Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék
2021/2022-es tanév 1. (őszi) félév

Pénzügyi jogi repetitórium
Dr. Szilovics Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLOA72
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
I. A pénzügyi jog fogalma és a magyar pénzügyi jog fejlődése 1848-tól napjainkig, az adókötelezettség
II. Adójogi alapfogalmak, alapelvek és intézmények
III. Optimális adórendszer, számvitel, pénzelmélet
IV. Az adóigazgatási eljárás, ellenőrzés és jogorvoslat
V. Államháztartás, központi költségvetés
VI. Fiskális és monetáris politika, pénzügyi intézmények
VII. Nemzetközi adózás és az Európai Unió
VIII. Az önkormányzati gazdálkodás, helyi adók 
IX. Személyi jövedelemadó 
X. Illetékjog, vám és jövedék
XI. Általános forgalmi adó
XII. Társaságok adózása
XIII. Közbeszerzés

Félévközi ellenőrzés:
szóbeli vizsga alkalmanként
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
órai munka és szóbeli vizsga együttes eredményeképpen

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A pénzügyi jogi szigorlatra való felkészítés

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Szilovics Csaba: Kézikönyv a pénzügyi jog tanulásához, PTE AJK, 2018.
Szilovics Csaba: Adójog i ismeretek, PTE AJK, 2016.
Lentner Csaba: Adózási pénzügytan és államháztartási gazdálkodás, NKE, 2015.
Lentner Csaba: A Magyar állampénzügyek fejlődéstörténete a dualizmus korától napjainkig, Budapest, 2019.
Földes Gábor: Pénzügyi Jog 1.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, telefonon, e-mailen: szilovics.csaba@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken), postán (a tanszék, oktató címére), e-mailen: szilovics.csaba@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. december 11.
Megjegyzés: -Politikai viták és jogi döntések a (köz)pénzügyek területén
Dr. Pfeffer Zsolt adjunktus
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLOA148
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Történeti kérdések és viták a (köz)pénzügyek kapcsán I.
2. Történeti kérdések és viták a (köz)pénzügyek kapcsán II.
3. A pénzügyi jogi jogalkotás és jogalkalmazás általános jellemzői és kérdései I. (Jogforrások, alapvető általános elvek, tendenciák, kapcsolat más jogágakkal, jogterületekkel).
4. A pénzügyi jogi jogalkotás és jogalkalmazás általános jellemzői és kérdései II. (Az egyes pénzügyi jogi területek főbb jellemzői).
5. A pénzügyi politika és elemei.
6. Költségvetések, közpénzek és közvélemény (bevételek/kiadások, közfeladatok, fiskális illúzió, redisztribúció, az adópolitika és a pénzügyi pszichológia összefüggései) I.
7. Költségvetések, közpénzek és közvélemény (bevételek/kiadások, közfeladatok, fiskális illúzió, redisztribúció, az adópolitika és a pénzügyi pszichológia összefüggései) II.
8. Bankügyek, pénzügyi kultúra és a pénzügyi döntésekért viselt felelősség.
9. Pénzügyi és gazdasági válságok: okok, következmények és tanulságok.
10. A költségvetési fegyelem, a maastrichti kritériumok, az euró dilemmái. 
11. A pénzügyi (jogi) szuverenitás az Európa Unióban és a nemzetközi környezetben. Az uniós jogharmonizáció és hatáskörök.
12. Közbeszerzési szerződések és koncessziók. Szerződések a pénzügyi jogban.
13. Pénzügyi jogi ügyek bíróságok előtt.
14. Számonkérés.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Beadandó házi dolgozat elkészítése és határidőben történő benyújtása (amelynek követelményei: 5-8 oldal terjedelmű beadandó dolgozat a tematikában rögzítettekhez valamilyen módon kapcsolódó témából, a dolgozatot megfelelő módon tagolni kell, továbbá el kell látni szakirodalomjegyzékkel és jegyzetapparátussal). 

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus feladata, hogy az állami, vállalkozói és egyéni döntések példáján keresztül, vonatkozó jogesetek, politikai döntések és viták felhasználásával bemutassa a pénzügyi jogi jogalkotás és jogalkalmazás főbb elméleti és gyakorlati kérdéseit.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1. Pfeffer Zsolt: Pénzügyi jog és pénzügytan I-II. (Menedzser Praxis Kiadó, Budapest, 2019)
2. Pfeffer Zsolt: Az adójog értelmezése az Amerikai Egyesült Államok precedensjogában. Pro Futuro – A jövő nemzedékek joga, 2019/2., 43-64. o.
3. Pfeffer Zsolt: Pénzügyek és politika: a kormányzati és polgári küzdelmek a (köz)pénzekért. Közjogi Szemle, 2020/2., 39-49. o.
4. Pfeffer Zsolt: A költségvetések közjogi keretei. Jura, 2017/2., 157-173. o.
5. Pfeffer Zsolt: A modern költségvetési jog kialakulása az európai jogi kultúrában. Díké: A Márkus Dezső Összehasonlító jogtörténeti kutatócsoport folyóirata, 2018/2., 123-136. o.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: pfeffer.zsolt@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: pfeffer.zsolt@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. december 11.
Megjegyzés: -