Elméleti alappanel differenciált tárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Elméleti alappanel
2022/2023-as tanév 1. (őszi) félév

Dr. Visegrády Antal professor emeritus
Dr. Vörös Eszter tanársegéd
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Hétfő, 14.40 – 16.10 / Holub József előadóterem

  AJDENOA01
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Heti óraszám 2
Szemeszter 3
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1. A jogrendszerek csoportosítása. A jogi kultúrák különbözősége
2. a romanista jogkör
3. A germán jogkör
4. A skandináv jogkör
5. A szocialista jogkör
6. Az angol jog
7. Az USA joga
8. A muzulmán jog
9. India joga
10. A kínai jog
11. A japán jog
12. Az afrikai jogok
13. A vegyes jogrendszerek

Félévközi ellenőrzés: szóbeli vizsga
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: Kiselőadás tartása alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A Jogi alaptan és a Jog- és Állambölcselet tárgyhoz kapcsolódóan a világ jogcsaládjainak részletes bemutatása, a jogászi műveltség elmélyítése globalizálódó világunkban.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
René David: A jelenkor nagy jogrendszerei. KJK, Bp. 1977.
Varga Csaba: Összehasonlító jogi kultúrák. Bp. 2000.
Visegrády Antal: Jogi kultúra, jogelmélet, joggyakorlat. Aula,Bp. 2003.
Visegrády Antal: Angolszász jog és politika. Bp/Pécs, 1999.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: Kiselőadás előre egyeztetett témakörből
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Barcsi Tamás egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Diósi Szabolcs tanársegéd
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Kedd, 16.20 – 17.50 / 104.

  AJDENOA02
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Heti óraszám 2
Szemeszter 3
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1. A nemzetközi kapcsolatok átrendeződése. A globalizáció-vita főbb álláspontjai.
2. A globalizáció technológiai, pénzügyi és gazdasági szférái. IMF, Világbank, WTO.
3. A globalizáció kulturális szférája. A környezeti kockázatok globalizációja.
4. A globalizáció a politikában. A szuverén állam, a globális kormányzás, a regionalizmus.
5. A globalizáció jogi szférája. Nemzetközi büntetőbíráskodás, nemzetközi környezetvédelmi rezsim.
6. A globalizáció emberi jogi kihívásai. A „nyugat és a többiek”?
7. A gazdasági, szociális emberi jogok és a globális gazdaság dinamikái.
8. A „történelem vége” tézis és kritikái.
9. A „civilizációk összecsapása” tézis és kritikái.
10. A „tőkés társaságok világuralma” tézis és kritikái.
11. A nem-kormányzati szervek (NGO) szerepe, az érdekek és értékek globális megjelenítésének és védelmének új útjai.
12. Fejlesztési stratégiák, szabályozási dilemmák. A washingtoni konszenzustól az alapszükségletek fejlesztéspolitikájáig.
13. A globális problémák interpretációi a hazai és az európai politikában.

Félévközi ellenőrzés: egyéni referátumok
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: Egész félévi teljesítmény alapján összesített ajánlat

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: 
Egy komplex, több tudományágat is érintő problémakör bemutatása. A kurzus igyekszik a hallgatóknak tájékozódási pontokat nyújtani egy gyorsan változó világban, melyben a biztonság, kockázat, felelősség, emberi jogok, politikai eszmék hagyományos megközelítései veszítenek érvényükből, és új értelmezések látszanak szükségesnek. A kurzus hasznos kiegészítést nyújthat a szakképzésben kötelező politikaelmélet, filozófia és jogi etika, bevezetés a nemzetközi kapcsolatok intézményeibe, nemzetközi jog, és európai közjog című tárgyakhoz.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Andrássy Gy. - Szabó G. (szerk.) Üzleti etika és közéleti etika. PTE KTK, Pécs 1999.
Badie – Smouts: A visszájára forduló világ. Aula, Bp., 1998.
Bayer J.- Lévai I.: Globalizációs trendek. Budapest MTA PTI 2003.
Beck, U: A kockázat társadalom. Századvég K. Bp.. 2003.
Boda Zs.: Globális ökopolitika. Helikon, Bp. 2004.
Csizmadia S.: Mondializáció és globalizáció. Számalk, Bp., 1998.
Fukuyama, F.: A történelem vége és az utolsó ember. Európa K., Bp. 1994.
George, S.: A WTO. Napvilág K. Bp. 2003.
Giddens, A.: Az elszabadult világ. Agóra, Bp. 2004.
Huntington, S.: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa K. Bp. 1998.
Korten, D.C.: Tőkés társaságok világuralma. Kapu, Bp. 1995.
Sassen, S.: Elveszített kontroll? Helikon, Bp. 2000.
Schuman-Martin: A globalizáció csapdája. Perfekt, Bp. 1995.
Soros Gy.: A globális kapitalizmus válsága. Scolar Kiadó, Bp., 1999.
Stiglitz, J.: A globalizáció és visszásságai. Napvilág K., Bp. 2004.
Szabó G.: Globalizáció és emberi jogok. In.: Acta Humana , 2002, no.48. 
Szabó G.: A decentralizált világrend eszméje és a globális irányítás realitásai. In: Politikatudományi szemle 2004/3
Szabó G.: Szétszakadó világunk. A globalizáció emberi jogi kockázatai. Publikon Kiadó, Pécs, 2010.
Szabó G.: Modern politikai eszmék, ideológiák. Publikon Kiadó, Pécs, 2011.
Tarrósy I.: Kelet-Afrika a fejlődés útján. Publikon Kiadó, Pécs, 2011.
Worldwatch Institute: A világ helyzete 2006. Föld Napja Alapítvány 2007.
- továbbá: témakörönként változó szakirodalom

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Diósi Szabolcs tanársegéd
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Szerda, 16.20 – 17.50 / 103.

  AJDENOA04
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Heti óraszám 2
Szemeszter 3
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1. A politikai eszmék születése és társadalmi funkcióik
2. Az emberkép változásai a politikai gondolkodásban
3. Természetjog, társadalmi szerződés elméletek
4. A klasszikus liberális elmélet létrejötte, a „berendezkedés” első kételyei
5. Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill
6. Az eredeti konzervatív politikai gondolkodás értékei
7. Szocializmus/demokratikus szocializmus (Eduard Bernstein)
8. A kereszténydemokrata, keresztényszocialista pozíciók
9. Nemzet/nacionalizmus
10. Nemzetiszocializmus/fasizmus
11. Kommunista ideológia/kommunizmus
12. Totalitarizmus elmélet és kutatás
13. Politikai elit és elitelméletek
14. Politikai ökológia és környezetvédelem

Félévközi ellenőrzés:
Szemeszter közepén, egyeztetett időpontban az addigiak alapján zárthelyi dolgozat, a pótlása referátummal (írásbeli, v. szóbeli)
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: Egész félévi teljesítmény alapján összesített ajánlat

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A politikai eszmék genezisének feltérképezése, mai funkcióik bemutatása a politikai érdek és értékképzésben. A kurzus célja még, hogy a politikai ideológiákra rakodott át-és félreértelmezéseket oldja

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
- Szabó Gábor: Modern politikai eszmék, ideológiák. Egyetemi jegyzet. IDResearch Kft./Publikon Kiadó, Pécs 2011.
- Bayer József: A politikai gondolkodás története. Osiris K. Budapest, 1998.
- Politisches Denken im 20. Jahrhundert. Ein Lesebuch. (Szerk.: Münkler, Herfried) Piper München Zürich, 1990.
- Meyer, Thomas: Was ist Politik? Leske+Budrich Opladen, 2000.
- Wörterbuch Staat und Politik. Bundeszentrale für politische Bildung Bonn, 1991.
-Mill, J. S.: A szabadságról. Századvég Kiadó Budapest 1994.
- Tocqueville, Alexis de: Az amerikai demokrácia. Európa K. Budapest, 1993.
- Burke, Edmund: Töprengések a francia forradalomról. Atlantisz (Medvetánc) Budapest, 1990.
- Franz J. Strauss: Kihívás és válasz
- Mannheim Károly: A konzervativizmus. Cserépfalvi Budapest, 1994.
- Scruton, Roger: Mi a konzervativizmus? Osiris Budapest 1995.
- Bernstein, Eduard: A szocializmus előfeltételei és a szociáldemokrácia feladatai. Kossuth K. Budapest, 1989.
- Marx-Engels: A kommunista párt kiáltványa 1847
- Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Tanulmány K. Pécs, 1995.
- Wehler, H.-U.: Nationalismus. Geschichte, Formen, Folgen. Verlag C.H. Beck München 2001.
- továbbá: témakörönként változó szakirodalom

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Monori Gábor adjunktus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Szerda, 9.40 – 11.10 / Irk Albert előadóterem

  AJDENOA05
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Heti óraszám 2
Szemeszter 3
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1. A neoanalitikai jogtudomány. Herbert Hart
2. A neoanalitikai jogtudomány. Joseph Raz és Ronald Dworkin
3. A jogi moralizmus. Lon Fuller, Deryek Beyleveld és Roger Brownaword
4. A kritikai jogelmélet
5. Feminista jogtudomány
6. A feminizmus története
7. Családon belüli erőszak. Zaklatás
8. Prostitúció
9. Abortusz
10. Nők és politika
11. Munkahelyi diszkrimináció
12. Az esélyegyenlőség biztosítása az Európai Unióban

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A szeminárium célja, hogy bemutassa a joghallgatók számára a modern jogbölcseleti irányzatok legérdekesebb területeit.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
- H.L.A. Hart: A jog fogalma. Osiris Kiadó, Bp. 1995.
- Tamara K. Hervey és David O’Keeffe: Sex Equality Law in the European Union, 1996. Publ. By John Wiley & Sons
- Paras Diwan: Women and Legal Protection. 1994. Publ. By Deep & Deep Publ.
- Susan Estrich: Real Rape. 1987. Publ. By Harvard University Press
- Abrahams, G.: Morality and Law. London, 1971.
- Visegrády Antal: Jog- és Állambölcselet. Dialóg Campus Kiadó, Bp/Pécs,2002.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -

Dr. Barcsi Tamás egyetemi docens, tanszékvezető
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Kedd, 13.00 – 14.30 / Irk Albert előadóterem

  AJDENOA08
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 3
Heti óraszám 2
Szemeszter 3
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar
Tantárgyi tematika:
1. A méltóság jelentései. Az emberi méltóság fogalma. 
2. Az emberi méltóság antropológiai-etikai felfogásai. Cicero, a keresztény értelmezés, Dante, Pico della Mirandola. A méltóság kérdései Shakespeare-nél.  
3. Az emberi méltóság morálfilozófiai értelmezése. Kant. A diskurzusetika. A diskurzusetika egy lehetséges átalakítása és az emberi méltóság tiszteletének elve.
4. Az emberi méltóság a kortárs elismerés-elméletekben (Taylor, Honneth, Fraser).
5. Az emberi méltóság jogfilozófiai elméletei. Az emberi méltósághoz való jog értelmezése a különböző jogrendszerekben.
6. Az emberi méltóság fogalmának kritikái. Környezetetikai megfontolások. 
7. Az emberi méltóság tisztelete és a szegénység problémája.
8. Az emberi méltóság tisztelete és az életvégi döntések szabadságának erkölcsi és jogi kérdései (eutanázia, asszisztált öngyilkosság, living will).
9. Az emberi méltóságot tiszteletben tartó életvégi ellátás (hospice, méltóságterápia, életvégi logoterápia).
10. Az emberi méltóságról az új orvosi, biotechnológiai eljárások kapcsán I.
11. Az emberi méltóságról az új orvosi, biotechnológiai eljárások kapcsán II.
12. Hallgatói referátumok. 
13. Írásbeli beszámoló. 

Félévközi ellenőrzés:
Az utolsó órán dolgozat a szeminárium anyagából. A hallgató kiválthatja a dolgozatot a szeminárium anyagához kapcsolódó választott témából, az utolsó előtti órán megtartott referátummal. A feldolgozható témákat az órán beszéljük meg.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Az osztályzat kialakítása a hallgató órai aktivitása és a referátum vagy a dolgozat eredménye alapján történik.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A jogászképzés során a hallgató gyakran találkozhat az emberi méltóság tisztelete, illetve az emberi méltósághoz való jog fogalmával. A kurzuson a hallgatók megismerhetik e fogalmak filozófiai, etikai, jogbölcseleti alapjait, de nem csak az elméleti aspektusokról lesz szó, számos felmerülő gyakorlati kérdést is megbeszélünk.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező irodalom: 
Barcsi Tamás: Az emberi méltóság filozófiája (Typotex, Budapest, 2013) órán megadott fejezetei. 

Ajánlott irodalom: 
Adamik Tamás: Az emberi méltóság fogalma Cicerónál (PoLíSz, 2004 december-2005 január)
Balázs Zoltán: Emberi méltóság (Jogelméleti Szemle, 2005/4)
Barcsi Tamás: Human Dignity Problems in the Beginning of the 21st Century (Ethno- Kulturelle Begegnungen in Mittel- und Osteuropa, Hrsg. Erika Hammer, László Kupa, Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2008)
Cancik, Hubert: „Dignity of Man” and „Persona” in Stoic Anthropology: Some Remarks on Cicero, De Officiis I. 105-107 (In.: The Concept of Human Dignity in Human Rights Discourse, ed.: David Kretzmer, Eckart Klein, Kluwer Law Inernational, Hague, 2002)
Cicero, Marcus Tullius: A kötelességekről, Első könyv (In.: Cicero válogatott művei, válogatta és az idézett részt fordította: Havas László, Európa, Budapest, 1987)
Chochinov, Harvey Max: Méltóságterápia (fordította: Bíró Eszter, Oriold és társai, Bp., 2014)
Dante Alighieri: Vendégség (fordította: Csorba Győző és Szabó Mihály, In.: Dante Alighieri összes művei, szerkesztette: Kardos Tibor, Magyar Helikon, Budapest, 1965)
Frankl, Viktor E. (1997): Orvosi lélekgondozás (fordította: Jakabffy Imre és Jakabffy Éva. UR Kiadó, Bp.)
Habermas, Jürgen: A kommunikatív etika (fordította: Felkai Gábor, Új Mandátum, Budapest, 2001)
Heidegger, Martin: Levél a „humanizmusról” (fordította: Bacsó Béla, In.: Martin Heidegger: „…költőien lakozik az ember”- válogatott írások -,  T-Twins Kiadó/Pomeji, Bp-Szeged, 1994)
Honneth, Axel: Harc az elismerésért (fordította: Weiss János, Budapest, L’ Harmattan, 2013)
Kant, Immanuel: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése (fordította: Berényi Gábor, In.: I. Kant: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése, A gyakorlati ész kritikája, Az erkölcsök metafizikája, Gondolat, Budapest, 1991) 
Kolnai, Aurel: Dignity (In.: Dignity, Character and Self-Respect, edited by Robin S. Dillon, Routledge, New York-London, 1995)
Lányi András és Jávor Benedek (szerk.): Környezet és etika. Szöveggyűjtemény. (L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2005)
Mirandola, Giovanni Pico della: Az ember méltóságáról (fordította: Kardos Tiborné, In: Reneszánsz etikai antológia, Gondolat, Budapest, 1984)
Rorty, Richard: Esetlegesség, irónia és szolidaritás (fordította: Boros János és Csordás Gábor, Jelenkor, Pécs, 1994)
Schiller, Friedrich: Kellemről és méltóságról (fordította: Székely Andorné, In: Schiller: Válogatott esztétikai írásai, válogatta: Vajda György Mihály, Magyar Helikon, Budapest, 1960)
Singer, Peter: Animal Liberation (Random House, New York, 1990)
Spinoza: Etika geometriai módon bizonyítva (fordította: Szemere Samu, Magyar Helikon, Budapest, 1968)
Weiss János: Az elismerés elmélete (Áron Kiadó, Bp., 2004)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Referátumok, megbeszélés szerint.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint Három hiányzás megengedett
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -