Római Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Római Jogi Tanszék
2020/2021-es tanév 1. (őszi) félév

Római jogi jogesetmegoldás a kötelmi jog köréből
Dr. Csoknya Tünde Éva tanársegéd
Római Jogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLO94801
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A kurzus célja a Római jog c. kötelező tárgy anyagának elmélyítése, a megszerzett elméleti ismeretek alkalmazása gyakorlati példák megoldása során. A hallgatóknak egy az oktató által kiadott jogesetet kell megoldaniuk a római kötelmi jog köréből. A jogesetek megoldásához vezérfonalul szolgáló kérdéseket szintén az oktatótól kapják meg e-mailben. A jogesetmegoldásokat elektronikus úton (e-mailben: csoknya.tunde@ajk.pte.hu) juttathatják vissza az oktatónak, legkésőbb 2020. december 12-ig.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
jogesetmegoldás

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Jogesetek megoldása a római kötelmi jog köréből

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Benedek Ferenc – Pókecz Kovács Attila: Római magánjog, Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs 20153.
Csoknya Tünde Éva – Jusztinger János – Pókecz Kovács Attila: Alapfogalmak a római magánjog köréből, Dialóg Campus Kiadó, Pécs 2014.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: csoknya.tunde@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: csoknya.tunde@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2020. december 12.
Megjegyzés: -