Bűnügyi modul differenciált tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező munkarend
Differenciált tantárgyak
Bűnügyi modul
2020/2021-es tanév 2. (tavaszi) félév

A büntetőjogi szankciórendszer aktuális kérdései és reformja
Dr. Nagy Melánia tanársegéd
Büntetőjogi Tanszék

Hétfő, 16.20 – 17.50 / B326.

Kurzus kód AJDBNO0101 AJDBLO0101
Munkarend Nappali Levelező
Tanóra Kontakt Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO2901
Büntetőjog 1.
AJKOLO2901
Büntetőjog 1.
Kredit 3 3
Óraszám 2/hét 30/félév
Létszám 20 -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A szankciórendszerek fontosabb elvi kérdései és jellemző vonásai
2. A halálbüntetés ébren tartott problematikája
3. A szabadságvesztés
4. Az elzárás, közérdekű munka, pénzbüntetés
5. Foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, kitiltás, kiutasítás, sportrendezvények látogatásától való eltiltás
6. Közügyektől eltiltás, Intézkedések: megrovás, próbára bocsátás
7. Jóvátételi munka, pártfogó felügyelet
8.Vagyonelkobzás, elkobzás
9. Kényszergyógykezelés, (IMEI)
10. Fiatalkorúak vonatkozó speciális rendelkezések
11. Büntetések végrehajtása I.
12. Büntetések végrehajtása II.

Félévközi ellenőrzés:
beadandó dolgozat készítése min. 10 oldal
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus tananyaga kiegészíti az előadáson elhangzottakat a kötelező tananyagon kívül megadott tankönyvek ismereteivel és a szankciórendszerrel kapcsolatos aktuális kérdésekkel. A büntetés elméleti vonatkozásainak ismertetése után a jogi szabályozás elemzése körében hatályos jogunk büntetési rendszere kerül bemutatásra: főbüntetések, mellékbüntetések és intézkedések. A büntetés kiszabásával kapcsolatban ennek alapelveiről, folyamatáról, az ítélkezési gyakorlat problémáiról, az objektív és a szubjektív jellegű enyhítő és súlyosító körülményekről, valamint a halmazati és összbüntetésről esik szó. Végül a kurzus tananyagához tartozik a büntetés végrehajtása fő kérdéseinek bemutatása is.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Magyar Büntetőjog Általános Rész (szerk.: Balogh Á.-Tóth M.) Osiris Kiadó Bp. 2015.
Magyar Büntetőjog I.-III. Kommentár a gyakorlat számára (szerk.: Kónya István) HVG-ORAC, Bp. 2016.
Büntetőjog I. Általános Rész (Belovics E.,Nagy F., Tóth M.) HVG-ORAC, Bp. 2015.
Balogh Ágnes: Büntetőjog I. Általános rész, Nyolcadik jelentősen átdolgozott kiadás, Dialóg Campus Kiadó Bp.-Pécs, 2018.
Nagy Ferenc: A szankciórendszer, Jogtudományi közlöny, 2015. (70. évf.) 1. sz. 1-15. old.
Nagy Ferenc: A büntetőjogi szankciórendszer reformja : büntetések és intézkedések az új Büntető Törvénykönyvben. Büntetőjogi kodifikáció, 2001. (1. évf.) 2. sz. [3]-13. old.
Balázsy Péter: Börtönfalak az örökkévalóságnak – a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés hazai szabályozása és nemzetközi keretei, Jogelméleti szemle, 2018. 2. sz. 23-41. old.
Hadházi Dávid: A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés a bűnmegelőzés szempontjából Magyar rendészet: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának szakmai, tudományos folyóirata, 2016. (16. évf.) 6. sz. 133-143. old.
Pallagi Anikó:A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés a büntetőpolitika szemszögéből, Belügyi szemle (2010-), 2014. (62. évf.) 12. sz. 75--98. old.
Balla Lajos:Az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetéskiszabási gyakorlata
Magyar rendészet: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának szakmai, tudományos folyóirata, 2014. (14. évf.) 6. sz. 43-68. old.
Barabás A. Tünde - Windt Szandra: Elterelés vagy elzárás? Kriminológiai tanulmányok (2000-), 2004. 41. köt. 295-315. old.
Gula Krisztina Petra: Bűnhődés bűnösség nélkül : a kényszergyógykezelés patológiája a hazai szabályozás és a nemzetközi tapasztalatok tükrében, Magyar jog, 2018. (65. évf.) 7-8. sz. 401-406. old.
Kovács Zsuzsa Gyöngyvér: A kényszergyógykezelés végrehajtása, Belügyi szemle (2010-), 2014. (62. évf.) 2. sz. 66-81. old.
Antal Albert - Laczkó János - Kardon László: A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés büntetőjogi és büntető-eljárásjogi problematikája, Börtönügyi szemle, 2002. (21. évf.) 4. sz. 99-110. old.
Kerezsi Klára - Kovács Krisztina - Párkányi Eszter - Szabó Judit: A pártfogó felügyelet szerepe a bűnmegelőzésben, különös tekintettel a jogintézmény tervezett változásaira. Kriminológiai tanulmányok (2000-), 2015. 52. köt. 148-191. old.
Dr. Földvári József, Magyar büntetőjog általános rész, Bp. 2006.;
Györgyi Kálmán, Büntetések és intézkedések, Bp. 1984.
Tóth, Mihály: Halálbüntetés tilalma In: Lamm, Vanda (szerk.) Emberi jogi enciklopédia, Budapest, Magyarország : HVG-ORAC, (2018) pp. 355-362. , 8 p.
Tóth, Mihály: Életfogytig tartó szabadságvesztés és annak tényleges formája In: Lamm, Vanda (szerk.) Emberi jogi enciklopédia,Budapest, Magyarország: HVG-ORAC, (2018) pp. 272-278. , 7 p.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mail: nagy.melania@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: postán, személyesen, e-mailben: nagy.melania@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. május 08.
Megjegyzés: -Büntetés-végrehajtási jog
Dr. Kőhalmi László egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Varga-Koritár György megyei főügyész, óraadó

Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

2021.02.12. (péntek) 8.00 – 19.30 / 207.
2021.02.19. (péntek) 8.00 – 19.30 / 207.

Kurzus kód AJDBNO0701 AJDBLO0701
Munkarend Nappali Levelező
Tanóra Kontakt Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO3001
Büntetőjog 2.
AJKOLO3001
Büntetőjog 2.
Kredit 3 3
Óraszám 2/hét 30/félév
Létszám 20 -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.A büntetés-végrehajtási jog története
2. A büntetés-végrehajtás célja és feladata
3. A büntetés-végrehajtási jog általános szabályai
4.A büntetés célja
5. A szabadságvesztés végrehajtása
6. Az elzárás végrehajtása
7. A letartóztatás végrehajtása
8.  A kényszergyógykezelés végrehajtása
9. A közérdekű munka végrehajtása
10. Az intézkedések végrehajtása
11.  A pártfogó felügyelet végrehajtása
12. A büntetés-végrehajtás jogállami kontrollrendszere
13. Európai és nemzetközi büntetés-végrehajtási jog. A jövő pönológiája

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A végrehajtás hatálya alatt álló személy és a végrehajtást végző szerv kapcsolata jogi tartalmának, a végrehajtással érintett személy jogi helyzetének, a törvényi garanciáknak a bemutatása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dr. Bencze Béla: Börtönügyi lexikon (Kronosz Kiadó Pécs, 2014),
Mezey Barna: Régi idők tömlöcei (Rubicon Könyvek, 2010),
Belovics Ervin-Vókó György: A büntetés-végrehajtási törvény magyarázata (Hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft. 2014)
Vókó György: A magyar büntetés-végrehajtási jog. (Dóm Kiadó- Dialóg Campus Kiadó, 2013).
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailben: kohalmi.laszlo@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailben: kohalmi.laszlo@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. május 08.
Megjegyzés: A kurzus teljesítésnek feltétele egy legalább 10 oldalas házi dolgozat beadása a tárgy témájához illeszkedően.Európai és nemzetközi bűnügyi együttműködés
Dr. Kőhalmi László egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr.Tóth Dávid adjunktus
Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Hétfő, 14.40 – 16.10 / Faluhelyi Ferenc előadóterem

Kurzus kód AJDBNO0901 AJDBLO0901
Munkarend Nappali Levelező
Tanóra Kontakt Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO3501
Kriminológia 1.
AJKOLO3501
Kriminológia
Kredit 3 3
Óraszám 2/hét 30/félév
Létszám 40 -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.  A bűnügyi együttműködés intézményi kereti az Európai Unióban.Az Európa Tanács. Európai Politikai Együttműködés és TREVI. Schengen. A Harmadik Pillér. Egyéb szervezetek.
2. Büntető joghatóság. A területi, a személyi és a védelmi elv. Az egyetemes büntetőhatalom elve. A képviseleti és az aut dedere aut judicare elv. Büntető joghatósági konfliktusok. Az európai területi elv.
3. A bűnügyi együttműködés általános feltételei. Az általános pozitív és negatív feltételek. A ne bis in idem elv a nemzetközi és az uniós jog alapján. A Schengeni Megállapodás 54. cikkelye.
4. Az európai elfogatóparancs és az átadás. Az Európai Unió tagállamaival büntetőügyekben folytatott eljárási jogsegély.
5. A rendőri együttműködés. Az Európai Unió tagállamaival büntetőügyekben folytatott egyéb jogsegélyek. 
6. Európai bűnüldöző szervek. OLAF. A rendőri együttműködés uniós szervei. Összekötő tisztek. Europol. Az igazságügyi együttműködés uniós szervei. Összekötő ügyészek és bírók. Európai Igazságügyi Hálózat. Eurojust. Európai Ügyészi Szervezet.
7. A közösségi csalás megjelenési formái. A közösségi csalás elleni büntetőjogi eszközök. A közösségi csalással szembeni fellépés büntető eljárásjogi aspektusai.
8. A korrupció elleni fellépés az Európai Unióban. A korrupció elleni nemzetközi fellépés. A terrorizmus elleni küzdelem európai dimenziói. A kriminális jogi személyek elleni európai fellépés.
9. A biztonság európai dimenzió. A szervezett, a környezeti és a kábítószer-bűnözés európai tendenciái.
10. Az európai büntetőjogi integráció alapkérdései. A büntetőjogi integráció eszközei. Az európai büntetőjogi integráció jövője. Corpus Juris Europae.
11. A nemzetközi bűnügyi együttműködés modern időszakának kialakulása a nemzetközi büntetőjog fogalmi rendszerének tükrében. A kiadatás fogalma és nemzetközi forrásrendszere A kiadatás feltételrendszere és emberi jogi összefüggései. A kettős inkrimináció elve. A specialtiás elve. A kiadatási bűncselekmény természete. A saját állampolgár kiadása. Az emberi jogok terebélyesedő szerepvállalása. A nemzetközi emberi jogi instrumentumok.
12. Az eljárási jogsegély. Az eljárási jogsegély és annak alapját képező források mibenléte. Az eljárási jogsegély teljesítésének alapjai a nemzetközi instrumentumokban. A „tipikus eljárási aktusok”. Az emberi jogok védelmének alapvető kérdései az eljárási jogsegély körében.
13. A büntetőeljárás átadásának perspektívái. A büntetés végrehajtásának átadása. A külföldi ítélet belföldi elismerésének joghatásai. A külföldi ítélet elismerésének joghatásai Az univerzális büntető joghatóság és a nemzetközi bűnügyi jogsegély. Az egyetemes büntetőhatalom érvényesülése az indirekt büntető igazságszolgáltatási rendszerben folytatott együttműködésben. A szuverén államok együttműködése a nemzetközi büntetőbíróságokkal. Az Interpol.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: A félévi szóbeli vizsga és az órai aktivitás alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tantárgy célja, hogy büntetőjogi és kriminológiai ismeretekkel már rendelkező joghallgatók megismerkedjenek a bűnügyi együttműködés és a bűnözés elleni küzdelem európai és nemzetközi dimenzióival A kurzus elvégzése képessé teszi a joghallgatókat a globalizálódó bűnözés összefüggéseinek megértésére.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
kötelező szakirodalom:
KORINEK László: Az antiterrorista harc eszközei, különös tekintettel a büntetőjogra, In: Emlékkönyv Losonczy István professzor halálának 25. évfordulójára, szerk: Gál István László -Kőhalmi László, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 2005,. 193-203.o.
KORINEK László: A közbiztonságról. Hogyan érzékeljük és mit tehetünk érte?, In: A biztonság dimenziói, Acta Humana Studiosorum, Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány, Budapest, 2006, 37-65.o.
LIGETI Katalin: Büntetőjog és bűnügyi együttműködés az Európai Unióban, KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2004
M.NYITRAI Péter: Nemzetközi bűnügyi jogsegély Európában, KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2002
ajánlott szakirodalom:
ÁBRAHÁM Márta: Az Europol működésének dilemmái, Belügyi Szemle 2001/11, 107-122.o.
FARKAS Ákos: Az Európai Unió törekvései büntetőjogi együttműködés (át)alakítására, In Györgyi Kálmán ünnepi kötet – Györgyi Kálmán 65.születésnapjára, szerk.: Gellér Balázs, KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2004, 181-194.o.
FARKAS Ákos: Az OLAF szerepe az EU csalások elleni fellépésben, In: Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) az Európai Unió bűnügyi együttműködési rendszerében, szerk: Farkas Ákos, KJK.-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2005, 9-41.o.
FINSZTER Géza: Az Európai Unió Alkotmánya a rendőrségek integrációjáról,  In Györgyi Kálmán ünnepi kötet – Györgyi Kálmán 65.születésnapjára, szerk.: Gellér Balázs, KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2004, 205-225. o.
GÁL István László: A pénzmosás szabályozásának régi és új irányai a nemzetközi jogban és az EU-jogban, Európai Jog, 2007/1, 12-23.o.
GELLÉR Balázs: A nemzetközi bűncselekmények hazai kodifikációja de lege ferenda, In: Wiener A. Imre Ünnepi Kötet – Wiener A.Imre 70. születésnapjára, szerk.: Ligeti Katalin, KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2005, 363-392.o.
GÖRGÉNYI Ilona: Az Európai Unió elvárásai a vesztegetés kriminalizálása terén a kerethatározat előtt és után, In Györgyi Kálmán ünnepi kötet – Györgyi Kálmán 65.születésnapjára, szerk.: Gellér Balázs, KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2004, 279-293.o.
HEGYALJAI Mátyás: Europol - irány Kelet-Európa, Belügyi Szemle 2004/5, 63-74.o.
HOLÉ Katalin: Bűnügyi együttműködés Európában, Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok, 36. kötet, Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 1999, 273-283.o.
HORNYÁK Szabolcs: Küzdelem az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő cselekményekkel szemben, In: Tanulmányok a ’’Magyar Határellenőrzés – Európai Biztonság’’ című tudományos konferenciáról, Pécsi Határőr Tudományos Közlemények III., szerk.: Hautzinger Zoltán, Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportja, Pécs, 2004, 97-103.o.
KARSAI Krisztina: Az európai büntetőjog rögös útjain, Magyar Jog, 2006/1,1-10.o.
KONDOROSI Ferenc: A biztonság fogalmának változásai a nemzetközi kapcsolatokban, In:: A biztonság dimenziói, Acta Humana Studiosorum, Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány, Budapest, 2006, 13-35.o.
KŐHALMI László: Európai biztonság avagy az egységes európai büntetőjog víziója, In: : Tanulmányok a ’’Magyar Határellenőrzés – Európai Biztonság’’ című tudományos konferenciáról, Pécsi Határőr Tudományos Közlemények III., szerk.: Hautzinger Zoltán, Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportja, Pécs, 2004, 83-95.o.
LÁSZLÓ Zoltán: Az Európai Unió tagországainak nemzetközi rendőri együttműködése, az Europol,  Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, 2002. 52 p. (Rendvédelmi füzetek. 22/2002)
LEYRER Richárd: A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ tevékenysége, Belügyi Szemle 2005/12, 94-110.o.
LÉVAY Miklós: A kriminálpolitika szerep és jellemzői a kábítószerek kínálatának és keresletének csökkentésében az Európai Unióban, In Györgyi Kálmán ünnepi kötet – Györgyi Kálmán 65.születésnapjára, szerk.: Gellér Balázs, KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2004, 357-371.o.
NAGY Ferenc: Az európai büntetőjog fejlődési irányairól és jogállami alapjairól, Európai Jog 2002/4, 3-8.o.
NAGY Marianna: Az alaki és anyagi nemzetközi büntetőjog néhány alapkérdése, In: Tanulmányok Földvári József professzor 80. születésnapja tiszteletére, szerk: Gál István László-Hornyák Szabolcs, PTE Állam-és Jogtudományi Kar, Pécs, 2006, 275-288.o.
NYÍRI Sándor: Az Interpol szervezete és működésének elvei, Rendészeti Szemle 1993/10, 24-30.o.
NYÍRI Sándor: Az Europol szervezete és működésének elvei, Belügyi Szemle 1997/2, 17-25.o.
NYÍRI Sándor: A rendőrségek nemzetközi együttműködése, Országos Rendőr-főkapitányság, Tájékoztató 1998/1, 1-26.o.
PLÉZER Viktor: Általános ismeretek a bűnügyi rendőrség nemzetközi szervezetéről, Országos Rendőr-főkapitányság, Tájékoztató 1995/6, 3-14.o.
SÁNTHA Ferenc: Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme és a gazdasági vezetők speciális büntetőjogi felelőssége, In: Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) az Európai Unió bűnügyi együttműködési rendszerében, szerk: Farkas Ákos, KJK.-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2005, 277-291.o.
TÓTH István: Az Európai Unió működése, Magyar Rendészet  2000/1-2, 12-33.o.
idegen nyelvű ajánlott szakirodalom:
ALBRECHT, Hans-Jörg.: Europäisierung des Strafrechts. In: European and International Regulation after the Nation State – Different Scopes and Multiple Levels., Hrsg. A. Héritier, M. Stolleis, F. W. Scharpf, Nomos, Baden-Baden 2004, 139-162.o.
FAURE, Michael-HEINE, Günter: Environmental Criminal Law int he Europen Union,MAx-Plancj-Institu für ausländisches und internationales Strafrehct, Freiburg i. Breisgau, 2000
HECKER, Bernd: Ist die Zeit reif für die Schaffung eines „Europäischen Staatsanwaltes” zum Schutz der EG-Finanzinteressen? , In: Kriminologische Spuren in Hessen, Freundesgabe für Arthur Kreuzer zum 65. Geburtstag, Polizeiwissenschaftliche Analysen, Schriftenreihe der Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden Band 2, Hrsg.: Michael Bäuerle, Bernhard Jäger, Bernd Paul, hans Schneider, Verlag für Polizeiwissenschaft,, Clemens Lorei, farnkfurt, 2003, 181-199.o.
HECKER, Bernd: Eurpoäisches Strafrecht, Springer-Verlag, Berlin-Hedeilber, 2005
HEINE. Günter: Changes in Criminal Law and Cooperation Through, in Particular, the Schengen Agrement and Europol: Possibilities, Problems and Influence in States Outside the European Union, In: Harmonization of Criminal Law inEurope, eds. Erling Johannes Husabø, Asbjørn Strandbakken, Intersentia, Antwerpen-Oxford, 2005, 41-52.o.
HEFENDEL, Roland: Europäischer Umweltschutz: Demokratiespitze für Europa oder Brüsseler Putsch?, Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, 4/2006, 161-167.o.
KÜHL, Kristian: Europäisierung der Strafrechtswissenschaft, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 109 Band, 1997, Heft 4, 777-807.o.
NELLES, Ursula: Europäisiereung des Strafvefahrens – Strafprozessrecht für Europa, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 109 Band, 1997, Heft 4, 727-755.o.
PIETH, Mark: Internationale Harmonisierung von Strafrehct als Antwort auf internationale Wirtschaftskriminalität, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 109 Band, 1997, Heft 4, 756.o.-776.o.
RINGELMANN, Christoph: European Trends in Environmetal Criminal Legistaion, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 1997/4393404.
TIEDEMANN, Klaus: Bemerkungen zur Zukunft des eurpäischen Strafprozesses, In: Menschengerechtes Strafrecht, Festschrift für Albin Eser zum 70. Geburtstag, Hrsg.: Jörg Arnold, Björn Burkhardt, Walter Gropp, Günter Heine, Hans-Georg Koch, Otto lagodny, Walter Perron, Susanne Walther, Verlag C.H. Beck, München, 2005, 889-899.o.
Jogszabályok:
2005. évi CXV. Törvény az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló, 1997. május 26-án kelt egyezmény kihirdetéséről
2005. évi CXVI. törvény az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 2000. május 29-én kelt egyezmény és az egyezmény 2001. október 16-án kelt kiegészítő jegyzőkönyve kihirdetéséről
2003. évi CXXX. törvény az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről
1996. évi XXXVIII. törvény a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mail kohalmi.laszlo@ajk.pte.hu
A dolgozat(ok) leadásának módja: -
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. május 08.
Megjegyzés: -Kriminalisztika
Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi tanár
Dr. Hengl Melinda adjunktus

Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Kedd, 16.20 – 17.50 / Irk Albert előadóterem

Kurzus kód AJDBNO1001 AJDBLO1001
Munkarend Nappali Levelező
Tanóra Kontakt Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye - -
Kredit 3 3
Óraszám 2/hét 30/félév
Létszám 40 -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. 2021. február  2.   (ea:  Dr. Fenyvesi Csaba habilitált egyetemi tanár)
A tantárgyi követelmények (vizsga, tankönyv, stb.) Bevezetés a kriminalisztikába: (a forenzikus tudomány) története, fogalma (angolszász-kontinentális), tárgya, célja, felosztása. (A kriminalisztika hazai és külföldi arcképcsarnoka.)
A modern kriminalisztika mérföldkövei. Az első és második generációs bizonyítékok. A krimináltechnika és taktika lényege, a fő kriminalisztikai kérdések. A kriminalisztika piramis modellje.  A nyomozás tervezése, szervezése. Bűnügyi információelemzés, bűnözési térkép (crime analysis, crime mapping). Az integrált bűnüldözés hazai és nemzetközi aspektusai (Interpol, Europol, SECI, OLAF, stb.) 

2. 2021. február 9.  (ea: Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi tanár – Dr. Petrétei Dávid NKE tanársegéd, PTE ÁJK óraadó)
A helyszíni szemle és a helyszínelés (helyszíni kihallgatás). Bűnügyi fényképezés, videózás, drónhasználat. A digitális adatok jelentősége. Interaktív bűnügyi helyszínrögzítő rendszer (ICSR) (+digitális térszkenner) 

3. 2021. február 16. (ea: Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi tanár)
A bizonyítási kísérlet, felismerésre bemutatás, valamint a kényszerintézkedések (kutatás, motozás) taktikája, jellemzőik, elhatárolásuk. (táblázat)  A virtuális házkutatás jellemzői. A titkos (leplezett) krimináltechnikai és taktikai információszerző eszközök. (Kiemelten a fedett nyomozó.) 

4. 2021. február 23. (ea: Dr. Fenyvesi Csaba habilitált egyetemi tanár)
A kihallgatás krimináltaktikája. A poligráf. A bűnözés-elemzés (crime analysis).  Kognitív interjú, PEACE, SUE, SAI, REID technikák. Bűnügyi sértett-kezelés, gondoskodás. (forensic nursing)
A legfőbb kriminalisztikai hibák és következményeik. (8) (A felismerésre bemutatás gyengéi. A tévedő tanúk, Téves szakvélemény. Hamis beismerés. Az „első csapás” hibái. Téves szagazonosítás. Perszeverantikus ragaszkodás a rossz verzióhoz. Szembesítési hibák.)  

5. 2021. március 2.   (ea: Dr. Hengl Melinda PhD, egyetemi adjunktus)
A krimináltechnika alapjai, rendszere. A kriminalisztikai azonosítás alapfogalmai, lényege. Forró nyom, körözés, adatgyűjtés, nyilvántartások. (Perszeverancia elmélet – kapcsolódás a modus operandihoz.) „Cold hit” esetek. Személyleírás, személyazonosítás. (benne szuperprojekciós-arcazonosító eljárás). Egyéb biometrikus személyazonosítások. Kriminalisztikai hangazonosítás.
A raszternyomozás és az adatbányászat (datamining) lényege. Számítógép a bűnüldözésben. (forenzikus informatika) A digitális adatok jelentősége. (Cyber bűnüldözés, kibernyomozás.) 

6. 2021. március 9.  (ea: Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi tanár – Dr. Orbán József  PhD, SZIE ÁJK tudományos munkatárs)
A kriminalisztikai alapelvei. (6) (A kriminalisztikai kérdéssor, A múlt megismerhető és megismerendő, Minden bűncselekmény nyomot hagy, Minden kriminalista annyit ér, amennyi adata van Az ”első csapás” jelentősége és követelménye, Natura non facit saltum.) A Bayes-analízis lényege, felhasználhatósága.  A szakvélemények validitása.

7. 2021. március 16.  (ea.: Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi tanár – Pásztor Attila pszichológus, doktorandusz)
Külföldi és hazai bűnelkövető profilalkotás (criminal profiling) és viselkedéstudomány (behavioral science).
A ViCLAS (adattár a személyazonosításhoz, profilalkotáshoz, elkövetői névjegy) ismertetése. 

8. 2021. március 23.  (ea: Dr. Hengl Melinda PhD, egyetemi adjunktus)
Kriminalisztikai kéz-, gép-, számítógép-nyomtató-írásvizsgálat, technikai (fax-fénymásoló) okmányvizsgálat (questioned document). A kriminalisztikai írásvizsgálat három fő ágának célja és vizsgálati módszere. Grafoanalízis, grafometria, grafokomparáció, grafolingvisztika. Kibernetikai (biometriai) írásazonosítás.  (FISH)

9. 2021.március 30.   (ea: Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi tanár – Dr. Horváth Orsolya PhD, óraadó)
Anyagmaradványok közül kiemelten a szag.  Szagazonosítás biodetektívvel – kriminalisztikai odorológia (+biometrikus személyazonosítás).  Egyéb speciális személyazonosítás.
Más anyagmaradványok: textil, festék, üveg, talaj, fa, műanyag, gyertya, por, kábítószer, ásvány /forensic geology/, bogár-rovar /forensic entomology/  vizsgálata. Tervezési-építési balesetek vizsgálata. (engineering failure).

10. 2021. április 6. (ea: Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi tanár- Dr. Petrétei Dávid NKE tanársegéd, PTE ÁJK óraadó)
A traszológia (nyomtan) helye, szerepe a kriminalisztikában. Az eszköznyomok (élet, illetve vagyon elleni, valamint közlekedési bűncselekmények eszközei).
Az ujjnyomok kriminalisztikai jelentősége. A daktiloszkópia fogalma, rendszere. A poroszkópia, edgeológia, ridgeológia. emberi anyagmaradványok.
Egyéb nyomok és anyagmaradványok kriminalisztikai vizsgálata, jelentősége. (láb, ajak, homlok, fül, fog, cipő, fém, fémbeütés, haj, szőr, egyéb emberi anyagmaradványok. Palinológia – pollenek, spórák és egyéb mikrofosszíliák, mint anyagmaradványok vizsgálata, azonosítása.

(2020. április 13. a tavaszi szünetre esik)

11. 2021. április 20.  (ea.: Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi tanár – Dr. Angyal Miklós PhD, címzetes egyetemi docens PTE ÁJK)
Igazságügyi fegyvertan, tűzszerészet. (Ballisztika.) 
A bűnügyi orvostan (criminal antropology) és toxikológia (toxicology) szerepe. A DNS (mint „genetikai ujjnyom”) szerepe a felderítésben.

12. 2021. április 27. (ea.: Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi tanár)
A bűnüldözés-tudomány nemzetközi tendenciái a 21. század elején. (13 pontban) A kriminalisztika jövője; Teoretikus modellek "kriminalisztikai Nobel-díjak" elérésére.

13. 2021. május 4. Zárthelyi dolgozat (Teremfelügyelő: Dr. Hengl Melinda PhD, egyetemi adjunktus)

 

Pécs, 2020. december 4.  
 

                             Prof. Dr. habil. Fenyvesi Csaba
                                      egyetemi tanár 

Félévközi ellenőrzés: Írásbeli
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
zárthelyi dolgozat írása a félév végén, minősége alapján 1-5-ig osztályozható
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A bűnüldöző ténytudomány (a kriminalisztika) módszertanának, krimináltaktikai és krimináltechnikai metódusok megismertetése a joghallgatókkal, a későbbi jogalkalmazókkal.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: 

Ajánlott irodalom: 
Angyal Miklós-Balassa Bence-Bezsenyi Tamás-Petrétei Dávid: Kognitív kriminalisztika. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. 
 Bakonyi Mária: A beismerő vallomás fonákja és színe – a kényszertől a konszenzusig. PhD-értekezés kézirata, Pécs, 2019. 
Bendes Ákos-Nagy Melánia-Tóth Dávid (szerk.): Lépést tud-e tartani a jog a XXI. század kihívásaival?  PTE ÁJK, Pécs, 2019.
Bócz Endre (szerk.): Kriminalisztika I-II. BM Duna Kiadó, 2004.
Budaházi Árpád: Poligráf. Műszeres vallomásellenőrzés bűnügyekben. NKE Szolgáltató Kft, Budapest, 2014. 
Campbell, A.: Forensic Science: Evidence, Clues, and Investigation. Chelsea House Publishers, Philadelphia, 2000
Fenyvesi Csaba: Elméleti modellek kriminalisztikai Nobel-díjak megszerzésére. Rendészeti Szemle, 2007/1. 99-106. o.
Fenyvesi Csaba: A szembesítés.  Szemtől szembe a bűnügyekben. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2008.
Fenyvesi Csaba: Model a základní principy kriminalistické pyramidy. Policajná teória a prax. 2014/3. 88-98.
Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika tendenciái. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2014, 2017. 
Fenyvesi Csaba: Criminal Case Study oft he Vanished MH370 Malaysian Airplane.  Notititae Iudiciales (Academie Cellegii Aedilium in Bratislava) 1/2017. 102-112.
Fenyvesi Csaba-Orbán József: Az elektronikus adat mint a 7-5-1-es kriminalisztikai piramismodell építőköve. (Társszerző: Orbán József) Belügyi Szemle, 2019/2. 45-55. o.
Fenyvesi Csaba:  A magyar kriminalisztika tudományának monografikus alapjai. Rendőrségi Tanulmányok, 2019/2.  3-17. o. 
Fenyvesi Csaba:  Kriminalisztikai világtendenciák – különös tekintettel a digitális felderítésre. In: Mezei Kitti (szerk.): A bűnügyi tudományok és az informatika. PTE ÁJk-MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest-Pécs, 2019. 64-82. o.
Finszter Géza: A kriminalisztika és a változó tételes jog. In: Kadlót Erzsébet (szerk.): Közbiztonság és társadalom. Kriminlógiai Közlemények, 69., sz., Magyar Kriminológiai társaság, Budapest,   2011. 189-202. o.
Finszter Géza: Rendészettan. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2018.
Fraser, J.-Williams, R. (eds): Handbook of Forensic Science. Willian Publishing, Cullompton, Devon, UK, 2009
Gyaraki Réka: Eszter: A számítógépes bűncselekmények nyomozásának problémái. PhD-értekezés kézirat, Pécs, 2019. 
Horváth Orsolya: Kereső és azonosító kutyák kriminalisztikai alkalmazása. PhD-értekezés, Pécs, 2018. 
Houck, M. M.-Siegel, J. A: Fundamentals of Forensic Science. Elsevier, Amsterdam-Boston-Heidelberg-London-New York-Oxford-Paris-San Diego-San Fransisco-Singapore-Sydney-Tokyo, 2006
Katona Géza: A kriminalisztika aktuális kérdései. The current questions of forensic science BM Kiadó, Budapest, 2001. 
Kármán Gabriella: Kriminalisztikai szakértői bizonyítás. (PhD-értekezés, ELTE) Kézirat, OKRI, Budapest, 2019.
Meloan, C.E. - James, R. E. - Saferstein, R. (2001) Criminalistics. An Introduction to Forensic Science. Prentice Hall, New Jersey, USA, 2001
Mészáros Bence: A fedett nyomozó büntető eljárásjogi és kriminalisztikai fő kérdései. PhD-értekezés, Pécs, 2011. 
Orbán József:  Bayes-hálók a bűnügyekben. PhD-értekezés, Pécs, 2018. 
Osterburg, James W.-Ward, Richard, H.: Criminal Investigation. Lexis Nexis, New Providence, NJ, 2010.
Newburn, T.-Williamson, T.-Wright, A. (eds): Handbook of Criminal Investigation. Willian Publishing, Cullompton, Devon, UK, 2008
Siegel, J. – Saukko, P.J. – Knupfer, G.C.: Encyclopedia of Forensic Sciences. (Volume 1-2-3) Academic Press, San Diego - San.Francisco-New York-Boston-London-Sydney-Tokyo, 2000.
Tremmel Flórián-Fenyvesi Csaba-Herke Csongor: Kriminalisztika tankönyv és atlasz. Textbook and atlas of forensic science Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2005
Tremmel Flórián-Fenyvesi Csaba-Herke Csongor: Kriminalisztika. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen (fenyvesi.csaba@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. május 08.
Megjegyzés:
Nem kontakt kriminalisztika dolgozatot csak a büntető eljárásjogi szigorlat jó (4) vagy jeles (5) szintű sikeres letétele után lehet beadni, a kurzust felvenni.

Nem kontakt kriminalisztikai dolgozatok (évf., szakd., OTDK dolg.) témajavaslatai és értékelési szempontjai 

Kiemelt „fehér foltok”:

A kriminállogisztika fogalma, helye, szerepe
A kriminálinformatika fogalma, helye, szerepe
A kriminálinformatika fogalma, helye, szerepe
A 3D-s nyomtatok kriminalisztikai aspektusai
Szakvélemények validitása (egyenként is vizsgálhatók)
Gyermekarc öregítő programok használata eltűnt/elrabolt gyermekek felkutatása érdekében.
Drónok a bűnüldözésben
Számítógép nyomtatók azonosítási lehetőségei
A szingapuri Interpol Globális Innovációs Központ (funkciója, tevékenysége, stb.)
Az Interpol Abidjani (Elefántcsontpart-i) regionális irodája (funkciója, tevékenysége, stb.)
Bionika a kriminalisztika szolgálatában
„Post-crime inspection”, (egy utólagos, második helyszíni szemle, ugyanis a kriminalisztikai anyagmaradvány kutatások azt mutatják, hogy egyes ultrakönnyű mikroszemcsék, szálak a levegőben vannak a szemle ideje alatt és csak órák, alkalmanként napok múltán érnek le a földre, ahol rögzíteni lehet őket. Ezekért érdemes – lezárás és helyszínmegóvás mellett – még visszatérni egyszer – akár több nappal is – a már egyszer szemlézett színhelyre. )
Federal Rules of Evidence (USA) elemzése (Strengthening Forensic Science in the United States: A Path Forward.  Committee on Identifying the Needs of the Forensic Sciences Community, National Research Council. Th National Academies Press, Washington, 299. elemzése.)
„Egy gramm bizonyiték többet ér, mint egy kiló jogtudomány.” Hinrich de Vries: Ist die Kriminalistik eine Wissenschaft? Kriminalistik, 4/2008.
 A tény és jogkérdések összefüggése.
Christa Dern: Die Zukunft der forensischen Wissenshaften. Kriminalistik, 2009/5. 292-298. o. elemzése, értelmezése.
FORJUST (ENFSI –projekt) szerepe, helye a bírák, ügyészek, védők, rendőri vezetők kriminalisztikai képzésében. 
Az EVOFINDER automatizált azonosító rendszer helye, szerepe a lőfegyver-lőszer azonosításban. (2014-től)
Bullard-féle hőképalkotó eljárás 
Chain of Custody (bizonyíték megőrzési lánc)
EUROPEAN INVESTIGATION ORDER 2010
Az elektronikus és digitális adat fogalma, jelentősége a kriminalisztikában
A forensic computer lehetőségei
Fejlesztések a digitkommandó munkájában
A cyberbűncselekmények felderítési metodikája
A közösségi terek (kiberterek) felhasználása a bűnüldözésben (kriminalisztikában)
A számítógépes adatok megszerzésének  metodikája
A vallomások tesztonometriai vizsgálata, értékelése
Az interaktív bűnügyi helyszínrögzítő rendszer (ICSR – Interactive Crime Scene Record System) lényege
Digitális térszkenner alkalmazása a kriminalisztikában 
A virtuális házkutatás (helyszín) metodikája
A Reid-technika jellemzői 
PEACE kihallgatási taktikai jellemzői
A SAI kihallgatási metódus jellemzői
SUE kihallgatási metódus jellemzői
Xenon fényszórók kriminalisztikai vizsgálatának lehetséges módszerei, eredményei
Magasból leesett testek és eseteik kriminalisztikai vizsgálati szempontjai
A Daubert-teszt kriminalisztikai jelentősége
EMCDDA Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja szerepe a bűnüldözésben
Az Eurojust, az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egységének szerepe a bűnüldözésben
Az OLAF, Európai Csalás Elleni Hivatal szerepe a bűnüldözésben
A felismerésre bemutatások krimináltaktikai hibái és következményei
Az igazságügyi hangtechnika módszertana, a szakvélemények validitása
A nyomozói/nyomozási/ügyészi perszerverancia jellemzői, megnyilvánulásai
A szagazonosítás validitása (A szag molekuláris szerkezete, szerepe a felderítésben)
A személyazonosítási szakvélemények validitása
A  DNS-vizsgálatok validitása
A DNS-vizsgálatok jövőbeli lehetőségei
A mikro és makro méretű anyagmaradványokkal kapcsolatos szakvélemények validitása
Az  emberi testrészek nyomaival kapcsolatos szakvélemények validitása (ujj- és tenyérnyom, lábnyom, fülnyom, ajaknyom, homloknyom)
Az állati nyomokkal kapcsolatos szakvélemények validitása
A közlekedési eszközök nyomaival kapcsolatos szakvélemények validitása
A be-és feltörési (dolog elleni erőszakos) nyomokkal kapcsolatos szakvélemények validitása 
A kézírással foglalkozó szakvélemények validitása
A számítógéppel készült írással foglalkozó szakvélemények validitása (A számítógépes nyomtatók azonosításának metodikája)
Az igazságügyi okmány szakértői vélemények validitása
Az őszinteségvizsgálatok (kiemelten a poligráf) validitása
Az őszinteségvizsgálatok egyéb eszközei (nem a poligráf)
A lőszer azonosításával  kapcsolatos szakvélemények validitása
A fegyver azonosításával kapcsolatos szakvélemények validitása
A  robbanószerekkel és robbanóanyagokkal kapcsolatos szakvélemények validitása
Az igazságügyi talajvizsgálati szakvélemények validitása
A justizmordhoz (téves ítélethez) vezető kriminalisztikai hibák
Predicitve policing (big data)

Nem kiemeltek:

A kriminalisztikai alapelvek léte és értelmezése
A kriminalisztikai fő kérdések helye, szerepe a felderítésben és tényállás megállapításban
A Bayes-analízis értelmezése, felhasználhatósága a büntető eljárásban
A múlt-jelen-jövő viszonya a kriminalisztika tükrében
Az idő sokoldalú szerepe a kriminalisztikában
Az „első csapás” (Erster Angriff, First Strike) jelentősége a nyomozásban
Kettős szorítások a kriminalisztikában (pl. gyorsaság-alaposság; tervszerűség-improvizáció/halaszthatatlanság/; törvényesség-eredménycentrikusság; terhelti jogcsomag erősödés-növekvő bűnözés; bizonyítékínség-eszközszegénység)
A nyomozás tervezés tudatossága és „a legnagyobb rendőr a véletlen” kettőssége
Az információ fogalma, jelentősége a kriminalisztikában 
A nyilvántartások szerepe a kriminalisztikában 
A perszeverancia (makacs állhatatos ragaszkodás a bűnelkövetési módhoz /időhöz, helyhez, stb./ alapja
A perszeverancia (makacs állhatatos ragaszkodás a bűnelkövetési módhoz /időhöz, helyhez, stb./ jelentősége a kriminalisztikában
A gyanú fokozatai, jellemzői (Be is)
A nyomozás titkosságának jellemzői 
Titkosság és nyíltság a nyomozásban
Titkosszolgálati (leplezett) eszközök, módszerek taktikája, technikája
(bírói engedélyhez kötöttek, ügyészségi engedélyhez kötöttek, engedély nélkül alkalmazott leplezett eszközök ,  külön-külön is lehet)
A nyomozás és a nyilvánosság (Be is)
A nyomozás és a sajtó viszonya (a sajtó kriminalisztikai hatása?)
A nyomozás tisztessége 
A nyomozás etikai kérdései 
A raszternyomozás jellemzői
A „blöff” tartalma, szerepe, határa a nyomozásban
Az azonosítás helye, szerepe a kriminalisztikában
A kontinentális és angolszász kriminalisztika-forenzikus tudomány/k/ (összehasonlító) jellemzése
Az anyagmaradványok szerepe, jelentősége a kriminalisztikában, a bizonyításban
A kriminalisztika, mint a közvetett bizonyítékok megszerzésének tudománya
A „natura non facit saltum” értelmezése
A szubjektív és objektív bizonyítékok jellemzői
A XXI. századi kriminalisztika új jelenségei, tendenciái
Európai tendenciák a kriminalisztikában 
Angolszász tendenciák a kriminalisztikában
A kriminalisztika jövője (lehetséges fejlődési irányok, eszközök) 
Robbanóanyagok, mint anyagmaradványok szerepe, jelentősége a felderítésben
A Büntető Törvénykönyv különös részi tényállások közül bármelyik kriminálmetodikai  (felderítési szempontú) feldolgozása) - különös tekintettel az új bűncselekmény fajtákra)
Speciális kutatási (motozási) eszközök (helikopteres, víz alatti-búváros, tűzben, barlangban, hóban, stb.)
A személykörözések fajtái, hatálya, jellemzői 
A Locard féle „theoretical exchange” értelmezése, kriminalisztikai jelentősége
Kesztyűnyomok azonosítási lehetőségei
Az anyagmaradványok „partizán” jellege
A forenzikus geológia szerepe, helye és metódusa
A felismerésre bemutatás kriminalisztikai (és büntető eljárásjogi) aspektusai
A felismerésre bemutatás hibái
A felismerésbe bemutatás külföldi modelljei (más országok szabályozása, gyakorlata)
A felismerésre bemutatással kapcsolatos ECtHR döntések vizsgálata
A helyszíni kihallgatás kriminalisztikai és büntető eljárásjogi vizsgálata

Büntető eljárásjogi témák:
Segítők jogállása a Be-ben (2017. XC. tv.)
A kutatás és motozás jogi és kriminalisztikai aspektusai
Az előkészítő eljárás jellemzői
A TEK jogállása a bűnügyekben
Egyezségkötés (kezdeményezés) (előnyök, hátrányok, kockázatok)
A tárgyalás előkészítésének jellemzői
Megelőző pártfogás 
Európai Nyomozási Határozat
A nyomozási bíró jogállása
Felülbírálati indítvány (működik a gyakorlatban?)
A bizonyítási teher 
Az önvádra kötelezés tilalma
Anyanyelv használatának alapelve
Ártatlanság vélelme 
Közvetlenség a büntetőeljárásban
Szóbeliség elve
Szabad bizonyítás elve
Az ügyészség helye, szerepe a büntetőeljárásban
A bíróság mint igazságszolgáltató szerv
Az előzetes kényszergyógykezelés erősségei, gyengeségei
A biztosítási intézkedés és a lefoglalás viszonya
Számítástechnikai adatok megőrzése
Elektronikus adatok ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele
Az eljárás rendjének biztosítására szolgáló intézmények jellemzői
A távoltartás intézménye
Európai Elfogató Parancs  - European Arres Warrant
European Investigation Order (EIO)
A II. fokú bírósági határozatok fajtái (megoszlásuk)
Az okirati bizonyíték
A III. fokú bírósági eljárás sajátosságai 
A másodfellebbezések jellemzői
A fiatalkorúak büntető eljárásának specialitásai
A pótmagánvádas eljárás sajátosságai
European Protection Order  (büntetőjogi távoltartás)
Az alkotmányjogi panasz
Az igazolás mint rendkívüli jogorvoslat
A Köztársasági Elnök kegyelmi jogköre
Az Emberi Jogok Európai Bírósága (ECTHR) terrorista bűncselekményekkel kapcsolatos döntéseinek vizsgálata, elemzése.

2020. szeptember 9.

Prof. Dr. Fenyvesi Csaba  
egyetemi tanár

DOLGOZAT ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
A BÜNTETŐ ÉS POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI TANSZÉKEN

1. (TÉMAVÁLASZTÁS) A téma jelentősége, időszerűsége, unikális jellegő (még fel nem dolgozott hazánkban). A szerző egyetemi tananyagon kívüli kérdést vizsgál, illetve egy egyetemi tananyag részét képező kérdés mélyebb, átfogóbb, tudományos igénylő vizsgálatát nyújtja.
A hipotézisek (feltevések, vizsgálandó kérdések) megfogalmazása. (hozzávetőleges értékelési fokozatok: aktuális, standard, vagy periférikus) 

2. (SZAKIRODALOM) A felhasznált szakirodalom jellege, mennyisége, minősége, ismerete. A vizsgálati módszer
megválasztása és alkalmazása A szakirodalom feldolgozásának mennyisége, minősége. (kiváló, jó, kifogásolható, erősen kifogásolható)
(ABC-rendű irodalomjegyzék, dr-ok nélkül, a hivatkozások, idézetek lábjegyzetben. (Pl:. Vargha László (szerk.): Kriminalisztika. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980. 52. o., vagy: Pusztai László: Szemle a büntető eljárásban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1977. 12. o., Pradel, J.: The Celerity of Criminal Procedure in Comaparative Law. In: International Rewiew of Penal Law, 1995/3-4. 343-363. o.) 

3. (NEMZETKÖZI KITEKINTÉS) A nemzetközi (angolszász-német-francia-egyéb nyelvű) irodalom ismerete, feldolgozottsága. Az egyes országok büntető eljárásjogi kódexeinek feldolgozása, ismerete, összehasonlítása. Eurepean Court of Human Rights (ECHR) az Emberi Jogok Európai Bírósága döntéseinek figyelembe vétele, az Európa Tanács Ajánlásainak ismerete. Jogharmonizációs gondolatok, javaslatok, felvetések. (alapos vizsgálat, elfogadható, hiányos, vagy egyáltalán nincs)

4.    (TÖRTÉNETI KUTATÁS) A téma történeti előzményeinek feldolgozása. (kiváló-alapos-mélyreható, elfogadható mértékű és mélységű, teljesen hiányzik az ezirányú kutatás)

5.    (PRAKTIKUM) A gyakorlattal való kapcsolat, gyakorlatra alapozott fejtegetések, jogesetek, gyakorlati tapasztalatok (empírikus kutatások, mélyinterjúk, stb.) beleszövése, gyakorlati példák felhozása, a törvénykezési gyakorlat (Legfelsőbb Bíróság iránymutatásai, egyedi döntései, esetleg Alkotmánybíróság ide tartozó döntései) értékelése (anomáliák, pozitívumok).
(szoros kapcsolat, alapszintű, hiányos ismeretek-tapasztalatok)

6. (KUTATÁSI EREDMÉNYEK ELHATÁROLÁSA) A dolgozat tartalma (tartalmi gazdagsága). A téma kifejtésének komplexitása.
A pályamunka szerzőjétől, valamint a más szerzőktől származó megállapítások és kutatási eredmények egyértelmű elhatárolhatósága.  

7. (EREDETI, ALKOTÓ JELLEG)  A cím (helyessége) és a tartalom viszonya, a más és saját vélemények, illetve megállapítások vitathatósága. Az önálló, eredeti, alkotó jellegű gondolat- és véleményalkotás szintje. Az álláspontok indokoltsága, felesleges részletek, hiányosságok, tárgyi tévedések, pontatlanságok előfordulása. Megindokolt de lege ferenda javaslatok. (tartalmi-gondolati gazdagság jellemzi, vannak elfogadható gondolatai-következtetései, pusztán leíró-ismertető mű önálló gondolatok nélkül, a leírás-bemutatás sem helytálló)
Saját empírikus vizsgálat és annak kövekeztetései. 

8. (SZERKEZET) A dolgozat terjedelme, rendszere, szerkezeti felépítése, belső arányai, logikája és áttekinthetősége, a fejtegetések alátámasztása szemléltető anyagokkal (táblázattal, grafikonnal, diagrammal, képekkel, stb.) (kiváló, jó, kifogásolható, teljesen áttekinthetetlen) 

9. (STÍLUS) A stílus, fogalmazás, nyelvhelyesség, gépelési-nyomtatási-helyesírási pontosság. (kiváló, jó, kifogásolható, elfogadhatatlan)

10. (HIVATKOZÁSOK)  A forrásmunkák pontos feltüntetése, korrekt hivatkozási rendszer, (precíz lábjegyzetelés, a végén forrásmunkák, irodalomjegyzék, jogszabályok jegyzéke, internetes források megjelölése.).

Pécs, 2020. szeptember 9.

Prof. Dr. Fenyvesi Csaba  
egyetemi tanár

SZAKDOLGOZATI KÖVETELMÉNYEK:

Minimum a leadás előtt egy évvel előbb jelentkezik a hallgató,
csak a fenti témákból,
egy idegen nyelven olvasni, fordítatni tudja a szakirodalmat,
minimum jó (4) volt az érdemjegye a Be. és Kr. vizsgán  a diáknak.

NEM KONTAKT (kriminalisztika) DOLGOZAT követelményei:

Előzetes témaegyeztetés, engedélyeztetés a tantárgyfelelőssel,
minimum 10 oldal terjedelem (saját kutatással, gondolatokkal).
Az értékelési szempontok megegyeznek a fentiekkel.

2020. szeptember 9.

Prof. Dr. Fenyvesi Csaba  
egyetemi tanárA büntetőeljárás jogösszehasonlító megközelítésben
Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Hétfő, 14.40 – 16.10 / 307.

Kurzus kód AJDBNO1201 AJDBLO1201
Munkarend Nappali Levelező
Tanóra Kontakt Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO3001
Büntetőjog 2.
AJKOLO3001
Büntetőjog 2.
Kredit 3 3
Óraszám 2/hét 30/félév
Létszám 20 -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A büntetőeljárás kontinentális és angolszász modelljének főbb jellemzői
2. Az alapelvek
3. A hatóságok
4. A védelem alanyai
5. Az egyéb résztvevők
6. A bizonyítás és a bizonyítékok
7. A kényszerintézkedések
8. A nyomozás
9. A közbenső eljárás
10. Az elsőfokú bírósági eljárás
11. A rendes perorvoslatok
12. A rendkívüli perorvoslatok
13. A sajátos (külön) eljárások

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: -
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1. Herke Csongor: A német és az angol büntetőeljárás alapintézményei. PTE ÁJK, Pécs, 2011.
2. Herke Csongor: A francia és az olasz büntetőeljárás alapintézményei. Második, javított kiadás: PTE ÁJK Pécs, 2013. 116 p.
3. Herke Csongor: Az osztrák és a spanyol büntetőeljárás alapintézményei. PTE ÁJK, Pécs, 2016. 165 p.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen (herke.csongor@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. május 08.
Megjegyzés: -Igazságügyi retorika
Dr. Tremmel Flórián professor emeritus
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

AJDBNO1301 Nem indul

Kurzus kód AJDBNO1301 AJDBLO1301
Munkarend Nappali Levelező
Tanóra Kontakt Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye - -
Kredit 3 3
Óraszám 2/hét 30/félév
Létszám 20 -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A perbeszédek helye és szerepe a büntetőeljárásban
2. A perbeszédek helye a retorikában
3. A perbeszédek tartalmi felépítése. Eltérés a vád- és védbeszéd között
4. A bevezetés és a tényállás előadása
5. A bizonyítékok mérlegelése
6. A jogi indítványok (minősítés, büntetés)
7. A befejezés és a replika
8. A vád- és védbeszédek főbb típusai
9. A perbeszédrészek retorikai összefüggései. A figurák és a toposzok
10. A tágabb értelemben vett perbeszédek
11. Az ún. "araszoló perbeszédek" problémája
12. Az ítélethirdetés retorikai sajátosságai
13. Perbeszédek a perorvoslati eljárásokban
14. Az írásbeliség és a szóbeliség, a kötött (olvasott) beszéd és a (teljes) rögtönzés előnyei és hátrányai
15. Egyéb időszerű kérdés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Az órán perbeszédet tartó hallgatóknak ez alapján történik a jegy megajánlása, a többi hallgató írásbeli tesztet írhat a megadott tananyagból.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatók felkészítése bűnügyekben való perbeszéd tartására.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tremmel Flórián: Igazságügyi retorika
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Perbeszéd tartása
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen (nadi.judith@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen (nadi.judith@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. május 08.
Megjegyzés:
A retorika kurzust a levelező hallgatók beszámoló dolgozattal zárják le. 
 A dolgozat elfogadásának követelményei:
Dr. Tremmel Flórián professor emeritus „Retorika és igazságszolgáltatás” c. könyvének beszerzése, elolvasása. 
A témát a könyv tartalomjegyzékéből, az alfejezetek közül célszerű kiválasztani. pl. 3.5 cáfolás vagy 6.1 a bevezetés. 
E könyvön kívül még további négy forrásmű feldolgozása szükséges, s pedig 10 oldalnyi terjedelemben. 
A tanszék elfogadja dolgozatként Dr. Tóth Mihály professzor „Híres magyar perbeszédek” c. könyvéből bármelyik vád- vagy védbeszéd 10 oldalnyi retorikai elemzését is. A nemi erkölcs elleni bűncselekmények
Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
Büntetőjogi Tanszék

Kedd, 19.40 – 21.10 / B326.

Kurzus kód AJDBNO1601 AJDBLO1601
Munkarend Nappali Levelező
Tanóra Kontakt Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONO3001
Büntetőjog 2.
AJKOLO3201
Büntetőjog 2.
Kredit 3 3
Óraszám 2/hét 30/félév
Létszám 20 -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Bevezetés, erkölcs, nemi erkölcs és a nemi élet szabadsága
2. A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények rendszere
3. A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények szabályozásának jogtörténeti gyökerei
4. A szexuális kényszerítés tényállásának elemzése
5. A szexuális erőszak büntetőjogi értékelése, elhatárolása a szexuális kényszerítéstől
6. A szexuális visszaélés büntetőjogi és kriminológiai értékelése
7. A prostitúció
8. A vérfertőzés
9. A szeméremsértés
10. Kapcsolódó tényállások
11. Gyermekpornográfia
12. Bűnügyi statisztikai kérdéskörök
13. A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények szabályozása de lege ferenda.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A szóbeli vizsga alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények szabályozásának vizsgálata a kötelező óraszámon felül lehetőséget ad a hallgatóknak, hogy elsajátíthassák azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek hatékony segítséget jelenthetnek majd ezen a területen a jogalkalmazói munkában.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Rózsa János: A szexuális bűnözés (Budapest, 1977.)
Merényi Kálmán: A szexuális erőszak (Budapest, 1987.)
Gál István László: Szempontok a nemi erkölcs elleni bűncselekmények új szabályozásához (=Büntetőjogi kodifikáció 2002. 4. szám)
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen (gal.istvan@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen (gal.istvan@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. május 08.
Megjegyzés: -Az Emberi Jogok Európai Bíróságának eljárása és esetjoga
Dr. Mészáros Gábor adjunktus
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

Hétfő, 13.00 – 14.30 / Faluhelyi Ferenc előadóterem

Kurzus kód AJDBNO1701 AJDBLO1701
Munkarend Nappali Levelező
Tanóra Kontakt Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye - -
Kredit 3 3
Óraszám 2/hét 30/félév
Létszám 40 -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az emberi jogok európai védelme rendszerének kialakulása az Európa Tanács égisze alatt, az Emberi Jogok Európai Bíróságának létrejötte
2. Kérelem benyújtása és az egyéni kérelmek, az EJEB eljárásjogáról általában, az eljárás kezdeményezése,
3. Sürgősségi eljárás, egyesbírói eljárás, háromtagú tanács előtti eljárás és a „pilot judgment”
4. Döntéselőkészítés, a kamara előtti eljárás és az elfogadhatóság
5. Nagykamara előtti eljárás, az eljárás időtartama, az ítélet és a végrehajtás. Akadályok a kérelem elfogadhatóvá nyilvánítása során
6. Esetjog I. - élethez való jog, a halálbüntetés eltörlése, a halálbüntetés kérdése háború idején
7. Esetjog II. - tilalmak: kínzás tilalma, rabszolgaság és kényszermunka tilalma
8. Esetjog III. - tisztességes eljáráshoz való jog
9. Esetjog IV. - kártalanítás bírói hiba esetén
10. Esetjog V. - jogorvoslathoz való jog
11. Esetjog VI. - szabadságjogok és a megkülönböztetés tilalma
12. A "mérlegelési jogkör doktrínája" és a Lawless-ügy
13. Az Egyezménytől való eltérés lehetősége, a 15. cikk alkalmazhatósága
14. Konzultáció, beszámoló

Félévközi ellenőrzés:
Zárthelyi dolgozat a kurzus utolsó alkalmán, a félév során elhangzott tananyagból, vagy a tárgyhoz tartozó témában hallgatói referátum
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A félév teljesítésének feltétele nappali tagozaton az órai jelenlét és aktivitás, levelező tagozaton beadandó dolgozat teljesítése.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A tanszék által oktatott főtárgyak a büntető és polgári eljárásjog, amely kötelező tárgyak keretében az Emberi Jogok Európai Bírósága eljárásának és gyakorlatának részletes, tematikus bemutatása nem lehetséges, ugyanakkor a leendő jogászok számára a későbbi munkájuk során jelentős „versenyelőnyt” jelenthet a strasbourgi bíróság eljárásával és gyakorlatával kapcsolatos tájékozottság. A kurzus célja elsődlegesen ennek az igénynek a kielégítése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
- Dr. Grád András - Dr. Weller Mónika: A strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve
- Vincent Berger: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának Joggyakorlata
- Pieter van Dijk - Godefridus J. H. van Hoof: Theory and Practice of the European Convention on Human Rights
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Nappali munkarenden folyamatos számonkérés, amely az órai önkéntes aktivitáson alapul.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A félév során kettő igazolatlan hiányzás lehetséges nappali munkarenden.
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen,
e-mailen (meszaros.gabor@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken),
e-mailen (meszaros.gabor@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. május 08.
Megjegyzés: -Igazságügyi szakértés
Dr. Hengl Melinda adjunktus
Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Hétfő, 16.20 – 17.50 / 307.

Kurzus kód AJDBNO1801 AJDBLO1801
Munkarend Nappali Levelező
Tanóra Kontakt Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye - -
Kredit 3 3
Óraszám 2/hét 30/félév
Létszám 15 -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A bizonyítás fogalma és a bizonyítási rendszerek
2. A bizonyítékok
3. A szakértői vizsgálatok helye a büntető és a polgári eljárásjogban
4. Az igazságügyi szakértés helyzetének történeti áttekintése
5. Az igazságügyi szakértés hatályos hazai szabályozása
6. Az igazságügyi szakértés külföldi szabályozási modelljei
7. A szakértői vizsgálat menete
8. A szakvélemény
9. Az igazságügyi szakértés és a kriminalisztika kapcsolata
10-11. Bevezetés a főbb igazságügyi szakterületekbe: nyom, ujjnyom, fegyver, orvostan, írás, okmány
12. Az igazságügyi szakértés intézményének jövője

Félévközi ellenőrzés:
Nappali: Zárthelyi dolgozat írása a félév végén.
Levelező: a kurzus szemináriumi (beadandó) dolgozattal teljesíthető.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásberi vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Nappali: Írásbeli teljesítmény alapján.
Levelező: írásbeli teljesítmény (szemináriumi (beadandó) dolgozat) alapján.

A dolgozat tartalmi követelményei:
- Az oktatóval egyeztetett téma, amely a kurzus tematikájába illeszkedik.
(Kiemelten ajánlott témák: az igazságügyi szakértés külföldi szabályozási modelljei vagy az akár tágabb értelemben is vehető írásszakértés témaköre.)
- Minimum 1 idegen nyelvű irodalom felhasználása.

A dolgozat formai követelményei:
- 10-12 oldal terjedelem,
- 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, 1,5-ös sorköz és sorkizárt rendezés,
- pontos lábjegyzetelés, hivatkozási rendszer és irodalomjegyzék,
- egyebekben a Tanulmányi Tájékoztató V/C. Tartalmi és formai követelmények része az irányadó a beadandó dolgozatra is.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Kiegészítő szakismeret nyújtása a büntető eljárásjog és a kriminalisztika tárgyakhoz.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Az előadások anyaga.
Hengl Melinda: A komplex kézírásvizsgálat interdiszciplináris megközelítése. PhD értekezés. Pécs, 2019, Pécsi Tudományegyetem

Ajánlott irodalom:
Herke Csongor - Fenyvesi Csaba - Tremmel Flórián: A büntető eljárásjog elmélete. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2012.
Tremmel Flórián: Bizonyítékok a büntetőeljárásban, Dialog Campus Kiadó Budapest-Pécs, 2006.
Tremmel Flórián – Fenyvesi Csaba – Herke Csongor: Kriminalisztika. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009.
Jogszabályjegyzék:
- 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
- Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2016. évi XXIX. törvény
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Nappali: A kontakt órákon való aktív részvétel.
Levelező: A forrásanyag egyéni felkutatását és gyűjtését követően (a fenti paramétereknek megfelelő) szemináriumi (beadandó) dolgozat írása és az oktató részére e-mailen elküldése.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: e-mailen (hengl.melinda@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának módja: e-mailen (hengl.melinda@ajk.pte.hu)
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. május 08.
Megjegyzés: -Fiatalkori devianciák kriminálpszichológiája
Dr. Kulcsár Gabriella adjunktus
Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Kedd, 11.20 – 12.50 / 104.

Kurzus kód AJDBNO2001 AJDBLO2001
Munkarend Nappali Levelező
Tanóra Kontakt Nem kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye - -
Kredit 3 3
Óraszám 2/hét 30/félév
Létszám 10 -

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. hét: A gyermekkori normatív fejlődés kezdetei
2. hét: A gyermek kognitív fejlődése
3. hét: A gyermek érzelmi, kapcsolati életének fejlődése
4. hét: A kötődés zavarai
5. hét: Gyermekkori traumák hosszú távú hatásai
6. hét: A gyermekkori fejlődési krízisek
7. hét: A gyermekkori mentális zavarok
8. hét: A serdülőkori fejlődési krízis
9. hét: A serdülőkori mentális zavarok
10. hét: Az addikciók kialakulása és típusai
11. hét: Az öngyilkosság és önsértés problémája
12. hét: A gyermek- és fiatalkori bűnözés
13. hét: Számonkérés

Félévközi ellenőrzés:
Beszámoló a félév végén az órai anyagból, pótlási és javítási lehetőség megbeszélés szerint.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Az órai munka és a szóbeli számonkérés alapján
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A szeminárium célja a gyermekkori és serdülőkori normatív és patológiás fejlődés, a devianciák kialakulásának bemutatása a pszichológia, elsősorban a kriminálpszichológia szemszögéből. A gyermekkori és serdülőkori problémák sokszor tovább gyűrűznek a felnőttkorba is, ezért megismerésük lényeges a felnőtt társadalom problémáinak megértése szempontjából.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Cole, M. – Cole, S. R.: Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest, 2003.
Feuer Mária: A gyermekrajzok fejlődéslélektana. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000.
Gerő Zsuzsa: A gyermekrajzok esztétikuma. Flaccus Kiadó, Budapest, 2003.
Herman, J.: Trauma és gyógyulás: Háttér Kiadó – Kávé Kiadó – NANE Egyesület, Budapest, 2003.
Ranschburg Jenő: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.
Rókusfalvy Pál: Az ember fejlődése és fejlesztése. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.
Malchiodi, C. A.: A gyermekrajzok megértése. Animula Kiadó, 2003.
Mérei F. – V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2004.
Piaget, J., Inhelder, B. (1999) Gyermeklélektan. Osiris Kiadó, Budapest
Gyöngyösiné Kiss Enikő, Oláh Attila (szerk.) (2007) Vázlatok a személyiségről – a személyiség-lélektan alapvető irányzatainak tükrében. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
kötelező részvétel, előny az angol nyelvtudás
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
személyes megbeszélés alapján

Nem kontakt óra
A kapcsolattartás formája, módja: személyesen, telefonon, e-mailen
A dolgozat(ok) leadásának módja: személyesen (a tanszéken), postán (a tanszék, oktató címére), e-mailen
A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2021. május 08.
Megjegyzés: -