Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék
2022/2023-as tanév 1. (őszi) félév

AJSZLOA175 Európai munkajog a magyar jogalkalmazásban
Dr. Berke Gyula egyetemi docens, tanszékvezető
Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék

Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLOA43
Polgári jog 2.
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az európai munkajog kialakulása, lényeges tartalma.
2. Az EU MSZ és az Európai Unió alapjogi Chartájának rendelkezései.
3. A csoportos létszámcsökkentés a jogalkalmazásban.
4. A munkáltató személyében bekövetkező változás az európai és a magyar bírói gyakorlatban
5. A munkaidőre és annak beosztására vonatkozó szabályok I.
6. A munkaidőre és annak beosztására vonatkozó szabályok II.
7. A munkavállalók kiküldése szolgáltatás teljesítése körében.
8. A határozott időre létesített munkajogviszony.
9. A részmunkaidős foglalkoztatás.
10. A munkaerő-kölcsönzés.
11. A munkáltatói fiztetésképtelenség kérdései.
12. A munkavállalók egyes csoportjai vonatkozó különös rendelkezések.
13. Az Európai szociális jog kérdései a magyar jogalkalmazásban.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Írásbeli beszámoló alapján.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az európai bíróság gyakorlatában felmerült, a magyar munkajogot is érintő esetek feldolgozása, az európai munkajog alapkérdéseinek megismertetése a hallgatókkal jogeseteken keresztül.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Berke-Kiss: Kommentár a munka törvénykönyvéhez. Budapest, Complex, 2016.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: berke.gyula@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken), postán (a tanszék, oktató címére), e-mailen: berke.gyula@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. december 09.
Megjegyzés: -AJSZLOA176 Atipikus foglalkoztatási formák
Dr. Bankó Zoltán egyetemi docens
Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék

Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLOA43
Polgári jog 2.
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az atipikus foglalkoztatási formák fogalma
2. A munkaviszony és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok, atipikus munkaviszonyok
3. Határozott idejű foglalkoztatás
4. Határozott idejű munkajogviszonyok Magyarországon
5. Részmunkaidős foglalkoztatás az Európai Unióban
6. Részmunkaidős foglalkoztatás Magyarországon
7. Bedolgozói jogviszony
8. Az önfoglalkoztatás jogállása
9. Munkaerő-kölcsönzés az Európai Unióban
10. Munkaerő-kölcsönzés Magyarországon
11. Távmunka az Európai Unióban
12. Távmunka Magyarországon
13. Speciális jogállású személyek a magyar munkajogban

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A dolgozat eredménye alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A munkajog című tárgyhoz kapcsolódóan az atipikus foglalkoztatási témák részletes megismertetése.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Complex CD jogtár

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Egy házidolgozat elkészítése
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: banko.zoltan@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: banko.zoltan@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2022. december 09.
Megjegyzés: -