Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék
2021/2022-es tanév 2. (tavaszi) félév

A magyar adózás története
Dr. Szilovics Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLOA166
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Adórendszerek születése (Mezopotámia, Egyiptom, Kína)
2. Adórendszerek születése (ókori görög poliszok és Róma)
3. Adózás a Honfoglalás idején
4. Adózás az Árpád-korban
5. Adózás a vegyesházi királyok uralkodása alatt
6. A három részre szakadt ország adórendszere
7. A Reformkor előtti magyar adórendszer
8. Adózás a Reformkort követően, egészen az I. világháborúig
9. Adózás a Horthy-korszakban
10. Adózás a szocializmus alatt (1949-1987)
11. A modern magyar adórendszer kezdetei (1987-2002)
12. Iránykeresés és tévutak (2002 - 2010 )
13. A második Orbán-Kormány adópolitikája (2010-)

Félévközi ellenőrzés:
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
órai munka eredményeképpen

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A magyar adózás története c. szemináriumon a hallgatók bepillantást nyernek a mai modern magyar adórendszer kialakulásának több ezeréves történetébe. Az írás megjelenése előtti időktől kezdve, Magyarország történelmét végig követve jutunk el a jelenkori állapotokig. A tantárgy segítséget nyújt az adójogi alapintézmények elsajátításában, a legfontosabb adónemek megismerésében, továbbá a rendszerszemléletű elmélyedésben, mindezt a jogi oldal kiemelt szerepe mellett történelmi, szociológiai, valamint gazdasági szempontból megvizsgálva.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Szilovics Csaba: Az adózás eredetéről: (Az adórendszerek ősi gyökerei) Novissima Kiadó (2021)
Szilovics Csaba: The Role of Women in the Tax System of Ancient Egypt ECONOMICS & WORKING CAPITAL 13 : 1-2
Szilovics Csaba: Pénzügyi Jog. Inter-Szféra Kft (2020)
Szilovics Csaba: Gondolatok a hatékony adórendszer néhány eleméről JURA 25 : 1
Szilovics Csaba: Néhány közép-európai ország adóváltozásainak tapasztalatai az elmúlt két évtizedben PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 5 : 3 (2017)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, telefonon, e-mailen: szilovics.csaba@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken), postán (a tanszék, oktató címére), e-mailen: szilovics.csaba@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. május 14.
Megjegyzés: -A blokklánc technológia és kripto eszközök jogi szabályozása
Dr. Bujtár Zsolt adjunktus
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLOA16
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1-2. hét: A blokklánc és kriptoeszközök működése 
3-4. hét: A kriptoeszköz piac szereplői tokenek és vauták, kripto váltók és kripto tőzsdék
5-6. hét: IPO vs ICO szabályozás vs önszabályozás
6-7. hét: Prospektus vs white paper 
8-9. hét: Az önszabályozási modellek a DLT technológiák esetében
10-11. hét: A máltai és a svájci kripto szabályozás
12-13. hét: Az új eszközosztály szabályozása az egyes joghatóságok esetében ETF?

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
ötfokozatú

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus során a hallgató elsajátítja a DLT egyes főbb típusainak működési mechanizmusát és azok főbb szabályozási trendjeit
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: bujtar.zsolt@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: bujtar.zsolt@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. május 14.
Megjegyzés: -Politikai viták és jogi döntések a (köz)pénzügyek területén
Dr. Pfeffer Zsolt adjunktus
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLOA148
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Történeti kérdések és viták a (köz)pénzügyek kapcsán I.
2. Történeti kérdések és viták a (köz)pénzügyek kapcsán II.
3. A pénzügyi jogi jogalkotás és jogalkalmazás általános jellemzői és kérdései I. (Jogforrások, alapvető általános elvek, tendenciák, kapcsolat más jogágakkal, jogterületekkel).
4. A pénzügyi jogi jogalkotás és jogalkalmazás általános jellemzői és kérdései II. (Az egyes pénzügyi jogi területek főbb jellemzői).
5. A pénzügyi politika és elemei.
6. Költségvetések, közpénzek és közvélemény (bevételek/kiadások, közfeladatok, fiskális illúzió, redisztribúció, az adópolitika és a pénzügyi pszichológia összefüggései) I.
7. Költségvetések, közpénzek és közvélemény (bevételek/kiadások, közfeladatok, fiskális illúzió, redisztribúció, az adópolitika és a pénzügyi pszichológia összefüggései) II.
8. Bankügyek, pénzügyi kultúra és a pénzügyi döntésekért viselt felelősség.
9. Pénzügyi és gazdasági válságok: okok, következmények és tanulságok.
10. A költségvetési fegyelem, a maastrichti kritériumok, az euró dilemmái. 
11. A pénzügyi (jogi) szuverenitás az Európa Unióban és a nemzetközi környezetben. Az uniós jogharmonizáció és hatáskörök.
12. Közbeszerzési szerződések és koncessziók. Szerződések a pénzügyi jogban.
13. Pénzügyi jogi ügyek bíróságok előtt.
14. Számonkérés.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Beadandó házi dolgozat elkészítése és határidőben történő benyújtása (amelynek követelményei: 5-8 oldal terjedelmű beadandó dolgozat a tematikában rögzítettekhez valamilyen módon kapcsolódó témából, a dolgozatot megfelelő módon tagolni kell, továbbá el kell látni szakirodalomjegyzékkel és jegyzetapparátussal). 

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus feladata, hogy az állami, vállalkozói és egyéni döntések példáján keresztül, vonatkozó jogesetek, politikai döntések és viták felhasználásával bemutassa a pénzügyi jogi jogalkotás és jogalkalmazás főbb elméleti és gyakorlati kérdéseit.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1. Pfeffer Zsolt: Pénzügyi jog és pénzügytan I-II. (Menedzser Praxis Kiadó, Budapest, 2019)
2. Pfeffer Zsolt: Az adójog értelmezése az Amerikai Egyesült Államok precedensjogában. Pro Futuro – A jövő nemzedékek joga, 2019/2., 43-64. o.
3. Pfeffer Zsolt: Pénzügyek és politika: a kormányzati és polgári küzdelmek a (köz)pénzekért. Közjogi Szemle, 2020/2., 39-49. o.
4. Pfeffer Zsolt: A költségvetések közjogi keretei. Jura, 2017/2., 157-173. o.
5. Pfeffer Zsolt: A modern költségvetési jog kialakulása az európai jogi kultúrában. Díké: A Márkus Dezső Összehasonlító jogtörténeti kutatócsoport folyóirata, 2018/2., 123-136. o.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: pfeffer.zsolt@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: pfeffer.zsolt@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. május 14.
Megjegyzés: -