Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék
2023/2024-es tanév 2. (tavaszi) félév

AJSZLOA138 A perorvoslati rendszer elméleti és gyakorlati kérdései
Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Kovács Csaba törvényszéki bíró, óraadó
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A perorvoslatok fogalma, felosztása
2. A jogerő fogalma, fajai
3. A fellebbezés bejelentése, fellebbezésre jogosultak
4. A perorvoslati rendszer felépítése
5. A felülbírálat terjedelme. A részjogerő
6. A súlyosítási tilalom
7. Az eljárási szabálysértések
8. A megalapozatlanság
9. A végzés elleni fellebbezés
10. A másodfokú határozatok
11. A harmadfokú eljárás
12. A rendkívüli perorvoslatok
13. Az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlata

Félévközi ellenőrzés:
házi dolgozat vagy írásbeli beszámoló
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
dolgozat alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Kiegészítő szakismeretek nyújtása a büntető eljárásjog vizsgához

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1. Herke Csongor – Fenyvesi Csaba – Tremmel Flórián:A büntető eljárásjog elmélete. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2012.
2. Herke Csongor: A súlyosítási tilalom a büntetőeljárásban. PTE ÁJK Pécs, 2010. (a Neptun Meet Street-en is letölthető)
3. Czine Ágnes – Szabó Sándor – Villányi József: Strasbourgi ítéletek a magyar büntetőeljárásban. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest 2008.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
házi dolgozat vagy írásbeli beszámoló
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: herke.csongor@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: herke.csongor@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2024. május 03.
Megjegyzés:
Az emailen a dolgozatokat a herke.csongor@ajk.pte.hu címre kell megküldeni.
Határidő: 2024. május 03.AJSZLOA211 Digitalizáció, mesterséges intelligencia és cyber crime
Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Bendes Ákos PhD hallgató, óraadó
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A digitális bűnözés aktuális kérdései. A digitalizáció szerepe a büntetőeljárásban
Mesterséges intelligencia a büntetőjogi döntéshozatalban.
A mesterséges intelligencia kriminalisztikai aspektusai.
Az önvezető autók bevezetésének erkölcsi-etikai és büntető eljárásjogi kérdései. 
A terhelt az önvezető járművekkel kapcsolatos büntetőeljárásokban.
A kriminalisztika alapkérdései és az önvezető járművek. 
Az önvezető járművek és az emberi jogok.
A deepfake büntető eljárásjogi problémái.
Digitális szkepticizmus.
A digitális bizonyítékok.
Bűncselekmények digitális környezetben.
Az e-sport büntetőjogi és jogfilozófiai megközelítése.
A közösségi média veszélyei. Az online zaklatás.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Az órai munka és a házi dolgozat vagy kiselőadás alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A digitalizáció, a mesterséges intelligencia és az internetes bűnözés büntető eljárásjogi és kriminalisztikai kérdéseinek vizsgálata.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1. Herke Csongor: Mesterséges intelligencia a büntetőjogi döntéshozatalban. Jogtudományi Közlöny, 2023/4. 165-176. o.
2. Fantoly Zsanett - Herke Csongor: A mesterséges intelligencia a hatékonyabb büntetőeljárás szolgálatában. Magyar Jog, 2023/4. 223-228. o.
3. Herke Csongor: Az önvezető járművek és az emberi jogok. In: Barcsi Tamás – Diósi Szabolcs – Mészáros Gábor – Monori Gábor (szerk.): Globális igazságosság, emberi jogok, jogászi etika. Szabó Gábor-emlékkötet. Pécs, 2023. 169-184. o.
4. Herke Csongor: A jogtalanság mint a büntetendő cselekmény ismérve - az önvezető járművekkel kapcsolatos büntetőjogi problémák Finkey Ferenc Akadémiai székfoglaló beszédének tükrében. Erdélyi Jogélet, 2021/01. 95-108. o.
5. Herke Csongor: A mesterséges intelligencia kriminalisztikai aspektusai. Belügyi Szemle, 2021/10. 1709-1724. o.
6. Herke Csongor: A kiberbűnözés és a teljesen önvezető járművek. In: Barabás A. Tünde – Christián László (szerk.): Ünnepi tanulmányok a 75 éves Németh Zsolt részére. Navigare necesse est. Budapest, 2021. 211-221. o.
7. Herke Csongor: Az önvezető autók bevezetésének erkölcsi-etikai és büntető eljárásjogi kérdései. Jogtudományi Közlöny, 2021/1. 33-40. o.
8. Herke Csongor: A kriminalisztika alapkérdései és az önvezető járművek. Belügyi Szemle, 2021/1. 87-105. o.
9. Herke Csongor: „De biztos Úr, én nem is tudok vezetni!” – a terhelt az önvezető járművekkel kapcsolatos büntetőeljárásokban. Magyar Jog, 2020/11. 633-647. o.
10. Herke Csongor: A digitalizáció szerepe a büntetőeljárásban. In: Mezei, Kitti (szerk.) A bűnügyi tudományok és az informatika. PTE-ÁJK, Budapest-Pécs, 2019. 104-124. o.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
házi dolgozat vagy kiselőadás tartása
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: 
a kontakt órán kötelező
A távolmaradás pótlásának lehetősége: 
oktatóval egyeztetett módon

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: herke.csongor@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: herke.csongor@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2024. május 03.
Megjegyzés:
Az emailen a dolgozatokat a herke.csongor@ajk.pte.hu címre kell megküldeni.
Határidő: 2024. május 03.AJSZLOA10 Árulkodó betűk – az írásvizsgálatok rejtelmei!
Dr. Hengl Melinda adjunktus
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az írás kialakulása és fejlődése.
2. Grafológiatörténet.
3. Grafológia a gyakorlatban.
4. Írásszakértés.
5. Írásszakértés a gyakorlatban.
6. Szövegnyelvészet.
7. Technikai eszközökkel készített írások (a gépírástól a számítógépes szövegszerkesztésig).
8. Az írásvizsgálat ágainak együttműködési lehetőségei.
9. Az írásvizsgálat helye a kriminalisztikában.
10. A szakértés szerepe, a szakértők jogi helyzete, a szakértői vizsgálatok.
11. A jövő lehetőségei és kihívásai.

Félévközi ellenőrzés:
Levelező: a kurzus szemináriumi (beadandó) dolgozattal teljesíthető.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Levelező tagozaton a tárgy önálló munkával elkészített, a hengl.melinda@ajk.pte.hu e-mailcímre határidőre beküldött szemináriumi dolgozattal teljesíthető.

A dolgozat formai és tartalmi követelményei:
-Terjedelem: min. 10 ezer, max. 12 ezer karakter.
A terjedelem szóközökkel értendő. (Az előírt terjedelemtől nem lehet jelentősen eltérni.)
- Formátum: word.
- Előírás: 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, 1,5-ös sorköz és sorkizárt rendezés, pontos lábjegyzetelés, hivatkozási rendszer és irodalomjegyzék.
- „A hallgatói írásbeli feladatok tartalmi és formai követelményei a PTE-ÁJK-n” előírásainak maradéktalan és következetes betartása (letölthető a PTE ÁJK honlapjáról: https://ajk.pte.hu/sites/ajk.pte.hu/files/2019-10/dolgozatok-tartalmi-es-formai-kovetelmenyei.pdf).
-  A dolgozathoz felhasznált szakirodalom felkutatása a dolgozatot készítő feladata, csak tudományos szakirodalom (pl.: könyv, cikk, jogszabály) használható fel (tehát pl.: anonim internetes források, honlapok és tájékoztató anyagok nem használhatók fel).
- A dolgozatban minimum 4 forrást fel kell használni (ajánlott idegen nyelvű felhasználása is).
- A dolgozat nem állhat csak szó szerinti idézetekből.
- Egyebekben a Tanulmányi Tájékoztató V/C. Tartalmi és formai követelmények része az irányadó a beadandó dolgozatra.

Ebben a félévben a szemináriumi dolgozat kizárólag a következő témákból egyet választva készíthető:
Figyelem! Az összehasonlítás: nem a két összehasonlítandó elem egymás utáni ismertetését, leírását jelenti, hanem az érdemi összevetést, az összefüggések, hasonlóságok, eltérések stb. bemutatását. A fent részletezett összehasonlítás hiányában a dolgozat érdemjegye: elégtelen (1).

- A rovásírás és a latin betűs írás összehasonlítása
- Két (szabadon választott) online számítógépes írásvizsgálati módszer összehasonlítása
- Két írást megelőző jelrendszer összehasonlítása (amelyek szabadon választhatók pl.: a csomójelek, a rováspálca, a hírnökbot, a rózsafűzér, a kagylófüzér és a tulajdonjegyek közül)
- A germán rúnák és a latin betű összehasonlítása
- A magyar írásrendszerek közül: a kalligrafikus szépírás és az enyhén jobbra dőlt írás összehasonlítása

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Kiegészítő szakismeret nyújtása a kriminalisztika és a büntető eljárásjog tárgyakhoz.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
- Hengl Melinda: A kézírás interdiszciplinaritása. Pécs, PTE Kiadó, 2021. 
- Hengl Melinda: Jogi kommunikáció. Jogi területen hasznosítható kommunikációs ismeretek. Tankönyv. Pécs, PTE ÁJK, 2023. 181 o.

Ajánlott irodalom: 
- Agárdi Tamás: Grafológiáról mindenkinek. Szikra Lapnyomda, Budapest, 1985. 
- Nagy Ferenc: Kriminalisztikai szövegnyelvészet. Akadémia Kiadó, Budapest, 1980.
- Vass Kálmán: A kézírás vizsgálata. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1973. 

Jogszabályjegyzék:
- A 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról (Be)
- Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2016. évi XXIX. törvény

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Levelező: A forrásanyag egyéni felkutatását és gyűjtését követően (a fenti paramétereknek megfelelő) szemináriumi (beadandó) dolgozat írása és az oktató részére e-mailen elküldése
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: hengl.melinda@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: hengl.melinda@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2024. május 03.
Megjegyzés: -AJSZLOA50 Végrehajtási Jog
Dr. Mészáros Pál Emil tanársegéd
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Végrehajtás elrendelése és foganatosítása
2. Végrehajtás munkabérre és egyéb járandóságra
3. Ingóvégrehajtás
4. Ingatlan végrehajtás
5. Biztosítási intézkedés végrehajtása
6. Zálogtárgy egyszerűsített értékesítése
7. Vagyonelkobzás végrehajtása
8. Végrehajtás elrendelésével kapcsolatos jogorvoslatok
9. Végrehajtás foganatosításával kapcsolatos jogorvoslatok
10. Önálló bírósági végrehajtóra vonatkozó szabályok
11. Törvényszéki végrehajtóra vonatkozó szabályok
12. Végrehajtók felelőssége hatályos jogunkban
13. A végrehajtási eljáráshoz kapcsolódó egyéb jogszabályok és azok alkalmazási köre
14. Konzultáció

Félévközi ellenőrzés:
Folyamatos számonkérés, beadandó dolgozatok
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatóság bevezetése a végrehajtási jog – mint az eljárásjog sajátos területe – világába a végrehajtási eljárás rendszerének megismerését és megértését lehetővé tevő elméleti háttér bemutatásán keresztül. A kurzus célja, hogy a leendő jogász kollégákkal a végrehajtási eljárás alapvető szabályait, annak előnyeit illetve hátrányait bemutassa.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kézikönyv a bírósági végrehajtás fonatosításához, dr. Gyovai Márk, dr. Kiss-Kondás Eszter, dr. Kormos Erzsébet, dr. Lukács Tamás, dr. Nagy Adrienn, dr. Schadl György, 2016.
Balogh Olga – B. Korek Ilona – Császti Ferenc – Juhász Edit: A megújult bírósági végrehajtás. Budapest, 2006; Balogh Olga – B. Korek Ilona – CsásztiFerenc – Juhász Edit: A bírósági végrehajtás. Budapest, 2009; Polgári nemperes eljárások joga, Éless Tamás, Juhász Edit, Juhász Imre, Kapa Mátyás, Papp Zsuzsanna, Somlai Zsuzsanna, Szécsényi-Nagy Kristóf, Timár Kinga, Tóth Ádám, Török Judit, Varga István, 2014.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: meszaros.pal@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: meszaros.pal@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2024. május 03.
Megjegyzés: -AJSZLOA213 Európai polgári eljárásjog
Dr. Projics Nárcisz tanársegéd
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az Európai Unió jogforrásai
2. Joghatóság, határozatok elismerése és végrehajtása polgári és kereskedelmi ügyekben
3. Joghatóság, határozatok elismerése és végrehajtása házassági és szülői felelősségi ügyekben 
4. Határon átnyúló tartási ügyek
5. Az európai fizetési meghagyásos eljárás 
6. Határon átnyúló öröklési ügyek
7. Kis értékű követelések európai eljárása
8. Nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozása
9. Az európai fizetésképtelenségi eljárás
10. Bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítése polgári és kereskedelmi ügyekben
11. A bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködés
12. Konzultáció

Félévközi ellenőrzés:
beadandó dolgozat
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli 
Az osztályzat kialakításának módja: -

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tárgy célja az előadáson hallottak elmélyítése, az Európai polgári eljárásjog iránt érdeklődő hallgatók ismereteinek bővítése és az alapvizsgára történő felkészülés elősegítése.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Szakirodalom: 
Mészáros Pál Emil – Projics Nárcisz: Európai Polgári Eljárásjog. Elektronikus Jegyzet. 2. javított kiadás. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2022. 
Jogforrások:
• Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról
• A Tanács (EU) 2019/1111 rendelete a házassági és szülői felelősségi ügyekben a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1784 rendelete a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1783 rendelete a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről
• Az Európai Parlament és a Tanács 805/2004/EK rendelete a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról
• Az Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről
• Az Európai Parlament és a Tanács 2015/848 rendelete a fizetésképtelenségi eljárásról
• Az Európai Parlament és a Tanács 1896/2006EK rendelet az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról
• Az Európai Parlament és Tanács 650/2012/ EU rendelete az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről
• A Tanács 4/2009/EK rendelete a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: projics.narcisz@pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: projics.narcisz@pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2024. május 03.
Megjegyzés: -