Jogi felsőoktatási szakképzés kötelező tantárgyak (nappali és levelező)

JOGFNZ17
JOGFLZ17


Tantárgy neve: Kommunikációs ismeretek Kreditszáma: 3
Tantárgy kódja: AJKONZ0401 AJKOLZ0401
Tantárgy felelőse: Dr. Korsósné Dr. Delacasse Krisztina adjunktus
A tanóra típusa: 2/28 szeminárium
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye: 1. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A kommunikáció értelmezései, alapfogalmai, funkciói. Az információátadó funkció és az egyéb kommunikációs funkciók jelentősége.
2. A közvetlen emberi kommunikáció alapelvei, folyamata és csatornái.
3. A verbális csatorna, a nyelv. Beszéd és hallgatás, írás és olvasás mint kommunikációs képességek. Beszédkészséget fejlesztő gyakorlatok.
4. Írásbeli kommunikáció. Az ügyintézéshez tartozó írásbeli kommunikáció alapelemei, a szakszókincs, a nyelvi fordulatok és a szerkesztési elvek helyes, pontos és gyors gyakorlati alkalmazása (hivatalos levél, az iratszerkesztés alapvető szabályai).
5. Szakmai szókincs és szakmai nyelvhasználat vs. közérthetőség.
6. A nem verbális kommunikáció csatornái és jelentőségük. Mimika és tekintet, vokális kommunikáció, akciós kommunikációs csatornák. Kulturális szignálok. A nem verbális kommunikáció tudatosítása.
7. A kommunikáció dinamikája. Kommunikációs célok. Metakommunikáció, a metakommunikáció jelentősége és értelmezése.
8. Kongruencia és inkongruencia - hiteles kommunikáció.
9. A kommunikáció zavarai. A kommunikációs zavarok kiküszöbölése.
10. A társadalmi kommunikáció rendszere. Viszony, szituáció, kontextus. A viselkedési kultúra fogalma és jelentősége. Illem-etikett-protokoll. Az üzleti, hivatali, munkahelyi viselkedéskultúra alapvető szabályai.
11. A kapcsolatteremtés, kapcsolattartás és együttműködés formáinak megismerése és alkalmazása.
12. Önértékelés és énkép.
13. Konfliktus és érdekvita, érdekérvényesítés és asszertivitás. A kommunikációs eszköztár használata tárgyalásokon; érvelési technikák, alapvető retorikai ismeretek, vitakultúra.
14. Időtervezés,időgazdálkodás.
Kompetenciák:
A, tudása
A kommunikáció általános elméleti alapjainak, az írásbeli és a szóbeli kommunikáció alapszabályainak ismerete, összefüggés az elméleti és gyakorlati ismeretek között. Alapvető kommunikációs csatornák és azok jellegzetességeinek, a metakommunikáció jelentőségének megismerése, a sikeres kommunikáció eszköztárának elsajátítása. A hivatali viselkedés protokolljának megismerése.
B, képességei
A megfelelő munkakör ellátásához szükséges (anyanyelvi) kommunikációs készségek.
Kapcsolatteremtés és –fenntartás, együttműködési készség.
Asszertivitás, asszertív kommunikáció. Személyes és közösségi érdekek közötti összhang megteremtésének képessége, konfliktusfeloldás lehetőségeinek ismerete, kooperáció, csapatmunka.
Tudásszerzés, önfejlesztés különböző módszereinek megismerése. A munkafeladatok önálló elvégezése.
C, attitűdje
Önértékelés, önkritika fejlődése.
Saját meglévő képességek és a fejlesztendő kompetenciák felismerése.
Együttműködésre való nyitottság, empátia.
Motivált feladatvégzés.
D, autonómiája és felelőssége
Önállóság és önellenőrzés, az előre nem látható helyzetek szakszerű kezelése, felelősségtudat, felelősségvállalás a kooperatív tevékenységek irányításáért.

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei (Animula Kiadó, Budapest, 1994)
Szabó Miklós: Kommunikáció általában és a jogban (Bíbor kiadó, Miskolc, 2002)
Terestyéni Tamás: Kommunikációelmélet. A testbeszédtől az internetig (AKTI-TYPOTEX, Budapest, 2006)

Megjegyzés:-Tantárgy neve: Idegen nyelv Kreditszáma: 3
Tantárgy kódja: AJKONZ0201 AJKOLZ0201
Tantárgy felelőse: Hőnig Klára nyelvtanár
                            Zelnik Zsófia nyelvtanár
                            Garas-Czirkó Dorka nyelvtanár
A tanóra típusa: 2/28 szeminárium
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye: 1. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás: ANGOL
Ismeretanyag:

1) Köszönések, bemutatkozás, ország nevek, kérdőszavak
Személyes névmások, jelen idő, kijelentő mondat, kérdő mondat
2) Vendégfogadás, kínálás (italok, harapnivalók stb.)
Módbeli segédigék jelen időben, feltételes mód
3) Napszakok, a hét napjai, hónapok nevei, évszakok, dátum, időpont
Jelen idő, múlt idő
4) Napi munkaköri tevékenység, gyakoribb foglalkozásnevek
Jelen idő, múlt idő, passzív
5) Az iroda bemutatása, eligazítás az épületben
Prepozíciók, there is/are
6) Üzenet felvétele, továbbítása
Múlt idő, jövő idő
7) Rövid telefonos ügyintézés adminisztrációs kérdésekben
Present Perfect
8) Utazás, közlekedési eszközök, taxi rendelés
Módbeli segédigék múlt ideje
9) Információt kérő, illetve adó levél, e-mail írása
Vonatkozó tartalmú mellékmondat, kötőszavak
10) Egyszerű szakmai szituációk
Beszédstratégiai eszközök
Kompetenciák:
a) tudás
- alapszintű nyelvtudás
- alapfokon történő szóbeli és írásbeli kommunikáció
- alapvető interkulturális ismeretek
b) képesség
- alapszintű beszédkészség
- alapszintű szöveg hallás utáni megértése
- alapszintű olvasott szöveg megértése
- egyszerűbb idegen nyelvi szöveg fordítása
- egyszerűbb hivatalos levelek írása

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Jim Faulkner: Legal Matters, Cornelsen, 2014. Online in-house tananyag

 

Tantárgy-leírás: NÉMET
Ismeretanyag:

A német szaknyelv főbb kompetenciáinak alapszintű elsajátítása, gyakorlása, azaz
- beszédkészség
- hallás utáni értés
- olvasott szöveg értése
- íráskészség az alábbi témakörökben: munkahelyi kommunikációs eszközök, a jogi alaptannal/közgazdaságtannal/alkotmányjoggal/büntetőjoggal kapcsolatos terminológia, hivatali írásbeli levelezés pl. e-mail)
Kompetenciák:
a, tudás
- szakterület terminológiája
- a szakterület kommunikációs elemeinek ismerete írásban és szóban
b, képesség
- alapszintű beszédkészség
- alapszintű szöveg hallás utáni megértése
- alapszintű írott szöveg megértése és fordítása magyarra
- a nyelvi technikák megfelelő alkalmazása
- kommunikációs stratégiák megfelelő alkalmazása
c) attitüd
- más szociális, nyelvi kultúrához való alkalmazkodás
d) felelősségvállalás
- információk, szándékok, elvárások más nyelvre történő átültetéséért való felelősségvállalás

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Kötelező: oktató által kiadott anyag;
Ajánlott: Dieszler László – Herr Judit – Hőnig Klára: Német jogi szaknyelv, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2012

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Szakmai és pénzügyi információfeldolgozási alapismeretek Kreditszáma: 3
Tantárgy kódja: AJKONZ0301 AJKOLZ0301
Tantárgy felelőse: Dr. Szőke Gergely László adjunktus
                            Szabó Szilárd informatikus
                            Bodor László informatikus
A tanóra típusa: 2/28 szeminárium
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye: 2. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
- pénzügyi és adózási ismeretek (számítási feladatok);
- ECDL;
- számítógép hálózati szolgáltatások;
- jogi, bírósági döntéseket tartalmazó és céginformációkat tartalmazó adatbázisok;
- egy operációs rendszer alapszolgáltatásai;
- szövegszerkesztés, táblázatkezelés, böngészés, prezentációkészítés;
- szakmai informatikai programok;
- infokommunikációs rendszerek;
- problémák, feladatok megoldásában a gazdálkodó szervezet adminisztrációs, információs és kommunikációs rendszereinek szakszerű használata;
- egyszerű, a hétköznapi életben előforduló számítási feladatok megoldása számítógép használatával (különösen a százalékszámítás, kamatos kamat, ÁFA- és adószámítások, számlázási alapismeretek);
- a döntési folyamatokban az információs rendszer és adatbázisának aktív használata
Kompetenciák:
a, tudás
- alapvető pénzügyi és adózási ismeretek, valamint ezek alkalmazása konkrét számítási feladatokban;
- ECDL alapkövetelményei;
- számítógép hálózati szolgáltatások ismerete és alkalmazása adott feladatok megoldásához;
- a képzési terület sajátosságainak megfelelő adatbázisok kezelése, különösen a jogi, bírósági döntéseket tartalmazó és céginformációkat tartalmazó adatbázisokból lekérdezési feladatok meghatározása és megoldása adott szakmai cél szerint.
b, képesség
- informatikai alapkompetenciák - egy operációs rendszer alapszolgáltatásainak használata, egy szövegszerkesztő, táblázatkezelő, böngésző, prezentációkészítő - biztonságos birtoklása;
- szakmai informatikai programok felhasználói szintű ismerete és felhasználói készség annak használatával kapcsolatban;
- infokommunikációs rendszerek használata;
- logikus gondolkodás, felelősségtudat a szakmai feladatok megoldásában;
- problémák, feladatok megoldásában a gazdálkodó szervezet adminisztrációs, információs és kommunikációs rendszereinek szakszerű használata;
- egyszerű, a hétköznapi életben előforduló számítási feladatok megoldása számítógép használatával (különösen a százalékszámítás, kamatos kamat, ÁFA- és adószámítások, számlázási alapismeretek);
- a döntési folyamatokban az információs rendszer és adatbázisának aktív használata

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Bártfai Barnabás: Office 2016 - Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint, 2016

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Munkaerő-piaci ismeretek Kreditszáma: 3
Tantárgy kódja: AJKONZ0101 AJKOLZ0101
Tantárgy felelőse: Dr. Berke Gyula egyetemi docens, tanszékvezető
                            Dr. Bankó Zoltán egyetemi docens
A tanóra típusa: 2/28 szeminárium
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye: 2. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A munkaerőpiac alapfogalmai, a magyar munkaerőpiac.
2. A munkaerőpiacra való belépés és érvényesülés a munkaerőpiacon.
3. A munkavégzés jogi formái a munkaerőpiacon.
4. Az önfoglalkoztatók jogai és kötelességei.
5. A munkajogviszonyra vonatkozó szabályok Magyarországon és az Európai Unióban.
6. A munkajogviszony keletkezése, a munkaszerződés tartalma.
7. A munkavállaló és a munkáltató jogai és kötelességei.
8. A munkajogviszony módosulása, változás a munkáltató személyében.
9. A munkajogviszony megszűnése és megszüntetése.
10. A munkáltató és a munkavállaló kárfelelőssége.
11. Munkavállalói stratégiák és karrier tervezés.
12. Az Európai Unió munkaerő piaca, az Európai Unió munkajogi normái.
13. A foglalkozás elősegítését szolgáló támogatások Magyarországon.
14. A munkajogviszonyból származó igények érvényesítése, viták és megoldásaik.
Kompetenciák:
Főbb kompetenciák, szakmai készségek:
- helyzetfelismerés és helyzetelemzés, logikus gondolkodás, kreativitás, ötletgazdagság;
- hiteles kommunikáció, önmenedzselés, határozottság és céltudatosság;
- felelős munkavállalói magatartás, döntésképesség;
- önfoglalkoztatási kompetenciák, vállalkozói magatartás;
- udvariasság, kulturált és etikus magatartás;
- a munka világában az értékrend ismerete és betartása;
- a munkavállalói elvárásoknak megfelelő magatartás és teljesítmény;
Szakmai követelmény:
- a munkaerőpiac alapfogalmainak ismerete;
- gazdálkodó szervezetek fogalmának, típusainak ismerete;
- adott vállalkozás esetén a munkajogi előírások értelmezése;
- a munkavállalói jogok és kötelezettségek ismerete;
- álláskeresési technikák alkalmazása (szakmai önéletrajz készítése), interjúkon siker elérése;
- alkalmazkodás az önfoglalkozási korlátokhoz, a vállalkozás szakmai és jogi kereteihez;
- alkalmazkodás a hazai és a nemzetközi munkaerő-piaci változásokhoz;
aktuális jogi és eljárási szabályok ismerete az EGT tagállamaiban történő munkavállaláshoz

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Berke Gyula – Bankó Zoltán: Munkajogi ismeretek (PTE ÁJK, 2017)

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Jogi alaptan Kreditszáma: 5
Tantárgy kódja: AJKONZ0801 AJKOLZ0801
Tantárgy felelőse: Dr. Monori Gábor, adjunktus
A tanóra típusa: 2/28 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 1. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
A tantárgy bevezetést nyújt a hallgatók számára a jogi alapfogalmakba, alapintézményekbe az alábbi témakörökben:
1. A tudomány fogalma, rendszere, valamint az állam- és jogtudomány tárgya és rendszere. A jogi kultúra.
2. A norma fogalma, jellemző vonásai, illetve fajtái. A jog és más társadalmi normák kapcsolata(jog és erkölcs, jog és vallás, jog és méltányosság).
3. A jog funkciói. A jogforrás fogalma, fajai és a jogforrási hierarchia. A jogrendszer fogalma és tagozódása. A jogág.
4. A római-germán jogcsalád. A common law jogcsalád. A szocialista jogcsalád. A vallási- és tradicionális jogcsalád.
5. A jogszabály fogalma és szerkezeti elemei. A jogszabályok fajai. A jogszabályok érvényessége és hatályossága.
6. A jogkövetés fogalma és típusai.
7. A jogviszony fogalma és a jogviszony alanyai közül a természetes személy. A jogviszony alanyai (a természetes személy kivételével). A jogviszony tárgya és tartalma. A jogi tények.
8. A jogalkalmazás fogalma és szakaszai. A jogalkalmazás jogfejlesztő szerepe.
9. A jog hatékonysága.
10. A politikai rendszer fogalma és elemei.
11. A pártrendszerek típusai. A befolyásoló csoportok. Az állam kialakulásának stádiumai.
12. Az állam fogalma és az államterület. Az állam népessége. Az állam szuverenitása. Az állam funkciói.
13. Az abszolút állam. A liberális állam. A jóléti állam. A totális állam. A jogállam.
14. Az államforma fogalma és felosztása. A kormányforma. Az állam szerkezete.
Kompetenciák:
a) tudás
- alapvető jogi fogalmak ismerete
- alapvető jogintézmények ismerete
b) képesség
- képes az alapvető jogi fogalmak meghatározására
- képes az alapvető jogintézmények felismerésére

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Visegrády Antal: Jogi alaptan /Menedzser Praxis Kft, 2015. 85 pp.

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Összehasonlító európai jogtörténet Kreditszáma: 6
Tantárgy kódja: AJKONZ0601 AJKOLZ0601
Tantárgy felelőse: Dr. Herger Csabáné, egyetemi tanár
A tanóra típusa: 2/28 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 2. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. Európa: birodalmak és régiók – komparáció.
2. Az európai közjog történeti forrásai és kiemelt intézményei.
3. Modernizáció, államrendszerek Európában.
4. Az államépítés alapelvei a polgári korszakban. Hatalmi elitek.
5. A klasszikus szabadságjogok összehasonlító vizsgálata.
6. A modern önkormányzatiság történeti előképei.
7. A tradicionális jogalkotók és jogforrások.
8. Modern kori kodifikáció-történet.
9. A modern jogrendszerek princípiumainak összehasonlító jogtörténeti vetülete.
10. A családjogtörténet európai irányvonalai.
11. Az európai büntetési elméletek fejlődéstörténete.
12. Büntetési rendszerek és büntetés végrehajtás az európai jogfejlődésben.
13. Háborúk és krízishelyzetek az európai joghistóriában.
Kompetenciák:
a, Tudása
- Ismeri az összehasonlító európai jogtörténet mint tantárgy tárgyát, vizsgálati módszerét és szempontjait
- Ismeri az európai jogfejlődés korszakait, jogforrásait
- Ismeri az európai jogfejlődés kiemelt intézményeit
b, Képességei
- Rendelkezik előzetes köztörténeti ismeretekkel
- Rendelkezik a tárgy elsajátításához szükséges anyanyelvi készségekkel
- Képes összehasonlítani a megismert jogintézményeket történeti fejlődésükben
c, Attitűdje
- Tudásának értékelése
- A fejlesztendő kompetenciák felismerése
- Együttműködésre való nyitottság, empátia
- Motivált tanulás
d, Autonómiája és felelőssége
- Önállóan és felelősséggel sajátítja el a megismert tananyagot

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Kajtár István – Herger Csabáné: Egyetemes állam- és jogtörténet. Budapest – Pécs: Dialóg Campus, 2015

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Közgazdaságtan Kreditszáma: 5
Tantárgy kódja: AJKONZ2101 AJKOLZ2101
Tantárgy felelőse: Dr. Bujtár Zsolt adjunktus
A tanóra típusa: 2/28 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 1. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. Mikroökonómia tárgya, alanyai, eszközei
2. Allokációs mechanizmusok típusai
3. A földpiac működése – járadékok és típusai
4. A pénz és tőkepiac működési mechanizmusai
5. A tökéletes piaci verseny
6. A monopol duopol és oligopol piacok jellemzői
7. A vállalkozások működése: bevétel költség profit
8. Árazási stratégiák – fedezeti, üzemszüneti pont
9. A munkaerő piac jellemzői
10. A háztartások pénzügyei
11. Az árnyékbankrendszer és 2007-2009-es válság okai
12. Externáliák, külső gazdasági hatások működése
13. Magánjavak, közjavak, vegyes javak jellemzői
14. A makroökonómia tárgya, alanyai, eszközei
15. A makrogazdaság növekedési mutatói: nominál GDP, reál GDP
16. Gazdasági ciklusok állami beavatkozás lehetőségei
17. A munkanélküliség ráta
18. Az infláció mutatószámai
19. Nemzetközi árfolyamrendszerek
20. Külkereskedelmi egyenleg és államadósság
21. A pénzfunkciók, aranypénzrendszer, modern (fiat) pénzek
22. Pénzteremtés a bankrendszerben
23. A monetáris politika összetevői, működési mechanizmusa
24. Az MNB monetáris politikája
25. Az Európai Központi Bank és a FED monetáris politikájának főbb jellemzői
26. A költségvetési (fiskális) politika és részterületei
Kompetenciák:
A, tudás
- pénzügyi tudatosság alapismeretei
B, képesség
- tudatos pénzügyi magatartás

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
1. Paul A. Samuelson – William D. Nordhaus: Közgazdaságtan Akadémiai Kiadó 2012
2. Steven A. Greenlaw – David Shapiro – Timothy Taylor: Principles of Economics 2e. Letölthető: https://d3bxy9euw4e147.cloudfront.net/oscms-prodcms/media/documents/Economics2e-OP_rcXbSU2.pdf

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Hivatali írásbeli protokoll Kreditszáma: 5
Tantárgy kódja:AJKONZ1001 AJKOLZ1001
Tantárgy felelőse: Szabó Szilárd informatikus
                             Bodor László informatikus
                             Harmat Beáta igazgatási ügyintéző
A tanóra típusa: 2/28 szeminárium
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye: 1. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
Gépírás
1. Helyes ülés: háttámlának dűlve, talp a földön. Kéztartás: könyök egyenes az alkarral (nem lóg, nem áll kifelé). Ujjak az alap billentyűkön. asdf, jklé, J és F betűn kis jelzés.
2. 2X5 perc gyakorlás alapsorból. új betűk: i, m, r, v. Visszaállni a kézzel alapsorra, további gyakorlatok menu, betu_i, lazító mozdulatok (csukló kéz), shift + m, Shift R, 2 perces gyakorlás.
3. 2X5 perc i, m, r, v, majd új betűk: o, á, g, e, u.
4. Új betűk: p, t, c, h, n.
5. Új betűk: b, ü, y, z, ő, ö.
6. Új betűk: ú, ., ó, -, í.
7. Új betűk: q, x, w.
8. Számok és nagy betűk, nagy betűket ellenkező shift–tel kell leütni, gyakorlatok, alakítsd nagy betűre-parancs.
9. Megcélzott eredmény: 100 betű/perc és 25 % hiba, szöveggyakorlatok, 10 perc időlimit.

Szövegszerkesztés:
   • Körlevél készítése
      o új adatbázis létrehozása
      o mezők megfeletetése, beszúrása
   • Címterület szerkesztése
      o tabulátor
      o dátum automatikus frissítéssel
   • Űrlap mező szabályos szerkesztése
      o pontozott vonal tabulátorral
   • Élőfej, élőláb készítése
      o kép beillesztése
      o oldalszámozás
      o szegélyezés
      o behúzások
   • Tabulátorok ismertetése, táblázat formázása
   • Stílusok használata, tartalomjegyzék készítése
   • PDF állományba való exportálás

Prezentáció készítés
   • Diák és alapvető formázási elemek ismertetése
   • Rajzolás, elrendezés
   • Áttűnések, animációk, időzítések használata
   • Objektumok beillesztése külső forrásból
   • Diavetítési beállítások
   • PDF állományba való exportálás
Kompetenciák:
c) tudás
-gépírási ismeretek
-szövegszerkesztési ismeretek
-prezentáció készítés
d) képesség
-digitális írástudás
-alapfokú vizuális érzék

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Kiss Balázs: Gépírás és szöveggyűjtemény jogi asszisztenseknek, Pécs, 2006.
Bártfai Barnabás: Office 2016 - Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint, 2016

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Közigazgatási jogi alapfogalmak Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONZ1301 AJKOLZ1301
Tantárgy felelőse: Dr. Rózsás Eszter egyetemi docens
A tanóra típusa: 2/28 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 2. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1 A tantárgy egyrészt bemutatja a közigazgatás alapvető intézményeit és szervezetrendszerét: a központi, területi és helyi államigazgatási szervek jogállását, valamint a helyi önkormányzat szervezetét, feladat- és hatásköreit, működését. (12 óra)
2 A közigazgatási eljárásjog - alapeljárás, jogorvoslat és a végrehajtás - körében érvényesülő főbb szabályai jelentik a tantárgy második nagy szerkezeti egységét. (10 óra)
3 Bemutatásra kerülnek a közszolgálati jog alapvető szabályai. (6 óra)
Kompetenciák:
A, tudás
- a közigazgatási szervek jogállásának, a szervek közötti kapcsolatoknak az ismerete
- a közigazgatási hatósági eljárás alapintézményeinek ismerete
- a közszolgálati jog főbb szabályainak ismerete
B, képesség
-képes a közigazgatási szervek rendszerének átlátására
-képes tájékozódni a közigazgatási jog anyagában

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Ajánlott irodalom:
- Bencsik András – Fábián Adrián – Rózsás Eszter: A magyar államigazgatás rendszere. Pécs 2015 (kézirat)
- Ivancsics Imre – Fábián Adrián: Hatósági jogalkalmazás a közigazgatásban. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2017
- Fábián Adrián (Szerk.): Válogatott európai önkormányzati modellek. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2012 (XI-XXVI. fejezet)
- Fábián Adrián: Vezetők és beosztottak a magyar közigazgatásban. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2016 (II, IV, XI, XII. fejezetek)

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Közigazgatási jogi gyakorlat Kreditszáma: 3
Tantárgy kódja: AJKONZ1101 AJKOLZ1101
Tantárgy felelőse: Dr. Rózsás Eszter egyetemi docens
A tanóra típusa: 2/28 szeminárium
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye: 2. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
4 Helyi önkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzat vizsgálata
5 Helyi önkormányzati rendelet(alkotás) vizsgálata
6 Önkormányzati működés (képviselő-testületi ülés) modellezése
7 Jogesetek a közigazgatási hatósági eljárás (alapeljárás, illetve jogorvoslati eljárás) köréből
8 Jogesetek a közszolgálati jog köréből
Kompetenciák:
A, képesség:
A tanuló képes a közigazgatási jogi alapfogalmak című tantárgy keretében szerzett elméleti és tételes jogi ismeretei alapján az önkormányzati igazgatás és az államigazgatás körében jogesetek megoldására.
B, tudás:
Rendelkezik a jogesetmegoldáshoz szükséges ismeretekkel.

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Ajánlott irodalom:
- Közigazgatási jogi gyakorlat (munkafüzet) PTE ÁJK Pécs, 2010.

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Alkotmányjogi alapfogalmak Kreditszáma: 3
Tantárgy kódja: AJKONZ1401 AJKOLZ1401
Tantárgy felelőse: Dr. Tilk Péter egyetemi docens, tanszékvezető
A tanóra típusa: 2/28 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 1. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. Az alkotmány általános és jogi fogalma, az alkotmány jellemzői és funkciói
2. A alkotmányfejlődés vázlata, az alkotmányok "archetípusai"
3. Az alkotmányozás és annak megvalósulási formái
4. Az alkotmány alkotórészei, valamint a modern alkotmányok tipológiája
5. Az alkotmányosság fogalma és érvényesülésének feltételei
6. Az alkotmány értelmezése
7. Az alkotmányjog fogalma, az alkotmányjog mint jogág helye a magyar jogrendszerben
8. A magyar alkotmányfejlődés
9. A jogállam fogalma és értéktartalmú alapelemei
10. A hatalommegosztás
11. A demokrácia és az alkotmányos demokrácia fogalma, jellemzői
12. Az Alaptörvény alapelvei
13. A jogforrás fogalma, csoportosítása, a jogforrási hierarchia
14. A jogszabályok érvényessége és hatályossága
15. A magyar jogforrási rendszer sajátosságai és a jogalkotás
16. A jogszabályok a magyar jogrendszerben
17. A közjogi szervezetszabályozás eszközei
18. A jogalkotási felhatalmazás, a jogalkotási eljárás főbb szabályai
19. A jogszabályok jelölése, a jogszabályszerkesztés főbb szabályai
20. A nemzetközi jog és az európai uniós jog jogforrási jellege
21. Az állampolgárság fogalma, állampolgársági alapelvek
22. A magyar állampolgárság keletkezése és megszerzése
23. A magyar állampolgárság megszűnése, állampolgársági eljárás
24. A szuverenitás alkotmánytani fogalmának kialakulása és változásai, a szuverenitás fogalma az alkotmányjogban
25. A hatalomgyakorlás közvetett és közvetlen megvalósulási formái
26. Az országos népszavazás tárgya, kizárása, formái, alanyai, kezdeményezése
27. Az országos népszavazás eljárási szabályai
28. Az érdekközvetítés rendszere az alkotmányos demokráciában
29. A politikai pártok fogalma, jellemzői, funkciói
30. A pártok működése és gazdálkodása Magyarországon
Kompetenciák:
a, tudás
- rendelkezik alapvető alkotmányjogi ismeretekkel
b, képesség
- képes felismerni az egyes alkotmányjogi intézményeket és jellemezni azokat

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Kocsis Miklós – Petrétei József – Tilk Péter: Alkotmánytani alapok. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2015
Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga I. Alapvetés, alkotmányos intézmények. (2., javított és aktualizált kiadás). Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2016
(A kiadványok csak a HÖTPlusznál kaphatók, illetve rendelhetők a kodifikator@kodifikator.hu e-mail címen)
Alaptörvény

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Alkotmányjogi gyakorlat Kreditszáma: 3
Tantárgy kódja: AJKONZ0901 AJKOLZ0901
Tantárgy felelőse: Dr. Tilk Péter egyetemi docens, tanszékvezető
A tanóra típusa: 2/28 szeminárium
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye: 1. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
A kurzus során az "Alkotmányjogi alapismeretek" c. tárgy tematikájában foglaltak gyakorlatban való megjelenését ismerhetik meg a hallgató, példák, jogesetek, megoldandó feladatok formájában.
Kompetenciák:
a, tudás
- rendelkezik alapvető alkotmányjogi ismeretekkel
b, képesség
- képes alkotmányjogi jogesetetek megoldására

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Kocsis Miklós – Petrétei József – Tilk Péter: Alkotmánytani alapok. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2015
Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga I. Alapvetés, alkotmányos intézmények. (2., javított és aktualizált kiadás). Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2016
(A kiadványok csak a HÖTPlusznál kaphatók, illetve rendelhetők a kodifikator@kodifikator.hu e-mail címen)
Alaptörvény

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Bevezetés a bűnügyi tudományokba Kreditszáma: 3
Tantárgy kódja: AJKONZ1701 AJKOLZ1701
Tantárgy felelőse: Dr. Kőhalmi László egyetemi tanár, tanszékvezető
A tanóra típusa: 2/28 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 1. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A bűnügyi tudományok rendszere
2. A társadalmi - gazdasági fejlődés (modernizáció) és a devianciák kapcsolata
3. A társadalmi beilleszkedési zavarokat magyarázó makro-és mikro szintű elméletek
4. A látens bűnözés forrásai és vizsgálati módszere. A látens bűnözést vizsgáló kutatások áldozati megkérdezések eredményei. A látens bűnözést vizsgáló kutatások tettesi megkérdezések eredményei.
5. A látens bűnözési vizsgálatok legfontosabb eredményei. A látens bűnözés kriminálpolitikai tanulságai. A bűnügyi statisztikák valóságtükröző képessége. A rendőrségi statisztikával kapcsolatos legfontosabb kifogások és a statisztikai manipuláció lehetősége
6. A fiatalkori devianciák megítélése. A fiatalkori bűnözés
7. A fiatalkori erőszakos bűnelkövetők
8. Az időskori bűnözés
9. A női bűnözés
10. A tömegtájékoztatásban megjelenő bűnözéskép és a bűnözés tényleges valósága. A tömegtájékoztatás interakciós következményei és erőszak-ábrázolásának elméleti modelljei
11. Az alkoholizmus és a bűnözés összefüggései. A kábítószer – probléma és a bűnözés összefüggései. A "kábítószer – probléma" kialakulása és jellemzői Magyarországon. Kriminálpolitikai megoldások a kábítószer - bűnözés megelőzésére, leküzdésére
12. A kriminológia előfutárai, kialakulása. A klasszikus iskola, a pozitivizmus és a közvetítő iskola.
13. A büntető igazságszolgáltatás mint rendszer. A rendőrség, az ügyészség a bíróságok. A bűnmegelőzés alapjai.
Kompetenciák:
A, tudás
- Szintetizált, egységes ismeretek a bűnözésről.
B, képesség
- A tantárgy előkészíteni a bűnügyi tantárgycsoport tanulását, megkönnyíteni a jogásszá válást.

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
kötelező irodalom:
KORINEK László: Bűnözési elméletek, Duna Palota és Kiadó, Budapest, 2006 (következő fejezetei: I., II., III., IV.3.)
ajánlott irodalom:
Gönczöl Katalin– Kerezsi Klára – Korinek László – Lévay Miklós: Kriminológia-Szakkriminológia, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2006 (következő fejezeti:1.6, 1.7, 2.7., 2.9., 2.10., 2.12.)
Korinek László: Irányzatok a kriminológiai gondolkodás fejlődésében, BM Kiadó, Budapest, 2005, harmadik, átdolgozott kiadás következő fejezetei: I., V., VI.,VII.
Gönczöl–Korinek–Lévai-Kerezsi: Kriminológia-Szakkkriminológia (megjelenés alatt)

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Büntetőjogi gyakorlat Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONZ0501 AJKOLZ0501
Tantárgy felelőse: Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens
A tanóra típusa: 2/28 szeminárium
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye: 3. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A joggyakorlat elemzéséhez szükséges általános részi fogalmak áttekintése
2. A bírósági gyakorlat ismertetése és elemzése az alábbi tényállásoknál
(emberölés, erős felindulásban elkövetett emberölés, öngyilkosságban közreműködés, magzatelhajtás, testi sértés, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, segítségnyújtás elmulasztása, gondozási kötelezettség elmulasztása)
3. Egészséget veszélyeztető bűncselekmények (kábítószer kereskedelem, kábítószer birtoklás, kóros szenvedélykeltés)
4. Az emberi szabadság elleni bűncselekmények (személyi szabadság megsértése, kényszerítés)
5. Szexuális kényszerítés, szexuális erőszak, szexuális visszaélés
6. Prostitúciós bűncselekmények
7. Kiskorú veszélyeztetése, tartási kötelezettség elmulasztása
8. Magánlaksértés, zaklatás
9. Rágalmazás, becsületsértés
10. Közlekedési bűncselekmények rendszere, közúti baleset okozása és a járművezetés ittas állapotban
11. Igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények
12. Korrupciós bűncselekmények
13. Hivatali bűncselekmények
14. Hivatalos személy elleni bűncselekmények
15. Garázdaság
16. Közokirat hamisítás, hamis magánokirat felhasználása
17. Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények
18. Vagyon elleni bűncselekmények
Kompetenciák:
A, tudás
- A leggyakrabban előforduló bűncselekmények tényállásának az ismerete
B, képesség
- A büntetőjog hagyományos fogalomrendszerének megismertetése, az elméleti készség kialakítása mellett az önálló, probléma megoldó büntetőjogi gondolkodás kialakítása

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Kötelező irodalom:
Balogh Ágnes- Pilisi Fanni: Büntetőjog Különös rész, Pécs, 2014.
Ajánlott szakirodalom:
Balogh Ágnes: Büntetőjog II. Különös rész, Pécs, 2016. Dialóg Campus Budapest.
Belovics Ervin- Molnár Gábor- Sinku Pál: Büntetőjog II. A 2012. évi C. törvény alapján. Budapest, 2012.
Kónya István (szerkesztő és társszerző) Magyar büntetőjog. Kommentár a gyakorlat számára, Budapest, 2016.

Büntető jogegységi határozatok:
1/2009. Büntető jogegységi határozat
megsemmisítéssel elkövetett okirattal való visszaélésről
4/2007. Büntető jogegységi határozat
a csoportos garázdaság bűncselekményét elkövetők felelősségre vonásáról
2/2004. Büntető jogegységi határozat
jogértelmezése annak, ha az elkövető az ellene indított büntetőeljárás során más létező személynek adja ki magát
1/2004. Büntető jogegységi határozat
a Btk. 274. § (1) bekezdés b) és c) pontjai szerinti közokirat-hamisítás bűntettének elkövetési tárgyáról
5/2000. Büntető jogegységi határozat
közokirat-hamisítás bűntettének megvalósítása jármű átírásával kapcsolatos ügyintézés során
1/2000. Büntető jogegységi határozat
a közokirat-hamisítás különböző elkövetési magatartásait [Btk. 274. § (1) bek. a) és b) pont] megvalósító elkövető cselekményeinek büntethetőségéről
5/1999. Büntető jogegységi határozat
az előkészületi cselekmények egy- vagy többrendbeli előkészületi cselekménnyé minősítésének feltételeiről, valamint az emberölés előkészületének bűntette többrendbelinek minősítése feltételéről
2/1999. Büntető jogegységi határozat
a segítségnyújtás elmulasztásának minősítése (Btk. 172. §), ha az elkövető vétlen
6/1998. Büntető jogegységi határozat
a közúti közlekedés szabályai szerint elsőbbségadásra kötelezett felelősségéről
4/1998. Büntető jogegységi határozat
a lopás dolog elleni erőszakkal történő elkövetéséről
2/1998. Büntető jogegységi határozat
a Btk. 322. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint minősülő kifosztás bűntettének megállapításáról, ha az elkövető nyomban a sértett megölése után veszi el annak értékeit

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási alapfogalmak Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONZ2001 AJKOLZ2001
Tantárgy felelőse: Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
                             Dr. Hengl Melinda adjunktus
A tanóra típusa: 2/28 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 3. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:

Büntető eljárásjogi alapfogalmak
1. A büntetőeljárás fogalma, funkciói, formái, jogforrásai, alapelvei, szakaszai (nyomozati szak, közbenső eljárás és bírósági eljárás) és menete.
2. A büntetőeljárás alanyai.
3. A nyomozati szak (előkészítő eljárás, felderítés és vizsgálat).
4. A bizonyítás fogalma és a bizonyítási rendszerek. A bizonyíték fogalma és osztályozása (bizonyítási eszközök és bizonyítási cselekmények).
5. A kényszerintézkedések fogalma, osztályozása és szabályai.
6. Az eljárás felfüggesztése vagy megszüntetése a nyomozás során. A nyomozás sajátos szabályai (katonai büntetőeljárás, vagyonelvonásra irányuló eljárás, perújítási nyomozás). Jogorvoslat a nyomozás során.
7. A közbenső eljárás.
8. A bírósági eljárás általános szabályai, az elsőfokú bírósági eljárás és a sajátos elsőfokú eljárások. A perorvoslatok, a különleges és egyéb eljárások.

Büntetés-végrehajtási alapfogalmak
1. A büntetés-végrehajtás jogszabályi háttere.
2. A büntetés-végrehajtás célja és feladata.
3. A büntetés-végrehajtás rendje, szervezete és szabályai.
4. A büntetés-végrehajtási bíró.
5. Az elítélt jogai, kötelességei és lehetőségei (kiemelten az oktatás és a reintegráció, valamint a jutalmazás és a fenyítés eszközei).
6. A büntetések végrehajtása.
7. Az intézkedések végrehajtása.

Kompetenciák:
A, tudás
- A büntetőeljárás alapjainak (szakaszok, funkciók, jogforrások és alapelvek) megismerése.
- Tájékozottság a büntetőeljárás alanyai tekintetében.
- A bizonyítás, a bizonyítási rendszerek és a bizonyítékok fogalmainak és főbb jellemzőinek tudása.
- Eligazodás a kényszerintézkedések között.
- A büntetés-végrehajtás alapfogalmainak elsajátítása.
B, képesség
- Jártasság a büntető eljárásjogi és a büntetés-végrehajtási alapfogalmak alkalmazásában.

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Kötelező irodalom:
1.) Herke Csongor (szerk: Hengl Melinda): Büntető eljárásjog. Egyetemi jegyzet. Pécs, PTE ÁJK, 2018.
2.) Herke Csongor - Fenyvesi Csaba - Tremmel Flórián: A büntető eljárásjog elmélete. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2012.
3.) Belovics Ervin - Vókó György: Büntetés-végrehajtási jog. HVG Orac Kiadó, 2018.

Jogszabályok:
- A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény.
- A 2013. évi CCXL. törvény - a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról.

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Társadalombiztosítási gyakorlat Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONZ0701 AJKOLZ0701
Tantárgy felelőse: Dr. Berke Gyula egyetemi docens, tanszékvezető
                               Dr. Bankó Zoltán egyetemi docens
A tanóra típusa: 2/28 szeminárium
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye: 3. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A biztosítási típusú szociális ellátási rendszer jellemzői.
2. A segélyezési típusú szociális ellátási rendszer jellemzői.
3. A társadalombiztosítás és a társadalombiztosítási jog fogalma, a magyar társadalombiztosítás szabályozásának rendszere.
4. Társadalombiztosítási jogi alapfogalmak: az 1997. évi LXXX. törvény fogalmai és értelmező rendelkezései.
5. A biztosítottak köre.
6. A biztosítotti minőség jellemzői.
7. Az egyes ellátásokra jogosultak köre.
8. A társadalombiztosítási ellátások alapvető elméleti kérdései; a magyar ellátási rendszer jellemzői.
9. Az egészségügyi szolgáltatás.
10. A táppénz.
11. A gyermek gondozásával kapcsolatos ellátások.
12. A nyugellátások rendszere, az öregségi nyugdíj.
13. Az üzemi baleset és foglalkozási betegség; a baleseti ellátások jellemzői.
14. A társadalombiztosítási járulékfizetés rendszere.
Kompetenciák:
Főbb kompetenciák, szakmai készségek:
- a magyar társadalombiztosítási szabályok rendszerének ismerete;
- a magyar társadalombiztosítási szabályokkal kapcsolatos jogalkalmazási készségek;
- a társadalombiztosítási jogszabályokkal kapcsolatos döntésképesség;
- társadalombiztosítási jogszabályokról való tájékoztatás adás
Szakmai követelmény:
- a magyar társadalombiztosítás kedvezményezetti köreinek ismerete
- társadalombiztosítási alapfogalmak készségszintű ismerete
- a magyar társadalom ellátásainak ismerete

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Berke Gyula – Bankó Zoltán: Társadalombiztosítási jog. Tansegédlet. (PTE ÁJK, 2017)

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Családjog Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONZ2501 AJKOLZ2501
Tantárgy felelőse: Dr. Herger Csabáné egyetemi tanár
                            Dr. Herke-Fábos Katalin tanársegéd
                            Dr. Korinek Beáta Zsófia tanársegéd
A tanóra típusa: 2/28 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 2. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A családjog forrásai Magyarországon és a családjogi tárgyú nemzetközi (európai) jogforrások.
2. A család és a házasság alkotmányjogi védelme. A magyar családjog alapelvei.
3. A család és a házasság fogalma (együttélés – házasság – regisztrált élettársi kapcsolat – bejegyzett élettársi kapcsolat).
4. A házassági akadályok és a házasság érvénytelennek nyilvánítása.
5. A házastársak személyes jogviszonyai.
6. A házasság megszűnése (halál – holttá nyilvánítás – bontás).
7. A magyar bontójog rendszere.
8. A házassági kötelék védelmét szolgáló anyagi és eljárásjogi eszközök (békítés és konfliktusfeloldás kérdése a házasság felbontásakor).
9. A házassági vagyonjog fogalma és elhelyezkedése a magyar magánjogban.
10. A szerződéses vagyonjogi rendszerek és a házassági vagyonjogi szerződés.
11. A törvényes vagyonjogi rendszer (különvagyon – közösvagyon – a közösvagyon megosztása).
12. Az apasági vélelmek rendszere (teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat – az utólagos házasságkötés apasági vélelme – az apaság bírói megállapítása – a képzelt apaság)
13. Az apaság vélelmének megdöntése peres és nemperes eljárásban.
14. Az anyaság mint ténykérdés. A béranyaság kérdése.
Kompetenciák:
A, tudás
- Családjog alapelvei
- Házasság joga
- Élettársi kapcsolatok
- Rokonság
- Gyámság
B, képesség
- A család jogilag releváns kereteinek megkülönböztetése az intimszférától
- Az állam beavatkozása a házasság és család védelmébe és a családi élet tiszteletben tartásához való jog értelmezése
- A családi jogviták békés, alternatív rendezése
- A gyermeki jogok azonosítása
C, attitűd
- a békéltetésre, a megegyezésre törekvés a családi jogviták rendezése során a család és a gyermek érdekében

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1. Boros Zsuzsa, Katonáné Pehr Erika, Kőrös András, Makai Katalin, Szeibert Orsolya/Petrik Ferenc főszerk.: Polgári jog, Családjog, Az új Ptk. magyarázata III/VI. (Budapest, HVG-ORAC Kft., 2014. második, átdolgozott, bővített kiadás)
2. Filó Erika-Katonáné Pehr Erika/Sáriné Simkó Ágnes szerk.: Gyermeki jogok, szülői felelősség és gyermekvédelem (Budapest, HVG-ORAC Kft., 2015.)

Jogszabályok:
1. 1997. évi XXXI. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
(1.§-28.§, 38.§-40.§, 52.§-61.§, 67/A.§-93.§) (Gyvt.)
2. 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (1.§-64.§, 82.§-91.§, 146.§-155.§) (Gyer.)
3. 1991. évi LXIV. törvény, a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről (GyjE.)
4. 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),
- I. könyv Bevezető rendelkezések
- IV. könyv, Családjog (Csjk.)
- VI. könyv, XXV. cím: Az élettársi kapcsolat
5. 2013. évi CLXXVII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről,
(1.§ - 8.§, 23.§ - 40.§) (Ptké.)
6. 2010. évi I. törvény, az anyakönyvi eljárásról (Ar.)
7. 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet, az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól (Ar.)
8. 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről (Csvt.)
9. 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról (Bét.)
10. 17/2014. (III. 13.) KIM rendelet a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásának vezetéséről és az abból történő adatszolgáltatás részletes szabályairól (VSZNYr)
11. 2008. évi XLV. törvény, az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról, (36/A-36/I) (Kjnp.)
12. 1952. évi III. törvény, a polgári perrendtartásról (Negyedik rész különleges eljárások XV–XVII. fejezet) (Pp.)

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Polgári jogi gyakorlat Kreditszáma: 3
Tantárgy kódja: AJKONZ1201 AJKOLZ1201
Tantárgy felelőse: Dr. Bércesi Zoltán c. egyetemi docens
A tanóra típusa: 2/28 szeminárium
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye: 2. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1./ A jogalkalmazás alapfogalmai, fázisai, a jogértelmezés módozatai, a jogesetmegoldás metodikája
2./ Jogesetmegoldás és –elemzés a jog- és cselekvőképesség köréből
3./ Jogesetmegoldás és –elemzés a személyiségi jogvédelem köréből I. (a személyiségi jogok tartalma, terjedelme)
4./ Jogesetmegoldás és –elemzés a jogi személyek köréből (szervezetalapítás, -megszüntetés, létesítő okirat módosítása, törvényességi felügyeleti eljárás, tagkizárás)
5./ Jogesetmegoldás és –elemzés a dologi jog köréből I. (dologfajták, birtok, birtokvédelem)
6./ Jogesetmegoldás és –elemzés a dologi jog köréből II. (tulajdonjog, tulajdonszerzés, korlátolt dologi jogok)
7./ Jogesetmegoldás és –elemzés a kötelmi jog köréből I. (kötelem fogalma, forrásai, képviselet, jognyilatkozatok, elévülés, több alanyú kötelmek)
8./ Jogesetmegoldás és –elemzés a kötelmi jog köréből II. (szerződésjog)
9./ Jogesetmegoldás és –elemzés a kötelmi jog köréből (felelősségi jog)
10./ Jogesetmegoldás és – elemzés az öröklési jog köréből
11./ Szimulációs gyakorlat (perszimuláció, ill. érvelési gyakorlat a hallgatók részvételével) I – személyek joga, jogi személyek, dologi jog
12./ Szimulációs gyakorlat (perszimuláció, ill. érvelési gyakorlat a hallgatók részvételével) II – kötelmi jog, öröklési jog
13./ A szimulációs gyakorlatok értékelése, elemzése
Kompetenciák:
e) tudás
-alapvető személyi jogi, dologi jogi és kötelmi jogi ismeretek
f) képesség
-logikus gondolkodásmód
-az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására való képesség

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Nochta, T – Benke J. (szerk.): Kötelmi jog I. (Bp.2017.)

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Polgári eljárásjogi gyakorlat Kreditszáma: 3
Tantárgy kódja: AJKONZ2201 AJKOLZ2201
Tantárgy felelőse: Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
                            Dr. Mészáros Pál Emil tanársegéd
A tanóra típusa: 2/28 szeminárium
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye: 3. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
A gyakorlati órák során az alábbi témakörök gyakorlatorientált, a bírósági esetjogra koncentráló feldolgozását végezzük el.
1. A polgári eljárás fogalma,
2. Peres és nemperes eljárás elhatárolása,
3. Alapelvek,
4. A polgári ügyekben eljáró bíróságok,
5. Az eljárásban résztvevő személyek,
6. A kereset és a keresetlevél, intézkedések a keresetlevél alapján,
7. A peres eljárás szakaszainak áttekintése,
8. Az elsőfokú eljárás,
9. A tárgyalás és a tárgyalási rendszerek,
10. Bizonyítás,
11. Határozatok meghozatala, fajtái,
12. A jogorvoslati rendszer,
13. Különleges eljárásokról általában,
14. Konzultáció
Kompetenciák:
A, tudás
- releváns joganyag
- gyakorlati szempontok, jogesetmegoldással
B, képesség
- önálló gondolkodás
- a saját vélemény kifejtésének lehetősége

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény releváns részei
Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog, Osiris, 2014. (Megjegyzés: új szakirodalom megadása folyamatban)

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Gazdasági és kereskedelmi jog Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONZ1601 AJKOLZ1601
Tantárgy felelőse: Dr. Bujtár Zsolt adjunktus
                            Dr. Ferencz Barnabás tanársegéd
A tanóra típusa: 2/28 szeminárium
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 3. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A gazdasági és kereskedelmi jog fogalma, forrásai
2. A kereskedelmi jogi jogviszony sajátosságai
3. A kereskedelmi szerződések rendszere
4. Az egyéni és a társas kereskedés forrásai, új típusai
5. Egyéni vállalkozó, őstermelő, kistermelő, családi gazdálkodó, termelői piac
6. A gazdasági társaságok általános szabályai
7. Egyes társasági formák I.
8. Egyes társasági formák II.
9. A kereskedés sajátos esetei: az e kereskedelem
10. Élelmiszerjog
11. Fogyasztóvédelem
12. Verseny és reklámjog
13. Áruforgalmi szerződések
14. A szolgáltatások szerződései
Kompetenciák:
A, tudás
-alapvető gazdasági és kereskedelmi jogi ismeretek
B, képesség
-logikus gondolkodásmód
-rendszereszemlélet

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Gazdasági és kereskedelmi jogi gyakorlat Kreditszáma: 3
Tantárgy kódja: AJKONZ2301 AJKOLZ2301
Tantárgy felelőse: Dr. Bujtár Zsolt adjunktus
                            Dr. Ferencz Barnabás tanársegéd
A tanóra típusa: 2/28 szeminárium
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye: 3. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A kereskedelmi egységek működésének feltételei: nyilvántartás, engedélyezés, nyitva tartás
2. A kereskedelmi tevékenység ellenőrzése: jegyző, és fogyasztóvédelmi szervezetek
3. NÉBIH feladat és hatásköre
4. A fogyasztó panaszok intézése; vásárlók könyve
5. A peres és nem peres eljárások (békéltetés)
6. Jogeset megoldás I. (általános szerződési feltételek)
7. Jogeset megoldás II. (hibás teljesítés)
8. Jogeset megoldás II. (adásvétel, bizomány, közvetítői szerződés)
9. Jogeset megoldás IV. (szolgáltatási szerződések)
10. Szabadon választható kereskedelmi egység gyakorlatának helyszíni vizsgálata, elemzése:
   a) gyakorlati napló vezetése (az üzlet neve, helye, profilja, üzlethelyiség leírása, vásárlói információ, vásárlók könyve, személyzet, áru elhelyezés, egyéb)
    b) szóbeli beszámoló a gyakorlati órák keretében
Kompetenciák:
A, tudás
-alapvető gazdasági és kereskedelmi jogi ismeretek
B, képesség
-logikus gondolkodásmód
-az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásának képessége

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Büntetőjogi alapfogalmak Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONZ1801 AJKOLZ1801
Tantárgy felelőse: Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens
A tanóra típusa: 2/28 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 2. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A büntetőjog alapjai
2. A bűncselekmény fogalma
3. A bűncselekmény egység és a halmazat
4. A törvényi tényállás fogalma és fajai
5. A büntethetőségi akadályok rendszere
6. A büntethetőséget kizáró okok
7. A jogos védelem
8. A végszükség
9. A gyermekkor
10. A kóros elmeállapot
11. A kényszer és fenyegetés
12. A tévedés
13. A büntethetőséget kizáró egyéb okok
14. A büntethetőséget megszüntető okok
15. A büntetőjogi felelősségre vonás egyéb akadályai
16. A bűncselekmény megvalósulási stádiumai
17. A kísérlet fogalma és büntethetősége
18. Az előkészület fogalma és büntethetősége
19. A bűncselekmény elkövetői
20. Többes bűnelkövetői alakzatok
21. A büntetés elméleti kérdései
22. Büntetések
23. Intézkedések
24. Büntetés kiszabásánál irányadó szempontok
25. Halmazati és összbüntetés
26. Bűnismétlés
27. Üzletszerűség
28. Fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések
Kompetenciák:
A, tudás
- Alapvető dogmatikai fogalmak elsajátítása
B, képesség
- Az általános rész rendszerszemléletű ismerete

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Kötelező irodalom:
Balogh Ágnes- Pilis Fanni: Büntetőjog Általános rész, Pécs, 2015.
Ajánlott szakirodalom:
Belovics Ervin: A büntetendőséget kizáró okok, Budapest, 2009, HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft.
Földvári József: Az egység és a halmazat határesetei a büntetőjogban, Budapest, 1962. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Fekete Mária- Grád András: Pszichológia és pszichopatológia jogászoknak, Budapest, 2002, HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft.
Márki Zoltán- Mészár Róza- Molnár Gábor (szerk.): Magyar büntetőjog kommentár a gyakorlat számára. Budapest, 2009. HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft.

Büntető jogegységi határozatok:
4/2013. Büntető jogegységi határozat
a jogos védelem kérdéseiről
3/2013. Büntető jogegységi határozat
az élet és testi épség büntetőjogi védelméről
2/2000. Büntető jogegységi határozat
bűncselekmény csoportosan elkövetettnek minősítéséről
1/1999. Büntető jogegységi határozat
a Btk. 2. §-ának visszaható hatályú alkalmazása, ha a Btk. Különös Részének valamely keretkitöltő jogszabályi rendelkezésében a bűncselekmény elkövetése után változás következik be

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Polgári jogi alapfogalmak Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONZ1501 AJKOLZ1501
Tantárgy felelőse: Dr. Bércesi Zoltán c. egyetemi docens
A tanóra típusa: 2/28 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 3. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. Bevezető előadás (történeti alapok, a polgári jog fogalma, forrásai, polgári jogi jogszabály, jogviszony, alapelvek)
2. Személyek joga (jogképesség, cselekvőképesség, személyiségi jogok)
3. Jogi személyek (általános szabályok, egyes főbb jogi személyek konstrukcióinak bemutatása)
4. Dologi jog I. (a dologi jog rendszere, dolog fogalma, birtok, birtokvédelem)
5. Dologi jog II. (a tulajdonjog fogalma, tartalma, védelme, tulajdonszerzés, közös tulajdon)
6. Dologi jog III. (a korlátolt dologi jogok)
7. Kötelmi jog I. (a kötelmi jog rendszere, kötelem fogalma, forrásai, általános szabályai – jognyilatkozatok, képviselet, elévülés, többalanyú kötelmek, teljesítés, beszámítás)
8. Kötelmi jog II. (a szerződésjog általános szabályai – szerződés fogalma, alapelvek, szerződéskötés, érvénytelenség, hatálytalanság, naturalis obligatio)
9. Kötelmi jog III. (a szerződésjog általános szabályai – a szerződés biztosítékai, alanyváltozások, teljesítés, szerződésszegés, a szerződés megszűnése)
10. Kötelmi jog IV. (kárfelelősségi jog, szerződésen kívüli kötelmek)
11. Kötelmi jog V. (egyes szerződések áttekintése, a főbb típusok ismertetése)
12. Öröklési jog I. (Öröklési jogi alapfogalmak, kiesési okok, a törvényes öröklés rendje)
13. Öröklési jog II. (Végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, felelősség a hagyatéki tartozásokért)
Kompetenciák:
A, tudás
-alapvető személyi jogi, dologi jogi és kötelmi jogi ismeretek
B, képesség
-logikus gondolkodásmód
-rendszereszemlélet

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Nochta, T – Benke J. (szerk.): Kötelmi jog I. (Bp.2017.)

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Polgári eljárásjogi alapfogalmak Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONZ1901 AJKOLZ1901
Tantárgy felelőse: Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
                            Dr. Mészáros Pál Emil tanársegéd
A tanóra típusa: 2/28 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 3. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A polgári eljárás fogalma,
2. Peres és nemperes eljárás elhatárolása,
3. Alapelvek,
4. A polgári ügyekben eljáró bíróságok,
5. Az eljárásban résztvevő személyek,
6. A kereset és a keresetlevél, intézkedések a keresetlevél alapján,
7. A peres eljárás szakaszainak áttekintése,
8. Az elsőfokú eljárás,
9. A tárgyalás és a tárgyalási rendszerek,
10. Bizonyítás,
11. Határozatok meghozatala, fajtái,
12. A jogorvoslati rendszer,
13. Különleges eljárásokról általában,
14. Konzultáció
Kompetenciák:
A, tudás
- releváns joganyag
- a polgári eljárásjog elméleti szempontú feldolgozása
B, képesség
- önálló gondolkodás
- a gyakorlathoz elengedhetetlen elméleti alapok megszerzése

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény releváns részei
Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog, Osiris, 2014. (Megjegyzés: új szakirodalom megadása folyamatban)

Megjegyzés: -Tantervi egység: Közigazgatási ügyviteli gyakorlat Kreditszáma: 2
Tantárgy kódja: AJKONZ2801 AJKOLZ2801
Intézményi felelős: Dr. Herger Csaba szakügyintéző, BMKH Hatósági Főo. Igazságügyi O.
A tanóra típusa: 30 gyakorlat
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
Tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A közigazgatási ügyviteli munka szerepe és területei.
2. A hatósági eljárási cselekmények dokumentálása. A jegyzőkönyv.
3. Az adatkezelés alkotmányossága.
4. A közérdekű adatok nyilvánossága.
5. A személyes adat és a közérdekből nyilvános adat megismerése.
6. A nemzeti minősített adat. A minősítési eljárás.
7. A minősített adat jelölése és érvényességi ideje. A minősített adat kezelése.
8. Az ügyiratkezelésre vonatkozó jogszabályok. Az ügyiratkezelés irányítása, felügyelete.
9. Az iratkezelés általános követelményei.
10. A szervezeti egységek megszűnését követő iratkezelés.
11. A papíralapú és elektronikus küldemények átvétele, bontása.
12. Az érkeztetés.
13. A papíralapú iktatókönyvbe történő iktatás és az elektronikus iktatás.
14. A szignálás.
15. Az ügyiratkészítés. A kiadmányozás.
16. A határidő-nyilvántartás.
17. Az iratok sokszorosítása és továbbítása.
18. Az irattári terv. Az irattárazás szerepe és az irattárba helyezés.
19. Az iratok selejtezése. Az iratok védelme és az iratkezelés ellenőrzése.
20. Az elektronikus iratok kezelése.
Kompetenciák:

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: -Tantervi egység: Földhivatali ügyviteli gyakorlat Kreditszáma: 2
Tantárgy kódja: AJKONZ2901 AJKOLZ2901
Intézményi felelős: Dr. Papp Iván ny. egyetemi docens, NYME GEO
A tanóra típusa: 15 gyakorlat
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
Tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A földügyi szakigazgatás intézményrendszere.
2. Az ingatlanügyi hatósági feladatok.
3. Az ingatlan-nyilvántartás fogalma, célja és klasszikus elvei
Kompetenciák:

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: -Tantervi egység: Közjegyzői ügyviteli gyakorlat Kreditszáma: 2
Tantárgy kódja: AJKONZ3001 AJKOLZ3001
Intézményi felelős: Dr. Szili Zoltán közjegyző, a Pécsi Közjegyzői Kamara elnöke
A tanóra típusa: 15 gyakorlat
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
Tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A közjegyzői tevékenység mint hatósági tevékenység és mint az igazságszolgáltatás része.
2. A közjegyzői hatáskörbe tartozó nemperes eljárások.
3. A közjegyzői tanúsítvány. A közjegyzői okiratkészítés ügyleti tanúja és az azonossági tanú.
Kompetenciák:

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: -Tantervi egység: Államigazgatási gyakorlat Kreditszáma: 2
Tantárgy kódja: AJKONZ3101 AJKOLZ3101
Intézményi felelős: Baranya Megyei Kormányhivatal
                             Müllerné dr. Juhos Bernadett főigazgató
A tanóra típusa: 90 gyakorlat
A számonkérés módja: beszámoló
Tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
Szakmai gyakorlat a Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeinél.
Kompetenciák:

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: -Tantervi egység: Önkormányzati gyakorlat Kreditszáma: 2
Tantárgy kódja: AJKONZ3201 AJKOLZ3201
Intézményi felelős: Pécs MJV Önkormányzata
                              Dr. Lovász István jegyző
A tanóra típusa: 60 gyakorlat
A számonkérés módja: beszámoló
Tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
Szakmai gyakorlat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezeti egységeinél.
Kompetenciák:

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: -Tantervi egység: Ügyészségi ügyviteli gyakorlat Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONZ3301 AJKOLZ3301
Intézményi felelős: Dr. Vastagh Gerda ügyész
A tanóra típusa: 50 gyakorlat
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
Tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. Az ügyészségi félfogadás. Beadványok, iratok érkezése, átvétele, érkeztetése. Az iktatandó adatok, az iktatóbélyegző adatai.
2. Az ügyészségi priorálás, szignálás. Az ügyek elintézésének sorrendje.
3. Az ügyészségi iktatás általános szabályai, ügyszám képzése.
4. Az ügyészségi segédkönyvek fajtái, jellemzői.
5. Az ügyészségi iratok átadás-átvételének szabályai. Az ügykezelési utasítások.
6. Ügyészségi kiadmányok készítése, másolatok kiadása, iratok elküldése.
7. Az ügyészségi határidő-nyilvántartás. A postázás.
8. Az ügyészségre visszaérkezett küldemények kezelése ("nem kereste", "ismeretlen" stb.)
9. Ügyészség házi iratai, irattár. Az irattározás szabályai és a selejtezés. A levéltárba adás.
10. Ügyészség adatközlési kötelezettsége, adatlapok felsorolása. A statisztikai adatlapok fajtái, kitöltésének szabályai.
Kompetenciák:

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: -Tantervi egység: Ügyészségi gyakorlat Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONZ3401 AJKOLZ3401
Intézményi felelős: Dr. Takács István c. főügyészségi ügyész, vezető ügyész
A tanóra típusa: 90 gyakorlat
A számonkérés módja: beszámoló
Tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
Szakmai gyakorlat a Baranya Megyei Főügyészségen illetve a baranyai járási ügyészségeken.
Kompetenciák:

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: -Tantervi egység: Bírósági ügyviteli gyakorlat Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONZ3501 AJKOLZ3501
Intézményi felelős: Dr. Antal Gábor csoportvezető bíró, Pécsi Törvényszék
A tanóra típusa: 50 gyakorlat
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
Tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. Az igazságszolgáltatás alapelvei. A bírói függetlenség.
2. A négyszintű bírósági szervezet. Az Alkotmánybíróság feladata és működése.
3. Az igazságszolgáltatás legfőbb igazgatási vezető testületei. Az OBH, az OBH elnöke és az OBT feladata és jogállása. A bíróságok igazgatási és szakmai vezetői, a bírói testületek.
4. A BIIR és alrendszerei.
5. A bírósági kezelőiroda feladata. A jegyzőkönyv és az iratborító. A félfogadás rendje.
6. A bírósági kezelőiroda működése: a felvilágosítás- adás szabályai, a másolatok készítésének fajtái és kellékei, a bélyegző és felülbélyegzés.
7. A bírósági kezelőiroda működése: a szignálás fajtái, a soron kívüli eljárás, a tárgyalási jegyzék, a társadalmi szervezetek és alapítványok jegyzéke, a beadványok.
8. A bírósági kezelőiroda működése: az érkeztetés, a kézbesítés és a tanúvédelem fokozatai ügyviteli szempontból.
9. Lajstromozás és keresési lehetőségek. A tárgyalási napló és a perkönyv.
10. A gazdasági ügyszak és a büntetés-végrehajtási csoport ügyvitele.
11. A Bírósági Gazdasági Hivatal és az elnöki ügyvitel szabályai.
12. A bírósági végrehajtás ügyviteli szabályait. Az irattár létesítésének feltételei.
13. A bírósági iratok őrzésének szabályai és a selejtezési eljárás.
Kompetenciák:

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: -Tantervi egység: Bírósági gyakorlat Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONZ3601 AJKOLZ3601
Intézményi felelős: Dr. Rendeki Ágnes elnök
A tanóra típusa: 90 gyakorlat
A számonkérés módja: beszámoló
Tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
Szakmai gyakorlat a Pécsi Törvényszéken.
Kompetenciák:

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: -Tantervi egység: Ügyvédi ügyviteli gyakorlat Kreditszáma: 2
Tantárgy kódja: AJKONZ3701 AJKOLZ3701
Intézményi felelős: Dr. Monori Gábor adjunktus, ügyvéd
A tanóra típusa: 30 gyakorlat
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
Tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. Az ügyvédi kamara fogalma, típusai és szervezete.
2. Az ügyvédi tevékenység típusai és alapvető elvei. A titoktartási és etikai szabályok.
3. Iratkezelés, archiválás és selejtezés az ügyvédi irodában.
Kompetenciák:

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: -Tantervi egység: Ügyvédi gyakorlat Kreditszáma: 2
Tantárgy kódja: AJKONZ3801 AJKOLZ3801
Intézményi felelős: Dr. Monori Gábor, adjunktus, ügyvéd
A tanóra típusa: 40 gyakorlat
A számonkérés módja: beszámoló
Tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
Szakmai gyakorlat ügyvédi irodában.
Kompetenciák:

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: -JOGFNS15
JOGFLS15


Tantárgy neve: Munkaerő-piaci ismeretek Kreditszáma: 3
Tantárgy kódja: AJKONS0101 AJKOLS0101
Tantárgy felelőse: Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
A tanóra típusa: 2/28 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 2. félév
Előtanulmányi feltételek: -

 

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A vezetés lényege, feladatai, forrásai, szintjei.
2. A vezetői képességek és szerepek. A vezetési funkciók tartalma.
3. A vállalati stratégia fogalma, szerepe a stratégia kialakítás módja, a stratégiai tervezés folyamata.
4. A vállalati válságot előidéző okok és a válságok típusai. A válság leküzdésének folyamata és módszerei. Egyén-csoport-szervezet: képességek, döntés, problémamegoldás, konfliktusok kezelése egyéni és szervezeti szinten.
5. Az emberi erőforrás tartalma, alapfogalma, főbb tevékenysége és funkciói a vállalkozások életében. A vállalkozásoknál alkalmazható ösztönzési rendszerek formái és azok tartalma.
6. A vállalkozások munkaerő-szükséglete meghatározása módszerei, a munkaerő-szükséglet kielégítése eljárásai.
7. A munkaidő-gazdálkodás feladata, munkarend kialakítás tényezői.
8. A marketing fogalma, szerepe, a marketing koncepció kidolgozása, lépései. A vállalkozások célpiacon betölthető szerepeik. A marketing-mix szerepe a vállalkozás marketing stratégiájában. A marketing-mix tényezői, azok tartalma, fontosabb feladatai.
9. A vállalati ipari termelő folyamatok fogalma, csoportosítása és azok jellemző vonásai. A termelési és a szolgáltatási tevékenység eltérései.
10. A minőség fogalma, értelmezési lehetőségei. A minőséggel, a minőségbiztosítással összefüggő vállalati tevékenységek. A minőségellenőrzés során alkalmazható módszerek.
11. Az innováció fogalma, megvalósulási formái, szerepe a vállalkozások tevékenységében. Az innovációs lánc elemei.
12. A kereskedelem szerepe, helye a piacgazdaság feltételei között. A kereskedelem főbb értékesítési formái. A nagykereskedelem tartalma, feladatai, nagykereskedők jellemzői.
13. A külkereskedő vállalkozások piaci kapcsolatrendszere és külpiaci szervezete. A külkereskedelmi ügyletek főbb típusai, azok tartalma.
14. Szervezeti változás – a változásokkal szembeni ellenállás leküzdése, változásvezetési stratégiák és taktikák, szervezetfejlesztés (OD).
Kompetenciák:
a) megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:
a jogászi szakterülethez kapcsolt elméleti ismeretek alkalmazása;
b) jártasság, készség, képesség:
a munkakörhöz tartozó tárgykörökben beszámolók, elemzések, statisztikai adatsorok, előterjesztések elkészítése;


A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Farkas Ferenc - Hadinger Britta - Szűcs Pál: A menedzsment alapjai. PTE KTK, Pécs, 2007.
Dobák Miklós: Vezetés és szervezés : szervezetek kialakítása és működtetése. Aula Kiadó, Budapest, 2011.
Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. Aula Kiadó, Bp, 2007.

Megjegyzés: - 

Tantárgy neve: Idegen nyelv Kreditszáma: 3
Tantárgy kódja: AJKONS0201 AJKOLS0201
Tantárgy felelőse: Pókay Marietta nyelvtanár, lektorátus-vezető
                            Hőnig Klára nyelvtanár
                            Zelnik Zsófia nyelvtanár
A tanóra típusa: 2/28 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 1. félév
Előtanulmányi feltételek: -

 

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
Az ügyfélfogadáshoz és a különböző típusú jogi ügyvitelhez szükséges alapvető nyelvi ismeretek.  
Kompetenciák:
a) megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:
szóbeli és írásbeli kommunikáció idegen nyelven egyszerűbb szakmai helyzetekben,
az adott szakterület tipikus terminológiája;
b) jártasság, készség, képesség:
az igazságszolgáltatásban és az igazságszolgáltatáson kívüli szakterületeken alkalmazott idegen nyelvű speciális szoftverek és adatbázisok megértése.


A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Judit Ormai & Marietta Pókay: English for Law Students, Pécs, 2003.

Megjegyzés: - 

 

Tantárgy neve: Szakmai és pénzügyi információfeldolgozási alapismeretek Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONS0301 AJKOLS0301
Tantárgy felelőse: dr. Szőke Gergely László adjunktus
                            Szabó Szilárd informatikus
                            Bodor László informatikus
A tanóra típusa: 2/28 szeminárium
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 2. félév
Előtanulmányi feltételek: -

 

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
Hazai jogi adatbázisok: Complex DVD Jogtár és Complex HMJ.
Hazai jogi adatbázisok: Corpus Juris Hungarici és egyéb ingyenes online adatbázisok.
Complex iratminta-tár.
Európai közösségi jogi online és offline adatbázisok.
Kompetenciák:
a) megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:
a munkakörhöz tartozó magyar és uniós adatbázisok megismerése;
folyamatosan ismeretbővítés, a kapcsolódó jogszabályi változások követése
speciális adatbázisok ismerete és használata;
az adatok különböző szempontok szerint csoportosítása és rendezése.
b) jártasság, készség, képesség:
az informatikai rendszerek adekvát alkalmazása;
a munkakörhöz tartozó jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése, alkalmazása;


A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Bártfai Barnabás: Számítógéphasználat mindenkinek, BBS-INFO Kiadó, 2011.

Megjegyzés: - 

 

Tantárgy neve: Kommunikációs alapismeretek Kreditszáma: 2
Tantárgy kódja: AJKONS0401 AJKOLS0401
Tantárgy felelőse: Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina adjunktus
A tanóra típusa: 2/28 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 1. félév
Előtanulmányi feltételek: -

 

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A kommunikáció értelmezései.
2. A közvetlen emberi kommunikáció alapelvei, folyamata és csatornái.
3. A nem verbális kommunikáció csatornái, a metakommunikáció és a kongruencia fogalma.
4. A nyelvi kommunikáció, beszéd és írás.
5. Kommunikációs képességek: beszéd és hallgatás, írás és olvasás.
6. Az önismeret, az emberi szükségletek, a konfliktusok és a kommunikáció összefüggései.
7. A viselkedési kultúra fogalma és jelentősége.
8. Az üzleti kommunikáció alapkérdései.
Kompetenciák:
a) megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:
a kommunikációs csatornák megismerése, a metakommunikáció jelentősége,
az írásbeli és a szóbeli kommunikáció alapszabályainak ismerete,
a hivatali viselkedés protokolljának megismerése;
b) jártasság, készség, képesség:
a munkafeladatok önálló elvégezése, az előre nem látható helyzetek szakszerű kezelése;
jártasság a jogásszal és az ügyfelekkel való kapcsolat kialakításában, fenntartásában és a velük történő együttműködésben;


A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Birkenbihl, Vera F.: Kommunikációs gyakorlatok. Trívium Kiadó, Budapest, 1998.
Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula, Budapest, 1994, (illetve további kiadások). III. A közvetlen emberi kommunikáció csatornái és a IV. A közvetlen emberi kommunikáció folyamata és dinamikája  fejezetek,  http://mek.oszk.hu/02000/02009/02009.htm#14
Buda Béla: Az empátia – a beleélés lélektana. Gondolat, 1978. (illetve további kiadások) Az empátia kommunikációs alapjai című fejezet: 83-120. o.
Forgas, Joseph P.: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat, Budapest, 1989, (illetve további kiadások) Nem verbális kommunikáció és A nem verbális üzenetek változatai című fejezetek: 155-197. o.
Fercsik Erzsébet – Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban. Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2000.
Malkom Peel: Kommunikációs készségünk fejlesztése. Trívium Kiadó, Budapest, 1999.

Megjegyzés:- 

 

Tantárgy neve: Közgazdaságtan Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONS2101 AJKOLS2101
Tantárgy felelőse: Dr. Kecskés András egyetemi docens, tanszékvezető
                            Dr. Bujtár Zsolt tanársegéd
A tanóra típusa: 2/28 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 1. félév
Előtanulmányi feltételek: -

 

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A közgazdaságtudomány fogalma, célja, módszertana. A kgt kialakulása, területei.
2. Mikroökonómia és makroökonómia. Feladatok és vizsgálódási különbségek.
3. A társadalom alrendszerei. A közgazdaságtan és a jog érintkezési pontjai.
4. Gazdaság és társadalom. A gazdálkodás 3 alapkérdése. Koordinációs sémák, társadalmi rendszerek és a gazdaság.
5. A kgt alapfogalmai I: szükségletek, hasznosság, javak, a gazdasági cselekvés alapelvei
6. A kgt alapfogalmai II: a termelés fogalma és tényezői, a gazdaság szereplői és szektorai
7. A kgt alapfogalmai III: a piac fogalma, működése, a verseny és a piaci mechanizmus
8. Piaci és gazdasági szerkezetek 1.
9. Piaci és gazdasági szerkezetek 2. Az állam árbefolyásoló szerepe
10. Piaci egyensúly, piaci kudarcok.
11. Az állam gazdasági szerepe a piaci kudarcok kezelésében és a gazdasági folyamatok szervezésében.
12. A pénz kialakulása és szerepe a modern gazdaságokban
13. A pénzügyi közvetítőrendszer: pénzügyi piacok és intézmények.
14. Gazdaság- és társadalompolitika: célok, eszközök és intézmények.
Kompetenciák:
a) megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:
mikro- és makroökonómiai feladatok és vizsgálódások ismerete;
a gazdálkodás alapkérdései;
gazdaságpolitikai célok, eszközök és intézmények ismerete;
b) jártasság, készség, képesség:
a pénzügyi közvetítőrendszerek intézményei és feladatai;

 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Sebestyén Tamás: A közgazdaságtan alapjai, Pécs, 2009.
Hausmann Péter – Madár Péter: Bevezetés a közgazdaságtanba. PTE- KTK, Pécs, 2007.

Megjegyzés: - 

 

Tantárgy neve: A modern állam és jog történeti alapjai Kreditszáma: 6
Tantárgy kódja: AJKONS0601 AJKOLS0601
Tantárgy felelőse: Herger Csabáné PhD, egyetemi docens
A tanóra típusa: 3/42 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 1. félév
Előtanulmányi feltételek: -

 

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. Az ókori keleti társadalmak és jogfejlődésük jellemzői.
2. Hellász államfejlődésének alapjai és a poliszközi kapcsolatok.
3. A Római Birodalom hagyatéka az államéletben és a jogban.
4. A középkori államfejlődés szakaszai.
5. A középkori jog jogforrási rendszere és alapvető elemei.
6. A városok és joguk. A városi jog hatása a modern államra.
7. A polgári állam kialakulása. Modern államépítési alapelvek.
8. A polgári állam jogrendszerének legfontosabb alapelvei.
9. Az angol állam- és jogfejlődés alapvonásai.
10. Az Amerikai Egyesült Államok állam- és jogfejlődésének alapvonásai.
11. A francia állam- és jogfejlődés alapvonásai.
12. A német állam- és jogfejlődés alapvonásai.
13. A magyar állam- és jogfejlődés sajátosságai az európai változások tükrében.
Kompetenciák:
a) megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:
a modern állam történeti előzményei;
a modern jogrend kialakulása;
b) jártasság, készség, képesség:
alapvető jogi terminológia használata;
a jogászi gondolkodásmód;
a magyar állam- és jogfejlődés európai keretben történő értelmezése;


A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Kajtár István-Herger Csabáné: Egyetemes állam- és jogtörténet, Dialóg Campus, 2013.
Kajtár István: A 19. századi modern magyar állam- és jogrendszer alapjai. Európa - haladás - Magyarország. Budapest-Pécs, 2003. I-VII. fejezet.

Megjegyzés: - 

 

Tantárgy neve: Filozófia és jogi etika Kreditszáma: 5
Tantárgy kódja: AJKONS0701 AJKOLS0701
Tantárgy felelőse: Andrássy György egyetemi tanár
A tanóra típusa: 3/42 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 2. félév
Előtanulmányi feltételek: -

 

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. Etika: általános etikai alapvetés.
2. Etika: ókori és modern személyiség-etikák.
3. Jogászi etika: erkölcs és jog; a jogászi és a politikusi hivatás erkölcsi tartalmának lényege.
4. Jogászi etika: az igazságosság és a hűség mint politikusi-jogalkotói és jogászi (bírói, ügyészi, ügyvédi, közigazgatási) erény.
5. Jogászi etika: kihívások (az üzleti élet szelleme; korrupció, ajándékozás, szórakoztatás; a nemzetközi érintkezés visszásságai) és szaketikai intézmények.
Kompetenciák:
a) megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:
etikai alapelvek;
erkölcs és jog kapcsolatrendszere, összefüggése;
a jogászi, jogi asszisztensi munkakör etikai kihívásai;
b) jártasság, készség, képesség:
munkaköri szituációk etikai szempontú megítélése;
a munkakörhöz kapcsolódó fokozott felelősség belátása;


A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Andrássy György: Filozófia és jogászi etika, PTE Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 2008.

Megjegyzés: - 

 

Tantárgy neve: Jogi alaptan Kreditszáma: 6
Tantárgy kódja: AJKONS0801 AJKOLS0801
Tantárgy felelőse: Monori Gábor PhD, adjunktus
A tanóra típusa: 2/28 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 1. félév
Előtanulmányi feltételek: -

 

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. Az állam- és jogtudományok tárgya és rendszere.
2. A jogi kultúra.
3. A jogrendszer fogalma és tagozódása. Jogágak és jogintézmények.
4. A világ nagy jogrendszerei.
5. A jogforrások és fajaik. A jogforrások hierarchiája és történeti  fejlődésük.
6. Jogszabálytan. A jogi norma fogalma és szerkezeti elemei.
7. A jogalkalmazás fogalmai. A jogalkalmazás alanyai, módszere és eredménye.
8. A jogtudat, a jogkövetés és a jogi felelősség.
9. A jogviszony-tan. Jogképesség és cselekvőképesség
10. A jogviszony alanyai. A jogi tények.
11. Az állam keletkezésének modellje. Államkeletkezési teóriák.
12. Államforma-tan. Kormányforma és államszerkezet.
13. A politikai rendszer fogalma és főbb alkotóelemei.
14. Politikai pártok és pártrendszerek. Pressure groupok és lobbyk.
15. A főbb államtipológiák (totális államok és a jogállamiság jellemzői).
Kompetenciák:
a) megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:
jogi kultúra, jogágak, jogintézmények megismerése;
jogi norma és jogi tények felismerése;
jogképesség és cselekvőképesség felismerése;
b) jártasság, készség, képesség:
a jogforrási hierarchia alkalmazása;
a jogtudatban, a jogkövetésben és a jogi felelősségben jártasság szerzése;


A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Dr. Visegrády Antal: Jogi alaptan, Pécs, 1996.

Megjegyzés: - 

 

Tantárgy neve: Hivatali írásbeli protokoll Kreditszáma: 2
Tantárgy kódja:AJKONS1001 AJKOLS1001
Tantárgy felelőse: Szabó Szilárd informatikus
                             Bodor László informatikus
                             Harmat Beáta igazgatási ügyintéző
A tanóra típusa: 5/70 szeminárium
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 1. félév
Előtanulmányi feltételek: -

 

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. Helyes ülés: háttámlának dűlve, talp a földön. Kéztartás: könyök egyenes az alkarral (nem lóg, nem áll kifelé). Ujjak az alap billentyűkön. asdf, jklé, J és F betűn kis jelzés.
2. 2X5 perc gyakorlás alapsorból. új betűk: i, m, r, v. Visszaállni a kézzel alapsorra, további gyakorlatok menu, betu_i, lazító mozdulatok (csukló kéz), shift + m, Shift R, 2 perces gyakorlás.
3. 2X5 perc i, m, r, v, majd új betűk: o, á, g, e, u.
4. Új betűk: p, t, c, h, n.
5. Új betűk: b, ü, y, z, ő, ö.
6. Új betűk: ú, ., ó, -, í.
7. Új betűk: q, x, w.
8. Számok és nagy betűk, nagy betűket ellenkező shift–tel kell leütni, gyakorlatok, alakítsd nagy betűre-parancs.
9. Megcélzott eredmény: 100 betű/perc és 25 % hiba, szöveggyakorlatok, 10 perc időlimit.
Kompetenciák:
a) megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:
a számítógép használatának ergonómiai követelményei;
b) jártasság, készség, képesség:
vakírásban  jártasság;


A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Kiss Balázs: Gépírás és szöveggyűjtemény jogi asszisztenseknek, Pécs, 2006.

Megjegyzés: - 

 

Tantárgy neve: Közigazgatási jogi alapfogalmak Kreditszáma: 7
Tantárgy kódja: AJKONS1301 AJKOLS1301
Tantárgy felelőse: Rózsás Eszter egyetemi docens
A tanóra típusa: 4/56 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 3. félév
Előtanulmányi feltételek: -

 

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A közigazgatás meghatározása.
2. A közigazgatási jogi norma.
3. A közigazgatási jog forrásai.
4. A közigazgatási jogviszony.
5. Közigazgatás-tudomány.
6. A közigazgatás szervezetrendszere.
7. Központi és területi szervek.
8. A közigazgatás intézményrendszere.
9. Nemzetközi közigazgatás, nemzeti közigazgatás és az EU kapcsolata.
10. Az önkormányzás fogalma. A települési egységek. A terület szervezési eljárás.
11. Az önkormányzati feladat- és hatáskör telepítés rendszere. Államigazgatási feladatok és hatáskörök ellátása az önkormányzati rendszerben.
12. Helyi önkormányzat szervezete és működése.
13. A helyi jogalkotás.
14. A helyi önkormányzatok és a központi szervek közötti kapcsolat.
15. Az önkormányzatok társulásai.
16. A megyei önkormányzat.
17. A főváros önkormányzata.
18. A megyei (fővárosi) kormányhivatal.
19. Az önkormányzatok gazdasági alapjai.
20. Személyzeti politika a közigazgatásban.
21. Közszolgálati jog.

Kompetenciák:
a) megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:
a közigazgatás szervezeti és intézményrendszere;
a helyi önkormányzat szervezete és működése;
b) jártasság, készség, képesség:
a munkakörhöz tartozó helyi jogalkotás előkészítésében részvétel lehetőségei;

 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Fábián Adrián: Közigazgatás – elmélet, Pécs, 2011.
Ivancsics Imre: Önkormányzati közigazgatás, Pécs, 2001.
Fábián Adrián: Az önkormányzati jogalkotás fejlődése és fejlesztési lehetőségei, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009.
Ivancsics Imre - Fábián Adrián: A közigazgatás szervezeti és intézmény rendszere, Pécs, 2008.

Megjegyzés: - 

 

Tantárgy neve: Alkotmányjogi alapfogalmak Kreditszáma: 3
Tantárgy kódja: AJKONS1401 AJKOLS1401
Tantárgy felelőse: Tilk Péter egyetemi docens, tanszékvezető
A tanóra típusa: 2/28 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 1. félév
Előtanulmányi feltételek: -

 

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A politikai, az erkölcsi és a közjogi elméletalakulás az ógörög gondolkodásban. A ius divinum és az erkölcs viszonya a patrisztikában és a skolasztikában. A politikai hatalom gyakorlásának reneszánsz felfogása Niccoló Machiavelli műveiben. Természetjogi felfogások és szerződéselméletek. Immanuel Kant kategórikus imperativusza.
2. A francia és a német közjogtudomány fejlődése. Magyar közjogi iskolák.
3. Posztmodernitás és értéktan. Alkotmányi értékek.
4. Alkotmány, alkotmányozás, alkotmányosság.
5. Az alkotmányjog. A magyar alkotmánytörténet, az Alaptörvény jellege.
6. Jogállam, hatalommegosztás, alkotmányos demokrácia (fogalma, jellemzői), szuverenitáselméletek.
7. A magyar Alaptörvény alapelvei.
8. Jogforrástan.
9. Magyarország jogforrási rendszere és a jogalkotás.
10. Állampolgárság.
11. A közvetlen demokrácia fórumai.
12. Országos népszavazás.
13. Az alkotmányos demokrácia érdekközvetítési rendszere. A politikai pártok.
14. A pártok, az érdekszervezetek és a társadalmi mozgalmak Magyarországon.
Kompetenciák:
a) megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:
alkotmányi értékek;
a jogállam, a hatalommegosztás és az alkotmányos demokrácia jellemzői;
b) jártasság, készség, képesség:
jogforrások kezelése;

 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Ádám Antal: Bevezetés a közjogtanba. PTE ÁJK, Pécs 1999.
Petrétei József: Az alkotmányos demokrácia alapintézményei. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2009.
Petrétei József: Magyar alkotmányjog I. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2002.
Alaptörvény, Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései, a Coospace-n megtalálható és az órákon meghatározott irodalmak, jogszabályok.

Megjegyzés: - 

 

Tantárgy neve: Polgári jogi alapfogalmak Kreditszáma: 8
Tantárgy kódja: AJKONS1501 AJKOLS1501
Tantárgy felelőse: Bércesi Zoltán c. egyetemi docens
A tanóra típusa: 5/70 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 3. félév
Előtanulmányi feltételek: -

 

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A polgári jog fogalma.
2. A polgári jog európai fejlődéstörténete.
3. A német polgári jog.
4. A francia polgári jog.
5. A magyar polgári jog tudománytörténete és kodifikáció története.
6. A polgári jog alapelvei.
7. A polgári jog rendszere.
8. A polgári jogi jogviszony fogalma, elemei és fajai.
9. A jogképesség.
10. A jogi személyek története. A jogi személyekre vonatkozó elméletek.
11. A jogi személyek általános szabályai.
12. A gazdasági társaságok általában.
13. A személyhez fűződő jogok polgári jogi védelme.
Kompetenciák:
a) megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:
a polgári jog alapelvei és rendszere;
jogképesség és a jogi személyek ismerete;
b) jártasság, készség, képesség:
a jogképesség keletkezésének és megszűnésének kritériumai;
a cselekvőképesség kritériumai;

 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Lábady Tamás: A magyar magánjog (Polgári jog általános része) Dialóg-Campus Budapest-Pécs, 2002.
Kecskés László: A Polgári Jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben, HVG-ORAC, Budapest, 2009. 1-414. old.
Kecskés László: Polgári jogi fejlődés az angol és a skót jogban, HVG-ORAC, Budapest, 2012.
Kecskés László: Polgári Jog. A személyek joga. Átdolgozott és bővített harmadik kiadás, Dialóg-Campus Budapest, 2007. (kivéve: 300-tól 356-ig)
Kecskés László: A PTK újrakodifikálásnak hatása polgári jogunk alapelveire. In: Polgári jogi tanulmányok. JPTE ÁJK Pécs, 1995. 210-226. old.

Megjegyzés: - 

 

Tantárgy neve: Gazdasági és kereskedelmi jogi alapfogalmak Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONS1601 AJKOLS1601
Tantárgy felelőse: Dr. Kecskés András egyetemi docens, tanszékvezető
                            Dr. Bujtár Zsolt tanársegéd
                            Dr. Ferencz Barnabás tanársegéd
                            Dr. Tamás Lajos c. egyetemi tanár
A tanóra típusa: 3/42 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 2. félév
Előtanulmányi feltételek: -

 

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A kereskedelmi (magán) jog egyetemes és hazai történeti fejlődése.
2. A társaság, mint magánjogi intézmény.
3. A társaságokra vonatkozó joganyag differenciáltsága.
4. Magánjogi és kereskedelmi társaságok – a társaságok tipológiája.
5. A gazdasági társaságok rendszere, alapelvek a társasági jogban.
6. A Gt. rendszere és általános szabályai, a Ptk., az Mt., Cstv. és a Gt. viszonya.
7. Hitelezővédelem, kisebbségvédelem, a közérdek védelme, tőkevédelem a társasági jogban.
8. Jogalanyiság (előtársaság, átalakulás), vagyon, képviselet, felelősség kérdései a Gt-ben.
9. A kkt. és a bt.
10. A kft. és az rt.
11. Közhasznú társaságok és az egyesülés.
12. A Gt. konszernjogi rendelkezései.
13. A vezető tisztségviselők.
14. A gazdasági társaságok irányítása és ellenőrzése, corporate governance.
15. A gazdasági társaságok törvényességi felügyelete.
16. A gazdasági társaságok megszűnése – csőd, felszámolás, végelszámolás.
17. Cégjog.
18. EU társasági jog.
Kompetenciák:
a) megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:
a gazdasági társaságok rendszere;
közhasznú társaságok és az egyesülés megismerése;
a cégjog megismerése;
b) jártasság, készség, képesség:
a gazdasági társaságok működésének és megszűnésének kritériumai;


A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Nochta Tibor: A magánjogi felelősség útjai a társasági jogban, Dialóg-Campus, 2005.
Nochta Tibor: Társasági jog; Dialóg – Campus Kiadó, 2011.
Nochta- Juhász-Szécsényi: A gazdaság jogi szabályozása I., Dialóg-Campus Kiadó, 2008

Megjegyzés: - 

 

Tantárgy neve: Bevezetés a bűnügyi tudományokba Kreditszáma: 3
Tantárgy kódja: AJKONS1701 AJKOLS1701
Tantárgy felelőse: Kőhalmi László egyetemi docens, tanszékvezető
A tanóra típusa: 2/28 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 2. félév
Előtanulmányi feltételek: -

 

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A bűnügyi tudományok rendszere.
2. A társadalmi - gazdasági fejlődés (modernizáció) és a devianciák kapcsolata.
3. A társadalmi beilleszkedési zavarokat magyarázó makro-és mikro szintű elméletek.
4. A látens bűnözés forrásai és vizsgálati módszere. A látens bűnözést vizsgáló kutatások áldozati megkérdezések eredményei. A látens bűnözést vizsgáló kutatások tettesi megkérdezések eredményei. 
5. A látens bűnözési vizsgálatok legfontosabb eredményei. A látens bűnözés kriminálpolitikai tanulságai. A bűnügyi statisztikák valóságtükröző képessége. A rendőrségi statisztikával kapcsolatos legfontosabb kifogások és a statisztikai manipuláció lehetősége.
6. A fiatalkori devianciák megítélése. A fiatalkori bűnözés.
7. A prostitúció és a szocializáció.
8. Az időskori bűnözés.
9. A női bűnözés.
10. A tömegtájékoztatásban megjelenő bűnözéskép és a bűnözés tényleges valósága. A tömegtájékoztatás integrációs következményei és erőszak-ábrázolásának elméleti modelljei.
11. Az alkoholizmus és a bűnözés összefüggései. A kábítószer – probléma és a bűnözés összefüggései. A „kábítószer – probléma” kialakulása és jellemzői Magyarországon. Kriminálpolitikai megoldások a kábítószer - bűnözés megelőzésére, leküzdésére.
12. A kriminológia előfutárai, kialakulása. A klasszikus iskola, a pozitivizmus és a közvetítő iskola Biológiai – testi – lelki adottságokat vizsgáló elméletek. Társadalmi struktúrával összefüggő elméletek. Címkézés-elmélet (Labeling – elmélet). A morálispánik-elmélet. Interakcionista elméletek. Fenomenológiai, etnometodológiai irányzatok.  A többfaktor-megközelítés.
13. A büntető igazságszolgáltatás mint rendszer. A rendőrség, az ügyészség a bíróságok.
Kompetenciák:
a) megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:
a bűnügyi tudományok rendszere;
a fiatalkori devianciák fajtái;
b) jártasság, készség, képesség:
a rendőrség, az ügyészség és a bíróságok feladataiban való eligazodás;


A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Korinek László: Bűnözési elméletek, Duna Palota és Kiadó, Budapest, 2006.
Gönczöl Katalin– Kerezsi Klára – Korinek László – Lévay Miklós: Kriminológia-Szakkriminológia, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2006.
Korinek László: Irányzatok a kriminológiai gondolkodás fejlődésében, BM Kiadó, Budapest, 2005.

Megjegyzés: - 

 

Tantárgy neve: Büntetőjogi alapfogalmak Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONS1801 AJKOLS1801
Tantárgy felelőse: Balogh Ágnes egyetemi docens
A tanóra típusa: 3/42 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 3. félév
Előtanulmányi feltételek: -

 

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A büntetőjogi felelősség.
2. A büntetőjog fogalma és helye a jogrendszerben.
3. A büntetőjog tárgya.
4. A büntetőjog társadalmi rendeltetése.
5. A büntetőjog-tudomány és a bűnügyi tudományok rendszere.
6. A büntetőjog alapelvei.
7. A büntetőjog-tudomány története.
8. A magyar büntetőjog története.
9. A büntetőjog forrásai.
10. A büntető jogszabály szerkezete.
11. A büntető jogszabály értelmezése.
12. A büntetőtörvény hatálya.
13. A bűncselekmény fogalma.
14. A törvényi tényállás fogalma és fajai.
15. A bűncselekmény tárgya.
16. A bűncselekmény tárgyi elemei.
17. A bűncselekmény alanya és a beszámítási képesség.
18. A bűncselekmény alanyi elemei.
19. A büntethetőségi akadályok rendszere általában.
20. A büntethetőséget kizáró okok.
21. A büntethetőséget megszüntető okok.
22. A büntetőeljárás lefolytatását akadályozó okok.
23. A büntethetőséget kizáró okok.
24. A büntethetőséget megszüntető okok.
Kompetenciák:
a) megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:
a büntetőjog alapelveinek és forrásainak megismerése;
a bűncselekmény és a törvényi tényállás ismerete;
b) jártasság, készség, képesség:
a bűncselekmény megítélése;
a büntetőeljárás folyamata;

 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Balogh Ágnes - Tóth Mihály (szerk.): Magyar büntetőjog Általános rész (Bp., Osiris Kiadó, 2010).
Kúria büntető jogegységi határozatai (BJE).
Kúria büntető kollégiumának véleményei (BKv).

Megjegyzés: - 

 

Tantárgy neve: Polgári eljárásjogi alapfogalmak Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONS1901 AJKOLS1901
Tantárgy felelőse: Juhász László c. egyetemi docens
A tanóra típusa: 3/42 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 3. félév
Előtanulmányi feltételek: -

 

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. Alapfogalmak.
2. A magyar bírósági szervezet.
3. A polgári eljárásjog fejlődéstörténete és alapelvei.
4. A bíróságok hatásköre és illetékessége.
5. A peres felek.
6. A perbeli képviselet.
7. A perköltség és a költségkedvezmények.
8. Az eljárási cselekmények.
9. A kereset és a perindítás.
10. A tárgyalás.
11. A bizonyítás I.
12. A bizonyítás II.
13. A határozatok és a jogerő.
Kompetenciák:
a) megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:
a magyar bírósági szervezet megismerése;
a bíróságok hatáskörének és illetékességének tudása;
b) jártasság, készség, képesség:
polgári eljárásjogi alapfogalmak alkalmazásában jártasság;

 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog. 12. kiadás, Budapest, Osiris Kiadó. 2014.

Megjegyzés: - 

 

Tantárgy neve: Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási alapfogalmak Kreditszáma: 3
Tantárgy kódja: AJKONS2001 AJKOLS2001
Tantárgy felelőse: Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
A tanóra típusa: 2/28 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 3. félév
Előtanulmányi feltételek: -

 

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A büntetőeljárás általános funkciói és alapvető forrásai. A büntetőeljárás szakaszai és formái. A büntetőeljárás egységesítése és differenciálása. A büntető eljárásjog kodifikációjának története. A büntetőeljárás történeti rendszerei.
2. Az alapelvekről általában. Az eljárási feladatok megosztásának (kontradiktórium) elve. A vád fogalma, fajai, viszonya bírósági eljáráshoz. A vádképviseleti rendszerek. A bírósági eljáráshoz való jog. Az önvádra kötelezés tilalma. A hivatalbóliság elve (officialitás, legalitás, opportunitás).
3. Az ártatlanság vélelme. A védelem elve és fajtái. A favor defensionis.
4. A büntető bíróságok feladata és hatásköre. A büntető bíróságok illetékessége. A hatáskör és illetékesség vizsgálata. Az eljáró bíróság kijelölése és összetétele.
5. Az ügyész jogállása. A pótmagánvád fogalma. A pótmagánvádló jogállása. A pótmagánvád érvényesítése a büntetőeljárásban. A nyomozó hatóságok feladata és hatásköre. Az eljáró hatóságok tagjainak kizárása.
6. A terhelt jogállása. A védő jogai. A védő feladatai és kötelességei. A védelmi taktika lehetőségei, korlátai.
7. A sértett jogállása. A magánindítvány és a magánvád viszonya. A magánfél. A polgári jogi igény érvényesítése a büntetőeljárásban. Az egyéb érdekeltek, a képviselők és a segítők jogállása.
8. Az eljárási cselekmények fogalma, csoportosítása. A fogyatékos eljárási cselekmények. Az igazolás. Az idézés és az értesítés. Az eljárási cselekmények rögzítése. Másolatok készítése. A bűnügyi költség összetevői, viselésének szabályai. Felvilágosítás-adás és a nyilvánosság tájékoztatása a büntetőeljárás során.
9. A bizonyítás fogalma és a bizonyítási rendszerek. A bizonyíték fogalma, osztályozása. A követett bizonyítékokkal történő bizonyítás főbb jellemzői. A jogellenes bizonyítékok kérdései.
10. A tanú jogállása, a tanúvallomás mint bizonyíték. A tanúvédelem. A titkos adatszerzés kérdései. Szakértő igénybevétele. A szakértő jogállása. A szakvélemény mint bizonyíték. Egyéb bizonyítási eszközök. A bizonyítási eljárások.
11. Kényszerintézkedések fogalma és osztályozása. Az előzetes letartóztatás fogalma, feltételei, elrendelése. Az előzetes letartóztatás tartama és meghosszabbítása. Az előzetes letartóztatás foganatosítása, megszűnése, megszüntetése. A biztosíték. A kártalanítás.
12. Az előzetes letartóztatást helyettesítő intézmények. Az óvadék. Lakhelyelhagyási tilalom. A házi őrizet és a kiutazási tilalom. A távoltartás. Az őrizetbe vétel. Az elővezetés, az előállítás és a visszatartás. Az ideiglenes kényszergyógykezelés. Az elmeállapot megfigyelésére való beutalás.
13. A házkutatás. Motozás és ruházatátvizsgálás. A lefoglalás. A számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megőrzésére kötelezés. A zár alá vétel és a biztosítási intézkedés. Az eljárás rendjének biztosítására szolgáló kényszerintézkedések.
Kompetenciák:
a) megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:
a büntetőeljárás szakaszainak és formáinak megismerése;
az eljárási cselekmények csoportosításának ismerete;
b) jártasság, készség, képesség:
az eljárási cselekményeknek a munkakörhöz kapcsolódó rögzítése;


A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Fenyvesi Csaba-Herke Csongor-Tremmel Flórián: Új magyar büntetőeljárás. Dialóg Campus, Bp-Pécs, 2004.
Herke Csongor - Hautzinger Zoltán: Büntető eljárásjogi alapkérdések. 2. átdolgozott kiadás. AndAnn Kiadó, Pécs, 2012.

Megjegyzés: - 

 

Tantárgy neve: Európajogi alapfogalmak Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONS2201 AJKOLS2201
Tantárgy felelőse: Mohay Ágoston egyetemi docens, tanszékvezető
A tanóra típusa: 3/42 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 2. félév
Előtanulmányi feltételek: -

 

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. Gazdasági és politikai integráció, integrációs szervezetek, fogalmak. Az Európai Közösségek/Unió létrejötte, az integráció céljai.
2. Az Alapító Szerződések és módosításaik. Az Európai Unióról és az Európai Unió Működéséről szóló Szerződések.
3. Az EU hatalmi berendezkedésének sajátosságai, a hatalmi ágak megosztása, a hatalmi egyensúly elve. A hatáskör átruházás és a korlátozott hatalom elvei.
4. Az EU és a tagállamok közötti hatáskörmegosztás, az EU hatáskörének típusai. A lojális együttműködés és a szubszidiaritás alapelve.
5. Az EU intézményrendszere, az intézmények felépítése, funkciója, hatásköre. Az Európai Parlament.
6. Az Európai Tanács, az Európai Unió Tanácsa. A COREPER.
7. Az Európai Bizottság.
8. Az Európai Bíróság. Az EU Bírósága előtti eljárások.
9. Az EU egyéb szervei.
10. Az Európai Unió jogforrásainak rendszere, az elsődleges és másodlagos jogforrások jellemzői. I.
11. Az Európai Unió jogforrásainak rendszere, az elsődleges és másodlagos jogforrások jellemzői. II.
12. Jogalkotási és döntéshozatali mechanizmusok. A jogalap szerepe a jogalkotásban.
13. Az Európa jog általános jogi alapelvei.
Kompetenciák:
a) megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:
az Európai Unió intézményrendszere;
b) jártasság, készség, képesség:
az Európai Unió jogforrásainak rendszere;


A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Kötelező:
Greksza Veronika – Mohay Ágoston: Bevezetés az Európai Unió jogába. PTE ÁJK Európa Központ / Publikon Kiadó, 2014.
Ajánlott:
Várnay Ernő-Papp Mónika: Az Európai Unió joga, Complex Kiadó, Budapest 2010 (Átdolgozott kiadás)
Blutman László: Az Európai Unió joga a gyakorlatban, HVG-ORAC Kiadó, Budapest 2010

Megjegyzés: - 

 

Tantárgy neve: Munkajogi alapfogalmak Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONS2301 AJKOLS2301
Tantárgy felelőse: Berke Gyula egyetemi docens, tanszékvezető
A tanóra típusa: 3/42 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 3. félév
Előtanulmányi feltételek: -

 

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A munkajogviszony tana.
2. A munkaszerződés és a munkajogviszony.
3. A munkajogviszony alanya és tárgya.
4. A munkajogviszony keletkezése.
5. A munkajogviszony tartalma.
6. A munkajogviszony teljesítése.
7. A munkajogviszony módosulása.
8. A munkajogviszony megszűnése.
9. A munkajogviszony módosulása.
10. A munkajogviszony megszűnése.
11. A munkajogi kártérítési felelősség.
12. Az egyéni munkajogi jogviták.
Kompetenciák:
a) megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:
munkaszerződés és munkajogviszony ismerete;
b) jártasság, készség, képesség:
a munkajogviszonyhoz kapcsolódó felelősségek;

 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Kiss György: Munkajog, Osiris, 2005.

Megjegyzés: - 

 

Tantárgy neve: Társadalombiztosítási- és szociális jog Kreditszáma: 3
Tantárgy kódja: AJKONS2401 AJKOLS2401
Tantárgy felelőse: Berke Gyula egyetemi docens, tanszékvezető
A tanóra típusa: 2/28 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 2. félév
Előtanulmányi feltételek: -

 

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A társadalombiztosítás és a társadalombiztosítási jog fogalma.
2. A társadalombiztosítás történeti fejlődésének vázlata.
3. A társadalombiztosítási jogviszony elméleti alapkérdései.
4. A kedvezményezettek köre I.
5. A kedvezményezettek köre II.; a foglalkoztató jogállása.
6. A társadalombiztosítás igazgatása, a társadalombiztosítási szerv.
7. Az ellátások elméleti alapkérdései.
8. Az egészségbiztosítás ellátásai I.
9. Az egészségbiztosítás ellátásai II.
10. A nyugdíjbiztosítás ellátásai.
11. A járulékfizetés rendszere.
12. Igényérvényesítés, felelősségi szabályok.
13. A szociális biztonsági rendszerek koordinációja az Európai Unióban.
Kompetenciák:
a) megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:
a társadalombiztosítási jogviszony alapkérdéseinek ismerete;
b) jártasság, készség, képesség:
a kedvezményezettek körének megállapítása;
a munkakörhöz kapcsolódó társadalombiztosítási dokumentációk kezelése;


A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Czúcz Ottó (szerk.) Szociális jog I-II. Unió Kiadó, Budapest, é.n.
Bankó Z. – Berke Gy. – Kajtár E.: Bevezetés a társadalombiztosítási jogba. Justis Kiadó, Pécs, 2007.

Megjegyzés: - 

 

Tantárgy neve: Családjog Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONS2501 AJKOLS2501
Tantárgy felelőse: Dr. Somfai Balázs egyetemi docens
A tanóra típusa: 2/28 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 1. félév
Előtanulmányi feltételek: -

 

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A családjog forrásai
2. A házastársi és az élettársi kapcsolat.
3. A házassági akadályok.
4. A házasság érvénytelenné nyilvánítása.
5. A házastársak személyes jogviszonyai.
6. A házasság megszűnése. A bontás.
7. A családjogi törvényt megelőző házassági jogunk bontási rendszere.
8. A házasság felbontása a Csjt. rendszerében.
9. A békítés és konfliktus feloldás kérdése a házasság felbontásakor.
10. Az egyező akaratnyilvánítással történő bontás.
11. A házastársi közös vagyon.
12. A házastársi különvagyon.
13. A házassági vagyonjogi szerződés.
14. A házastársi közös vagyon megosztása.
15. Kit kell hatályos jogunk értelmében valamely gyermek apjának tekinteni.
16. Mit tekintünk az apasági vélelmet megalapozó főszabálynak.
17. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat.
18. Az utólagos házasságkötés apasági vélelme.
19. Az apaság bírói megállapítása.
20. Az apaság vélelmének megdöntése.
21. A képzelt apaság megállapítása.
Kompetenciák:
a) megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:
a családjog forrásainak és alanyainak ismerete;
b) jártasság, készség, képesség:
A munkakörhöz kapcsolódó dokumentációk kezelése;

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
1. Boros Zsuzsa, Katonáné Pehr Erika, Kőrös András, Makai Katalin, Szeibert Orsolya/Petrik Ferenc főszerk.: Polgári jog, Családjog, Az új Ptk. magyarázata III/VI. (Budapest, HVG-ORAC Kft., 2014. második, átdolgozott, bővített kiadás)
2. Filó Erika-Katonáné Pehr Erika/Sáriné Simkó Ágnes szerk.: Gyermeki jogok, szülői felelősség és gyermekvédelem (Budapest, HVG-ORAC Kft., 2015.)
Jogszabályok Családjog és Szociális jog (gyermekvédelem) tantárgyakhoz kapcsolódóan:
1. 1997. évi XXXI. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (1.§-28.§, 38.§-40.§, 52.§-61.§, 67/A.§-93.§) (Gyvt.)
2. 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (1.§-64.§, 82.§-91.§, 146.§-155.§) (Gyer.)
3. 1991. évi LXIV. törvény, a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről (GyjE.)
4. 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),
- I. könyv Bevezető rendelkezések
- IV. könyv, Családjog (Csjk.)
- VI. könyv, XXV. cím: Az élettársi kapcsolat
5. 2013. évi CLXXVII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről, (1.§ - 8.§, 23.§ - 40.§) (Ptké.)
6. 2010. évi I. törvény, az anyakönyvi eljárásról (Ar.)
7. 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet, az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól (Ar.)
8. 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről (Csvt.)
9. 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról (Bét.)
10. 17/2014. (III. 13.) KIM rendelet a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásának vezetéséről és az abból történő adatszolgáltatás részletes szabályairól (VSZNYr)
11. 2008. évi XLV. törvény, az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról, (36/A-36/I) (Kjnp.)
12. 1952. évi III. törvény, a polgári perrendtartásról (Negyedik rész különleges eljárások XV–XVII. fejezet) (Pp.)

Megjegyzés: - 

 

Tantárgy neve: Pénzügyi jog Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONS2601 AJKOLS2601
Tantárgy felelőse: Szilovics Csaba egyetemi docens, tanszékvezető
A tanóra típusa: 3/42 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 2. félév
Előtanulmányi feltételek: -

 

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. Bevezetés a pénzügyi jogba (a pénzügyi jog fogalma, jogrendszerbeli helye, belső tagozódása és története; a pénzügyi jogi jogviszony és a pénzügyi jogi aktusok; a pénzügyi jog társtudományai).
2. A pénzügyi politika, a monetáris és a fiskális politika.
3. A közszükségletek finanszírozási lehetőségei, a közpénzügyi rendszer.
4. Az államháztartás fogalma, funkciói, jogforrásai, közgazdasági aspektusok.
5. Az államháztartás alapelvei, az alapelvek érvényesülése; a költségvetési rendszerek.
6. A központi költségvetés fogalma, funkciói, szerkezete, felépítése, elfogadásának jogi rendje.
7. A költségvetés végrehajtása; a zárszámadás; az államháztartás ellenőrzési rendszere.
8. A társadalombiztosítás, az elkülönítet állami pénzalapok.
9. A helyi önkormányzati alrendszer, az önkormányzatok vagyona, gazdálkodása és a helyi adók.
10. A költségvetési szervek fogalma, működése, a Kincstár.
11. Az egyszerűsített vállalkozói adó szabályozása, az adóalanyiság feltételei, az adó alapja és mértéke.
12. Az adózás rendjéről szóló törvény – a szabályozás kialakulása, az Art. alapelvei; az adózó és az adóhatóságok; hatáskör és illetékesség; az adókötelezettség és tartalmi elemei; a helytállásra kötelezettek.
13. Az adó-megállapítási módok, az adóhatósági ellenőrzés és típusai; az önellenőrzés és jogkövetkezményei; az Art. szankciórendszere, a jogorvoslati fórumrendszer.
14. A társasági adó szabályozásának általános kérdései; az adó alanya, a teljes körű és korlátozott adókötelezettség; az alapelvek; a társasági adókötelezettség; a társasági adó alapja és mértéke, az adóalapot növelő és csökkentő tételek; az adóelőleg; a kedvezmények és a mentességek; a kettős adózás elkerülése.
15. Számvitel, a számviteli törvény és az adótörvények összefüggései (a számvitel jogi szabályozásának kialakulása; a számviteli törvény tárgyai; a számviteli törvény alapelvei; a beszámoló és fajtái, a beszámoló részei; a számviteli törvény összefüggései az adózás rendjéről, a társasági adóról, az egyszerűsített vállalkozói adóról és az általános forgalmi adóról szóló törvényben szabályozott egyes jogintézményekkel).
Kompetenciák:
a) megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:
a pénzügyi jogviszony elemeinek megismerése;
az állam szerepe a pénzügyi jogviszonyban;
b) jártasság, készség, képesség:
az erkölcs szerepe az adójogi jogkövetésben;
a személyi jövedelemadózás alkalmazási lehetőségei;


A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Földes Gábor: Pénzügyjog I., Budapest, 2007.
Hatályos pénzügyi jogi tárgyú jogszabályok.

Megjegyzés: - 

Tantervi egység: Közigazgatási ügyviteli gyakorlat Kreditszáma: 2
Tantárgy kódja: AJKONS2801 AJKOLS2801
Intézményi felelős: Dr. Herger Csaba szakügyintéző, BMKH Hatósági Főo. Igazságügyi O.
A tanóra típusa: 40 gyakorlat (tanirodai)
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
Tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A közigazgatási ügyviteli munka szerepe és területei.
2. A hatósági eljárási cselekmények dokumentálása. A jegyzőkönyv.
3. Az adatkezelés alkotmányossága.
4. A közérdekű adatok nyilvánossága.
5. A személyes adat és a közérdekből nyilvános adat megismerése.
6. A nemzeti minősített adat. A minősítési eljárás.
7. A minősített adat jelölése és érvényességi ideje. A minősített adat kezelése.
8. Az ügyiratkezelésre vonatkozó jogszabályok. Az ügyiratkezelés irányítása, felügyelete.
9. Az iratkezelés általános követelményei.
10. A szervezeti egységek megszűnését követő iratkezelés.
11. A papíralapú és elektronikus küldemények átvétele, bontása.
12. Az érkeztetés.
13. A papíralapú iktatókönyvbe történő iktatás és az elektronikus iktatás.
14. A szignálás.
15. Az ügyiratkészítés. A kiadmányozás.
16. A határidő-nyilvántartás.
17. Az iratok sokszorosítása és továbbítása.
18. Az irattári terv. Az irattárazás szerepe és az irattárba helyezés.
19. Az iratok selejtezése. Az iratok védelme és az iratkezelés ellenőrzése.
20. Az elektronikus iratok kezelése.
Kompetenciák:

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: - 

Tantervi egység: Földhivatali ügyviteli gyakorlat Kreditszáma: 2
Tantárgy kódja: AJKONS2901 AJKOLS2901
Intézményi felelős: Dr. Papp Iván ny. egyetemi docens, NYME GEO
A tanóra típusa: 15 gyakorlat (tanirodai)
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
Tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A földügyi szakigazgatás intézményrendszere.
2. Az ingatlanügyi hatósági feladatok.
3. Az ingatlan-nyilvántartás fogalma, célja és klasszikus elvei
Kompetenciák:

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: - 

Tantervi egység: Közjegyzői ügyviteli gyakorlat Kreditszáma: 2
Tantárgy kódja: AJKONS3001 AJKOLS3001
Intézményi felelős: Dr. Szili Zoltán közjegyző, a Pécsi Közjegyzői Kamara elnöke
A tanóra típusa: 15 gyakorlat (tanirodai)
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
Tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A közjegyzői tevékenység mint hatósági tevékenység és mint az igazságszolgáltatás része.
2. A közjegyzői hatáskörbe tartozó nemperes eljárások.
3. A közjegyzői tanúsítvány. A közjegyzői okiratkészítés ügyleti tanúja és az azonossági tanú.
Kompetenciák:

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: - 

Tantervi egység: Államigazgatási gyakorlat Kreditszáma: 2
Tantárgy kódja: AJKONS3101 AJKOLS3101
Intézményi felelős: Baranya Megyei Kormányhivatal
                              Müllerné dr. Juhos Bernadett főigazgató
A tanóra típusa: 60 gyakorlat (egybefüggő külső) + 10 konzultáció
A számonkérés módja: beszámoló
Tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
Szakmai gyakorlat a Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeinél.
Kompetenciák:

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: - 

Tantervi egység: Önkormányzati gyakorlat Kreditszáma: 2
Tantárgy kódja: AJKONS3201 AJKOLS3201
Intézményi felelős: Pécs MJV Önkormányzata
                              Dr. Lovász István jegyző
A tanóra típusa: 60 gyakorlat (egybefüggő külső) + 10 konzultáció
A számonkérés módja: beszámoló
Tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
Szakmai gyakorlat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezeti egységeinél.
Kompetenciák:

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: - 

Tantervi egység: Ügyészségi ügyviteli gyakorlat Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONS3301 AJKOLS3301
Intézményi felelős: Dr. Vastagh Gerda ügyész
A tanóra típusa: 60 gyakorlat (tanirodai)
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
Tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. Az ügyészségi félfogadás. Beadványok, iratok érkezése, átvétele, érkeztetése. Az iktatandó adatok, az iktatóbélyegző adatai.
2. Az ügyészségi priorálás, szignálás. Az ügyek elintézésének sorrendje.
3. Az ügyészségi iktatás általános szabályai, ügyszám képzése.
4. Az ügyészségi segédkönyvek fajtái, jellemzői.
5. Az ügyészségi iratok átadás-átvételének szabályai. Az ügykezelési utasítások.
6. Ügyészségi kiadmányok készítése, másolatok kiadása, iratok elküldése.
7. Az ügyészségi határidő-nyilvántartás. A postázás.
8. Az ügyészségre visszaérkezett küldemények kezelése ("nem kereste", "ismeretlen" stb.)
9. Ügyészség házi iratai, irattár. Az irattározás szabályai és a selejtezés. A levéltárba adás.
10. Ügyészség adatközlési kötelezettsége, adatlapok felsorolása. A statisztikai adatlapok fajtái, kitöltésének szabályai.
Kompetenciák:

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: - 

Tantervi egység: Ügyészségi gyakorlat Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONS3401 AJKOLS3401
Intézményi felelős: dr. Takács István c. főügyészségi ügyész, vezető ügyész
A tanóra típusa: 60 gyakorlat (egybefüggő külső) + 20 konzultáció
A számonkérés módja: beszámoló
Tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
Szakmai gyakorlat a Baranya Megyei Főügyészségen illetve a baranyai járási ügyészségeken.
Kompetenciák:

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: - 

Tantervi egység: Bírósági ügyviteli gyakorlat Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONS3501 AJKOLS3501
Intézményi felelős: Dr. Antal Gábor csoportvezető bíró, Pécsi Törvényszék
A tanóra típusa: 60 gyakorlat (tanirodai)
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
Tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. Az igazságszolgáltatás alapelvei. A bírói függetlenség.
2. A négyszintű bírósági szervezet. Az Alkotmánybíróság feladata és működése.
3. Az igazságszolgáltatás legfőbb igazgatási vezető testületei. Az OBH, az OBH elnöke és az OBT feladata és jogállása. A bíróságok igazgatási és szakmai vezetői, a bírói testületek.
4. A BIIR és alrendszerei.
5. A bírósági kezelőiroda feladata. A jegyzőkönyv és az iratborító. A félfogadás rendje.
6. A bírósági kezelőiroda működése: a felvilágosítás- adás szabályai, a másolatok készítésének fajtái és kellékei, a bélyegző és felülbélyegzés.
7. A bírósági kezelőiroda működése: a szignálás fajtái, a soron kívüli eljárás, a tárgyalási jegyzék, a társadalmi szervezetek és alapítványok jegyzéke, a beadványok.
8. A bírósági kezelőiroda működése: az érkeztetés, a kézbesítés és a tanúvédelem fokozatai ügyviteli szempontból.
9. Lajstromozás és keresési lehetőségek. A tárgyalási napló és a perkönyv.
10. A gazdasági ügyszak és a büntetés-végrehajtási csoport ügyvitele.
11. A Bírósági Gazdasági Hivatal és az elnöki ügyvitel szabályai.
12. A bírósági végrehajtás ügyviteli szabályait. Az irattár létesítésének feltételei.
13. A bírósági iratok őrzésének szabályai és a selejtezési eljárás.
Kompetenciák:

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: - 

Tantervi egység: Bírósági gyakorlat Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONS3601 AJKOLS3601
Intézményi felelős: Dr. Rendeki Ágnes elnök
A tanóra típusa: 60 gyakorlat (egybefüggő külső) + 20 konzultáció
A számonkérés módja: beszámoló
Tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
Szakmai gyakorlat a Pécsi Törvényszéken.
Kompetenciák:

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: - 

Tantervi egység: Ügyvédi ügyviteli gyakorlat Kreditszáma: 2
Tantárgy kódja: AJKONS3701 AJKOLS3701
Intézményi felelős: Dr. Monori Gábor adjunktus, ügyvéd
A tanóra típusa: 30 gyakorlat (tanirodai)
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
Tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. Az ügyvédi kamara fogalma, típusai és szervezete.
2. Az ügyvédi tevékenység típusai és alapvető elvei. A titoktartási és etikai szabályok.
3. Iratkezelés, archiválás és selejtezés az ügyvédi irodában.
Kompetenciák:

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: - 

Tantervi egység: Ügyvédi gyakorlat Kreditszáma: 1
Tantárgy kódja: AJKONS3801 AJKOLS3801
Intézményi felelős: Dr. Monori Gábor adjunktus, ügyvéd
A tanóra típusa: 30 gyakorlat (egybefüggő külső) + 10 konzultáció
A számonkérés módja: beszámoló
Tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
Szakmai gyakorlat ügyvédi irodában.
Kompetenciák:

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: - 

Tantervi egység: Záróvizsga konzultáció - Ügyviteli gyakorlat Kreditszáma: -
Tantárgy kódja: AJKONS3901 AJKOLS3901
Intézményi felelős:
Tantervi helye: 4. félév
A számonkérés, értékelés módja: aláírás

 

A szakképzettség feladatprofiljának való megfelelés bemutatása:
Különböző szakterületeken ügyintézési feladatok gyakoroltatása, az adott szakterületen a tanultak óta eltelt időben újonnan alkotott vagy módosított jogszabályok ismertetése és alkalmazása.

Munkatapasztalat beszámítása a teljesítésbe: -

Megjegyzés: - 

Tantervi egység: Záróvizsga konzultáció - Gépirási és levelezési gyakorlat Kreditszáma: -
Tantárgy kódja: AJKONS4001 AJKOLS4001
Intézményi felelős: Szabó Szilárd informatikus
Tantervi helye: 4. félév
A számonkérés, értékelés módja: aláírás

 

A szakképzettség feladatprofiljának való megfelelés bemutatása:
Számítástechnikai felkészültséget is igénylő gépírási, levelezési feladatok gyakoroltatása, statisztikai adatsorok készítése és csatolása.

Munkatapasztalat beszámítása a teljesítésbe: -

Megjegyzés: -