Jogtörténeti Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanév előtt kezdő hallgatók részére
Jogtörténeti Tanszék
2019/2020-as tanév 1. (őszi) félév

Grundlagen des österreichischen Privatrechts I
Ao. Univ. Prof. Mag. Dr.iur. Markus Steppan (Institut für Rechtswissenschaftliche Grundlagen, Universität Graz)
Assoz. Univ. Prof. Mag. Dr.iur. Susanne Kissich (Insitut für Zivilrecht, Ausländisches und Internationales Privatrecht, Universität Graz)
Kapcsolattartó: Dr. habil Herger Csabáné egyetemi docens herger.csabane@ajk.pte.hu
Jogtörténeti Tanszék

A kurzus elvégzéséről és eredményéről a Grazi Egyetem és a PTE jogi fakultásai közös bizonyítványt állítanak ki.

Időpont: 2019. november 4-8. Helyszín: Holub József előadóterem
Hétfő: 9,00-17,15
Kedd: 9,00-17,15
Szerda: 9,00-17,15
Csütörtök: 9,00.17,15
Péntek: 9,00-12,15
Vizsga: péntek 14,00-15,30
Vizsga megbeszélése: péntek 15,45-17,15

Kurzus kód AJGRAZ01
Munkarend -
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 6
Óraszám 48/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: egyszeri
Oktatás nyelve: német

Tantárgyi tematika:
1. Einführung (Rechtsquellen, Grundbegriffe), 2 UE
1.1. Rechtsordnung
• Recht im objektiven und subjektiven Sinn
• Gesetzgebungsverfahren, Stufenbau der Rechtsordnung
1.2. Privatrecht
• Abgrenzung öffentliches Recht – Privatrecht
• Einteilung des Privatrechts
• Rechtsquellen und Recherche, Geltung von Recht
1.3. Juristische Tätigkeit
• Methodenlehre (Auslegungsregeln, Subsumtion)
• Gesetzeskonkurrenz, Rechtsfolgenkonkurrenz

2. Rechtssubjekte und Rechtsobjekte, 6 UE
2.1. Grundbegriffe (0,5 UE)
• Rechtssubjekte und Rechtsobjekte
• Entstehung juristischer Personen
• Rechtsobjekte (Sachen-Tiere, Einteilung der Sachen)
2.2. Handlungsfähigkeit I: Geschäftsfähigkeit (3,5 UE)
• Geschäftsfähigkeit nicht volljähriger Personen
• Grundbegriffe des Erwachsenenschutzrechts
2.3. Handlungsfähigkeit II: Deliktsfähigkeit (2 UE)
• Grundbegriffe der Haftung
• Haftung von Deliktsunfähigen

3. Schuld- und Sachenrecht (=Schuldrecht Allgemeiner Teil, Grundlagen des Sachenrechts), 12 UE
3.1. Rechtsgeschäftslehre (4 UE)
• Prinzipien des Schuldrechts und Privatautonomie, Rechtsgeschäftslehre
• Vertragsabschluss
• E-Commerce
3.2. Voraussetzungen eines gültigen Vertrags (4 UE)
• Wurzelmängel (Nichtigkeit, Willensmängel)
3.3. Grundlagen des Sachenrechts: Besitz und Eigentum (4 UE)
• Sachenrechtliche Grundsätze
• Erwerb von Besitz und Eigentum
• Schutz von Besitz und Eigentum

4. Schuldrecht, Besonderer Teil, 16 UE
4.1. Leistungsstörungen (4 UE)
• Gewährleistung, Nachträgliche Unmöglichkeit, Verzug
• Bereicherungsrechtliche Rückabwicklung von Verträgen
4.2. Haftung nach dem ABGB (4 UE)
• Verschuldenshaftung
• Haftung ohne Verschulden
4.3. Verschuldensunabhängeige Haftung nach Sondergesetzen (4 UE)
• Produkthaftung
• Gefährdungshaftung nach EKHG
4.4. Juristische Fallbearbeitung im Schuld- und Sachenrecht (4 UE)

5. Prüfung/Besprechung, 4 UE

Félévközi ellenőrzés:
Vizsga: péntek 14,00-15,30
Vizsga megbeszélése: péntek 15,45-17,15
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A német nyelvű magánjogi terminológia elsajátítása. Az osztrák magánjog intézményeinek megismerése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Szakirodalom: a tárgyfelelősök elektronikus tananyagot készítenek a kurzusra.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: A kurzus elvégzéséről és eredményéről a Grazi Egyetem és a PTE jogi fakultásai közös bizonyítványt állítanak ki.
A kurzus felvétele díjköteles! Díja 30000Ft.A nők joghelyzete a XIX. század közepéig
Dr. Béli Gábor egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Biró Zsófia PhD hallgató
Jogtörténeti Tanszék

Kurzus kód AJSZLO111201
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A nők családi helyzete a saját és a férj családjában
2. A nők jogállásuk szerinti joghelyzete általában
3. A nemes nő jogállása
4. A házasság. A házsági kötelékkel kapcsolatos jogintézmények
5. Az özvegy nők jogi szerepe a családban
6. A nők vagyoni viszonyai
7. Különleges női vagyoni jogok
8. A női vagyoni jogokkal kapcsolatos öröklési szabályok
9. A női vagyoni jogokkal kapcsolatos perek
10. A házassággal kapcsolatos deliktumok
11. A nők sérelmére megvalósított deliktumok és a nők büntetőjogi helyzete
12. Tipikusan nők által megvalósított deliktumok
13. A nőkkel szembeni bánásmód a büntető eljárásban

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Szemináriumi teljesítmények, beszámoló, illetve dolgozat
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A nők joghelyzetének alakulása a tradicionális jog korszakában olyan előzmény, aminek alaposabb vizsgálata az 1848 utáni korszakkal megteremtődött formális jogegyenlőségen alapuló társadalom kiépülésében a női emancipáció kiteljesedése szempontjából számos jogi probléma feltárásához nyújt segítséget.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Irodalom
Béli Gábor: Rendelkezés királyi beleegyezéssel az Árpád-korban. In: Kis Norbert, Peres Zsuzsanna (szerk.): Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor oktatói pályafutásának 50. jubileumára: Studia sollemnia scientiarum politico-cameralium, Budapest: Dialóg Campus Kiadó; Nordex Kft., 2017.
Béli Gábor: A törvényes hitbér mértékének rögzülése és állandósulása. In: Béli Gábor, Korsósné Delacasse Krisztina, Herger Csabáné (szerk.) UT JURIS ORDO EXIGIT: Ünnepi tanulmányok Kajtár István 65. születésnapja tiszteletére, Pécs: IDResearch Kft.; Publikon, 2016.
Béli Gábor: Női törvényes öröklés a Hármaskönyvben. In: Nagy Janka Teodóra (szerk.): Szokásjog és jogszokás I-II. Szekszárd: PTE, Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, 2016. (Jogi kultúrtörténeti, Jogi Néprajzi Kiskönyvtár; 2.)
Béli Gábor: A XVIII. századi megyei törvényszéki büntetőperek néprajzi vonatkozásai In: Nagy Janka Teodóra (szerk.): Tanulmányok Tárkány Szücs Ernő születésének 90. évfordulója tiszteletére. Szekszárd: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, 2014. (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár; 1.)
Béli Gábor: Women's Acquisition of Property during the Era of the Arpad Dynasty in Hungary. In: Béli Gábor, Herger Csabáné, Peres Zsuzsanna (szerk.) Jogtörténeti tanulmányok X.: Essays on legal history 10 = Rechtshistorische Beiträge 10. Pécs: Publikon Kiadó, 2010. .
Béli Gábor, Kajtár István: Az osztrák (-német) büntető jogszabályok hatása a magyar jogban a 18. században: A Praxis Criminalis. In: Ádám Antal (szerk.) Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből XIX. Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 1988.
Biró Zsófia A fiúsítás gyakorlata a Hármaskönyvig
ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS: FORVM PUBLICATIONES DOCTORANDORUM JURIDICORUM VII. évf. 2017
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
megbeszélés szerint
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
kötelező
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: beli.gabor@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen: beli.gabor@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2019. december 07.

Megjegyzés: -"Jogi esetek" Jókai regényeiben
Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina adjunktus
Jogtörténeti Tanszék

Kurzus kód AJSZLO17501
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
Jókai Mór egyes regényeiben fellelhető "jogi esetek", jogintézmények feldolgozása és jogtörténeti megvilágítása. A hallgatók a kurzus végén házi dolgozatban fejtik ki a regényekből kiemelt eseteket, melynek elvárt módszerével a szemeszter során ismerkedhetnek meg az egyes Jókai művek közös feldolgozása alkalmával. A hallgatóktól elvárt az alább megjelölt sorra kerülő Jókai regények elolvasása, illetve újraolvasása, jogi-jogtörténeti szempontból, a vonatkozó "jogesetek" megjelölése, mivel ez elengedhetetlen feltétele a közös feldolgozásnak. A dolgozatban pedig a választott műben az ábrázolt jogintézmény(ek) felismerése, elhelyezése mind korban, mind pedig a jogrendben/jogágban, valamint a konkrét intézmény behatóbb (jogtörténeti) elemzése, bemutatása is.
Közös feldolgozásra szánt regények:
1. A régi jó táblabírák (I.) - megyei bíráskodás, vármegyei tisztek és feladataik, táblabírák. Közjogi vonatkozások.
2. A régi jó táblabírák (II.) – szerződések (haszonbérlet, zálogkölcsön, adásvétel), bűncselekmények (különösen: nagyobb hatalmaskodás).
3. Szegény gazdagok (I.) – büntetőjogi vonatkozások (tettesség-részeség, bűnsegély, büntethetőséget kizáró okok, a büntető eljárás szabályai; pénzhamisítás, nemesfém-monopólium megsértése, váltóhamisítás.)
4. Szegény gazdagok (II.) – végrendelet és érvényessége, házasság.
5. A kőszívű ember fiai (I.) – közjogi vetületek (megyegyűlés, főispáni méltóság, 1848/49 alkotmányjogi változásai, vésztörvényszékek)
6. A kőszívű ember fiai (II.) – gyámság-gondnokság szabályai, eddig még elő nem forduló magán-illetve büntetőjogi kérdések.
7. Az elátkozott család (különösen: vallásgyakorlás kérdései; bizonyos bűncselekmények)
8. Névtelen vár (insurrectio; szerződési jog egyes kérdései; bevezetés, beiktatás)
9. Az Aranyember
10. Egy magyar nábob
11. Kárpáthy Zoltán
12-13.Választott regények.
(A házi dolgozathoz választható bármely más Jókai mű.)

Levelező:
Jókai Mór egyes regényeiben fellelhető "jogi esetek", jogintézmények feldolgozása és jogtörténeti megvilágítása. A hallgatók házi dolgozatban fejtik ki a regényekből kiemelt eseteket, melynek elvárt módszerével egy közzétett minta alapján (ld. az ajánlott irodalom listájában: "El lévén készülve ügyének levátájára"-jogi esetek Jókai A kőszívű ember fiai c. regényében), illetve igény szerint konzultálás során ismerkedhetnek meg. A hallgatóktól elvárt minimum egy kiválasztott Jókai regény elolvasása, illetve újraolvasása, jogi-jogtörténeti szempontból, a vonatkozó "jogesetek" megjelölése, megtalálása, a műben ábrázolt jogintézmény(ek) felismerése, elhelyezése mind korban, mind pedig a jogrendben/jogágban, valamint a konkrét intézmény behatóbb (jogtörténeti) elemzése, bemutatása is. Másik lehetséges metódus szerint a hallgató egy, vagy néhány egymáshoz kapcsolódó jogintézményt mutat be több műből vett példákon keresztül történeti fejlődésében.
A házi dolgozathoz választható bármely Jókai regény.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Egy regényből elkészített elemzés (házi dolgozat) alapján, amelyet szóban is elő kell adni.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Jogtörténeti ismeretek elmélyítése, illetve jogi szemléletmód erősítése a regényekben előforduló jogintézmények felismerésén és jogtörténeti elemzésén keresztül.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Korsósné Delacasse Krisztina: "El lévén készülve ügyének levátájára"-jogi esetek Jókai A kőszívű ember fiai c. regényében (In: Pro Scientia Aranyérmesek X. jubileumi konferenciája, PSAT, Budapest, 2011)
Béli Gábor: Magyar jogtörténet. A tradicionális jog. (Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2000)
Mezey Barna (szerk.): Magyar alkotmánytörténet (Osiris Kiadó, Budapest, 2003)
Fábri Anna: Jókai-Magyarország. A modernizálódó 19. századi magyar társadalom képe Jókai Mór regényeiben. (Skíz Könyv- és Lapkiadó, Budapest, 1991),
JÓKAI-SZÓTÁR. 1-2. köt. (Készítették: Balázs Géza, P. Eőry Vilma, Kiss Gábor, J. Soltész Katalin,. T. Somogyi Magda) Budapest, Unikornis Kiadó, 1994.,
valamint Jókai Mór regényei
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Egy házi dolgozat elkészítése és előadása: valamely regény elemzése.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
kötelező
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Egyéni egyeztetés szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, telefonon, e-mailen: delacasse.krisztina@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken), postán (a tanszék, oktató címére), e-mailen: delacasse.krisztina@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2019. december 07.
Megjegyzés: -