Igazságügyi igazgatási alapszak kötelező tantárgyak

Tantárgy kódja AJKOLA0101
Tantárgy neve Szociológia
Tantárgyfelelős neve Dr. Maczonkai Mihály
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi docens
Félévi óraszám 15
Kredit 3
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Tantárgyi tematika: 
1. A szociológiai gondolkodás, a szociológia rendszere
2. Szociológiai elméletek kialakulása, Comte, Spencer
3. A szimbolikus interakcionizmus, Mead elmélete az emberrről, mint társadalmi lényről
4. A fenomenológia (Schütz, Berger) a társadalmi intézményekről, a deviancia
5. A társadalmi cselekvés típusai Weber, Pareto
6. A társadalmi csoportok (Tönnies, Cooley, Mayo), a vonatkozási csoportok elmélete (Merton)
7. A szervezetek a bürokratikus igazgatás (Weber, Michels, Crozier)
8. Osztályok, rendek, rétegződés és elitelméletek mobilitás (Marx, Weber)
9. A társadalom funkcionális tagolódása (Parsons Luhmann)
10. A rendszervilág és életvilág konfliktusai (Marcuse, Riesman Habermas)
11. A magyar szociológia története
12. A magyar társadalom kettős szerkezete (Erdei)
13. A magyar társadalom szerkezet és társadalmi folyamatok a szocializmus időszakában
14. A magyar társadalom a rendszerváltás után
15. A modern, nyugati társadalmak változási trendjei a XXI. században

Félévközi ellenőrzés: - 
Félév végi számonkérés típusa: kollokvium
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: A  kollokviumi írásbeli pontszáma
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: 
Általános társadalomtudományi modul
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: 
Tananyag: Fleck Zoltán: Szociológia jogászoknak, Napvilág Kiadó, Budapest, 2004 kijelölt részei, hozzáférhető a Neptunban
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint 

Tantárgy kódja AJKOLA0201
Tantárgy neve Magyar Nyelvtan
Tantárgyfelelős neve Bálint Andrea
Tantárgyfelelős beosztása óraadó
Félévi óraszám 15
Kredit 3
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
A tantárgy tanításának célja, hogy a hallgatót megismertesse anyanyelve rendszerével. Tudatosítsa, hogy a nyelv viszonylagos állandósága mellett állandó mozgásban, változásban, fejlődésben van. E változásnak ő is alanya, de egyben formálója is, amennyiben tudatosan, a nyelvhelyesség szabályainak megfelelően, választékosan, az irodalmi nyelvi normához közelítően válogat a nyelvi jelekből s a szabályrendszerből.

Kötelező és ajánlott irodalom:
A magyar nyelv könyve. (Főszerk: A. Jászó Anna). Trezor Kiadó, 1991.
Magyar nyelvi gyakorlókönyv. Szerk. Hangay Zoltán. Trezor Kiadó, 1993.
A magyar helyesírás szabályai (XI.) Akadémiai Kiadó, 1984.

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKOLA0301
Tantárgy neve Pszichológia
Tantárgyfelelős neve Dr. Zeller Judit
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi docens
Tantárgyfelelős neve Dr. Kulcsár Gabriella
Tantárgyfelelős beosztása adjunktus
Félévi óraszám 10
Kredit 3
Számonkérés módja beszámoló
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
A tantárgy oktatásának célja és feladata hozzájárulni a korszerű emberkép kialakításához, a személyközpontú megközelítés szemléletének formálásához, valamint az elsajátított ismeretek integratív és kreatív alkalmazásához a professzió gyakorlása során.
A hallgató ismerje meg a pszichológia tudományának helyét a tudományok rendszerében, helyét és szerepét a szakemberré válás folyamatában.
Rendelkezzék megbízható tudással a pszichikus működésekről, ismerje a tudomány legújabb eredményeit, aktuális problémáit.
Legyen véleménye, elméletileg megalapozott álláspontja a köznapi életben felmerülő pszichológiai problémákról.
Legyen képes pszichológiai ismereteinek kreatív felhasználására, a konkrét - elsősorban a művelődésszervezői munka során adódó - problémák megoldására.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Atkinson, R. L. - Atkinson, R. C. - Smith, E. E. - Bem, D. J. Pszichológia - Osiris, Bp. 1995.
Ádám Gy.: Érzékelés, tudat, emlékezés biológus szemmel - Gondolat, Bp. 1976.
Barkóczi I. - Putnoky J.: Tanulás és motiváció - Tankönyvkiadó, Bp. 1980.
Halász L. - Marton M.: Típustanok és személyiségvonások - Gondolat, Bp. 1978.
Hebb, D. O.: A pszichológia alapkérdései - Gondolat, Bp. 1991.

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKOLA0501
Tantárgy neve Kommunikáció
Tantárgyfelelős neve Dr. Hengl Melinda
Tantárgyfelelős beosztása adjunktus
Félévi óraszám 10
Kredit 3
Számonkérés módja beszámoló
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
A hétköznapi életben jól alkalmazható ismereteket nyújtson a társadalom és az egyén kölcsönhatásának folyamatairól. Járuljon hozzá az interperszonális viszonyok jobb megértéséhez, az előítélet mentes gondolkodás kialakításához. Nyújtson használható ismereteket a személyészlelés, a meggyőzés, a csoportdinamika, csoportközi viszonyok terén. Tegye képessé a hallgatót arra, hogy a társadalmi és hétköznapi problémák megítélésében és megoldásában a kommunikáció törvényszerűségeit, a modern szociálpszichológiai szemléletmódot érvényesítse. A hallgató ismerje meg az interakció különböző szintjeit, a hétköznapi kommunikáció szabályszerűségeit. Folyamatos felkészülés az előadások rendszeres hallgatásával és a kötelező irodalom feldolgozásával. Az elsajátított ismeretek értelmezése, összefüggések feltárása, gyakorlati alkalmazása szemináriumokon.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Szabó Miklós: Kommunikáció általában és a jogban (Bíbor kiadó, Miskolc, 2002)
 Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei (Animula Kiadó, Budapest, 1994)
Görög Ibolya: Summa summarum. Európaiság - hitelesség - protokoll, Budapest, Athaeneum, 2018

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKOLA0401
Tantárgy neve Közgazdaságtan
Tantárgyfelelős neve Dr. Bujtár Zsolt
Tantárgyfelelős beosztása adjunktus
Félévi óraszám 15
Kredit 6
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

 

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
1. Mikroökonómia tárgya, alanyai, eszközei
2. Allokációs mechanizmusok típusai
3. A földpiac, a pénz és tőkepiac működési mechanizmusai
4. A tökéletes piaci verseny és a monopol duopol és oligopol piacok jellemzői
5. Árazási stratégiák – fedezeti, üzemszüneti pont
6. A munkaerő piac jellemzői
7. Externáliák, külső gazdasági hatások működése
8. Magánjavak, közjavak, vegyes javak jellemzői
9. A nemzetgazdaságok növekedési mutatói: nominál GDP, reál GDP és a gazdasági ciklusok
10. A munkanélküliség ráta
11. Az infláció mutatószámai
12. Nemzetközi árfolyamrendszerek, külkereskedelmi egyenleg és államadósság
13. A pénzfunkciók, aranypénzrendszer, modern (fiat) pénzek, pénzteremtés a bankrendszerben
14. A monetáris politika összetevői, működési mechanizmusa
15. A költségvetési (fiskális) politika és részterületei

Ajánlott irodalom:
1. Paul A. Samuelson – William D. Nordhaus: Közgazdaságtan Akadémiai Kiadó 2012
2. Steven A. Greenlaw – David Shapiro – Timothy Taylor: Principles of Economics 2e. Letölthető: https://d3bxy9euw4e147.cloudfront.net/oscms-prodcms/media/documents/Eco…

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKOLA1901
Tantárgy neve Alkotmányjog
Tantárgyfelelős neve Dr. Tilk Péter
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, tanszékvezető
Félévi óraszám 15
Kredit 3
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
Közjog és alkotmányjog, az alkotmányjog fogalma és jellemzői. Alkotmány és alkotmányosság. Alapelvek és alapintézmények: a) Népszuverenitás, állami szuverenitás, az állami szuverenitás összetevői b) Jogállam, jogforrások, hatalommegosztás, képviselet és választás c) Pártok és érdekszervezetek a jogállamban. Államforma, kormányzati rendszer, államszervezet: a) Az országgyűlés, a köztársasági elnök és a kormány b) Alkotmánybíróság, állami számvevőszék és a parlamenti biztosok c) bíróság, ügyészség, önkormányzatok. Az alapvető jogok

Kötelező és ajánlott irodalom:
Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga II. Államszervezet. 2., javított és aktualizált kiadás. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2014

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKOLA2301
Tantárgy neve Közigazgatási jog 1.
Tantárgyfelelős neve Dr. Fábián Adrián
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, dékán
Félévi óraszám 15
Kredit 2
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
Az igazgatás fogalma. A közigazgatás rendeltetése és feladatai. A közigazgatás intézményrendszere. A központi, területi és helyi szervek rendszere. A központi közigazgatás. Az önkormányzati közigazgatás szervezete. A közigazgatás irányítása, felügyelete és ellenőrzése. A hatósági jogalkalmazási tevékenység. A közigazgatási eljárás. Szakközigazgatás.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Fábián Adrián: Közigazgatás - elmélet Dialog Campus kiadó, Budapest-Pécs 2010
Bencsik András – Fábián Adrián – Rózsás Eszter: A magyar államigazgatás rendszere (kézirat). Pécs 2018

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKOLA2401
Tantárgy neve Közigazgatási jog 2.
Tantárgyfelelős neve Dr. Fábián Adrián
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, dékán
Félévi óraszám 15
Kredit 3
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLA2301
Közigazgatási jog 1.

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
Az igazgatás fogalma. A közigazgatás rendeltetése és feladatai. A közigazgatás intézményrendszere. A központi, területi és helyi szervek rendszere. A központi közigazgatás. Az önkormányzati közigazgatás szervezete. A közigazgatás irányítása, felügyelete és ellenőrzése. A hatósági jogalkalmazási tevékenység. A közigazgatási eljárás. Szakközigazgatás.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Fábián Adrián: A magyar államigazgatás rendszere (kézirat). Pécs, 2017
Fábián Adrián: Vezetők és beosztottak a magyar közigazgatásban. Dialog Campus kiadó, Budapest-Pécs 2016

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKOLA2501
Tantárgy neve Közigazgatási jog 3.
Tantárgyfelelős neve Dr. Fábián Adrián
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, dékán
Félévi óraszám 15
Kredit 1
Számonkérés módja alap vizsga
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLA2401
Közigazgatási jog 2.

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
Az igazgatás fogalma. A közigazgatás rendeltetése és feladatai. A közigazgatás intézményrendszere. A központi, területi és helyi szervek rendszere. A központi közigazgatás. Az önkormányzati közigazgatás szervezete. A közigazgatás irányítása, felügyelete és ellenőrzése. A hatósági jogalkalmazási tevékenység. A közigazgatási eljárás. Szakközigazgatás.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Fábián Adrián - Ivancsics Imre: Hatósági jogalkalmazás a közigazgatásban. Dialog Campus Budapest-Pécs, 2018

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKOLA3701
Tantárgy neve Polgári jog 1.
Tantárgyfelelős neve Dr. Nochta Tibor
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, tanszékvezető
Félévi óraszám 15
Kredit 3
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLA1601
Jogi alaptan 1.

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
A polgári jog alapelvei, alapintézményei. A polgári jogi jogszabályok sajátosságai és alkalmazásuk. A természetes és jogi személyekre vonatkozó polgári jogi szabályozás. A szerződés fogalma, a szerződésre vonatkozó általános szabályok. Az egyes szerződéstípusok bemutatása. A tulajdonjog fogalma, tárgya, tartalma. Az idegen dologbeli jogok. Öröklési jogi alapfogalmak. A szellemi alkotások jogának vázlata.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Lábady Tamás: A magánjog általános tana Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Kiadója, Budapest 2013
Menyhárd Attila: Dologi jog. 2014 Budapest, ELTE Eötvös Kiadó.
Benke József, Nochta Tibor (szerk.): Magyar polgári jog. Kötelmi jog. I. kötet. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2017;
Lontai Endre: A szellemi alkotások joga. Bp. 1998.
A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKOLA3801
Tantárgy neve Polgári jog 2.
Tantárgyfelelős neve Dr. Nochta Tibor
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, tanszékvezető
Félévi óraszám 15
Kredit 2
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLA3701
Polgári jog 1.

 

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
AA polgári jog alapelvei, alapintézményei. A polgári jogi jogszabályok sajátosságai és alkalmazásuk. A természetes és jogi személyekre vonatkozó polgári jogi szabályozás. A szerződés fogalma, a szerződésre vonatkozó általános szabályok. Az egyes szerződéstípusok bemutatása. A tulajdonjog fogalma, tárgya, tartalma. Az idegen dologbeli jogok. Öröklési jogi alapfogalmak. A szellemi alkotások jogának vázlata.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Lábady Tamás: A magánjog általános tana Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék Kiadója, Budapest 2013
Menyhárd Attila: Dologi jog. 2014 Budapest, ELTE Eötvös Kiadó.
Benke József, Nochta Tibor (szerk.): Magyar polgári jog. Kötelmi jog. I. kötet. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2017;
Benke József, Nochta Tibor: Magyar polgári jog. Kötelmi jog. II. kötet. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2018;
Lontai Endre: A szellemi alkotások joga. Bp. 1998.
A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKOLA2901
Tantárgy neve Büntetőjog 1.
Tantárgyfelelős neve Dr. Gál István László
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, tanszékvezető
Félévi óraszám 15
Kredit 3
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLA1701
Jogi alaptan 2.

 

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
-A büntetőjog alapjai és fejlődésének vázlata
-A büntető jogszabály tana
-A bűncselekmény fogalma
-A törvényi tényállás fogalma és fajai
-A büntethetőség akadályai
-A bűncselekmény megvalósulási stádiumai
-A bűncselekmény elkövetői
-A büntetőjogi jogkövetkezmények tana, a büntetés elméleti kérdései
-A büntetések
- Az intézkedések
-A büntetés kiszabása
-A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések

Kötelező és ajánlott irodalom:
Balogh Ágnes- Pilisi Fanni: Büntetőjog: Általános rész, Pécs 2015.
2012. évi C. tv.
Előadások anyaga.

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKOLA3001
Tantárgy neve Büntetőjog 2.
Tantárgyfelelős neve Dr. Gál István László
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, tanszékvezető
Félévi óraszám 15
Kredit 2
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLA2901
Büntetőjog 1.

 

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:

 1. Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények
  • Emberölés
  • Erős felindulásban elkövetett emberölés
  • Öngyilkosságban közreműködés
  • Magzatelhajtás
  • Testi sértés
  • Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés
  • Segítségnyújtás elmulasztása
  • Gondozási kötelezettség elmulasztása
 2. Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények
  • Kábítószer kereskedelem
  • Kábítószer birtoklás
  • Kóros szenvedélykeltés
 3. Az emberi szabadság elleni bűncselekmények
  • Emberrablás
  • Emberkereskedelem
  • Személyi szabadság megsértése
  • Kényszerítés
 4. A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények
  • Szexuális kényszerítés
  • Szexuális erőszak
  • Szexuális visszaélés
 5. A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények
  • Kiskorú veszélyeztetése
  • Tartási kötelezettség elmulasztása
 6. Az emberi méltóság és az egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények
  • Magánlaksértés
  • Zaklatás
  • Rágalmazás
  • Becsületsértés
  • Kegyeletsértés
  • A valóság bizonyítása
 7. Közlekedési bűncselekmények
  • Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény
  • Vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése
  • Közúti veszélyeztetés
  • Közúti baleset okozása
  • Járművezetés ittas állapotban
  • Járművezetés bódult állapotban
  • Cserbenhagyás
 8. Igazságszolgáltatás elleni bűncselekménye
  • Hamis vád
  • Hatóság félrevezetése
  • Hamis tanúzás
  • Hamis tanúzásra felhívás
  • Bűnpártolás
 9. Korrupciós bűncselekmények
  • Vesztegetés
  • Vesztegetés elfogadása
  • Hivatali vesztegetés
  • Hivatali vesztegetés elfogadása
  • Befolyással üzérkedés
 10. Hivatali bűncselekmények
  • Hivatali visszaélés
  • Közfeladati helyzettel visszaélés
 11. Hivatalos személy elleni bűncselekmények
  • Hivatalos személy elleni erőszak
  • Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és a hivatalos személy támogatója elleni erőszak
 12. Közbiztonság elleni bűncselekmények
  • Közveszélyokozás
  • Közérdekű üzem működésének megzavarása
  • Robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés
  • Lőfegyverrel visszaélés
 13. Köznyugalom elleni bűncselekmények
  • Garázdaság
 14. Közbizalom elleni bűncselekmények
  • Közokirat-hamisítás
  • Hamis magánokirat felhasználása
  • Okirattal visszaélés
 15. Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények
  • Rablás
  • Kifosztás
  • Zsarolás
  • Önbíráskodás
 16. Vagyon elleni bűncselekmények
  • Lopás
  • Rongálás
  • Sikkasztás
  • Csalás
  • Hűtlen kezelés
  • Hanyag kezelés
  • Orgazdaság

Kötelező és ajánlott irodalom:

 • Balogh Ágnes – Pilisi Fanni: Büntetőjog: Különös rész, Pécs 2014.
 • 2012. évi C. tv.
 • Előadások anyaga

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKOLA1601
Tantárgy neve Jogi alaptan 1.
Tantárgyfelelős neve Dr. Monori Gábor
Tantárgyfelelős beosztása adjunktus
Félévi óraszám 15
Kredit 2
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
Az állam- és jogtudományok tárgya és rendszere. A társadalmi normák és a jog. A jog fogalma és funkciói. Jogforrástan. A jog tagozódása. Jogcsaládok, jogrendszer, jogág. Jogszabálytan. jogkövetés. jogalkalmazás. Jogviszonytan. A jog hatékonysága. Jog és érték (igazságosság, méltányosság stb.). A jogelmélet klasszikus és modern irányzatai. A magyar politikai és jogi gondolkodás fejlődése. A társadalom politikai rendszere. A politikai pártok, pártrendszerek és a lobbyk. Az állam fogalma és összetevő elemei. Az állam funkciói. Az állam szuverenitása. Nép- és nemzeti szuverenitás. Az államok “ideális tipizálása”. Az államok “empirikus” (szociológiai és jogtani) osztályozás. Modern államtipológiák (jogállam, jóléti, totális stb.). Az államforma fogalma, belső struktúrája. A kormányforma és fajai. Az államszerkezet fogalma és fajtái.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Visegrády Antal: Jogi alaptan. Pécs, 1996,
Visegrády Antal: Modern jogbölcseleti irányzatok. Pécs, 1995.
Szilágyi Péter: Jogi alaptan. Bp. Tankönyvkiadó 1998.

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKOLA1701
Tantárgy neve Jogi alaptan 2.
Tantárgyfelelős neve Dr. Monori Gábor
Tantárgyfelelős beosztása adjunktus
Félévi óraszám 15
Kredit 3
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLA1601
Jogi alaptan 1.

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
Az állam- és jogtudományok tárgya és rendszere. A társadalmi normák és a jog. A jog fogalma és funkciói. Jogforrástan. A jog tagozódása. Jogcsaládok, jogrendszer, jogág. Jogszabálytan. jogkövetés. jogalkalmazás. Jogviszonytan. A jog hatékonysága. Jog és érték (igazságosság, méltányosság stb.). A jogelmélet klasszikus és modern irányzatai. A magyar politikai és jogi gondolkodás fejlődése. A társadalom politikai rendszere. A politikai pártok, pártrendszerek és a lobbyk. Az állam fogalma és összetevő elemei. Az állam funkciói. Az állam szuverenitása. Nép- és nemzeti szuverenitás. Az államok “ideális tipizálása”. Az államok “empirikus” (szociológiai és jogtani) osztályozás. Modern államtipológiák (jogállam, jóléti, totális stb.). Az államforma fogalma, belső struktúrája. A kormányforma és fajai. Az államszerkezet fogalma és fajtái.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Visegrády Antal: Jogi alaptan. Pécs, 1996,
Visegrády Antal: Modern jogbölcseleti irányzatok. Pécs, 1995.
Szilágyi Péter: Jogi alaptan. Bp. Tankönyvkiadó 1998.

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKOLA4401
Tantárgy neve Családjog
Tantárgyfelelős neve Dr. Herger Csabáné
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, tanszékvezető
Tantárgyfelelős neve Dr. Herke-Fábos Barbara Katalin
Tantárgyfelelős beosztása adjunktus
Tantárgyfelelős neve Dudás Attiláné dr. Korinek Beáta Zsófia
Tantárgyfelelős beosztása tanársegéd
Félévi óraszám 15
Kredit 2
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLA3801
Polgári jog 2.

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
I. A családjog fogalma. A családjog helye a magánjogban és a CSJK szerkezete. A családjog kapcsolódása más jogágakhoz. A családjog szabályozási köre. A családjog alapelvei.
II. A házasság. A házasság létrejötte és a házasságkötés tényálláshibái. A külföldi elemet tartalmazó házasságkötés. A házasság érvénytelensége (az abszolút és a relatív házassági akadályok). A házasság érvényességének és érvénytelenségének megállapítása. Az érvénytelen házasság maradék joghatásai.
III. A házasság megszűnése halál okából. A házasság felbontása. A gyermek érdekének érvényesülése a bontójogban. A házasság védelmét szolgáló anyagi- és eljárásjogi eszközök. A házassági bontóper alapvető szabályai.
IV. A házasság joghatásairól általában. A házastársak személyi viszonyai. A házastársi tartás.
V. A házassági vagyonjog fogalma. A házassági vagyonjogi rendszerek általános jellemzése. A vagyonelkülönítési rendszer. A közszerzeményi rendszer.
VI. A házastársi vagyonközösség. A házastárs védelmét szolgáló jogügyleti korlátozások. A házastársi vagyonközösség megszűnése.
VII. A házassági vagyonjogi szerződés. A szerződéstípusok a gyakorlatban.
VIII. A házastársi közös lakás használata. A lakáshasználat jogcímei és a közös jogcímmel való rendelkezés korlátai. A lakáshasználat előzetes és az életközösség megszűnése utáni rendezése.
IX. Az élettársi kapcsolat helye a magyar magánjogban. A hagyományos élettársi kapcsolat és joghatásai. A nyilvántartott élettársi kapcsolat jelentősége. A bejegyzett élettársi kapcsolat és joghatásai.
X. A rokonságról általában. A leszármazáson alapuló rokoni kapcsolat. Az apai jogállás keletkezése, a vélelmek típusai. Az anyai jogállás.
XI. Az örökbefogadás célja és feltételei. Az örökbefogadható gyermek. Az örökbefogadó személye. Az örökbefogadás formái. A nemzetközi örökbefogadás. Az örökbefogadás engedélyezése. Az örökbefogadás joghatásai. Az örökbefogadás hatálytalanná válása és felbontása.
XII. A szülői felügyelet általában. A szülői felügyelet tartalma és gyakorlása. A szülői felügyelet gyakorlásának és a gyermek elhelyezésének megváltoztatása. A szülői felügyelet rendezése iránti per. A gyermekétől külön élő szülő jogai és kötelezettségei. A szülői felügyeleti jog szünetelése és megszűnése.
XIII. A rokontartásra való jogosultság feltételei. A tartásra való kötelezettség sorrendje. A tartásra való jogosultság sorrendje. A tartás mértékének és módjának meghatározása. A tartással kapcsolatos perek. Kiskorú gyermek tartása. Továbbtanuló nagykorú gyermek tartása.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Herger Csabáné - Katonáné Pehr Erika: Magyar Családjog, Novissima Kiadó, 2021.
Jogszabályok Családjog és Szociális jog (gyermekvédelem) tantárgyakhoz kapcsolódóan:
1. 1997. évi XXXI. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (1.§-28.§, 38.§-40.§, 52.§-61.§, 67/A.§-93.§) (Gyvt.)
2. 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (1.§-64.§, 82.§-91.§, 146.§-155.§) (Gyer.)
3. 1991. évi LXIV. törvény, a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről (GyjE.)
4. 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),
- I. könyv Bevezető rendelkezések
- IV. könyv, Családjog (Csjk.)
- VI. könyv, XXV. cím: Az élettársi kapcsolat
5. 2013. évi CLXXVII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről, (1.§ - 8.§, 23.§ - 40.§) (Ptké.)
6. 2010. évi I. törvény, az anyakönyvi eljárásról (Ar.)
7. 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet, az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól (Ar.)
8. 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről (Csvt.)
9. 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról (Bét.)
10. 17/2014. (III. 13.) KIM rendelet a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásának vezetéséről és az abból történő adatszolgáltatás részletes szabályairól (VSZNYr)
11. 2008. évi XLV. törvény, az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról, (36/A-36/I) (Kjnp.)
12. 1952. évi III. törvény, a polgári perrendtartásról (Negyedik rész különleges eljárások XV–XVII. fejezet) (Pp.)
Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKOLA4501
Tantárgy neve Munkajog
Tantárgyfelelős neve Dr. Berke Gyula
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi docens, tanszékvezető
Tantárgyfelelős neve Dr. Bankó Zoltán
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi docens
Félévi óraszám 10
Kredit 2
Számonkérés módja beszámoló
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLA3801
Polgári jog 2.

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
A munkajog fogalmi keretei. A munkajog történeti fejlődése. A munkaszerződés és a munkajogviszony. A munkajogviszony keletkezése. A munkajogviszony teljesítése. A munkajogi kárfelelősségi jogviszony. A kollektív szerződés. A szakszervezetek. Az üzemi tanács. Munkaügyi viták rendszere. Az állami munkaügyi politika.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Kiss György (szerk.): Munkajog. Budapest, Dialóg Campus, 2020.

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKOLA0801
Tantárgy neve Modern magyar igazságszolgáltatás és közigazgatás történeti alapjai
Tantárgyfelelős neve Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi docens
Félévi óraszám 15
Kredit 5
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

 

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
A tantárgy az egyetemes jogtörténet históriai és modernkori összehasonlító ismeretanyaga keretébe illesztve tárgyalja a magyar igazságszolgáltatási szervezetet. Tekintettel van a bírói fórumok, a vádképviselet és az ügyvédség szervezete és alapvető elvei mellett a processzuális szabályokra és az alapul szolgáló anyagi joganyag főirányvonalára és alapvető elemeire. Figyelemmel van a kurzus az igazságszolgáltatás, a kérvényezés kultúrtörténetére is, és felöleli a jogászi alaphivatások historikumát is.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Bónis Gy.-Degré A.-Varga E.: A magyar bírósági szervezet és perjog története. 2. kiadás. Zalaegerszeg, 1996.
Stipta I.: A magyar bírósági rendszer története. Debrecen, 1997.
Béli G.: Magyar Jogtörténet. Az államalapítástól 1848-ig. Pécs, 1996. megfelelő részei.
Csizmadia A.-Kovács K.-Asztalos L.: Magyar állam- és jogtörténet. Bp. 1972. Megfelelő részei.
Kajtár I.: Egyetemes állam- és jogtörténet. Pécs-Bp. 1997-1998. megfelelő részei.

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKOLA0601
Tantárgy neve Statisztika
Tantárgyfelelős neve Dr. Gál István László
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, tanszékvezető
Félévi óraszám 15
Kredit 5
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
A Társadalomstatisztika c. tantárgyból a hallgatók megismerhetik a statisztika legfontosabb módszereit, a jogi tantárgyakhoz segédtudományi jellegű támogatást (társadalomismeret) kapnak és bővül az általános műveltségük.
Az Általános statisztika alapfogalmainak és történeti fejlődésének bemutatása után megismerkednek a szemléltetés (sorok, táblák, grafikonok) és az elemzés legfontosabb eszközeivel (átlagok, viszonyszámok, indexek, szóródás, kapcsolatmérés, reprezentatív statisztika stb.) és eljárásaival. Az igazságügyi statisztika nemcsak a rendőrségi-ügyészségi ügyek számával, összetételével, elintézési módjával ismertet meg, hanem a jogerős bírói ítéletek alapján nyomon követi a bűnözés struktúrájának, valamint az elítéltek társadalmi-gazdasági környezetének alakulását is.
Mivel mind az államigazgatás, mind az igazságszolgáltatás alanyai a népesség egyes csoportjai, a hallgatóknak meg kell ismerniük a népesség számára, területi-társadalmi-gazdasági megoszlására és a népmozgalomra vonatkozó adatokat és fogalmakat.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Hoóz István: Bevezetés az általános és igazságügyi statisztikába. (Egyetemi jegyzet). Pécs, 1996.
Hoóz István: Népesség és népesedés ( Egyetemi jegyzet). Pécs. 1995.
Kovacsicsné Nagy Katalin (szerk.): Demográfia (Bp. 1996.) c. könyv kijelölt igazságügyi fejezetei.

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKOLA1801
Tantárgy neve Jogi informatika
Tantárgyfelelős neve Dr. Szőke Gergely László
Tantárgyfelelős beosztása adjunktus, tanszékvezető
Tantárgyfelelős neve Dr. Hohmann Balázs
Tantárgyfelelős beosztása adjunktus
Félévi óraszám 15
Kredit 5
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
- Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
- Az informatikai jog fogalma és tárgya. Az információs társadalom teóriái
- Információs alapjogok I. – a személyes adatok védelme (adatvédelem)
- Információs alapjogok II – a közérdekű adatok nyilvánossága (információszabadság)
- A digitális tartalmak szerzői jogi védelme
- A szoftverek és adatbázisok jogi védelme
- Az elektronikus kereskedelem joga
- Hitelesség elektronikus környezetben – az elektronikus okiratok, az elektronikus aláírás
- Elektronikus eljárások a magyar jogban
- Számítógépes bűnözés

Kötelező és ajánlott irodalom:
- Balogh Zsolt György – Polyák Gábor – Szőke Gergely László (2014): Az elektronikus kereskedelem és az elektronikus aláírás szabályozása, Kézirat
- Nagy Zoltán András (2009): Bűncselekmények számítógépes környezetben, Ad Librum,
- Polyák Gábor – Szőke Gergely László (2013): A személyes adatok védelme és a közérdekű adatok nyilvánossága, Kézirat
- Polyák Gábor – Szőke Gergely László – Lehóczki Zsófia (2014): Szerzői jogi alapismeretek, Kézirat
- Polyák Gábor – Szőke Gergely László – Lehóczki Zsófia (2014): A szoftverek és adatbázisok jogi védelme, Kézirat
- Zámbó Alexandra Erzsébet: Az elektronikus aláíráshoz fűződő joghatások, in: JURA, 23. évfolyam 2017. évi 1. szám

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKOLA0701
Tantárgy neve Bírósági szervezet és igazgatás
Tantárgyfelelős neve Dr. Juhász László
Tantárgyfelelős beosztása c. egyetemi docens
Félévi óraszám 10
Kredit 4
Számonkérés módja beszámoló
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
Az 1997. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról.
Az 2011. évi CLXII törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
Az 1997. évi LXVIII. tv. az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról.
A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1) IM rendelet (BÜSZ) és az ezzel egy szerkezetbe foglalt az Országos Igazságszolgáltatási Tanács többször módosított 2004.évi 4. számú a bíróságok egységes iratkezeléséről szóló szabályzata

Tematika
1.    A bírósági szervezet kialakulása 
2.    A bírósági szervezet változása
3.    A bíróságok felépítése
4.    A Kúria szerkezeti felépítése és feladatai
5.    A jogegységi eljárás
6.    A bírósági igazgatás fogalma
7.    Az elnök, elnökhelyettes, kollégiumvezető, csoportvezető igazgatási feladatai
8.    Az Országos Bírósági Hivatal feladatai
9.    Az Országos Bírósági Hivatal vezetőjének feladatai Az Országos Bíró Tanács feladatai
10.    A bírói függetlenség külső és belső feltételei

Kötelező és ajánlott irodalom:
Keyha Judit: Bírósági ügyintézők kézikönyve, Complex Kiadó, Budapest 2010,
15-155. oldalig
Antal Gábor. Az igazságszolgáltatás szervezete, a bírósági ügyvitel, 3. átdolgozott, bővített kiadás, Pécs, 2012 3-56. oldalig

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKOLA5901
Tantárgy neve Európajog
Tantárgyfelelős neve Dr. Mohay Ágoston Csanád
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi docens, tanszékvezető
Tantárgyfelelős neve Dr. Maczonkai Mihály
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi docens
Tantárgyfelelős neve Dr. Pánovics Attila
Tantárgyfelelős beosztása adjunktus
Félévi óraszám 15
Kredit 5
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLA2401
Közigazgatási jog 2.

 

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
Az Európai Közösség(ek) és az Európai Unió kialakulása és fejlődése, integrációtörténet. A gazdasági és politikai integráció fogalma, fokozatai, fejődése. Az Európai Unió jogi természete. Alapító és módosító szerződések (Római Szerződés, Egységes Európai Okmány, Maastrichti Szerződés, Amsterdami Szerződés, Nizzai Szerződés, Lisszaboni Szerződés). Az EU intézményrendszere, az EU szerveinek feladat- és hatásköre, működése: Európai Tanács, Tanács, Európai Bizottság, Európai Parlament, Európai Unió Bírósága, egyéb szervek. Jogalkotási és döntéshozatali mechanizmusok. Az uniós jog alapelvei Az uniós jog rendszere és jogforrásai. Az elsődleges (primer) uniós jog. A másodlagos uniós jogforrások katalógusa, jellemzői. Az Európai Unió Bírósága előtti eljárások. A közvetlen hatály és az elsődlegesség. A belső piac kialakítása. Az uniós polgárság intézménye.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Kötelező:
Greksza Veronika – Mohay Ágoston: Bevezetés az Európai Unió jogába. PTE ÁJK Európa Központ / Publikon Kiadó, 2014.
Ajánlott:
Várnay Ernő-Papp Mónika: Az Európai Unió joga, Complex Kiadó, Budapest 2010
Mohay Ágoston – Szalayné Sándor Erzsébet: Az Európai Unió joga (harmadik, átdolgozott kiadás), Dialóg-Campus, Budapest-Pécs 2015
Blutman László: Az Európai Unió joga a gyakorlatban (második, átdolgozott kiadás) HVG-ORAC Kiadó, Budapest 2013

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKOLA5401
Tantárgy neve Polgári eljárásjog 1.
Tantárgyfelelős neve Dr. Herke Csongor
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, tanszékvezető
Tantárgyfelelős neve Dr. Mészáros Pál Emil
Tantárgyfelelős beosztása tanársegéd
Félévi óraszám 20
Kredit 6
Számonkérés módja kollokvium - írásbeli vizsga
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
A polgári eljárásjog a szakmai törzsanyagba tartozó szigorlati tantárgy. A polgári per fejlődéstörténetének és alapelveinek bemutatása után részletesen foglalkozik a polgári peres eljárás alanyaival a bírósággal, a felekkel és képviselőikkel, a per egyéb résztvevőivel, valamint a peres és nemperes eljárás általános szabályaival. Bemutatja az elsőfokú eljárás alapintézményeit (kereset, tárgyalás, bizonyítás, határozatok és jogerő) és a perorvoslati rendszert (fellebbezés, felülvizsgálat, perújítás). Áttekinti a különleges pereket, valamint a legfontosabb nemperes eljárásokat. A tételes jogi szabályok mellett a polgári perrel mint társadalmi jelenséggel is foglalkozik.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Nagy Adrienn - Wopera Zsuzsa (szerk.): Polgári eljárásjog I., Wolters Kluwer, 2017.

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKOLA5501
Tantárgy neve Polgári eljárásjog 2.
Tantárgyfelelős neve Dr. Herke Csongor
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, tanszékvezető
Tantárgyfelelős neve Dr. Mészáros Pál Emil
Tantárgyfelelős beosztása tanársegéd
Félévi óraszám 15
Kredit 4
Számonkérés módja alap vizsga - írásbeli vizsga
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLA5401
Polgári eljárásjog 1.

 

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
A polgári eljárásjog a szakmai törzsanyagba tartozó szigorlati tantárgy. A polgári per fejlődéstörténetének és alapelveinek bemutatása után részletesen foglalkozik a polgári peres eljárás alanyaival a bírósággal, a felekkel és képviselőikkel, a per egyéb résztvevőivel, valamint a peres és nemperes eljárás általános szabályaival. Bemutatja az elsőfokú eljárás alapintézményeit (kereset, tárgyalás, bizonyítás, határozatok és jogerő) és a perorvoslati rendszert (fellebbezés, felülvizsgálat, perújítás). Áttekinti a különleges pereket, valamint a legfontosabb nemperes eljárásokat. A tételes jogi szabályok mellett a polgári perrel mint társadalmi jelenséggel is foglalkozik.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Nagy Adrienn - Wopera Zsuzsa (szerk.): Polgári eljárásjog I., Wolters Kluwer, 2017.
Wopera Zsuzsa – Nagy Adrienn (szerk.): Polgári eljárásjog II., Wolters Kluwer Kiadó, Bp. 2018.
Az előadáson elhangzottak a felkészülés elengedhetetlen forrását képezik.

Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLA5201
Tantárgy neve Büntető eljárásjog 1.
Tantárgyfelelős neve Dr. Hengl Melinda
Tantárgyfelelős beosztása adjunktus
Félévi óraszám 20
Kredit 6
Számonkérés módja beszámoló
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLA1601
Jogi alaptan 1.

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
1. A büntetőeljárás fogalma, funkciói, formái.
2. A büntetőeljárás alapelvei és szakaszai.
3. A büntetőeljárás alanyai: az eljáró hatóságok (a nyomozó hatóság, az ügyészség, a bíróság és az egyéb szervek) és a résztvevők (főszemélyek és mellékszemélyek).
4. A büntetőeljárás megindítása. Az előkészítő eljárás. A nyomozás megindítása.
5. A felderítés (általános szabályok, kényszerintézkedések, leplezett eszközök alkalmazása, adatszerző tevékenység, bizonyítás és bizonyítékok, nyomozás a terhelt távollétében).
6. A vizsgálat (általános rendelkezések, elektronikus kapcsolattartás, kényszerintézkedések, bizonyítás, az eljárás felfüggesztése, az eljárás megszüntetése, a nyomozás sajátos szabályai: katonai büntetőeljárás, vagyonelvonásra irányuló eljárás, perújítási nyomozás).
7. Jogorvoslat a nyomozás során.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Herke Csongor: Magyar büntető eljárásjog. Baufirma, Pécs, 2021.  1-119. oldal
jogszabály: 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Megjegyzés: -Tantárgy kódja AJKOLA5301
Tantárgy neve Büntető eljárásjog 2.
Tantárgyfelelős neve Dr. Hengl Melinda
Tantárgyfelelős beosztása adjunktus
Félévi óraszám 15
Kredit 4
Számonkérés módja alap vizsga
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLA5201
Büntető eljárásjog 1.

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
1. A közbenső eljárás: az ügyészi szak (a közvetítői eljárás; a feltételes ügyészi felfüggesztés; a gyanúsított együttműködése; a vádalku; a vádemelés).
2. A közbenső eljárás: a tárgyalás előkészítése (a bíróság hatásköre, illetékessége, összetétele; a tárgyalás előkészítése során megvizsgált általános kérdések; a büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárás lefolytatása; az előkészítő ülés; a tárgyalás előkészítésének egyéb szabályai).
3. A bírósági eljárás általános szabályai (jelenlét; nyilvánosság; folytonosság; a tárgyalás vezetése, méltóságának megőrzése és rendjének fenntartása; határozatok a legsúlyosabb kényszerintézkedésekről a bírósági szakban).
4. Az elsőfokú bírósági eljárás (az elsőfokú tárgyalás menete; az elsőfokú határozatok; a sajátos elsőfokú eljárások).
5. A perorvoslatok fő kérdései (fogalma, osztályozása; jogerő, részjogerő és véglegesség; tényálláshoz kötöttség és megalapozatlanság; súlyosítási tilalom; eljárási szabálysértések).
6. A másodfokú eljárás.
7. A harmadfokú eljárás.
8. A rendkívüli perorvoslatok (perújítás, felülvizsgálat, alkotmányjogi panasz, törvényességi jogorvoslat, jogegységi eljárás, egyszerűsített felülvizsgálat, igazolási kérelem).
9. A különleges és az egyéb eljárások.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Herke Csongor: Magyar büntető eljárásjog. Baufirma, Pécs, 2021. 121-270. oldal
jogszabály: 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKOLA2701
Tantárgy neve Pénzügyi jog
Tantárgyfelelős neve Dr. Szilovics Csaba
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, tanszékvezető
Félévi óraszám 15
Kredit 6
Számonkérés módja kollokvium
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLA2401
Közigazgatási jog 2.

 

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:

Kötelező és ajánlott irodalom:

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKOLA0901
Tantárgy neve Cégjog
Tantárgyfelelős neve Dr. Ferencz Barnabás
Tantárgyfelelős beosztása adjunktus
Félévi óraszám 10
Kredit 4
Számonkérés módja beszámoló
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLA3801
Polgári jog 2.

 

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
A cégjog kialakulásának jogtörténeti előzményei. A gazdasági társaságok közös szabályai. A gazdasági társaság alapítása. A gazdasági társaságok ügyintézése. A cégbíróság törvényességi felügyelete. A gazdasági társaság megszűnése (átalakulása). A közkereseti és a betéti társaság. A korlátolt felelősségű társaság. A részvénytársaság. A közös vállalat. Az egyesülés. Befolyásszerzés gazdasági társaságokban (a konszernjogok).

Kötelező és ajánlott irodalom:
Tőkés Géza: Társasági jog – cégnyilvántartás – csődjog. Miskolc, 19998.
Molnár István: A társasági jog és a cégeljárás. Bp. 1998.

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKVLA0101
Tantárgy neve Bírósági végrehajtás
Tantárgyfelelős neve Dr. Mészáros Pál Emil
Tantárgyfelelős beosztása tanársegéd
Félévi óraszám 10
Kredit 3
Számonkérés módja gyakorlati jegy
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
A végrehajtás szervezete, a bírósági és a közigazgatási végrehajtás kapcsolata. A végrehajtható okiratok. A végrehajtás foganatosításának közös szabályai. A bíróság szerepe a végrehajtási eljárásban, a jogorvoslatok rendszere. Pénzkövetelés végrehajtása. Ingó végrehajtás. Ingatlan végrehajtás. Különleges végrehajtási eljárások. A végrehajtási perek.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Vida István–Balogh Olga: A bírósági végrehajtás új szabályai. Bp. 1994.
Petrik Ferenc: Az új végrehajtási jog. Bp. 1995.
Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog. 12. kiadás, Budapest, Osiris Kiadó. 2014.

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKVLA0201
Tantárgy neve Büntetés-végrehajtási jog
Tantárgyfelelős neve Dr. Kőhalmi László
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, tanszékvezető
Tantárgyfelelős neve Dr. Varga-Koritár György
Tantárgyfelelős beosztása c. egyetemi docens, megyei főügyész, óraadó
Tantárgyfelelős neve Dr. Tóth Dávid
Tantárgyfelelős beosztása adjunktus
Félévi óraszám 10
Kredit 3
Számonkérés módja gyakorlati jegy
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
Bevezetés a büntetés végrehajtási jogba. Jogszabályi háttér: a büntetés, intézkedés végrehajthatósága. A büntetés-végrehajtási bíró helye, eljárása. A szabadságvesztés büntetés végrehajtása, a feltételes szabadságra bocsátás. A szabadságvesztésre ítélt jogai, kötelezettségei. Oktatása, jutalmazása. A közérdekű munka végrehajtásának szabályai. A mellékbüntetés és intézkedések végrehajtása. A pártfogó felügyelet. Halasztás, részletfizetés, vagyoni jellegű hátrányok elengedése. Az előzetes letartóztatás végrehajtása. A büntetés-végrehajtás szervezete, kényszerítő eszközök, alkalmazásuk módjai.

Választható témakörök büntetés-végrehajtási jogból

1.    A büntetés-végrehajtási bíró eljárásának általános szabályai, a hatáskörébe tartozó eljárások. Jogorvoslat a büntetés-végrehajtási bíró végzése ellen, annak elbírálása.
2.    A szabadságvesztés végrehajtásának megkezdése, az elítéltek befogadása, a szabadságvesztés végrehajtásának rendje.
3.    Az elítéltek elhelyezése, elkülönítése. Átmeneti részleg, sajátos kezelési igényű elítéltek számára kialakított részlegek. 
4.    Az elítéltek jogai és kötelességei a szabadságvesztés végrehajtása alatt. 
5.    Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti panasz, és a kártalanítási eljárás. 
6.    A szabadságvesztés végrehajtásának célja és elvei. Az elítéltek reintegrációja.
7.    Az elítéltek jutalmazása. Az elítélttel szemben alkalmazható fegyelmi fenyítések, a magánelzárás fenyítés bírósági felülvizsgálata. 
8.    A fogvatartás rendje és biztonsága. A biztonsági zárkába vagy részlegre helyezés bírósági felülvizsgálata. A kényszerítő eszközök. 
9.    Az elítélt munkáltatásának főbb szabályai és az elítéltek képzése. A tartási költségekhez való hozzájárulás, a tartalékolás és az egyéb levonások.
10.    A szabadságvesztés félbeszakítása és a rendkívüli eltávozás. A reintegrációs őrizet. A szabadulásra felkészítés, szabadítási eljárás. 
11.    A feltételes szabadságra bocsátás esedékessége, előkészítése, elbírálása. 
12.    A női és fiatalkorú elítéltekre vonatkozó speciális végrehajtási szabályok. 
13.    A közérdekű munka végrehajtásának rendje. A halasztás és félbeszakítás, a közérdekű munka átváltoztatása szabadságvesztésre és végrehajthatósága megszűnése megállapításának szabályai. A fiatalkorúakra vonatkozó eltérő szabályok.
14.    A pénzbüntetés végrehajtása. A halasztás, a részletfizetés és a pénzbüntetés szabadságvesztésre történő átváltoztatásának szabályai, a fiatalkorúakra vonatkozó eltérő szabályok. 
15.    A kényszergyógykezelés végrehajtása. Kényszergyógykezelés felülvizsgálata. 
16.    A pártfogó felügyelet végrehajtása. Fiatalkorúak pártfogó felügyelete. 
17.    A javítóintézeti nevelés végrehajtása.
18.    A letartóztatás végrehajtása.

Felhasználható irodalom:
1.    Büntetés-végrehajtási jog (Belovics Ervin, Vókó György – HVG Orac kiadó 2018.)
2.    Büntetés-végrehajtási jog – szakvizsga felkészítő kötet (Szerzők: Lajtár István, Szűcs András, Patrocinium Kiadó 2019.)
3.    A Börtönügyi Szemle cikkei (www.bv.gov.hu)

Jogszabályok:
1.    A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
2.    A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény
3.    A büntetések, intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény
4.    A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII.19) IM rendelet
******
A hallgatóknak a felsorolt témakörökből kell egyet kiválasztaniuk és abból 10-12 oldalas dolgozatot készíteniük. 

A dolgozat elkészítésének határideje 2020. május 10., melyet elektronikus formában a varga-koritar.gyorgy@mku.hu e-mail címre kell megküldeni. 

Pécs, 2020. március 20.

Dr. Varga-Koritár György
címzetes egyetemi docens

Megjegyzés: 

Tantárgy kódja AJKVLA0301
Tantárgy neve Ingatlan-nyilvántartási jog
Tantárgyfelelős neve Dr. Mohai Máté István
Tantárgyfelelős beosztása adjunktus
Félévi óraszám 10
Kredit 3
Számonkérés módja gyakorlati jegy
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLA3701
Polgári jog 1.

 

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
Az ingatlan-nyilvántartás jelenlegi rendszerének kialakulása, a telekkönyvi rendszerek és kialakulásuk története. Az ingatlan nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. A gépi adatfeldolgozású ingatlan-nyilvántartás. Az ingatlan-nyilvántartás tartalma és szervezete. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok. Az ingatlan-nyilvántartás részei. A változással kapcsolatos eljárás, jogok és tények bejegyzése. A beadványokkal kapcsolatos szabályok. A határozatok tartalma, kézbesítése, kijavítása, kiegészítése. Jogorvoslat (törlési és kiigazítási perek). Az ingatlan-nyilvántartás adatainak felhasználása és az adatszolgáltatás. A számítógéppel vezetett ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz történő csatlakozás, adatkezelés. A tulajdoni lap és annak számítástechnikai eszközökkel való megjelenítése. Az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos különleges eljárások.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Petrik Ferenc: Ingatlan-nyilvántartás. Kommentár a gyakorlat számára. Bp. 1996.

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKVLA0401
Tantárgy neve Szabálysértési jog
Tantárgyfelelős neve Dr. Fábián Adrián
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, dékán
Félévi óraszám 10
Kredit 3
Számonkérés módja gyakorlati jegy
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

 

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:

Kötelező és ajánlott irodalom:

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKVLA0501
Tantárgy neve Csődjog
Tantárgyfelelős neve Dr. Juhász László
Tantárgyfelelős beosztása c. egyetemi docens
Félévi óraszám 10
Kredit 3
Számonkérés módja gyakorlati jegy
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
A hallgatók megismertetése a jogutód nélküli megszűnéshez vezető eljárásoknak és a reorganizáció végrehajtásának a megvalósítása. Megismerik a hallgatók a az   eljárásokhoz kapcsolódó jogorvoslati lehetőségeket.

Tematika
1.    Az 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) a csőd- és felszámolási eljárásról
2.    A csődeljárás kialakulása, az európai jogfejlődés
3.    A magyar csődjog kialakulása, a hatályos szabályozás és módosításai
4.   A Cstv. általános rendelkezései (adós, hitelező fogalma, a csődvagyon, a Pp. szabályainak alkalmazása, a hatáskör, illetékesség, joghatóság kérdései, a hitelezői választmány)
5.   A csődeljárás fogalma, megindításának feltételei, a moratórium és annak joghatásai, a csődegyezségi tárgyalás, a vagyonfelügyelő feladatai, az egyezségkötés feltételei és szabályai, az egyezség jóváhagyása
6.   A felszámolási eljárás: megindításának feltételei, a fizetésképtelenség fogalma, a felszámoló feladatai, a hitelezői igények bejelentése.
7.    A vezetői felelősség.
8.    A vagyon értékesítése, annak formái.
9.    A megtámadási perek. A kifogás és a vitatott hitelezői igény.
10.  A közbenső és zárómérleg. Az eljárás befejezése. A kielégítési sorrend.
11.  Az egyszerűsített felszámolás szabályai.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Juhász László: Egyes nemperes eljárások Elektronikus egyetemi jegyzet
Juhász László: Csődjog Jegyzet (Novotni Kiadó Miskolc, 2009)
Juhász László: A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve (HVG-ORAC Kiadó, 2019)

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKVLA0601
Tantárgy neve Ügyészségi szervezet és igazgatás
Tantárgyfelelős neve Dr. Horváth Szilárd
Tantárgyfelelős beosztása óraadó
Félévi óraszám 10
Kredit 3
Számonkérés módja gyakorlati jegy
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
Az ügyészség szervezeti felépítése. Az ügyészség működése, hatáskörébe tartozó egyes intézkedések. Az ügyészségi alaputasítások legfontosabb rendelkezései: LÜ utasítás a nyomozás törvényességi felügyeletéről és a nyomozás befejezése utáni ügyészi feladatokról; a büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységről; az ügyész magánjogi tevékenységéről; az ügyész törvényességi felügyeletéről. Az 1994. évi LXXX. tv. az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről. Az ügyészi szervezet iratkezelési szabályai.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Az igazságügyi szervek működése. Kommentár a gyakorlat számára. Bp. 1997.

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKOLA1001
Tantárgy neve Számítástechnika gyakorlat
Tantárgyfelelős neve Szabó Szilárd
Tantárgyfelelős beosztása informatikus
Félévi óraszám 10
Kredit 6
Számonkérés módja gyakorlati jegy
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

 

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
Számítástechnikai alapfogalmak
Operációs rendszerek (Windows XP)
File-kezelés (Sajátgép)
Hálózati alapszolgáltatások (www, email)
Jogi adatbázisok (Complex)
Szövegszerkesztés (MS-Word, OpenOffice Writer)

Kötelező és ajánlott irodalom: -

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKOLA1101
Tantárgy neve Statisztika gyakorlat
Tantárgyfelelős neve Dr. Gál István László
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, tanszékvezető
Félévi óraszám 10
Kredit 6
Számonkérés módja gyakorlati jegy
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -

 

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
1. Az igazságügyi statisztika tárgya, rendszere
2. A bűnügyi statisztika módszertani alapjai
3. A kriminalitási arányszámok és a bűnügyi statisztikai adatok összehasonlításának egyéb módszertani eszközei
4. A bűnözés dinamikája és struktúrája
5. Igazságügyi statisztikai elemzések

Kötelező és ajánlott irodalom:
Kovacsicsné Nagy Katalin: Igazságügyi statisztika Rejtjel Kiadó Budapest, 2000.

Megjegyzés:- 

Tantárgy kódja AJKOLA1201
Tantárgy neve Igazságügyi ügyviteli gyakorlat
Tantárgyfelelős neve Dr. Antal Gábor
Tantárgyfelelős beosztása óraadó
Tantárgyfelelős neve Dr. Horváth Attila
Tantárgyfelelős beosztása óraadó
Félévi óraszám 10
Kredit 6
Számonkérés módja gyakorlati jegy
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLA1001
Számítástechnika gyakorlat

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
Polgári demokratikus államrendünk harmadik hatalmi ágának, az igazságszolgáltatás vázlatos felépítésének, működésének, intézményeinek és szervezeti egységeinek az ismertetése. A bírói függetlenség jelentése és jelentőségének megértetése, a demokratikus és jogállami működés valamint az igazságszolgáltatás közötti kapcsolat ismeretanyaga.
A bírósági ügyvitel súlyponti, legfontosabb elemeinek ismertetése, működése, és azok a szabályok, garanciák részletezése, gyakorlati bemutatása, melyek alkalmazásával nagymértékben biztosított a független ítélkezés, és melyek mentén az igazságszolgáltatás magas színvonalon láthatja el jogalkalmazói feladatát.

Tantárgyi tematika:
A bíróságok szervezete és működése
- Az alapelvek
- A négyszintű bírósági szervezet
- A hatáskör és az illetékesség
- Az Alkotmánybíróság jogköre,feladata.
- A közjogi méltóságok.
- A bíróságok igazgatása
- Az OBH elnöke, ( az OBH és az OBT)
- Az OBH Hivatala
- Az OBT
- A bíróságok igazgatási vezetése
- A bíróságok szakmai vezetése
- A bírói testületek
- A bíróságok általános szervezeti felépítése
A bírósági ügyvitel általános és különös szabályai
- A Bírósági Integrált Informatikai Rendszer ( BIIR )
- A BIIR főbb szolgáltatásai

A bírósági ügyvitel általános szabályai

- Az ügyvitel szervezete
- A bírósági iroda működése
- Az elektronikus ügykezelés
- Tájékoztatás a félfogadásról és a beadványok átvételéről
- A jegyzőkönyv
- Az iratborító
- Felvilágosítás-adás, iratbetekintés
- Másolatok készítése,kiadása
- A bélyegző
- A nyomtatványok
- A tárgyalási jegyzék
- Az általános meghatalmazások jegyzéke
- A gondnokoltak jegyzéke
- A társadalmi szervezetek,alapítványok nyilvántartása,jegyzéke
- A beadványok átvétele,
- Az iratok érkeztetése
- A felülbélyegzés
- A kezdőirat
- A hiánypótlás
- Pénz, értékek, fontos iratok kezelése
- A bírósági irat kézbesítése
- A tanúvédelem
- A lajstromozás
- A címszó
- A mutatókönyv
- A tárgyalási napló
- A perkönyv - A szignálás
- A soron kívüli eljárás

A bírósági ügyvitel különös szabályai
- A gazdasági ügyszak ügyvitele
- A büntetés-végrehajtási csoport ügyvitele
- A Bírósági Gazdasági Hivatal (BGH) ügyvitele
- Az elnöki ügyvitel
- A bírósági végrehajtás ügyvitele
- Az irattározás, selejtezés

Kötelező és ajánlott irodalom:
Antal Gábor: Az igazságszolgáltatás szervezete, a bírósági ügyvitel
Magyarország Alaptörvénye
2011.évi CLXI.tv (Bszi) A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
2011. évi CLXII.tv (Bjt) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról
14/2002 (VIII.1.) IM rendelet: A bírósági ügyvitel szabályairól (Büsz)
17/2014 (XII.23.) OBH utasítás a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról
5/2018 (VI.29) OBH utasítás a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014 OBH utasítás módosításáról
18/2016 (VIII.30) IM rendelet a Büsz módosításáról

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKOLA1301
Tantárgy neve Határozatszerkesztési gyakorlat
Tantárgyfelelős neve Dr. Juhász László
Tantárgyfelelős beosztása c. egyetemi docens
Félévi óraszám 10
Kredit 6
Számonkérés módja gyakorlati jegy
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLA1001
Számítástechnika gyakorlat

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
A határozatszerkesztési gyakorlat célja elsősorban a bírósági határozatok (ítélet és végzés) elkészítésének bemutatása és ennek begyakorlása. Ezek az ismeretek azonban az egyéb, főleg közigazgatásban dolgozók számára is segítséget nyújtanak a határozatok szerkesztésében.

Tematika
A bírósági szervezet kialakulása és az írásbeliség
Az ítéletlevelek megjelenése
Az új Pp. határozatokra vonatkozó rendelkezései
Az ítélet bevezető része és tartalmi elemei
A rendelkező rész elemei
A fellebbezési tájékoztató
Az indokolás elemei
Az ítélet záró része
A végzések szerkesztése

Kötelező és ajánlott irodalom:
Juhász László Az elsőfokú polgári határozatok szerkesztése (PTE Pécs 2005.)
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. magyarázata (Wolters Kluver Budapest, 2016.)
Az elsőfokú polgári határozatok szerkesztése (vetített anyag 2018.)
2016. évi CXXX. tv. (Pp.)

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKOLA1401
Tantárgy neve Cégszerkesztési gyakorlat
Tantárgyfelelős neve Dr. Nochta Tibor
Tantárgyfelelős beosztása egyetemi tanár, tanszékvezető
Tantárgyfelelős neve Dr. Mohai Máté István
Tantárgyfelelős beosztása adjunktus
Félévi óraszám 10
Kredit 6
Számonkérés módja gyakorlati jegy
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLA1201
Igazságügyi ügyviteli gyakorlat

Oktatás célja:
Gyakorlati ismeretek elsajátítása a cégeljáráshoz kapcsolódóan

Tantárgy tartalma:
Korlátolt felelősségű társaság társasági szerződésének elkészítése a 21/2006. (V. 18.) IM rendelet szerinti szerződésminta alkalmazásával

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
A Ptk.-nak a jogi személyek létesítő okiratára, a gazdasági társaságok társasági szerződésére és ezen belül a korlátolt felelősségű társaságokra speciálisan megállapított rendelkezések ismerete.

Számonkérési és értékelési rendszere:
A hallgatók által elkészített társasági szerződés értékelése

Kötelező és ajánlott irodalom:
Mohai Máté, Juhász László, Nochta Tibor ; szerk. Nochta Tibor A gazdaság jogi szabályozása : A/3. témakör: a jogi személyek jogával és a gazdasággal kapcsolatos joganyag. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2015. - 2.köt.

Megjegyzés: - 

Tantárgy kódja AJKOLA1501
Tantárgy neve Beadványszerkesztési gyakorlat
Tantárgyfelelős neve Dr. Juhász László
Tantárgyfelelős beosztása c. egyetemi docens
Félévi óraszám 10
Kredit 6
Számonkérés módja gyakorlati jegy
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKOLA1201
Igazságügyi ügyviteli gyakorlat

Az elsajátítandó ismeretanyag leírása:
A beadványszerkesztési gyakorlat célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a bírósági beadványok elkészítésének szabályait. A gyakorlat során olyan ismeretekre tesznek szert, amelyek lehetővé teszik, hogy más jogterületen vagy a hétköznapi életben szükséges írásos beadványokat könnyebben tudják elkészíteni.

Tematika
Az írásbeliség kialakulása
A bírói szervezet és az írásbeliség
Az új Pp. szabályai
Az elektronikus kapcsolattartás és a formanyomtatványok alkalmazása
Keresetlevél, ellenkérelem, beszámítási kifogás, viszontkeresetlevél szerkesztése
Fellebbezés szerkesztése
Perújítási kérelem szerkesztése
Felülvizsgálati kérelem szerkesztése
Egyéb beadványok

Kötelező és ajánlott irodalom:
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. magyarázata (Wolters Kluver Budapest, 2016.)
A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja (HVG-ORAC Budapest 2018. )
2016. évi CXXX. tv. (Pp.) beadványokra vonatkozó része
A Polgári perrendtartás iratmintatára (HVG-ORAC Budapest, 2017.)

Megjegyzés: -