamics of Modern Warfare. OUP, 2019.
•    MARTIN, Craig: JIB/JAB The Laws of War Podcast. https://jibjabpodcast.com/ 
•    MELZER, Nils: International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction. ICRC. 2019. https://library.icrc.org/library/docs/DOC/icrc-4231-002-2019.pdf 
•    MELZER, Nils: Targeted Killing in International Law. OUP, 2008.
•    SARSINA, Jacapo Roberti Di: Transitional Justice and a State’s Response to Mass Atrocity: Reassessing the Obligation to Investigate and Prosecute. T.M.C. Asser Press, 2019.
•    STAHN, Carsten: A Critical Introduction to International Criminal Law. CUP, 2019.
•    TIBORI-SZABÓ, Kinga: Anticipatory Action in Self-Defence. Essence and Limits under International Law. TMC Asser Press – Springer, 2011.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: At least intermediate level English language skills are necessary.