Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Szabadon választható tantárgyak
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék
2019/2020-as tanév 2. (tavaszi) félév

Az igazságosságról
Dr. Szabó Gábor egyetemi docens, tanszékvezető
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Kurzus kód AJSZLO79401
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Platón az igazságos emberről és az igazságosságról.
2. Arisztotelész és az igazságosság hármas felosztása. Igazságosság a kereszténység tanításában.
3. Összehasonlító és nem összehasonlító igazságosság. Az igazságosság, mint kölcsönös megállapodás (Hume).
4. Az igazságosság és az emberi méltóság (Kant).
5. Az igazságosság a főbb modern politikai eszmék értelmezésében.
6. Rawls igazságosság elmélete.
7. Rawls libertariánus és kommunitárius kritikái.
8. Globális igazságosság? Amartya Sen elmélete.
9. Globális igazságosság? Dilemmák, perspektívák.
10. A jog igazságosságáról.
11. Igazságosság és politika. A politika legitimáltsága és az igazságosság.
12. Környezet és igazságosság.
13. Üzlet és igazságosság.

Félévközi ellenőrzés:
egyéni referátumok
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Beadandó dolgozat eredménye
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az igazságosság a jog talán legfontosabb értéktartalmú eleme. A jogászi hivatás gyakorlása során számos dilemma adódhat, melynek helyes felismerése és lehetséges megoldási alternatíváinak számbavétele elengedhetetlen. A kurzus mindemellett betekintést nyújt a politika, az üzleti élet, a környezet és a munka világával kapcsolatos igazságossági problémákba is.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező:
- Sandel, M.: Mi igazságos és mi nem? Corvina Kiadó, Budapest 2009
Ajánlott:
- Andrássy Gy.- Szabó G.(szerk.): Üzleti etika és közéleti etika. PTE KTK, Pécs 1999
- Arisztotelész: Nikomakhoszi etika. Magyar Helikon, Budapest 1971
- Hart, H.L.A.: A jog fogalma. Osiris, Budapest 1995
- Hume, D.: Értekezés az emberi természetről. Gondolat Kiadó, Budapest 1976
- Kant, I.: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése. Gondolat Kiadó, Budapest 1991
- Platón: Az állam. Gondolat Kiadó, Budapest 1970
- Rawls, J.: Az igazságosság elmélete. Osiris Kiadó, Budapest 1997
- Sen, A. : A fejlődés, mint szabadság. Európa Kiadó, Budapest 2003
- Szabó G.: A szervezeti etika alapvető kérdései. In: JURA 2008/1.
- Szabó G.: Környezeti etika és "turbókapitalizmus". In: Eszmélet 65.szám
- Szabó G.: Modern politikai eszmék, ideológiák. Publikon Kiadó, Pécs 2011
- Szabó G.: A globális igazságosság perspektívái és határai. Publikon, Pécs 2015
- Szilovics Cs.: Az igazságos és arányos közteherviselés kialakításának magyarországi feltételeiről. Inter-Szféra Kft., Pécs 2012.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A kurzus egyéni témafeldolgozással teljesíthető. A dolgozat min. 7, max. 10 oldalas legyen (1.5-sortáv, 12-es betűméret). Az igazságossághoz kapcsolódó következő problémák közül lehet választani:
- Kollektív felelősség
- Visszamenőleges jogalkotás
- Diszkrimináció
- Közteherviselés (közpénzek, adózás)
- Emberi méltóság (prostitúció, kínzás, halálbüntetés stb.)
- A kultúra állami támogatása (vagy annak hiánya)
- Az ügyfél, versenytárs tudatos megtévesztése
- "Piszkos kezek" problémája a politikában
- Klientúra-építés, politikai patronázs
- A legkisebb kár okozása (rendőri, katonai akciók, környezetvédelem)
Ezeken kívül egyéni egyeztetés alapján más témák is feldolgozhatóak. A kiválasztott problémát Sandel könyve alapján kell bemutatni haszonelvű, kantiánus, libertariánus, egalitárius érvek ütköztetésével. Sandel műve mellett az ajánlott irodalomból is meg kell jelenni legalább egynek a felhasznált irodalom jegyzékében (enélkül a dolgozat nem kerül elbírálásra!). A hallgató ne rejtse el egyéni véleményét, de mutassa be az ellenérveket is.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, e-mailen: szabo.gabor@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: postán (a tanszék, oktató címére), e-mailen: szabo.gabor@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2020. május 9.
Megjegyzés: -A kegyetlenség elmélete
Dr. Barcsi Tamás egyetemi docens
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Kurzus kód AJSZLO110901
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Mi a kegyetlenség? A kegyetlenség és az agresszió. Agresszió-elméletek.
2. A kegyetlenségnek tekinthető és nem tekinthető reaktív erőszakformák. A kegyetlenségnek tekinthető és nem tekinthető proaktív erőszakformák.
3. Kegyetlenség és civilizáció. Norbert Elias az erőszak csökkenésének civilizációs okairól. Steven Pinker Az erőszak alkonya című művének fontosabb állításai.
4. A kegyetlenséggel kapcsolatos alapvető szociálpszichológiai vizsgálatok és ezek problémái.
5. A kegyetlenségen alapuló állam működésmódjáról.
6. A gonosz banalitásának elmélete: Hannah Arendt Adolf Eichmann-ról. Erich Fromm, Koch-Hillebrecht és más szerzők a náci háborús bűnösök személyiségéről.
7. A felfoghatatlan kegyetlenségről I. A holokausztról Primo Levi, Jean Améry és Gideon Greif művei alapján.
8. A felfoghatatlan kegyetlenségről II. A civilizáció mint "hazugság". Kertész Imre a civilizált rend és a kegyetlenség rendjének összefüggéseiről.
9. A szadizmus jelenségének pszichológiai, filozófiai aspektusai. Szépirodalmi kitekintés.
10. Idegenné minősítés és kegyetlenség.
11. Felügyelet, börtön, kegyetlenség. M. Foucault a modern felügyeleti társadalom létrejöttéről és működésmódjáról.
12. A civilizált rend "hétköznapi" kegyetlenségeiről.
13. Referátumok.
14. Dolgozat a szeminárium anyagából.

Félévközi ellenőrzés:
Az utolsó órán dolgozat a szeminárium anyagából. A hallgató kiválthatja a dolgozatot a szeminárium anyagához kapcsolódó választott témából, az utolsó előtti órán megtartott referátummal. A feldolgozható témákat az órán beszéljük meg.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Az osztályzat kialakítása a hallgató órai aktivitása és a referátum vagy a dolgozat eredménye alapján történik.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A jogászképzés során gyakran előkerülnek az egyéni és a szervezeti erőszakkal kapcsolatos kérdések. A kurzus során erkölcsfilozófiai (illetve részben szociológiai és pszichológiai) szempontból vizsgáljuk az elfogadhatatlan erőszak, pontosabban az ennél némileg tágabban (pl. az elfogadhatatlan sérelemokozásból fakadó szenvedéssel szembeni közönyként is) értelmezett kegyetlenség jelenségét.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
Barcsi Tamás: Változatok a kegyetlenségre. Filozófiai vázlat a civilizáció és az embertelenség néhány összefüggéséről I-II. Nagyerdei Almanach 2017/1, 2017/2
A tanulmány online elérhető: http://nagyalma.hu/, vagy http://medbiotech.academia.edu/Tam%C3%A1sBarcsi

Ajánlott irodalom:
Améry, Jean: Túl bűnön és bűnhődésen. Esszék (fordította: Blaschtik Éva, Múlt és Jövő Kiadó, Bp., 2002)
Arendt, Hannah: On Violence (Harcourt, New York, 1970)
Arendt, Hannah: Eichmann Jeruzsálemben. Tudósítás a gonosz banalitásáról (fordította: Mesés Péter, Osiris, Bp., 2000)
Aronson, Elliot: A társas lény (fordította: Erős Ferenc, KJK-KERSZÖV, Bp., 2002)
Balibar, Étienne: Violence and Civility: On the Limits of Political Anthropology (Translated by Stephanie Bundy, In: Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, Volume 20, Numbers 2 and 3, 2009)
Balogh László Levente: Az erőszak kritikája (Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2011)
Barcsi Tamás: A kudarc lehetősége. Kertész Imre műveiről erkölcsfilozófiai szempontból (Partitúra 2018/2)
Barcsi Tamás: Három filozófiai kérdés az emberről (Attraktor, Máriabesnyő, 2016)
Bataille, Georges: Az irodalom és a Rossz (fordította: Dusnoki Katalin, Nagyvilág, Bp., 2005)
Csepeli György: Meg nem gondolt gondolat. A zsidóellenességtől a népirtásig (Kossuth, Bp., 2016)
Elias, Norbert: A civilizáció folyamata (fordította: Berényi Gábor, Gondolat, Bp., 2004)
Foucault, Michel: Felügyelet és büntetés (fordította: Fázsy Anikó és Csűrös Klára, Gondolat, Bp., 1990)
Fromm, Erich: A rombolás anatómiája (fordította: Dankó Zoltán, Csaba Ferenc, Háttér Kiadó, Bp., 2001)
Galtung, Johan: Cultural Violence (Journal of Peace Research, vol. 27, no. 3, 1990)
Greif, Gideon: Könnyek nélkül sírtunk. Az auschwitzi zsidó sonderkommando tanúskodik (fordította: Szántó Judit, Európa, Bp., 2016)
Gyáni Gábor: A látható és a láthatatlan erőszak (In: Gyáni Gábor: Az elveszíthető múlt. A tapasztalat mint emlékezet és történelem, Nyitott Könyvműhely, Bp., 2010)
Kiss Lajos András: Étienne Balibar és a civilizált erőszak opciója (In: Az erőszak reprezentációi, szerkesztette: Pabis Eszter, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2015)
Kiss Zsuzsanna: A gonosz nyomában. A nácizmus lélektani magyarázatai (BUKSZ, 23. évf., 2011/1)
Koch-Hillebrecht, Manfred: Homo Hitler. A német diktátor pszichogramja (fordította: Balázs István, Medicina, Bp., 2009)
Levi, Primo: Akik odavesztek és akik megmenekültek (fordította: Betlen János, Európa, Bp., 1990)
Meloy, J. Reid: The Seven Myths of Mass Murder (Violence and Gender, 2014/2)
Pabis Eszter: Az interdiszciplináris erőszak-kutatás eredményeiről és problematikájáról (In: Az erőszak reprezentációi, szerkesztette: Pabis Eszter, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2015)
Pinker, Steven: Az erőszak alkonya - Hogyan szelídült meg az emberiség? (Typotex Kiadó, Bp., 2018)
Reemtsma, Jan Philipp: Bizalom és erőszak a modern társadalomban (Atlantisz, Bp., 2017)
Vári György: Kertész Imre. Buchenwald felett az ég (Kijárat, Bp., 2003)
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Referátumok, megbeszélés szerint.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Két igazolatlan hiányzás lehetséges.
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, telefonon, e-mailen
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken), postán (a tanszék, oktató címére), e-mailen
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2020. május 9.
Megjegyzés: -Bírói mérlegelés kivételes állapotban
Dr. Mészáros Gábor adjunktus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Kurzus kód AJSZLO98001
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Különleges helyzetek
2. A kivételes állapot fogalma, viszonya a "joghoz"
3. Uralhatja-e a jog a kivételes állapotot? - Dichotóm és monista modellek
4. A joguralom kérdése és a bírói kontroll szerepe békeidőben és kivételes állapotban
5. Határterületek: jogállamiság és terrorizmus
6. A "ketyegő bomba" szcenáriója – Hatékony-e a bírói kontroll azonnali szükség idején?
7. Bírói attitűdök: maximalizmus és minimalizmus a mérlegelés során
8. Az amerikai Legfelsőbb Bíróság vonatkozó esetjoga 2001. szeptember 11. előtt
9. Volt-e paradigmaváltás az USA-ban 2001 után?
10. A kivételes állapoti alkotmány: a bíróság mérsékelt szerepe
11. A bírói mérlegelés lehetőségének tagadása: felfüggesztési modellek
12. A starsbourgi bíróság vonatkozó gyakorlata
13. Hazai viszonyok: alkotmánybírósági mérlegelés lehetőségei kivételes állapotban
14. Konzultáció, beszámoló

Félévközi ellenőrzés:
Az érdemjegy meghatározása érdekében a félév végén zárthelyi dolgozat megírására kerül sor, amely a félév során mutatott aktivitás alapján megajánlott jegy opcionális javításának lehetőségét biztosítja. Elmulasztása esetén beadandó dolgozat szükséges, melynek terjedelme 0,5 szerzői ív.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A félév teljesítésének feltétele az órai jelenlét és aktivitás.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kivételes állapot egyesek szerint a jog peremterülete. Mégis következményei tekintetében óriási jelentősége van, visszaélésszerű alkalmazása az alkotmányos demokrácia végét jelentheti. Éppen ezért a kivételes hatalom birtokosa számára is szükséges valamilyen kontroll-mechanizmus biztosítása kivételes állapotban, amelyet – akárcsak békeidőben – a bíróságok láthatnak el. A kurzus célja, hogy a hallgatók érvekkel alátámasztott vitáik során elsajátítsák a bírói mérlegeléssel kapcsolatos alapvető ismereteket, a jog ezen "peremterületével" összefüggésben.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Mészáros Gábor: Alkotmányosság válságban? Különleges helyzetek és kezelésük modelljei az alkotmányos demokráciában (Menedzser Praxis, Budapest, 2018)
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Folyamatos számonkérés, amely az órai önkéntes aktivitáson alapul.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
A félév során kettő igazolatlan hiányzás lehetséges nappali munkarenden.
A távolmaradás pótlásának lehetosége:
Igazolás bemutatása

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen,
e-mailen: meszaros.gabor@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken),
e-mailen: meszaros.gabor@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2020. május 9.
Megjegyzés: -Jogelméleti jogesetek
Dr. Monori Gábor adjunktus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Kurzus kód AJSZLO96001
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Jog és erkölcs kapcsolatáról általánosságban; A "halálbüntetés probléma"
2. Kínzással a jogállam védelmében? – Az alapjogvédelem kapcsolata a nyomos társadalmi szükség problémájával; Parancs teljesítése vagy megtagadása?
3. Orvoslás, bioetika és jog; A gyűlölet közlésének demokratikus korlátai
4. A "kábulathoz való jog" aspektusai; A "ketyegő bomba" filozófiai modellproblémája,
5. Terrorizmus és jog; A vallás szabad gyakorlásának határai,
6 A haszonelvűség problémája; Demokráciaelméletek
7. A karrier-vagyon jogesete
8. Segítségnyújtás elmulasztása (Halálos ítélet egy polgári perben?)
9. A sérelemdíj kérdése
10. Akarat és nyilatkozat, avagy egy végrendelet buktatói
11. Jog és logika jogeset
12. A barlangok titka jogeset (avagy büntetőjogi dilemmák egy rendkívüli tényállás kapcsán)
13. Beszámoló

Félévközi ellenőrzés: 
Félév végén beszámoló, a félév során ismertetett tananyaggal összefüggésben.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Levelező tagozaton beadandó dolgozat szükséges az oktató által megadott témában.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A bírói gyakorlat és a jogelmélet számos olyan helyzettel találkozik, amelyek felvetik a jogszerűség és az igazságosság kérdését. A két fogalom közös határa sok esetben elmosódni látszik és nem mindig az a jogszerű, amit hétköznapi értelemben igazságosnak is hiszünk. Igazságos-e a halálbüntetés vagy az abortusz teljes tiltása? Végszükségben jogszerű-e már megölése? Megengedhető-e a klónozás? Kárnak tekinthető-e apai szempontból egy nem kívánt gyermek megszületése? Meddig terjedhet a feljebbvaló parancsa háborúban? Engedhető-e a drogfogyasztás? Egyáltalában van-e a jognak morális tartalma? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel foglalkozik a kurzus, amely elsődleges célja, hogy a hagyományos előadás-centrikus oktatási módszer helyett egy kooperatív megoldást követ azáltal, hogy a problémás esetek hallgatókkal történő közös megbeszélésére és értékelésére helyezi a hangsúlyt. A kurzus célja, hogy a hallgatók számos nehéz jogi esetet dolgozzanak fel és a kialakított álláspontjaikat ütköztessék, egyúttal pedig betekintést nyerjenek a jog egy meglehetősen nehéz, ugyanakkor érdekes világába. Fentiek mellett a kurzus segítséget kíván nyújtani a joghallgatóknak abban, hogy gyakorlatias nézõpontból is láthassák, hogyan kell majd egy vitás ügyet jogi képviselõként ellátniuk.
A szeminárium keretében tárgyaláslátogatásra van lehetőség.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Ajánlott irodalom:
Halmai Gábor-Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok, Osiris, 2003, 2008.
Michael J. Sandel: Mi igazságos? ... és mi nem – A helyes cselekvés elmélete és gyakorlata, Corvina, 2012.
Takács Péter: Nehéz jogi esetek – Jogelmélet és jogászi érvelés, Napvilág, 2000.
Tóth Gábor Attila: A jogok törvénye – Értekezések az alkotmányos szabadságokról, Gondolat, 2014.
Tóth Gábor Attila: Életfogytig szabadláb – Alkotmányjogi karcolatok, Élet és Irodalom, 2011.
Varga Csaba (szerk.): Jog és Filozófia – Antológia a XX. Század jogi gondolkodása köréből, Szent István társulat, 2001.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, e-mailen:  monori.gabor@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken), e-mailen:  monori.gabor@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2020. május 9.
Megjegyzés: -Alternatív vitarendezési módok a világ főbb jogi kultúráiban
Dr. Vörös Eszter tanársegéd
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Kurzus kód AJSZLO104101
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A viták rendezésének elméleti háttere
2. A viták rendezésének módjai a különböző jogi kultúrákban
3. A vallás jelentősége a vitarendezésben
4. Kultúraközi vitarendezés
5. A vitarendezés kulturális gyökerei és feltételei
6. Bírósági közvetítés Kínában
7. Bírósági közvetítés Japánban
8. Bírósági közvetítés a nyugati kultúrkörben
9. Viszálykezelés a hindu jogkörben
10. Vitarendezés a muzulmán jogkörben
11. Vitarendezés az angolszász jogcsaládban
12. A keresztény hagyomány vitarendezési módozatai
13. Az alternatív vitarendezés és a tisztességes eljáráshoz való jog

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Kiselőadás előre egyeztetett témakörből
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A szeminárium lehetővé teszi, hogy a hallgatók ismereteiket az alternatív vitarendezés különböző dimenzióval bővítsék, hogy megismerkedjenek az e körben felmerülő legfontosabb és legaktuálisabb kérdésekkel.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
René David: A jelenkor nagy jogrendszerei. KJK, Bp. 1977.
Bányai-Nagypál/szerk/.: Közvetítés és vitarendezés a jogi és vallási kultúrákban. ELTE Eötvös Kiadó, Bp.2014.
Dr. Kondorosi Ferenc - Uttó György - Dr. Visegrády Antal A bírói etika és a tisztességes eljárás Bp. 2007.
Visegrády Antal: Jogi kultúra, jogelmélet, joggyakorlat. Bp/Pécs, 2000.
Visegrády Antal: Angolszász jog és politika. Bp/Pécs, 1999
Kondorosi Ferenc - Visegrády Antal: A jog kultúrája és etikája Bp, 2014.
Csemáné Dr. Váradi Erika, dr. Gilányi Eszter: Alternatív vitarendezés(2011)
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, e-mailen: voros.eszter@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken), postán (a tanszék, oktató címére), e-mailen: voros.eszter@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2020. május 9.
Megjegyzés: -Női szerepek a XXI. században
Dr. Vörös Eszter tanársegéd
Dr. Pál Emese adjunktus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék
Közigazgatási Jogi Tanszék

Kurzus kód AJSZLO106901
Munkarend Levelező
Tanóra Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.Gender-elmélet
2. Történelemformáló nők
3.Klasszikus női szerepek az ókori társadalmakban
4. Klasszikus női szerepek a középkori társadalmakban
5. Klasszikus női szerepek a XXI. században
6. Vallási alapú megkülönböztetés az egyes kultúrákban
7. Feminista mozgalmak
8. A nők helyzete a munkaerőpiacon
9. A nők politikai rendszerben elfoglalt helye
10. Női szerepek a mai magyar társadalomban
11. A nemi szerepek változása és társadalmi hatásai a 21. században

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Kiselőadás tartása előre egyeztetett témakörből
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Melyek a tipikus női szerepek? Világos ez mindenki számára?
A kurzus célja, hogy bemutassa a nők társadalmi megítélését, valamint annak változásait különböző kulturális és vallási szegmensekben illetve az egyes történelmi korszakokban.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1.Bagi Judit: A nemzetközi migráció gender aspektusai: nemi szerepek változása, a migráció feminizációja Bp.1988
2.Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében: tanulmánykötet / [szerk. Páli-Nagy Veronika, Pafkó Tamás, Nagy Márton Károly]
3.Szerep és alkotás: női szerepek a társadalomban és az alkotóművészetben / szerk. Nagy Beáta és S. Sárdi Margit
4.Házastárs? Vetélytárs? Munkatárs? : A női szerepek változása a 20. századi Magyarországon : Tanulmányok / szerk. Palasik Mária, Sipos Balázs ; szerzők: Balázs Eszter et al.
5.Barna Mária: Az én házam egy keleti ház a nyugati világban : nemi szerepek és beilleszkedés a konfuciánus és muszlim hagyományú országokból származó bevándorlók körében
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Kiselőadás tartása előre egyeztetett témakörből
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
Három hiányzás engedélyezett
A távolmaradás pótlásának lehetosége:
írásban

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen: pal.emese@ajk.pte.hu, voros.eszter@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2020. május 9.
Megjegyzés: -