Ügyészségi modul differenciált tárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Ügyészségi modul
2023/2024-es tanév 1. (őszi) félév

Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi tanár
Dr. Hengl Melinda adjunktus
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Kedd, 16.20 – 17.50 / Irk Albert előadóterem

  AJDUNOA01
Kredit 4
Heti óraszám 2
Szemeszter 9
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:

1.2023. szeptember 5. 
A tantárgyi követelmények (vizsga, tankönyv, stb.) Bevezetés a kriminalisztikába: (a forenzikus tudomány) története, fogalma (angolszász-kontinentális), tárgya, célja, felosztása. (A kriminalisztika hazai és külföldi arcképcsarnoka.)  A modern kriminalisztika mérföldkövei. Az első és második generációs bizonyítékok. A krimináltechnika és taktika lényege, a fő kriminalisztikai kérdések. A kriminalisztika piramis modellje.  A nyomozás tervezése, szervezése. 
2. 2023. szeptember 12. A bizonyítási kísérlet, felismerési kísérlet, valamint a kényszerintézkedések (kutatás, motozás) taktikája, jellemzőik, elhatárolásuk. (táblázat)  A virtuális házkutatás jellemzői. A titkos (leplezett) krimináltechnikai és taktikai információszerző eszközök. (Kiemelten a fedett nyomozó.)
3. 2023.  szeptember 19.  A kihallgatás krimináltaktikája. (Fiatalkorúak kihallgatása – Bertaldó András) A poligráf. A bűnözés-elemzés (crime analysis).  Kognitív interjú, PEACE, SUE, SAI, REID technikák. Bűnügyi sértett-kezelés, gondoskodás. (forensic nursing)
4. 2023. szeptember 26. A legfőbb kriminalisztikai hibák és következményeik. (8) (A felismerésre bemutatás gyengéi. A tévedő tanúk, Téves szakvélemény. Hamis beismerés. Az „első csapás” hibái. Téves szagazonosítás. Perszeverantikus ragaszkodás a rossz verzióhoz. Szembesítési hibák.)   A bűnüldözés-tudomány nemzetközi tendenciái a 21. század elején. (13 pontban) A kriminalisztika jövője; Teoretikus modellek "kriminalisztikai Nobel-díjak" elérésére.
5. 2023. október 3. Kriminalisztikai kéz-, gép-, számítógép-nyomtató-írásvizsgálat, technikai (fax-fénymásoló) okmányvizsgálat (questioned document). A kriminalisztikai írásvizsgálat három fő ágának célja és vizsgálati módszere. Grafoanalízis, grafometria, grafokomparáció, grafolingvisztika. Kibernetikai (biometriai) írásazonosítás.  (FISH)
6. 2023. október 10.  A helyszíni szemle és a helyszíni kihallgatás. Bűnügyi fényképezés, videózás, drónhasználat. A digitális adatok jelentősége.
7. 2023. október 17. A traszológia (nyomtan) helye, szerepe a kriminalisztikában. Az eszköznyomok (élet, illetve vagyon elleni, valamint közlekedési bűncselekmények eszközei). Az ujjnyomok kriminalisztikai jelentősége. A daktiloszkópia fogalma, rendszere. A poroszkópia, edgeológia, ridgeológia. emberi anyagmaradványok. Más anyagmaradványok: textil, festék, üveg, talaj, fa, műanyag, gyertya, por, kábítószer, ásvány /forensic geology/, bogár-rovar /forensic entomology/  vizsgálata. Tervezési-építési balesetek vizsgálata. (engineering failure).  
(2023. október 24. szünet)
8. 2023. október  31.
A krimináltechnika alapjai, rendszere. A kriminalisztikai azonosítás alapfogalmai, lényege. Forró nyom, körözés, adatgyűjtés, nyilvántartások. (Perszeverancia elmélet – kapcsolódás a modus operandihoz.) „Cold hit” esetek. Személyleírás, személyazonosítás. (benne szuperprojekciós-arcazonosító eljárás). Egyéb biometrikus személyazonosítások. Kriminalisztikai hangazonosítás.
9. 2023. november 7.
A raszternyomozás és az adatbányászat (datamining) lényege. Számítógép a bűnüldözésben. (forenzikus informatika) A digitális adatok jelentősége. (Cyber bűnüldözés, kibernyomozás.) +Csete Róbert joghallgató: A mesterséges intelligencia alkalmazása bűnügyekben.
10. 2023. november 14.  A kriminalisztikai alapelvei. (6) (A kriminalisztikai kérdéssor, A múlt megismerhető és megismerendő, Minden bűncselekmény nyomot hagy, Minden kriminalista annyit ér, amennyi adata van Az ”első csapás” jelentősége és követelménye, Natura non facit saltum.) A Bayes-analízis lényege, felhasználhatósága.  A szakvélemények validitása.
11. 2023. november 21. Anyagmaradványok közül kiemelten a szag.  Szagazonosítás biodetektívvel – kriminalisztikai odorológia (+biometrikus személyazonosítás).  Egyéb speciális személyazonosítás. 3D nyomtatás a bűnügyekben.  Más anyagmaradványok: textil, festék, üveg, talaj, fa, műanyag, gyertya, por, kábítószer, ásvány /forensic geology/, bogár-rovar /forensic entomology/ vizsgálata. Tervezési-építési balesetek vizsgálata. (engineering failure).  
12. 2023. november 28. Egyéb nyomok és anyagmaradványok kriminalisztikai vizsgálata, jelentősége. (láb, ajak, homlok, fül, fog, cipő, fém, fémbeütés, haj, szőr, egyéb emberi anyagmaradványok. Palinológia – pollenek, spórák és egyéb mikrofosszíliák, mint anyagmaradványok vizsgálata, azonosítása.
 Igazságügyi fegyvertan, tűzszerészet. (Ballisztika.) A bűnügyi orvostan (criminal antropology) és toxikológia (toxicology) szerepe. A DNS (mint „genetikai ujjnyom”) szerepe a felderítésben. Külföldi és hazai bűnelkövető profilalkotás (criminal profiling) és viselkedéstudomány (behavioral science). A ViCLAS (adattár a személyazonosításhoz, profilalkotáshoz, elkövetői névjegy) ismertetése.
13. 2023. december 5. Zárthelyi dolgozat.  (ez alapján érdemjegy)

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
 

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Ajánlott irodalom:
Angyal Miklós: Ismeretlen személyazonosságú holttestek azonosítása. A PhD-értekezés. PTE ÁJK, 2014.
Angyal Miklós-Balassa Bence-Bezsenyi Tamás-Petrétei Dávid: Kognitív kriminalisztika. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. 
Bakonyi Mária: A beismerő vallomás fonákja és színe – a kényszertől a konszenzusig.  Caeta Könyvkiadó, Budapest,  2021.  
Bócz Endre (szerk.): Kriminalisztika I-II. BM Duna Kiadó, 2004.
Bertaldó András:  A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás. Wolters Kluwer Complex Kiadó, Pécs, 2022.
Boda József (szerk.): Rendészettudományi szaklexikon. Dialog Campus, Budapest, 2019.
Budaházi Árpád: Poligráf. Műszeres vallomásellenőrzés bűnügyekben. NKE Szolgáltató Kft, Budapest, 2014. 
Campbell, A.: Forensic Science: Evidence, Clues, and Investigation. Chelsea House Publishers, Philadelphia, 2000
CHISUM, W. J. – TURVEY B. E.:Crime reconstruction, Academic Press, 2011, Amszterdam–Boston–Heidelberg–London–New York–Oxford–Párizs–San Diego–San Francisco–Szingapúr–Sydney–Tokió, 2011.
Fenyvesi Csaba-Herke Csongor-Tremmel Flórián (szerk.): Kriminalisztika. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022. 
Fenyvesi Csaba: Felismerési kísérlet a bűnügyekben. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2023. 
Fenyvesi Csaba: The Forensic Science System in Hungary.  Forensic Science Review, Volume 32, Number 2. July 2021. 87-91. (Q1) Taiwan
Fenyvesi Csaba: A felismerési kísérlet összehasonlítása más bizonyítási cselekményekkel. Magyar Rendészet, 2021/3. 43-56. 
Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika bűnmegelőzési funkciója. Belügyi Szemle, 2021/10.  1759-1769. 
Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika rendkívülisége. In: Gaál Gyula-Hautzinger Zoltán (szerk.): Rendészet a rendkívüli helyzetekben. Húsz éves a Szent László napi konferencia. Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportja, Pécs, 2021. 305-312. 
Fenyvesi Csaba: A felismerésre bemutatások hibái. IUSTUM AEQUUM  SALUTARE 2021/4. 25-39.
Fenyvesi Csaba: A felismerési eljárások története a kriminalisztika fejlődésének tükrében. Jogtörténeti Szemle, 2021/2. 1-8. 
Fenyvesi Csaba:  Ami megrázta Komlót 1989-ben. Gyermek áldozatos emberölés nyomozása. Erdélyi Jogélet 2021/3. 69-76. 
Fenyvesi Csaba: Külföldi felismerési kísérletek. JURA, 2021/2. 85-98..
Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika alapkérdései. In. Gaál Gyula-Hautzinger Zoltán (szerk.): A rendészettudomány határkövei II. Válogatás a Pécsi Határőr Tudományos Közlemények Második Évtizedéből. Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport, Pécs, 2022. 209-218.
Fenyvesi Csaba: Az 1974-es pécsi palahegyi emberölési kriminalisztikai fordulatai. (Társszerző: Kodba Ferenc) Belügyi Szemle, 2020/4.  89-96. o.
Fenyvesi Csaba: Elméleti modellek kriminalisztikai Nobel-díjak megszerzésére. Rendészeti Szemle, 2007/1. 99-106. o.Fenyvesi Csaba: A szembesítés.  Szemtől szembe a bűnügyekben. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2008.
Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika tendenciái. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2014, 2017. 
Fenyvesi Csaba-Orbán József: Az elektronikus adat mint a 7-5-1-es kriminalisztikai piramismodell építőköve. (Társszerző: Orbán József) Belügyi Szemle, 2019/2. 45-55. o.
Fenyvesi Csaba: A magyar kriminalisztika tudományának monografikus alapjai. Rendőrségi Tanulmányok, 2019/2.  3-17. o. 
Fenyvesi Csaba:  Kriminalisztikai világtendenciák – különös tekintettel a digitális felderítésre. In: Mezei Kitti (szerk.): A bűnügyi tudományok és az informatika. PTE ÁJK-MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest-Pécs, 2019. 64-82. o.
Fenyvesi Csaba: MASNI A SZILVAFA ÁRNYÉKÁBAN (Az utolsó baranyai halálra ítélt ügyének kriminalisztikai tanulságai) Kézirat, Pécs, 2022. (Megjelenés alatt a Belügyi Szemlénél)
Finszter Géza: A kriminalisztika és a változó tételes jog. In: Kadlót Erzsébet (szerk.): Közbiztonság és társadalom. Kriminológiai Közlemények, 69., sz., Magyar Kriminológiai társaság, Budapest,   2011. 189-202. o.
Finszter Géza: Rendészettan. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2018.
Gyaraki Réka: Eszter: A számítógépes bűncselekmények nyomozásának problémái. PhD-értekezés kézirat, Pécs, 2019. 
Horváth Orsolya: Kereső és azonosító kutyák kriminalisztikai alkalmazása. PhD-értekezés, Pécs, 2018. 
Herke Csongor:Hungarian Criminal Procedure Law, Pécs, Baufirma Kiadó, 2021.
Ibolya Tibor: Kihallgatási taktika a nyomozásban. Patrocinium Kiadó, Budapest, 2021.
Katona Géza: A kriminalisztika aktuális kérdései. [The current questions of forensic science] BM Kiadó, Budapest, 2001. 
Kármán Gabriella: Kriminalisztikai szakértői bizonyítás. (PhD-értekezés, ELTE) Kézirat, OKRI, Budapest, 2019.
Meloan, C.E. - James, R. E. - Saferstein, R. (2001) Criminalistics. An Introduction to Forensic Science. Prentice Hall, New Jersey, USA, 2001
Mészáros Bence: Fedett nyomozó alkalmazása a bűnüldözésben. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019.
Orbán József: Bayes-hálók a bűnügyekben. PhD-értekezés, Pécs, 2018. 
Nogel Mónika: A szakértő bizonyítás aktuális kérdései. Hvgorac, Budapest, 2020.
Osterburg, James W.-Ward, Richard, H.: Criminal Investigation. Lexis Nexis, New Providence, NJ, 2010.
Newburn, T.-Williamson, T.-Wright, A. (eds): Handbook of Criminal Investigation. Willian Publishing, Cullompton, Devon, UK, 2008
Saferstein, R: Criminalistics: an introduction to Forensic science. (11th ed.) Englewood Cliffs, N.Y. 2015. 
Siegel, J. – Saukko, P.J. – Knupfer, G.C.: Encyclopedia of Forensic Sciences. (Volume 1-2-3) Academic Press, San Diego - San.Francisco-New York-Boston-London-Sydney-Tokyo, 2000.
Tremmel Flórián-Fenyvesi Csaba-Herke Csongor: Kriminalisztika tankönyv és atlasz. [Textbook and atlas of forensic science] Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2005
Tremmel Flórián-Fenyvesi Csaba-Herke Csongor: Kriminalisztika. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Kőhalmi László egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr.Pálvölgyi Ákos PhD, óraadó
Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

2023.09.06. (szerda) 13.00 – 19.30 / B326.
2023.09.07. (csütörtök) 11.20 – 17.50 / B326.
2023.09.22. (péntek) 8.00 – 14.30 / B326.

  AJDUNOA02
Kredit 4
Heti óraszám 2
Szemeszter 9
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1.    Intézményelméletek 
2.    A többfaktor-megközelítés
3.    Az új társadalomvédelem
4.    Radikális (kritikai) kriminológia
5.    Társadalmi dezorganizáció
6.    Viktimológia
7.    Pedofília
8.    Kriminológiai kutatás módszerek
9.    A magyar kriminológia története
10.    Helyreállító igazságszolgáltatás
11.    A rendőrség működi modellje
12.    Bűnmegelőzés
13.    Kriminálpolitika

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: A félév végi írásbeli vizsga alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tantárgy célja, hogy a kriminológiai ismeretekkel már rendelkező joghallgatók megismerkedjenek a bűnözés speciális típusaival. A kurzus elvégzése képessé teszi a joghallgatókat a bűnözés mélyebb összefüggéseinek megértésére.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
•    Borbíró Andrea – Gönczöl Katalin – Kerezsi Klára – Lévay Miklós: Kriminológia. 2., átdolgozott kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2020. Digitálisan, ingyenesen hozzáférhető: mersz.hu  adatbázisból

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Kulcsár Gabriella adjunktus
Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Kedd, 11.20 – 12.50 / 104.

  AJDUNOA03
Kredit 4
Heti óraszám 2
Szemeszter 9
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1. A jogpszichológia és a kriminálpszichológai fogalma, struktúrája és funkciói. 
2. A bűnözést magyarázó pszichológiai elméletek. 
3. A médiában megjelenő erőszakábrázolás hatása az agresszióra. 
4. Az antiszociális személyiségzavar, a pszichopátia. 
5. Elmebetegség és bűnözés. 
6. A családon belüli erőszak. 
7. Trauma és erőszak.
8. A bűnözői profilalkotás. 
9. A poligráfos hazugságvizsgálat pszichológiai aspektusai. 
10. Felnőttek kihallgatásának pszichológiája. 
11. Gyermekek kihallgatásának pszichológiája. 
12. A bírói döntés pszichológiája. 
13. Börtönpszichológia: a büntetés lélektana, a reintegráció nehézségei pszichológiai szempontból. 

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: Írásbeli feladat
Az osztályzat kialakításának módja: Az órai munka és az írásbeli feladat alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kriminológia és a kriminalisztika tudományának fontos segédtudománya a kriminálpszichológia. Az egyetemi előadások keretében azonban nincs mód ilyen irányú ismeretek részletesebb bemutatására, ezt a hiányt pótolja e differenciált tárgy. 
A félév során áttekintjük a kriminálpszichológia fogalmát, struktúráját és funkcióit, a bűnözést magyarázó pszichológiai elméleteket, az elmebetegségek és a bűnözés kapcsolatát, az antiszociális személyiségzavar, illetve a pszichopátia jellemzőit, érintjük a családon belüli erőszak témáját, és megismerkedünk olyan klasszikus kriminálpszichológiai területekkel, mint a bűnözői profilalkotás, a kihallgatások pszichológiája, valamint a börtönpszichológia. 

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Belügyi Szemle 2004/6.
Boros János: Pszichológia a jogban. (közread. a PTE Állam- és Jogtudományi Kara), 2004
Boros János: A bűnözői profilalkotástól a tanúkihallgatásig: törekvések a mai kriminálpszichológiában. Magyar Pszichológiai Szemle, 2003. LVIII. 2.
Boros J. – Csetneky L.: Börtönpszichológia. Rejtjel, 2002.
Erich Fromm: A rombolás anatómiája. Háttér, 2001
Kriminálpszichológiai szöveggyűjtemény. (összeáll. Kiss Géza és Fogarasi Mihály), BM, 1997
Popper Péter: A kriminális személyiségzavar kialakulása. Akadémiai K., 1970.
Csernyikné Póth, Á.: A bűnfeltáró munka pszichológiai aspektusai. Rendvédelmi füzetek, 2002/2.
Gordon, B. N., Baker-Ward, L., Ornstein, P. A.: Children’s Testimony: A Rewiew of Research on Memory for Past Experiences. In: Clinical Child and Family Psychology Review, Vol. 4, No. 2, 2001
Tremmel, F., Fenyvesi, Cs., Herke, Cs.: Kriminalisztika. D-Campus, Bp. – Pécs, 2005 
Brian Innes: Bűnös elmék : pszichológiai profilalkotás a bűntények felderítésében. Skandi-Wald Könyvkiadó, Bp. 2007
Paneth Gábor: Kriminálpszichiátriai vázlatok. Animula, Bp. 2002
Az agresszió világa (szerk: Hárdi István). Medicina, Bp. 2010

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Vastagh Gerda ügyész, Pécsi Járási Ügyészség
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Csütörtök, 8.00 – 9.30 / Irk Albert előadóterem

  AJDUNOA04
Kredit 4
Heti óraszám 2
Szemeszter 9
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1. Az ügyészségi félfogadás. Beadványok, iratok érkezése, átvétele, érkeztetése. Az iktatandó adatok, az iktatóbélyegző adatai.
2. Az ügyészségi priorálás, szignálás. Az ügyek elintézésének sorrendje.
3. Az ügyészségi iktatás általános szabályai, ügyszám képzése.
4. Az ügyészségi segédkönyvek fajtái, jellemzői.
5. Az ügyészségi iratok átadás-átvételének szabályai. Az ügykezelési utasítások.
6. Ügyészségi kiadmányok készítése, másolatok kiadása, iratok elküldése.
7. Az ügyészségi határidő-nyilvántartás. A postázás.
8. Az ügyészségre visszaérkezett küldemények kezelése ("nem kereste", "ismeretlen" stb.)
9. Ügyészség házi iratai, irattár. Az irattározás szabályai és a selejtezés. A levéltárba adás.
10. Ügyészség adatközlési kötelezettsége, adatlapok felsorolása. A statisztikai adatlapok fajtái, kitöltésének szabályai.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: Dolgozat, ötös skálán való osztályozás

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse az ügyészségi ügyvitel szabályait a beadványok beérkezésétől az ügykezelésen át az irattározási feladatokig.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
•    26/2018. (XII. 28.) LÜ utasítás az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatáról 
•    12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről és működéséről

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Hengl Melinda adjunktus
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Szerda, 13.00 – 14.30 / 207.

  AJDUNOA05
Kredit 4
Heti óraszám 2
Szemeszter 9
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1. Az igazságügyi szakértés helyzetének történeti áttekintése és hatályos hazai szabályozása
2. Az igazságügyi szakértés külföldi szabályozási modelljei
3. A szakértői vizsgálat menete és a szakvélemény
4. Az igazságügyi szakértői tevékenység helye a büntető (és a polgári) eljárásjogban és kapcsolata a kriminalisztikával
5. Nyomszakértés
6. Ujjnyomatszakértés
7. Írásszakértés
8.  Okmányszakértés
9.  Fegyverszakértés
10. Forenzikus vegyészet, forenzikus fizika, forenzikus geológia, forenzikus botanika
11. Igazságügyi genetika és igazságügyi orvostan
12. Igazságügyi pszichológia
13. Az igazságügyi szakértés intézményének jövője

Félévközi ellenőrzés:
Zárthelyi dolgozat írása (elektronikus írásbeli vizsga: Unipoll teszt) a félév végén.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: 
Írásbeli teljesítmény alapján: zárthelyi dolgozat írása (elektronikus írásbeli vizsga: Unipoll teszt) a félév végén

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Kiegészítő szakismeret nyújtása az igazságügyi szakértői tevékenységről.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
- Az órák anyaga. 
- Hengl Melinda: A kézírás interdiszciplinaritása. Pécs, PTE Kiadó, 2021.
- Hengl Melinda: Jogi kommunikáció. Jogi területen hasznosítható kommunikációs ismeretek. Tankönyv. Pécs, PTE ÁJK, 2023. 181 o.

Ajánlott irodalom:
- Balláné Füszter Erzsébet: Krimináltechnika. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2019.

Jogszabályjegyzék:
- 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
- 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről
- 9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Zárthelyi dolgozat írása (elektronikus írásbeli vizsga: Unipoll teszt) a félév végén.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Takács István címzetes egyetemi docens (Pécs Járási Vezető Ügyész)
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Csütörtök, 9.40 – 11.10 / Irk Albert előadóterem

  AJDUNOA06
Kredit 4
Heti óraszám 2
Szemeszter 9
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
•    Az ügyészi szervezet történeti fejlődése
•    Az ügyészség büntetőjogi funkciói az Alaptörvény alapján
•    Az ügyészség szervezeti felépítése
•    Az ügyészség működése, hatáskörébe tartozó egyes intézkedések
•    Az ügyészségi alaputasítások legfontosabb rendelkezései
•    A nyomozás törvényességi felügyelete és a nyomozás befejezése utáni ügyészi feladatok
•    A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység
•    Az ügyész magánjogi tevékenysége
•    Az ügyész törvényességi felügyelete
•    Az ügyészségi szolgálati viszony és az ügyészségi adatkezelés
•    Az ügyészi szervezet iratkezelési szabályai

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: Dolgozat, ötös skálán való osztályozás

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az ügyészségi szakszeminárium célja, hogy a hallgatókkal megismertesse az ügyészség feladatait, hatáskörét, különös tekintettel az ügyészség büntető eljárásbeli szerepére.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
•    2017. évi IX. törvény a büntetőeljárásról
•    2011. évi CLXIII. törvény az ügyészségről

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -