Alkotmányjogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Alkotmányjogi Tanszék
2020/2021-es tanév 2. (tavaszi) félév

A helyi jogalkotás feletti ellenőrzés rendszere
Dr. Tilk Péter egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Havassy Sándor óraadó, címzetes egyetemi docens, igazgató, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Dr. Mogyorósi Sándor, óraadó, címzetes egyetemi docens, jegyző, Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Polgármesteri Hivatal
Dr. Varga Zoltán óraadó, bíró (Győri Törvényszék)
Alkotmányjogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLOA106
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Jogalkotás
2. A helyi jogalkotás alapjai
3. A kormányhivatalok szerepe a helyi jogalkotás feletti ellenőrzésben
4. A kormányhivatali kontroll eszközrendszere
5. A bíróságok szerepe a helyi jogalkotás feletti ellenőrzésben 
6. A kormányhivatalok és a bíróságok kapcsolata
7. A kormányhivatali kontrollal kapcsolatos bírósági gyakorlat
8. Az Alkotmánybíróság szerepe a helyi jogalkotás feletti ellenőrzésben
9. Példák a kormányhivatalok gyakorlatából
10. Példák a bíróságok gyakorlatából
11. Példák az Alkotmánybíróság gyakorlatából
12. Problematikus kérdések megbeszélése
13. Az ismeretek ellenőrzése

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Órai aktivitás alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A helyi jogalkotás feletti ellenőrzés rendszerének megismerése, különös tekintettel a kormányhivatalok, a bíróságok és az Alkotmánybíróság általi kontrollra, kormányhivatali igazgató, bíró, jegyző közreműködésével.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
órai részvétel és aktivitás
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: tilk.peter@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: tilk.peter@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. május 08.

Megjegyzés: -A Kormány működése
Dr. Petrétei József egyetemi tanár
Alkotmányjogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLOA39
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Magyarország Kormánya.
2. A Kormány helye az állami szervek rendszerében.
3. A Kormány megalakulása.
4. A Kormány összetétele.
5. A Kormány megbízatásának megszűnése.
6. A Kormány jogalkotó tevékenysége.
7. A Kormány irányítási feladatai.
8. A Kormány, mint a közigazgatás csúcsszerve.
9. A Kormány alá rendelt szervek rendszere.
10. A Kormány működése – a kormányülések előkészítése.
11. A Kormány működése – a kormányülésre kerülő anyagok útja
12. A Kormány működése – a kormányülés lezajlása.
13. Aktuális kormányzati feladatok.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Házi dolgozat értékelése alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja, hogy Magyarország Kormánya működésének jogi hátterét, gyakorlati tapasztalatait is ismereteit, esetenként kulisszatitkait az érdeklődő hallgatókkal megismertesse.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kukorelli István: Alkotmánytan. Osiris, 2007
Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga II. 2. javított és aktualizált kiadás. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2014
E kiadványok vonatkozó fejezeteihez csatolt irodalomjegyzék.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Házi dolgozat készítése
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: petretei.jozsef@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: postán (a tanszék, oktató címére)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. május 08.
Megjegyzés:
Levelező tagozatos hallgatók kurzus teljesítési feltételei: A tantárgy körében a hallgató által választott témában (ami lehet a Kormány létrejötte, megbízatásának megszűnése, az Országgyűléshez való bizalmi és felelősségi viszonya, a feladat- és hatásköre, a működése, de akár a kormányzásban betöltött szerepe is stb.) kell házi dolgozatot írni kb. 5-6 oldal terjedelemben (kb. 20 ezer karakter). A dolgozat készítése során a hallgatónak használnia kell a vonatkozó szakirodalmat (ehhez a tankönyv végén találni ajánlott irodalmat, ill. a tankönyv fejezetében a hivatkozások szintén használhatók, de természetesen újabb irodalom is kereshető). Fontos a hatályos jog alkalmazása, a pontos hivatkozás és az önálló vélemény megfogalmazása. A jogi szabályozás mellett az AB gyakorlatot is indokolt felhasználni. A dolgozatnak alkotmányjogi kérdésekkel, problémákkal kell foglalkoznia, vagyis elsősorban a Kormányra vonatkozó szabályozással, nem pedig politikai értékelést vagy történeti áttekintést kell tartalmaznia.Bevezetés a pszichológiába I.
Dr. Zeller Judit adjunktus
Alkotmányjogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLOA108
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 7/félév

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.    Mi a pszichológia? A pszichológia mint tudomány és gyakorlat
2.    A pszichológia biológiai alapjai
3.    A nagy pszichológiai iskolák: a behaviorizmus és a neobehaviorizmus
4.    A nagy pszichológiai iskolák: az alaklélektani iskola
5.    A nagy pszichológiai iskolák: a pszichoanalízis (Freud és a neoanalitikus iskola)
6.    A nagy pszichológiai iskolák: a pszichológiatudomány „harmadik útja”, a kognitív pszichológia és a legújabb irányzatok
7.    Az érzékelés és az észlelés, az arousal
8.    A figyelem
9.    A memória
10.    A képzelet és a gondolkodás pszichológiai alapjai, a nyelvfejlődés
11.    Érzelemelméletek és a motiváció pszichológiai értelmezése
12.    A pszichológiai fejlődés kognitív és pszichoanalitikus megközelítései
13.    Az egyéni különbségek és a személyiségről kialakított elméletek, a személyiség mérése

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Írásbeli beszámoló és órai munka alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A szeminárium célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a pszichológia tudományának alapvető ágait, témaköreit, ezzel bővítve az általános társadalomtudományi ismereteiket. A kurzus hangsúlyt helyez továbbá azokra a pszichológia azon területeire – így például a szociális érintkezés pszichológiájára –, amelyek a jogászi hivatás keretei között hasznosíthatók.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Rita L. Atkinson [et al.]: Pszichológia. Budapest, Osiris
Joseph P. Forgas: A társas érintkezés pszichológiája. Szentendre, Kairosz 1999
Werner D. Fröhlich: Pszichológiai szótár. Berlin, Springer, 1996
Kiadott cikkek, szemelvények a pszichológia irodalmából
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Aktív órai részvétel és írásbeli beszámoló / házidolgozat
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
 

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: zeller.judit@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: zeller.judit@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. május 08.
Megjegyzés: -