Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék
2020/2021-es tanév 2. (tavaszi) félév

Adóügyek a bíróságok előtt
Dr. Pfeffer Zsolt adjunktus
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLOA102
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A közigazgatási bíráskodás alapvető jellemzői és az eljárásjogi kérdések az adójog területén 1.
2. A közigazgatási bíráskodás alapvető jellemzői és az eljárásjogi kérdések az adójog területén 2.
3. Adóügyek a közigazgatási bíróságok előtt (az adóhatósági határozatok és azok vitatása).
4. Az adójog bírói és hatósági értelmezése 1.
5. Az adójog bírói és hatósági értelmezése 2.
6. A szankciók és azok felülmérlegelésének határai 1.
7. A szankciók és azok felülmérlegelésének határai 2.
8. Adóügyek a büntetőbíróságok előtt 1.
9. Adóügyek a büntetőbíróságok előtt 2.
10. A bizonyítás alapkérdései.
11. Az alapjogok és az eljárási kérdések (a tisztességes eljáráshoz való jog).
12. Illetékügyek és más pénzügyi tárgyú bírósági jogesetek.
13. Számonkérés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A félév végén írásbeli dolgozat megírása (nappali tagozat esetén) / beadandó házi dolgozat elkészítése és határidőben történő benyújtása (levelező tagozat esetén, amelynek követelményei: 5-8 oldal terjedelmű beadandó dolgozat a tematikában rögzítettekhez valamilyen   módon kapcsolódó témából, a dolgozatot megfelelő módon tagolni kell, továbbá el kell látni szakirodalomjegyzékkel és jegyzetapparátussal). Nappali tagozat esetén a félév végi írásbeli dolgozat kiváltható szóbeli prezentációval előre egyeztetett témában. 

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A pénzügyi jog (az adójog) gyakorlatának elemzése a bírósági, alkotmánybírósági döntések alapján.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1. Pfeffer Zsolt: Pénzügyi jog és pénzügytan I-II. (Menedzser Praxis Kiadó, Budapest, 2019)
2. Pfeffer Zsolt: Jogkövetkezmények (szankciók) az adózásban. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar (2018)
3. Pfeffer Zsolt: Mérlegelés az adóigazgatási eljárásban. Pro Futuro, 2018/1., 107-130. o.
4. Pfeffer Zsolt: Az adójog értelmezése az Amerikai Egyesült Államok precedensjogában. Pro Futuro, 2019/2., 43-64. o.
5. Pfeffer Zsolt: Adóügyek a büntetőbíróságok előtt. Miskolci Jogi Szemle, 2020/1., 97-121. o.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: pfeffer.zsolt@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: pfeffer.zsolt@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. május 08.
Megjegyzés: -