Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék
2022/2023-as tanév 2. (tavaszi) félév

AJSZLOA193 A kollektív szerződések joga
Dr. Berke Gyula egyetemi docens, tanszékvezető
Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék

Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLO3801
Polgári jog 2.
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A munkajog tagozódása
2. A kollektív munkajog rendszere 1.
3. A kollektív munkajog rendszere 2.
4. A kollektív szerződés a munkajog forrásainak rendszerében
5. Kollektív szerződéskötési képesség elméleti és gyakorlati kérdései
6. A kollektív szerződés hatálya (személyi és tárgyi)
7. A kollektív szerződés hatálya (területi és időbeli)
8. A kollektív szerződés megkötése, a kollektív tárgyalások.
9. A kollektív szerződés tartalma 1.
10. A kollektív szerződés tartalma 2.
11. A kiterjesztés intézménye
12. A kollektív szerződés a közszférában
13. A kollektív szerződés és a sztrájkjog kapcsolata

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A hallgató dolgozata alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgató sajátítsa el a kollektív munkajog alapintézményeit, rendszerét, illetve ezen belül a kollektív szerződések sajátos jogdogmatikai és gyakorlati alapjait.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dr. Kiss György: Munkajog, Osiris, Budapest, 2005

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: berke.gyula@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken), postán (a tanszék, oktató címére), e-mailen: berke.gyula@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2023. május 12.
Megjegyzés: -AJSZLOA176 Atipikus foglalkoztatási formák
Dr. Bankó Zoltán egyetemi docens
Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék

Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLOA43
Polgári jog 2.
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az atipikus foglalkoztatási formák fogalma
2. A munkaviszony és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok, atipikus munkaviszonyok
3. Határozott idejű foglalkoztatás
4. Határozott idejű munkajogviszonyok Magyarországon
5. Részmunkaidős foglalkoztatás az Európai Unióban
6. Részmunkaidős foglalkoztatás Magyarországon
7. Bedolgozói jogviszony
8. Az önfoglalkoztatás jogállása
9. Munkaerő-kölcsönzés az Európai Unióban
10. Munkaerő-kölcsönzés Magyarországon
11. Távmunka az Európai Unióban
12. Távmunka Magyarországon
13. Speciális jogállású személyek a magyar munkajogban

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A dolgozat eredménye alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A munkajog című tárgyhoz kapcsolódóan az atipikus foglalkoztatási témák részletes megismertetése.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Complex CD jogtár

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Egy házidolgozat elkészítése
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: banko.zoltan@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: banko.zoltan@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2023. május 12.
Megjegyzés: -