Jogi felsőoktatási szakképzés kötelező tantárgyak (nappali, levelező és távoktatás)

JOGFNZ17
JOGFLZ17
JOGFTZ21


Tantárgy neve: Kommunikációs ismeretek Kreditszáma: 3
Tantárgy kódja: AJKONZ0401 AJKOLZ0401 AJKOTZ04
Tantárgy felelőse: Dr. Hengl Melinda adjunktus
A tanóra típusa: 2/28 szeminárium
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye: 1. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:

 1. Az információ és a par excellence kommunikációs jelenség  
 2. A kommunikáció fogalma, modelljei, tényezői és funkciói  
 3. A kommunikációs fejlődés korszakai
  A kommunikáció tudományának területei és irányzatai 
 4. Kommunikáció és metakommunikáció
  A hitelesség kérdése: kongruens és inkongruens kommunikáció 
 5. A nem verbális kommunikáció funkciói és kategóriái  
 6. A nem verbális kommunikáció dimenziói: a testmozgás vagy kinezikus viselkedés (a tekintet, a mimika, a gesztusok, a testtartás), a testi jellemzők, az érintkezéses viselkedés, a paranyelv, a proxemika, a készítmények és a környezeti tényezők
  Nem verbális jelek az írásban és a digitális kommunikációban 
 7. A verbális kommunikáció jelentősége, és az emberi nyelv elsajátításának folyamata
  A nyelvi kommunikáció típusai (szóbeli, írásbeli és digitális kommunikáció) 
 8. Az együttműködés elve és a Grice-i maximák
  Udvariassági stratégiák 
 9. A nyelv, mint a meggyőzés és manipuláció eszköze
  A hatékony érvelés és az eredményes vitatkozás praktikái 
 10. Az interkulturális kommunikáció
  A nem verbális kommunikáció kulturális különbségei
  A verbális kommunikáció kulturális relativizmusa  
 11. Illemszabályok, etikett és protokoll
  A kézfogás jelentősége
  A hallgatás művészetének illemszabályai és a kronémika jelentősége 
 12. Kommunikáció és társadalom
  Kulturális szignálok
  Kommunikációs zavarok és elkerülésük lehetőségei 
 13. Kommunikáció és pszichológia
  A kommunikáció és az önismeret kapcsolata (SWOT-analízis, Johari-ablak, önismereti kerék) 
 14. Kommunikációs praktikák: az első benyomás jelentősége, a légzés- és beszédtechnika, a sikeres tárgyalástechnika alapjai, a verbális megnyilatkozás stílusának fejlesztése (stílushibák, stílusrétegek, retorikai alapismeretek), az asszertív kommunikáció és a hatékony hivatalos írásbeli kommunikáció alapjai 

Számonkérés: Elektronikus írásbeli vizsga (Unipoll teszt)

Kompetenciák:
A, tudása
A kommunikáció általános elméleti alapjainak, az írásbeli és a szóbeli kommunikáció alapszabályainak ismerete, összefüggés az elméleti és gyakorlati ismeretek között. Alapvető kommunikációs csatornák és azok jellegzetességeinek, a metakommunikáció jelentőségének megismerése, a sikeres kommunikáció eszköztárának elsajátítása. A hivatali viselkedés protokolljának megismerése.
B, képességei
A megfelelő munkakör ellátásához szükséges (anyanyelvi) kommunikációs készségek.
Kapcsolatteremtés és –fenntartás, együttműködési készség.
Asszertivitás, asszertív kommunikáció. Személyes és közösségi érdekek közötti összhang megteremtésének képessége, konfliktusfeloldás lehetőségeinek ismerete, kooperáció, csapatmunka.
Tudásszerzés, önfejlesztés különböző módszereinek megismerése. A munkafeladatok önálló elvégezése.
C, attitűdje
Önértékelés, önkritika fejlődése.
Saját meglévő képességek és a fejlesztendő kompetenciák felismerése.
Együttműködésre való nyitottság, empátia.
Motivált feladatvégzés.
D, autonómiája és felelőssége
Önállóság és önellenőrzés, az előre nem látható helyzetek szakszerű kezelése, felelősségtudat, felelősségvállalás a kooperatív tevékenységek irányításáért.

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Kötelező irodalom:
Hengl Melinda: Jogi kommunikáció. Jogi területen hasznosítható kommunikációs ismeretek. Tankönyv. Pécs, PTE ÁJK, 2023. 181 o.

Ajánlott irodalom:
Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Budapest, Animula Kiadó, 1986.
Balázs László – H. Tomesz Tímea – H. Varga Gyula: A kommunikáció elmélet és gyakorlata. Eger, Gramma Kiadó, 2013.
Fercsik Erzsébet – Raátz Judit: Kommunikáció és nyelvhasználat. Piliscsév – Budapest, Műszaki Könyvkiadó Kft., 2018.
Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Hogyan írjunk, hogy megértsenek? Hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak? Hogyan levelezzünk, hogy válaszoljanak? Budapest, Kossuth Kiadó, 2014.
Terestyéni Tamás: Kommunikációelmélet. A testbeszédtől az internetig. Budapest, Typotex, 2006. 

Megjegyzés:-Tantárgy neve: Idegen nyelv Kreditszáma: 3
Tantárgy kódja: AJKONZ0201 AJKOLZ0201 AJKOTZ02
Tantárgy felelőse: Hőnig Klára nyelvtanár
                               Garas-Czirkó Dorka nyelvtanár
                               Zelnik Zsófia nyelvtanár
A tanóra típusa: 2/28 szeminárium
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye: 1. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás: ANGOL
Ismeretanyag:

1) Köszönések, bemutatkozás, ország nevek, kérdőszavak
Személyes névmások, jelen idő, kijelentő mondat, kérdő mondat
2) Vendégfogadás, kínálás (italok, harapnivalók stb.)
Módbeli segédigék jelen időben, feltételes mód
3) Napszakok, a hét napjai, hónapok nevei, évszakok, dátum, időpont
Jelen idő, múlt idő
4) Napi munkaköri tevékenység, gyakoribb foglalkozásnevek
Jelen idő, múlt idő, passzív
5) Az iroda bemutatása, eligazítás az épületben
Prepozíciók, there is/are
6) Üzenet felvétele, továbbítása
Múlt idő, jövő idő
7) Rövid telefonos ügyintézés adminisztrációs kérdésekben
Present Perfect
8) Utazás, közlekedési eszközök, taxi rendelés
Módbeli segédigék múlt ideje
9) Információt kérő, illetve adó levél, e-mail írása
Vonatkozó tartalmú mellékmondat, kötőszavak
10) Egyszerű szakmai szituációk
Beszédstratégiai eszközök
Kompetenciák:
a) tudás
- alapszintű nyelvtudás
- alapfokon történő szóbeli és írásbeli kommunikáció
- alapvető interkulturális ismeretek
b) képesség
- alapszintű beszédkészség
- alapszintű szöveg hallás utáni megértése
- alapszintű olvasott szöveg megértése
- egyszerűbb idegen nyelvi szöveg fordítása
- egyszerűbb hivatalos levelek írása

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Jim Faulkner: Legal Matters, Cornelsen, 2014. Online in-house tananyag

 

Tantárgy-leírás: NÉMET
Ismeretanyag:

A német szaknyelv főbb kompetenciáinak alapszintű elsajátítása, gyakorlása, azaz
- beszédkészség
- hallás utáni értés
- olvasott szöveg értése
- íráskészség az alábbi témakörökben: munkahelyi kommunikációs eszközök, a jogi alaptannal/közgazdaságtannal/alkotmányjoggal/büntetőjoggal kapcsolatos terminológia, hivatali írásbeli levelezés pl. e-mail)
Kompetenciák:
a, tudás
- szakterület terminológiája
- a szakterület kommunikációs elemeinek ismerete írásban és szóban
b, képesség
- alapszintű beszédkészség
- alapszintű szöveg hallás utáni megértése
- alapszintű írott szöveg megértése és fordítása magyarra
- a nyelvi technikák megfelelő alkalmazása
- kommunikációs stratégiák megfelelő alkalmazása
c) attitüd
- más szociális, nyelvi kultúrához való alkalmazkodás
d) felelősségvállalás
- információk, szándékok, elvárások más nyelvre történő átültetéséért való felelősségvállalás

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Kötelező: oktató által kiadott anyag;
Ajánlott: Dieszler László – Herr Judit – Hőnig Klára: Német jogi szaknyelv, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2012

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Szakmai és pénzügyi információfeldolgozási alapismeretek Kreditszáma: 3
Tantárgy kódja: AJKONZ0301 AJKOLZ0301 AJKOTZ03
Tantárgy felelőse: Dr. Szőke Gergely László adjunktus, tanszékvezető
                            Szabó Szilárd informatikus
A tanóra típusa: 2/28 szeminárium
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye: 2. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
- pénzügyi és adózási ismeretek (számítási feladatok);
- ECDL;
- számítógép hálózati szolgáltatások;
- jogi, bírósági döntéseket tartalmazó és céginformációkat tartalmazó adatbázisok;
- egy operációs rendszer alapszolgáltatásai;
- szövegszerkesztés, táblázatkezelés, böngészés, prezentációkészítés;
- szakmai informatikai programok;
- infokommunikációs rendszerek;
- problémák, feladatok megoldásában a gazdálkodó szervezet adminisztrációs, információs és kommunikációs rendszereinek szakszerű használata;
- egyszerű, a hétköznapi életben előforduló számítási feladatok megoldása számítógép használatával (különösen a százalékszámítás, kamatos kamat, ÁFA- és adószámítások, számlázási alapismeretek);
- a döntési folyamatokban az információs rendszer és adatbázisának aktív használata
Kompetenciák:
a, tudás
- alapvető pénzügyi és adózási ismeretek, valamint ezek alkalmazása konkrét számítási feladatokban;
- ECDL alapkövetelményei;
- számítógép hálózati szolgáltatások ismerete és alkalmazása adott feladatok megoldásához;
- a képzési terület sajátosságainak megfelelő adatbázisok kezelése, különösen a jogi, bírósági döntéseket tartalmazó és céginformációkat tartalmazó adatbázisokból lekérdezési feladatok meghatározása és megoldása adott szakmai cél szerint.
b, képesség
- informatikai alapkompetenciák - egy operációs rendszer alapszolgáltatásainak használata, egy szövegszerkesztő, táblázatkezelő, böngésző, prezentációkészítő - biztonságos birtoklása;
- szakmai informatikai programok felhasználói szintű ismerete és felhasználói készség annak használatával kapcsolatban;
- infokommunikációs rendszerek használata;
- logikus gondolkodás, felelősségtudat a szakmai feladatok megoldásában;
- problémák, feladatok megoldásában a gazdálkodó szervezet adminisztrációs, információs és kommunikációs rendszereinek szakszerű használata;
- egyszerű, a hétköznapi életben előforduló számítási feladatok megoldása számítógép használatával (különösen a százalékszámítás, kamatos kamat, ÁFA- és adószámítások, számlázási alapismeretek);
- a döntési folyamatokban az információs rendszer és adatbázisának aktív használata

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Bártfai Barnabás: Office 2016 - Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint, 2016

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Munkaerő-piaci ismeretek Kreditszáma: 3
Tantárgy kódja: AJKONZ0101 AJKOLZ0101 AJKOTZ01
Tantárgy felelőse: Dr. Berke Gyula egyetemi docens, tanszékvezető
                               Dr. Bankó Zoltán egyetemi docens
A tanóra típusa: 2/28 szeminárium
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye: 2. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A munkaerőpiac alapfogalmai, a magyar munkaerőpiac.
2. A munkaerőpiacra való belépés és érvényesülés a munkaerőpiacon.
3. A munkavégzés jogi formái a munkaerőpiacon.
4. Az önfoglalkoztatók jogai és kötelességei.
5. A munkajogviszonyra vonatkozó szabályok Magyarországon és az Európai Unióban.
6. A munkajogviszony keletkezése, a munkaszerződés tartalma.
7. A munkavállaló és a munkáltató jogai és kötelességei.
8. A munkajogviszony módosulása, változás a munkáltató személyében.
9. A munkajogviszony megszűnése és megszüntetése.
10. A munkáltató és a munkavállaló kárfelelőssége.
11. Munkavállalói stratégiák és karrier tervezés.
12. Az Európai Unió munkaerő piaca, az Európai Unió munkajogi normái.
13. A foglalkozás elősegítését szolgáló támogatások Magyarországon.
14. A munkajogviszonyból származó igények érvényesítése, viták és megoldásaik.
Kompetenciák:
Főbb kompetenciák, szakmai készségek:
- helyzetfelismerés és helyzetelemzés, logikus gondolkodás, kreativitás, ötletgazdagság;
- hiteles kommunikáció, önmenedzselés, határozottság és céltudatosság;
- felelős munkavállalói magatartás, döntésképesség;
- önfoglalkoztatási kompetenciák, vállalkozói magatartás;
- udvariasság, kulturált és etikus magatartás;
- a munka világában az értékrend ismerete és betartása;
- a munkavállalói elvárásoknak megfelelő magatartás és teljesítmény;
Szakmai követelmény:
- a munkaerőpiac alapfogalmainak ismerete;
- gazdálkodó szervezetek fogalmának, típusainak ismerete;
- adott vállalkozás esetén a munkajogi előírások értelmezése;
- a munkavállalói jogok és kötelezettségek ismerete;
- álláskeresési technikák alkalmazása (szakmai önéletrajz készítése), interjúkon siker elérése;
- alkalmazkodás az önfoglalkozási korlátokhoz, a vállalkozás szakmai és jogi kereteihez;
- alkalmazkodás a hazai és a nemzetközi munkaerő-piaci változásokhoz;
aktuális jogi és eljárási szabályok ismerete az EGT tagállamaiban történő munkavállaláshoz

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Berke Gyula – Bankó Zoltán: Munkajogi ismeretek (PTE ÁJK, 2017)

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Jogi alaptan Kreditszáma: 5
Tantárgy kódja: AJKONZ0801 AJKOLZ0801 AJKOTZ08
Tantárgy felelőse: Dr. Monori Gábor, adjunktus
A tanóra típusa: 2/28 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 1. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
A tantárgy bevezetést nyújt a hallgatók számára a jogi alapfogalmakba, alapintézményekbe az alábbi témakörökben:
1. A tudomány fogalma, rendszere, valamint az állam- és jogtudomány tárgya és rendszere. A jogi kultúra.
2. A norma fogalma, jellemző vonásai, illetve fajtái. A jog és más társadalmi normák kapcsolata(jog és erkölcs, jog és vallás, jog és méltányosság).
3. A jog funkciói. A jogforrás fogalma, fajai és a jogforrási hierarchia. A jogrendszer fogalma és tagozódása. A jogág.
4. A római-germán jogcsalád. A common law jogcsalád. A szocialista jogcsalád. A vallási- és tradicionális jogcsalád.
5. A jogszabály fogalma és szerkezeti elemei. A jogszabályok fajai. A jogszabályok érvényessége és hatályossága.
6. A jogkövetés fogalma és típusai.
7. A jogviszony fogalma és a jogviszony alanyai közül a természetes személy. A jogviszony alanyai (a természetes személy kivételével). A jogviszony tárgya és tartalma. A jogi tények.
8. A jogalkalmazás fogalma és szakaszai. A jogalkalmazás jogfejlesztő szerepe.
9. A jog hatékonysága.
10. A politikai rendszer fogalma és elemei.
11. A pártrendszerek típusai. A befolyásoló csoportok. Az állam kialakulásának stádiumai.
12. Az állam fogalma és az államterület. Az állam népessége. Az állam szuverenitása. Az állam funkciói.
13. Az abszolút állam. A liberális állam. A jóléti állam. A totális állam. A jogállam.
14. Az államforma fogalma és felosztása. A kormányforma. Az állam szerkezete.
Kompetenciák:
a) tudás
- alapvető jogi fogalmak ismerete
- alapvető jogintézmények ismerete
b) képesség
- képes az alapvető jogi fogalmak meghatározására
- képes az alapvető jogintézmények felismerésére

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Visegrády Antal: Jogi alaptan /Menedzser Praxis Kft, 2015. 85 pp.

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Összehasonlító európai jogtörténet Kreditszáma: 6
Tantárgy kódja: AJKONZ0601 AJKOLZ0601 AJKOTZ06
Tantárgy felelőse: Dr. Herger Csabáné egyetemi tanár, tanszékvezető
                                Dr. Niklai Patrícia Dominika tanársegéd
A tanóra típusa: 2/28 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 2. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. Európa: birodalmak és régiók – komparáció.
2. Az európai közjog történeti forrásai és kiemelt intézményei.
3. Modernizáció, államrendszerek Európában.
4. Az államépítés alapelvei a polgári korszakban. Hatalmi elitek.
5. A klasszikus szabadságjogok összehasonlító vizsgálata.
6. A modern önkormányzatiság történeti előképei.
7. A tradicionális jogalkotók és jogforrások.
8. Modern kori kodifikáció-történet.
9. A modern jogrendszerek princípiumainak összehasonlító jogtörténeti vetülete.
10. A családjogtörténet európai irányvonalai.
11. Az európai büntetési elméletek fejlődéstörténete.
12. Büntetési rendszerek és büntetés végrehajtás az európai jogfejlődésben.
13. Háborúk és krízishelyzetek az európai joghistóriában.
Kompetenciák:
a, Tudása
- Ismeri az összehasonlító európai jogtörténet mint tantárgy tárgyát, vizsgálati módszerét és szempontjait
- Ismeri az európai jogfejlődés korszakait, jogforrásait
- Ismeri az európai jogfejlődés kiemelt intézményeit
b, Képességei
- Rendelkezik előzetes köztörténeti ismeretekkel
- Rendelkezik a tárgy elsajátításához szükséges anyanyelvi készségekkel
- Képes összehasonlítani a megismert jogintézményeket történeti fejlődésükben
c, Attitűdje
- Tudásának értékelése
- A fejlesztendő kompetenciák felismerése
- Együttműködésre való nyitottság, empátia
- Motivált tanulás
d, Autonómiája és felelőssége
- Önállóan és felelősséggel sajátítja el a megismert tananyagot

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Kajtár István – Herger Csabáné: Egyetemes állam- és jogtörténet. Budapest – Pécs: Dialóg Campus, 2015

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Közgazdaságtan Kreditszáma: 5
Tantárgy kódja: AJKONZ2101 AJKOLZ2101 AJKOTZ21
Tantárgy felelőse: Dr. Bujtár Zsolt adjunktus
A tanóra típusa: 2/28 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 1. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. Mikroökonómia tárgya, alanyai, eszközei
2. Allokációs mechanizmusok típusai
3. A földpiac működése – járadékok és típusai
4. A pénz és tőkepiac működési mechanizmusai
5. A tökéletes piaci verseny
6. A monopol duopol és oligopol piacok jellemzői
7. A vállalkozások működése: bevétel költség profit
8. Árazási stratégiák – fedezeti, üzemszüneti pont
9. A munkaerő piac jellemzői
10. A háztartások pénzügyei
11. Az árnyékbankrendszer és 2007-2009-es válság okai
12. Externáliák, külső gazdasági hatások működése
13. Magánjavak, közjavak, vegyes javak jellemzői
14. A makroökonómia tárgya, alanyai, eszközei
15. A makrogazdaság növekedési mutatói: nominál GDP, reál GDP
16. Gazdasági ciklusok állami beavatkozás lehetőségei
17. A munkanélküliség ráta
18. Az infláció mutatószámai
19. Nemzetközi árfolyamrendszerek
20. Külkereskedelmi egyenleg és államadósság
21. A pénzfunkciók, aranypénzrendszer, modern (fiat) pénzek
22. Pénzteremtés a bankrendszerben
23. A monetáris politika összetevői, működési mechanizmusa
24. Az MNB monetáris politikája
25. Az Európai Központi Bank és a FED monetáris politikájának főbb jellemzői
26. A költségvetési (fiskális) politika és részterületei
Kompetenciák:
A, tudás
- pénzügyi tudatosság alapismeretei
B, képesség
- tudatos pénzügyi magatartás

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
1. Paul A. Samuelson – William D. Nordhaus: Közgazdaságtan Akadémiai Kiadó 2012
2. Steven A. Greenlaw – David Shapiro – Timothy Taylor: Principles of Economics 2e. Letölthető: https://d3bxy9euw4e147.cloudfront.net/oscms-prodcms/media/documents/Economics2e-OP_rcXbSU2.pdf

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Hivatali írásbeli protokoll Kreditszáma: 5
Tantárgy kódja:AJKONZ1001 AJKOLZ1001 AJKOTZ10
Tantárgy felelőse: Szabó Szilárd informatikus
                               Harmat Beáta igazgatási ügyintéző
A tanóra típusa: 2/28 szeminárium
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye: 1. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
Gépírás
1. Helyes ülés: háttámlának dűlve, talp a földön. Kéztartás: könyök egyenes az alkarral (nem lóg, nem áll kifelé). Ujjak az alap billentyűkön. asdf, jklé, J és F betűn kis jelzés.
2. 2X5 perc gyakorlás alapsorból. új betűk: i, m, r, v. Visszaállni a kézzel alapsorra, további gyakorlatok menu, betu_i, lazító mozdulatok (csukló kéz), shift + m, Shift R, 2 perces gyakorlás.
3. 2X5 perc i, m, r, v, majd új betűk: o, á, g, e, u.
4. Új betűk: p, t, c, h, n.
5. Új betűk: b, ü, y, z, ő, ö.
6. Új betűk: ú, ., ó, -, í.
7. Új betűk: q, x, w.
8. Számok és nagy betűk, nagy betűket ellenkező shift–tel kell leütni, gyakorlatok, alakítsd nagy betűre-parancs.
9. Megcélzott eredmény: 100 betű/perc és 25 % hiba, szöveggyakorlatok, 10 perc időlimit.

Szövegszerkesztés:
   • Körlevél készítése
      o új adatbázis létrehozása
      o mezők megfeletetése, beszúrása
   • Címterület szerkesztése
      o tabulátor
      o dátum automatikus frissítéssel
   • Űrlap mező szabályos szerkesztése
      o pontozott vonal tabulátorral
   • Élőfej, élőláb készítése
      o kép beillesztése
      o oldalszámozás
      o szegélyezés
      o behúzások
   • Tabulátorok ismertetése, táblázat formázása
   • Stílusok használata, tartalomjegyzék készítése
   • PDF állományba való exportálás

Prezentáció készítés
   • Diák és alapvető formázási elemek ismertetése
   • Rajzolás, elrendezés
   • Áttűnések, animációk, időzítések használata
   • Objektumok beillesztése külső forrásból
   • Diavetítési beállítások
   • PDF állományba való exportálás
Kompetenciák:
c) tudás
-gépírási ismeretek
-szövegszerkesztési ismeretek
-prezentáció készítés
d) képesség
-digitális írástudás
-alapfokú vizuális érzék

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Kiss Balázs: Gépírás és szöveggyűjtemény jogi asszisztenseknek, Pécs, 2006.
Bártfai Barnabás: Office 2016 - Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint, 2016

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Közigazgatási jogi alapfogalmak Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONZ1301 AJKOLZ1301 AJKOTZ13
Tantárgy felelőse: Dr. Rózsás Eszter egyetemi docens, tanszékvezető
                                Dr. Stankovics Petra tanársegéd
A tanóra típusa: 2/28 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 2. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1 A tantárgy egyrészt bemutatja a közigazgatás alapvető intézményeit és szervezetrendszerét: a központi, területi és helyi államigazgatási szervek jogállását, valamint a helyi önkormányzat szervezetét, feladat- és hatásköreit, működését. (12 óra)
2 A közigazgatási eljárásjog - alapeljárás, jogorvoslat és a végrehajtás - körében érvényesülő főbb szabályai jelentik a tantárgy második nagy szerkezeti egységét. (10 óra)
3 Bemutatásra kerülnek a közszolgálati jog alapvető szabályai. (6 óra)
Kompetenciák:
A, tudás
- a közigazgatási szervek jogállásának, a szervek közötti kapcsolatoknak az ismerete
- a közigazgatási hatósági eljárás alapintézményeinek ismerete
- a közszolgálati jog főbb szabályainak ismerete
B, képesség
-képes a közigazgatási szervek rendszerének átlátására
-képes tájékozódni a közigazgatási jog anyagában

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Ajánlott irodalom:
- Bencsik András – Fábián Adrián – Rózsás Eszter: A magyar államigazgatás rendszere. Pécs 2015 (kézirat)
- Ivancsics Imre – Fábián Adrián: Hatósági jogalkalmazás a közigazgatásban. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2017
- Fábián Adrián (Szerk.): Válogatott európai önkormányzati modellek. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2012 (XI-XXVI. fejezet)
- Fábián Adrián: Vezetők és beosztottak a magyar közigazgatásban. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2016 (II, IV, XI, XII. fejezetek)

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Közigazgatási jogi gyakorlat Kreditszáma: 3
Tantárgy kódja: AJKONZ1101 AJKOLZ1101 AJKOTZ11
Tantárgy felelőse: Dr. Rózsás Eszter egyetemi docens, tanszékvezető
                                Dr. Stankovics Petra tanársegéd
A tanóra típusa: 2/28 szeminárium
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye: 2. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
4 Helyi önkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzat vizsgálata
5 Helyi önkormányzati rendelet(alkotás) vizsgálata
6 Önkormányzati működés (képviselő-testületi ülés) modellezése
7 Jogesetek a közigazgatási hatósági eljárás (alapeljárás, illetve jogorvoslati eljárás) köréből
8 Jogesetek a közszolgálati jog köréből
Kompetenciák:
A, képesség:
A tanuló képes a közigazgatási jogi alapfogalmak című tantárgy keretében szerzett elméleti és tételes jogi ismeretei alapján az önkormányzati igazgatás és az államigazgatás körében jogesetek megoldására.
B, tudás:
Rendelkezik a jogesetmegoldáshoz szükséges ismeretekkel.

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Ajánlott irodalom:
- Közigazgatási jogi gyakorlat (munkafüzet) PTE ÁJK Pécs, 2010.

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Alkotmányjogi alapfogalmak Kreditszáma: 3
Tantárgy kódja: AJKONZ1401 AJKOLZ1401 AJKOTZ14
Tantárgy felelőse: Dr. Tilk Péter egyetemi tanár, tanszékvezető
A tanóra típusa: 2/28 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 1. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. Az alkotmány általános és jogi fogalma, az alkotmány jellemzői és funkciói
2. A alkotmányfejlődés vázlata, az alkotmányok "archetípusai"
3. Az alkotmányozás és annak megvalósulási formái
4. Az alkotmány alkotórészei, valamint a modern alkotmányok tipológiája
5. Az alkotmányosság fogalma és érvényesülésének feltételei
6. Az alkotmány értelmezése
7. Az alkotmányjog fogalma, az alkotmányjog mint jogág helye a magyar jogrendszerben
8. A magyar alkotmányfejlődés
9. A jogállam fogalma és értéktartalmú alapelemei
10. A hatalommegosztás
11. A demokrácia és az alkotmányos demokrácia fogalma, jellemzői
12. Az Alaptörvény alapelvei
13. A jogforrás fogalma, csoportosítása, a jogforrási hierarchia
14. A jogszabályok érvényessége és hatályossága
15. A magyar jogforrási rendszer sajátosságai és a jogalkotás
16. A jogszabályok a magyar jogrendszerben
17. A közjogi szervezetszabályozás eszközei
18. A jogalkotási felhatalmazás, a jogalkotási eljárás főbb szabályai
19. A jogszabályok jelölése, a jogszabályszerkesztés főbb szabályai
20. A nemzetközi jog és az európai uniós jog jogforrási jellege
21. Az állampolgárság fogalma, állampolgársági alapelvek
22. A magyar állampolgárság keletkezése és megszerzése
23. A magyar állampolgárság megszűnése, állampolgársági eljárás
24. A szuverenitás alkotmánytani fogalmának kialakulása és változásai, a szuverenitás fogalma az alkotmányjogban
25. A hatalomgyakorlás közvetett és közvetlen megvalósulási formái
26. Az országos népszavazás tárgya, kizárása, formái, alanyai, kezdeményezése
27. Az országos népszavazás eljárási szabályai
28. Az érdekközvetítés rendszere az alkotmányos demokráciában
29. A politikai pártok fogalma, jellemzői, funkciói
30. A pártok működése és gazdálkodása Magyarországon
Kompetenciák:
a, tudás
- rendelkezik alapvető alkotmányjogi ismeretekkel
b, képesség
- képes felismerni az egyes alkotmányjogi intézményeket és jellemezni azokat

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Kocsis Miklós – Petrétei József – Tilk Péter: Alkotmánytani alapok. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2015
Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga I. Alapvetés, alkotmányos intézmények. (2., javított és aktualizált kiadás). Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2016
(A kiadványok csak a HÖTPlusznál kaphatók, illetve rendelhetők a kodifikator@kodifikator.hu e-mail címen)
Alaptörvény

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Alkotmányjogi gyakorlat Kreditszáma: 3
Tantárgy kódja: AJKONZ0901 AJKOLZ0901 AJKOTZ09
Tantárgy felelőse: Dr. Tilk Péter egyetemi tanár, tanszékvezető
A tanóra típusa: 2/28 szeminárium
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye: 1. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
A kurzus során az "Alkotmányjogi alapismeretek" c. tárgy tematikájában foglaltak gyakorlatban való megjelenését ismerhetik meg a hallgató, példák, jogesetek, megoldandó feladatok formájában.
Kompetenciák:
a, tudás
- rendelkezik alapvető alkotmányjogi ismeretekkel
b, képesség
- képes alkotmányjogi jogesetetek megoldására

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Kocsis Miklós – Petrétei József – Tilk Péter: Alkotmánytani alapok. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2015
Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga I. Alapvetés, alkotmányos intézmények. (2., javított és aktualizált kiadás). Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2016
(A kiadványok csak a HÖTPlusznál kaphatók, illetve rendelhetők a kodifikator@kodifikator.hu e-mail címen)
Alaptörvény

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Bevezetés a bűnügyi tudományokba Kreditszáma: 3
Tantárgy kódja: AJKONZ1701 AJKOLZ1701 AJKOTZ17
Tantárgy felelőse: Dr. Kőhalmi László egyetemi tanár, tanszékvezető
A tanóra típusa: 2/28 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 1. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A bűnügyi tudományok rendszere
2. A társadalmi - gazdasági fejlődés (modernizáció) és a devianciák kapcsolata
3. A társadalmi beilleszkedési zavarokat magyarázó makro-és mikro szintű elméletek
4. A látens bűnözés forrásai és vizsgálati módszere. A látens bűnözést vizsgáló kutatások áldozati megkérdezések eredményei. A látens bűnözést vizsgáló kutatások tettesi megkérdezések eredményei.
5. A látens bűnözési vizsgálatok legfontosabb eredményei. A látens bűnözés kriminálpolitikai tanulságai. A bűnügyi statisztikák valóságtükröző képessége. A rendőrségi statisztikával kapcsolatos legfontosabb kifogások és a statisztikai manipuláció lehetősége
6. A fiatalkori devianciák megítélése. A fiatalkori bűnözés
7. A fiatalkori erőszakos bűnelkövetők
8. Az időskori bűnözés
9. A női bűnözés
10. A tömegtájékoztatásban megjelenő bűnözéskép és a bűnözés tényleges valósága. A tömegtájékoztatás interakciós következményei és erőszak-ábrázolásának elméleti modelljei
11. Az alkoholizmus és a bűnözés összefüggései. A kábítószer – probléma és a bűnözés összefüggései. A "kábítószer – probléma" kialakulása és jellemzői Magyarországon. Kriminálpolitikai megoldások a kábítószer - bűnözés megelőzésére, leküzdésére
12. A kriminológia előfutárai, kialakulása. A klasszikus iskola, a pozitivizmus és a közvetítő iskola.
13. A büntető igazságszolgáltatás mint rendszer. A rendőrség, az ügyészség a bíróságok. A bűnmegelőzés alapjai.
Kompetenciák:
A, tudás
- Szintetizált, egységes ismeretek a bűnözésről.
B, képesség
- A tantárgy előkészíteni a bűnügyi tantárgycsoport tanulását, megkönnyíteni a jogásszá válást.

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
kötelező irodalom:
KORINEK László: Bűnözési elméletek, Duna Palota és Kiadó, Budapest, 2006 (következő fejezetei: I., II., III., IV.3.)
ajánlott irodalom:
Gönczöl Katalin– Kerezsi Klára – Korinek László – Lévay Miklós: Kriminológia-Szakkriminológia, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2006 (következő fejezeti:1.6, 1.7, 2.7., 2.9., 2.10., 2.12.)
Korinek László: Irányzatok a kriminológiai gondolkodás fejlődésében, BM Kiadó, Budapest, 2005, harmadik, átdolgozott kiadás következő fejezetei: I., V., VI.,VII.
Gönczöl–Korinek–Lévai-Kerezsi: Kriminológia-Szakkkriminológia (megjelenés alatt)

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Büntetőjogi gyakorlat Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONZ0501 AJKOLZ0501 AJKOTZ05
Tantárgy felelőse: Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens
A tanóra típusa: 2/28 szeminárium
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye: 3. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A joggyakorlat elemzéséhez szükséges általános részi fogalmak áttekintése
2. A bírósági gyakorlat ismertetése és elemzése az alábbi tényállásoknál
(emberölés, erős felindulásban elkövetett emberölés, öngyilkosságban közreműködés, magzatelhajtás, testi sértés, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, segítségnyújtás elmulasztása, gondozási kötelezettség elmulasztása)
3. Egészséget veszélyeztető bűncselekmények (kábítószer kereskedelem, kábítószer birtoklás, kóros szenvedélykeltés)
4. Az emberi szabadság elleni bűncselekmények (személyi szabadság megsértése, kényszerítés)
5. Szexuális kényszerítés, szexuális erőszak, szexuális visszaélés
6. Prostitúciós bűncselekmények
7. Kiskorú veszélyeztetése, tartási kötelezettség elmulasztása
8. Magánlaksértés, zaklatás
9. Rágalmazás, becsületsértés
10. Közlekedési bűncselekmények rendszere, közúti baleset okozása és a járművezetés ittas állapotban
11. Igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények
12. Korrupciós bűncselekmények
13. Hivatali bűncselekmények
14. Hivatalos személy elleni bűncselekmények
15. Garázdaság
16. Közokirat hamisítás, hamis magánokirat felhasználása
17. Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények
18. Vagyon elleni bűncselekmények
Kompetenciák:
A, tudás
- A leggyakrabban előforduló bűncselekmények tényállásának az ismerete
B, képesség
- A büntetőjog hagyományos fogalomrendszerének megismertetése, az elméleti készség kialakítása mellett az önálló, probléma megoldó büntetőjogi gondolkodás kialakítása

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Kötelező irodalom:
Balogh Ágnes- Pilisi Fanni: Büntetőjog Különös rész, Pécs, 2014.
Ajánlott szakirodalom:
Balogh Ágnes: Büntetőjog II. Különös rész, Pécs, 2016. Dialóg Campus Budapest.
Belovics Ervin- Molnár Gábor- Sinku Pál: Büntetőjog II. A 2012. évi C. törvény alapján. Budapest, 2012.
Kónya István (szerkesztő és társszerző) Magyar büntetőjog. Kommentár a gyakorlat számára, Budapest, 2016.

Büntető jogegységi határozatok:
1/2009. Büntető jogegységi határozat
megsemmisítéssel elkövetett okirattal való visszaélésről
4/2007. Büntető jogegységi határozat
a csoportos garázdaság bűncselekményét elkövetők felelősségre vonásáról
2/2004. Büntető jogegységi határozat
jogértelmezése annak, ha az elkövető az ellene indított büntetőeljárás során más létező személynek adja ki magát
1/2004. Büntető jogegységi határozat
a Btk. 274. § (1) bekezdés b) és c) pontjai szerinti közokirat-hamisítás bűntettének elkövetési tárgyáról
5/2000. Büntető jogegységi határozat
közokirat-hamisítás bűntettének megvalósítása jármű átírásával kapcsolatos ügyintézés során
1/2000. Büntető jogegységi határozat
a közokirat-hamisítás különböző elkövetési magatartásait [Btk. 274. § (1) bek. a) és b) pont] megvalósító elkövető cselekményeinek büntethetőségéről
5/1999. Büntető jogegységi határozat
az előkészületi cselekmények egy- vagy többrendbeli előkészületi cselekménnyé minősítésének feltételeiről, valamint az emberölés előkészületének bűntette többrendbelinek minősítése feltételéről
2/1999. Büntető jogegységi határozat
a segítségnyújtás elmulasztásának minősítése (Btk. 172. §), ha az elkövető vétlen
6/1998. Büntető jogegységi határozat
a közúti közlekedés szabályai szerint elsőbbségadásra kötelezett felelősségéről
4/1998. Büntető jogegységi határozat
a lopás dolog elleni erőszakkal történő elkövetéséről
2/1998. Büntető jogegységi határozat
a Btk. 322. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint minősülő kifosztás bűntettének megállapításáról, ha az elkövető nyomban a sértett megölése után veszi el annak értékeit

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási alapfogalmak Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONZ2001 AJKOLZ2001 AJKOTZ20
Tantárgy felelőse: Dr. Hengl Melinda adjunktus
A tanóra típusa: 2/28 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 3. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:

Büntető eljárásjogi alapfogalmak
Általános rendelkezések a büntetőeljárásban
A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és a büntetőeljárásban részt vevő személyek
Az eljárási cselekményekre vonatkozó általános rendelkezések
A bizonyítás
A leplezett eszközök
Az adatszerző tevékenység
A kényszerintézkedések
Az előkészítő eljárás
A nyomozás
A bírósági eljárás általános szabályai
A bíróság eljárása a vádemelés előtt
A tárgyalás előkészítése
Az elsőfokú, a másodfokú és a harmadfokú bírósági eljárás
A másodfokú és a harmadfokú bíróság hatályon kívül helyező végzése elleni fellebbezés elbírálása
A megismételt eljárás
A rendkívüli jogorvoslatok
A külön, a különleges és a büntetőeljáráshoz kacsolódó egyéb eljárások 

Büntetés-végrehajtási alapfogalmak
A büntetés-végrehajtás általános szabályai
A büntetések végrehajtása
Az intézkedések végrehajtása
Egyes kényszerintézkedések végrehajtása
A szabálysértési elzárás végrehajtása  

Kompetenciák:
A, tudás
- A büntetőeljárás alapjainak (szakaszok, funkciók, jogforrások és alapelvek) megismerése.
- Tájékozottság a büntetőeljárás alanyai tekintetében.
- A bizonyítás, a bizonyítási rendszerek és a bizonyítékok fogalmainak és főbb jellemzőinek tudása.
- Eligazodás a kényszerintézkedések között.
- A büntetés-végrehajtás alapfogalmainak elsajátítása.
B, képesség
- Jártasság a büntető eljárásjogi és a büntetés-végrehajtási alapfogalmak alkalmazásában.

Számonkérés:
Elektronikus írásbeli vizsga (Unipoll teszt)

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Kötelező irodalom:
Az előadások anyaga.

Ajánlott irodalom:
1.) Herke Csongor: Magyar büntető eljárásjog. Baufirma, Pécs, 2021. (270 oldal)
2.) Herke Csongor - Fenyvesi Csaba - Tremmel Flórián: A büntető eljárásjog elmélete. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2012.
3.) Belovics Ervin - Vókó György: Büntetés-végrehajtási jog. HVG Orac Kiadó, 2018.

Jogszabályok:
- A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény.
- A 2013. évi CCXL. törvény - a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról.

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Társadalombiztosítási gyakorlat Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONZ0701 AJKOLZ0701 AJKOTZ07
Tantárgy felelőse: Dr. Berke Gyula egyetemi docens, tanszékvezető
                               Dr. Bankó Zoltán egyetemi docens
A tanóra típusa: 2/28 szeminárium
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye: 3. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A biztosítási típusú szociális ellátási rendszer jellemzői.
2. A segélyezési típusú szociális ellátási rendszer jellemzői.
3. A társadalombiztosítás és a társadalombiztosítási jog fogalma, a magyar társadalombiztosítás szabályozásának rendszere.
4. Társadalombiztosítási jogi alapfogalmak: az 1997. évi LXXX. törvény fogalmai és értelmező rendelkezései.
5. A biztosítottak köre.
6. A biztosítotti minőség jellemzői.
7. Az egyes ellátásokra jogosultak köre.
8. A társadalombiztosítási ellátások alapvető elméleti kérdései; a magyar ellátási rendszer jellemzői.
9. Az egészségügyi szolgáltatás.
10. A táppénz.
11. A gyermek gondozásával kapcsolatos ellátások.
12. A nyugellátások rendszere, az öregségi nyugdíj.
13. Az üzemi baleset és foglalkozási betegség; a baleseti ellátások jellemzői.
14. A társadalombiztosítási járulékfizetés rendszere.
Kompetenciák:
Főbb kompetenciák, szakmai készségek:
- a magyar társadalombiztosítási szabályok rendszerének ismerete;
- a magyar társadalombiztosítási szabályokkal kapcsolatos jogalkalmazási készségek;
- a társadalombiztosítási jogszabályokkal kapcsolatos döntésképesség;
- társadalombiztosítási jogszabályokról való tájékoztatás adás
Szakmai követelmény:
- a magyar társadalombiztosítás kedvezményezetti köreinek ismerete
- társadalombiztosítási alapfogalmak készségszintű ismerete
- a magyar társadalom ellátásainak ismerete

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Berke Gyula – Bankó Zoltán: Társadalombiztosítási jog. Tansegédlet. (PTE ÁJK, 2017)

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Családjog Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONZ2501 AJKOLZ2501 AJKOTZ25
Tantárgy felelőse: Dr. Herger Csabáné egyetemi tanár, tanszékvezető
                                Dr. Herke-Fábos Barbara Katalin tanársegéd
                                Dr. Korinek Beáta Zsófia tanársegéd
A tanóra típusa: 2/28 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 2. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
I. A családjog fogalma. A családjog helye a magánjogban és a CSJK szerkezete. A családjog kapcsolódása más jogágakhoz. A családjog szabályozási köre. A családjog alapelvei.
II. A házasság. A házasság létrejötte és a házasságkötés tényálláshibái. A külföldi elemet tartalmazó házasságkötés. A házasság érvénytelensége (az abszolút és a relatív házassági akadályok). A házasság érvényességének és érvénytelenségének megállapítása. Az érvénytelen házasság maradék joghatásai.
III. A házasság megszűnése halál okából. A házasság felbontása. A gyermek érdekének érvényesülése a bontójogban. A házasság védelmét szolgáló anyagi- és eljárásjogi eszközök. A házassági bontóper alapvető szabályai.
IV. A házasság joghatásairól általában. A házastársak személyi viszonyai. A házastársi tartás.
V. A házassági vagyonjog fogalma. A házassági vagyonjogi rendszerek általános jellemzése. A vagyonelkülönítési rendszer. A közszerzeményi rendszer.
VI. A házastársi vagyonközösség. A házastárs védelmét szolgáló jogügyleti korlátozások. A házastársi vagyonközösség megszűnése.
VII. A házassági vagyonjogi szerződés. A szerződéstípusok a gyakorlatban.
VIII. A házastársi közös lakás használata. A lakáshasználat jogcímei és a közös jogcímmel való rendelkezés korlátai. A lakáshasználat előzetes és az életközösség megszűnése utáni rendezése.
IX. Az élettársi kapcsolat helye a magyar magánjogban. A hagyományos élettársi kapcsolat és joghatásai. A nyilvántartott élettársi kapcsolat jelentősége. A bejegyzett élettársi kapcsolat és joghatásai.
X. A rokonságról általában. A leszármazáson alapuló rokoni kapcsolat. Az apai jogállás keletkezése, a vélelmek típusai. Az anyai jogállás.
XI. Az örökbefogadás célja és feltételei. Az örökbefogadható gyermek. Az örökbefogadó személye. Az örökbefogadás formái. A nemzetközi örökbefogadás. Az örökbefogadás engedélyezése. Az örökbefogadás joghatásai. Az örökbefogadás hatálytalanná válása és felbontása.
XII. A szülői felügyelet általában. A szülői felügyelet tartalma és gyakorlása. A szülői felügyelet gyakorlásának és a gyermek elhelyezésének megváltoztatása. A szülői felügyelet rendezése iránti per. A gyermekétől külön élő szülő jogai és kötelezettségei. A szülői felügyeleti jog szünetelése és megszűnése.
XIII. A rokontartásra való jogosultság feltételei. A tartásra való kötelezettség sorrendje. A tartásra való jogosultság sorrendje. A tartás mértékének és módjának meghatározása. A tartással kapcsolatos perek. Kiskorú gyermek tartása. Továbbtanuló nagykorú gyermek tartása.

Kompetenciák:
A, tudás
- Családjog alapelvei
- Házasság joga
- Élettársi kapcsolatok
- Rokonság
- Gyámság
B, képesség
- A család jogilag releváns kereteinek megkülönböztetése az intimszférától
- Az állam beavatkozása a házasság és család védelmébe és a családi élet tiszteletben tartásához való jog értelmezése
- A családi jogviták békés, alternatív rendezése
- A gyermeki jogok azonosítása
C, attitűd
- a békéltetésre, a megegyezésre törekvés a családi jogviták rendezése során a család és a gyermek érdekében

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Herger Csabáné - Katonáné Pehr Erika: Magyar Családjog, Novissima Kiadó, 2021.

Jogszabályok Családjog és Szociális jog (gyermekvédelem) tantárgyakhoz kapcsolódóan:
1. 1997. évi XXXI. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (1.§-28.§, 38.§-40.§, 52.§-61.§, 67/A.§-93.§) (Gyvt.)
2. 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (1.§-64.§, 82.§-91.§, 146.§-155.§) (Gyer.)
3. 1991. évi LXIV. törvény, a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről (GyjE.)
4. 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),
- I. könyv Bevezető rendelkezések
- IV. könyv, Családjog (Csjk.)
- VI. könyv, XXV. cím: Az élettársi kapcsolat
5. 2013. évi CLXXVII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről, (1.§ - 8.§, 23.§ - 40.§) (Ptké.)
6. 2010. évi I. törvény, az anyakönyvi eljárásról (Ar.)
7. 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet, az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól (Ar.)
8. 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről (Csvt.)
9. 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról (Bét.)
10. 17/2014. (III. 13.) KIM rendelet a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásának vezetéséről és az abból történő adatszolgáltatás részletes szabályairól (VSZNYr)
11. 2008. évi XLV. törvény, az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról, (36/A-36/I) (Kjnp.)
12. 1952. évi III. törvény, a polgári perrendtartásról (Negyedik rész különleges eljárások XV–XVII. fejezet) (Pp.)

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Polgári jogi gyakorlat Kreditszáma: 3
Tantárgy kódja: AJKONZ1201 AJKOLZ1201 AJKOTZ12
Tantárgy felelőse: Dr. Bércesi Zoltán c. egyetemi docens
A tanóra típusa: 2/28 szeminárium
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye: 2. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1./ A jogalkalmazás alapfogalmai, fázisai, a jogértelmezés módozatai, a jogesetmegoldás metodikája
2./ Jogesetmegoldás és –elemzés a jog- és cselekvőképesség köréből
3./ Jogesetmegoldás és –elemzés a személyiségi jogvédelem köréből I. (a személyiségi jogok tartalma, terjedelme)
4./ Jogesetmegoldás és –elemzés a jogi személyek köréből (szervezetalapítás, -megszüntetés, létesítő okirat módosítása, törvényességi felügyeleti eljárás, tagkizárás)
5./ Jogesetmegoldás és –elemzés a dologi jog köréből I. (dologfajták, birtok, birtokvédelem)
6./ Jogesetmegoldás és –elemzés a dologi jog köréből II. (tulajdonjog, tulajdonszerzés, korlátolt dologi jogok)
7./ Jogesetmegoldás és –elemzés a kötelmi jog köréből I. (kötelem fogalma, forrásai, képviselet, jognyilatkozatok, elévülés, több alanyú kötelmek)
8./ Jogesetmegoldás és –elemzés a kötelmi jog köréből II. (szerződésjog)
9./ Jogesetmegoldás és –elemzés a kötelmi jog köréből (felelősségi jog)
10./ Jogesetmegoldás és – elemzés az öröklési jog köréből
11./ Szimulációs gyakorlat (perszimuláció, ill. érvelési gyakorlat a hallgatók részvételével) I – személyek joga, jogi személyek, dologi jog
12./ Szimulációs gyakorlat (perszimuláció, ill. érvelési gyakorlat a hallgatók részvételével) II – kötelmi jog, öröklési jog
13./ A szimulációs gyakorlatok értékelése, elemzése
Kompetenciák:
e) tudás
-alapvető személyi jogi, dologi jogi és kötelmi jogi ismeretek
f) képesség
-logikus gondolkodásmód
-az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására való képesség

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Nochta, T – Benke J. (szerk.): Kötelmi jog I. (Bp.2017.)

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Polgári eljárásjogi gyakorlat Kreditszáma: 3
Tantárgy kódja: AJKONZ2201 AJKOLZ2201 AJKOTZ22
Tantárgy felelőse: Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
                               Dr. Mészáros Pál Emil tanársegéd
A tanóra típusa: 2/28 szeminárium
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye: 3. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
A gyakorlati órák során az alábbi témakörök gyakorlatorientált, a bírósági esetjogra koncentráló feldolgozását végezzük el.
1. A polgári eljárás fogalma,
2. Peres és nemperes eljárás elhatárolása,
3. Alapelvek,
4. A polgári ügyekben eljáró bíróságok,
5. Az eljárásban résztvevő személyek,
6. A kereset és a keresetlevél, intézkedések a keresetlevél alapján,
7. A peres eljárás szakaszainak áttekintése,
8. Az elsőfokú eljárás,
9. A tárgyalás és a tárgyalási rendszerek,
10. Bizonyítás,
11. Határozatok meghozatala, fajtái,
12. A jogorvoslati rendszer,
13. Különleges eljárásokról általában,
14. Konzultáció
Kompetenciák:
A, tudás
- releváns joganyag
- gyakorlati szempontok, jogesetmegoldással
B, képesség
- önálló gondolkodás
- a saját vélemény kifejtésének lehetősége

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény releváns részei
Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog, Osiris, 2014. (Megjegyzés: új szakirodalom megadása folyamatban)

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Gazdasági és kereskedelmi jog Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONZ1601 AJKOLZ1601 AJKOTZ16
Tantárgy felelőse: Dr. Bujtár Zsolt adjunktus
                                Dr. Ferencz Barnabás tanársegéd
A tanóra típusa: 2/28 szeminárium
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 3. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A gazdasági és kereskedelmi jog fogalma, forrásai
2. A kereskedelmi jogi jogviszony sajátosságai
3. A kereskedelmi szerződések rendszere
4. Az egyéni és a társas kereskedés forrásai, új típusai
5. Egyéni vállalkozó, őstermelő, kistermelő, családi gazdálkodó, termelői piac
6. A gazdasági társaságok általános szabályai
7. Egyes társasági formák I.
8. Egyes társasági formák II.
9. A kereskedés sajátos esetei: az e kereskedelem
10. Élelmiszerjog
11. Fogyasztóvédelem
12. Verseny és reklámjog
13. Áruforgalmi szerződések
14. A szolgáltatások szerződései
Kompetenciák:
A, tudás
-alapvető gazdasági és kereskedelmi jogi ismeretek
B, képesség
-logikus gondolkodásmód
-rendszereszemlélet

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Gazdasági és kereskedelmi jogi gyakorlat Kreditszáma: 3
Tantárgy kódja: AJKONZ2301 AJKOLZ2301 AJKOTZ23
Tantárgy felelőse: Dr. Bujtár Zsolt adjunktus
                                Dr. Ferencz Barnabás tanársegéd
A tanóra típusa: 2/28 szeminárium
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye: 3. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A kereskedelmi egységek működésének feltételei: nyilvántartás, engedélyezés, nyitva tartás
2. A kereskedelmi tevékenység ellenőrzése: jegyző, és fogyasztóvédelmi szervezetek
3. NÉBIH feladat és hatásköre
4. A fogyasztó panaszok intézése; vásárlók könyve
5. A peres és nem peres eljárások (békéltetés)
6. Jogeset megoldás I. (általános szerződési feltételek)
7. Jogeset megoldás II. (hibás teljesítés)
8. Jogeset megoldás II. (adásvétel, bizomány, közvetítői szerződés)
9. Jogeset megoldás IV. (szolgáltatási szerződések)
10. Szabadon választható kereskedelmi egység gyakorlatának helyszíni vizsgálata, elemzése:
   a) gyakorlati napló vezetése (az üzlet neve, helye, profilja, üzlethelyiség leírása, vásárlói információ, vásárlók könyve, személyzet, áru elhelyezés, egyéb)
    b) szóbeli beszámoló a gyakorlati órák keretében
Kompetenciák:
A, tudás
-alapvető gazdasági és kereskedelmi jogi ismeretek
B, képesség
-logikus gondolkodásmód
-az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásának képessége

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Büntetőjogi alapfogalmak Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONZ1801 AJKOLZ1801 AJKOTZ18
Tantárgy felelőse: Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens
A tanóra típusa: 2/28 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 2. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A büntetőjog alapjai
2. A bűncselekmény fogalma
3. A bűncselekmény egység és a halmazat
4. A törvényi tényállás fogalma és fajai
5. A büntethetőségi akadályok rendszere
6. A büntethetőséget kizáró okok
7. A jogos védelem
8. A végszükség
9. A gyermekkor
10. A kóros elmeállapot
11. A kényszer és fenyegetés
12. A tévedés
13. A büntethetőséget kizáró egyéb okok
14. A büntethetőséget megszüntető okok
15. A büntetőjogi felelősségre vonás egyéb akadályai
16. A bűncselekmény megvalósulási stádiumai
17. A kísérlet fogalma és büntethetősége
18. Az előkészület fogalma és büntethetősége
19. A bűncselekmény elkövetői
20. Többes bűnelkövetői alakzatok
21. A büntetés elméleti kérdései
22. Büntetések
23. Intézkedések
24. Büntetés kiszabásánál irányadó szempontok
25. Halmazati és összbüntetés
26. Bűnismétlés
27. Üzletszerűség
28. Fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések
Kompetenciák:
A, tudás
- Alapvető dogmatikai fogalmak elsajátítása
B, képesség
- Az általános rész rendszerszemléletű ismerete

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Kötelező irodalom:
Balogh Ágnes- Pilis Fanni: Büntetőjog Általános rész, Pécs, 2015.
Ajánlott szakirodalom:
Belovics Ervin: A büntetendőséget kizáró okok, Budapest, 2009, HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft.
Földvári József: Az egység és a halmazat határesetei a büntetőjogban, Budapest, 1962. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Fekete Mária- Grád András: Pszichológia és pszichopatológia jogászoknak, Budapest, 2002, HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft.
Márki Zoltán- Mészár Róza- Molnár Gábor (szerk.): Magyar büntetőjog kommentár a gyakorlat számára. Budapest, 2009. HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft.

Büntető jogegységi határozatok:
4/2013. Büntető jogegységi határozat
a jogos védelem kérdéseiről
3/2013. Büntető jogegységi határozat
az élet és testi épség büntetőjogi védelméről
2/2000. Büntető jogegységi határozat
bűncselekmény csoportosan elkövetettnek minősítéséről
1/1999. Büntető jogegységi határozat
a Btk. 2. §-ának visszaható hatályú alkalmazása, ha a Btk. Különös Részének valamely keretkitöltő jogszabályi rendelkezésében a bűncselekmény elkövetése után változás következik be

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Polgári jogi alapfogalmak Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONZ1501 AJKOLZ1501 AJKOTZ15
Tantárgy felelőse: Dr. Bércesi Zoltán c. egyetemi docens
A tanóra típusa: 2/28 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 3. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. Bevezető előadás (történeti alapok, a polgári jog fogalma, forrásai, polgári jogi jogszabály, jogviszony, alapelvek)
2. Személyek joga (jogképesség, cselekvőképesség, személyiségi jogok)
3. Jogi személyek (általános szabályok, egyes főbb jogi személyek konstrukcióinak bemutatása)
4. Dologi jog I. (a dologi jog rendszere, dolog fogalma, birtok, birtokvédelem)
5. Dologi jog II. (a tulajdonjog fogalma, tartalma, védelme, tulajdonszerzés, közös tulajdon)
6. Dologi jog III. (a korlátolt dologi jogok)
7. Kötelmi jog I. (a kötelmi jog rendszere, kötelem fogalma, forrásai, általános szabályai – jognyilatkozatok, képviselet, elévülés, többalanyú kötelmek, teljesítés, beszámítás)
8. Kötelmi jog II. (a szerződésjog általános szabályai – szerződés fogalma, alapelvek, szerződéskötés, érvénytelenség, hatálytalanság, naturalis obligatio)
9. Kötelmi jog III. (a szerződésjog általános szabályai – a szerződés biztosítékai, alanyváltozások, teljesítés, szerződésszegés, a szerződés megszűnése)
10. Kötelmi jog IV. (kárfelelősségi jog, szerződésen kívüli kötelmek)
11. Kötelmi jog V. (egyes szerződések áttekintése, a főbb típusok ismertetése)
12. Öröklési jog I. (Öröklési jogi alapfogalmak, kiesési okok, a törvényes öröklés rendje)
13. Öröklési jog II. (Végintézkedésen alapuló öröklés, kötelesrész, felelősség a hagyatéki tartozásokért)
Kompetenciák:
A, tudás
-alapvető személyi jogi, dologi jogi és kötelmi jogi ismeretek
B, képesség
-logikus gondolkodásmód
-rendszereszemlélet

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Nochta, T – Benke J. (szerk.): Kötelmi jog I. (Bp.2017.)

Megjegyzés: -Tantárgy neve: Polgári eljárásjogi alapfogalmak Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONZ1901 AJKOLZ1901 AJKOTZ19
Tantárgy felelőse: Dr. Herke Csongor egyetemi tanár, tanszékvezető
                                Dr. Mészáros Pál Emil tanársegéd
A tanóra típusa: 2/28 előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 3. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A polgári eljárás fogalma,
2. Peres és nemperes eljárás elhatárolása,
3. Alapelvek,
4. A polgári ügyekben eljáró bíróságok,
5. Az eljárásban résztvevő személyek,
6. A kereset és a keresetlevél, intézkedések a keresetlevél alapján,
7. A peres eljárás szakaszainak áttekintése,
8. Az elsőfokú eljárás,
9. A tárgyalás és a tárgyalási rendszerek,
10. Bizonyítás,
11. Határozatok meghozatala, fajtái,
12. A jogorvoslati rendszer,
13. Különleges eljárásokról általában,
14. Konzultáció
Kompetenciák:
A, tudás
- releváns joganyag
- a polgári eljárásjog elméleti szempontú feldolgozása
B, képesség
- önálló gondolkodás
- a gyakorlathoz elengedhetetlen elméleti alapok megszerzése

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény releváns részei
Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog, Osiris, 2014. (Megjegyzés: új szakirodalom megadása folyamatban)

Megjegyzés: -Tantervi egység: Közigazgatási ügyviteli gyakorlat Kreditszáma: 2
Tantárgy kódja: AJKONZ2801 AJKOLZ2801 AJKOTZ28
Intézményi felelős: Dr. Herger Csaba szakügyintéző, OGYSZ
A tanóra típusa: 30 gyakorlat
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
Tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A közigazgatási ügyviteli munka szerepe és területei.
2. A hatósági eljárási cselekmények dokumentálása. A jegyzőkönyv.
3. Az adatkezelés alkotmányossága.
4. A közérdekű adatok nyilvánossága.
5. A személyes adat és a közérdekből nyilvános adat megismerése.
6. A nemzeti minősített adat. A minősítési eljárás.
7. A minősített adat jelölése és érvényességi ideje. A minősített adat kezelése.
8. Az ügyiratkezelésre vonatkozó jogszabályok. Az ügyiratkezelés irányítása, felügyelete.
9. Az iratkezelés általános követelményei.
10. A szervezeti egységek megszűnését követő iratkezelés.
11. A papíralapú és elektronikus küldemények átvétele, bontása.
12. Az érkeztetés.
13. A papíralapú iktatókönyvbe történő iktatás és az elektronikus iktatás.
14. A szignálás.
15. Az ügyiratkészítés. A kiadmányozás.
16. A határidő-nyilvántartás.
17. Az iratok sokszorosítása és továbbítása.
18. Az irattári terv. Az irattárazás szerepe és az irattárba helyezés.
19. Az iratok selejtezése. Az iratok védelme és az iratkezelés ellenőrzése.
20. Az elektronikus iratok kezelése.
Kompetenciák:

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: -Tantervi egység: Földhivatali ügyviteli gyakorlat Kreditszáma: 2
Tantárgy kódja: AJKONZ2901 AJKOLZ2901 AJKOTZ29
Intézményi felelős: Dr. Papp Iván ny. egyetemi docens, NYME GEO
A tanóra típusa: 15 gyakorlat
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
Tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A földügyi szakigazgatás intézményrendszere.
2. Az ingatlanügyi hatósági feladatok.
3. Az ingatlan-nyilvántartás fogalma, célja és klasszikus elvei
Kompetenciák:

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: -Tantervi egység: Közjegyzői ügyviteli gyakorlat Kreditszáma: 2
Tantárgy kódja: AJKONZ3001 AJKOLZ3001 AJKOTZ30
Intézményi felelős: Dr. Hámory Beáta ny. közjegyző
A tanóra típusa: 15 gyakorlat
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
Tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. A közjegyzői tevékenység mint hatósági tevékenység és mint az igazságszolgáltatás része.
2. A közjegyzői hatáskörbe tartozó nemperes eljárások.
3. A közjegyzői tanúsítvány. A közjegyzői okiratkészítés ügyleti tanúja és az azonossági tanú.
Kompetenciák:

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: -Tantervi egység: Államigazgatási gyakorlat Kreditszáma: 2
Tantárgy kódja: AJKONZ3101 AJKOLZ3101 AJKOTZ31
Intézményi felelős: Baranya Megyei Kormányhivatal
                                 Müllerné dr. Juhos Bernadett főigazgató
A tanóra típusa: 90 gyakorlat
A számonkérés módja: beszámoló
Tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
Szakmai gyakorlat a Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeinél.
Kompetenciák:

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: -Tantervi egység: Önkormányzati gyakorlat Kreditszáma: 2
Tantárgy kódja: AJKONZ3201 AJKOLZ3201 AJKOTZ32
Intézményi felelős: Pécs MJV Önkormányzata
                                 Dr. Lovász István jegyző
A tanóra típusa: 60 gyakorlat
A számonkérés módja: beszámoló
Tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
Szakmai gyakorlat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezeti egységeinél.
Kompetenciák:

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: -Tantervi egység: Ügyészségi ügyviteli gyakorlat Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONZ3301 AJKOLZ3301 AJKOTZ33
Intézményi felelős: Dr. Vastagh Gerda ügyész
A tanóra típusa: 50 gyakorlat
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
Tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. Az ügyészségi félfogadás. Beadványok, iratok érkezése, átvétele, érkeztetése. Az iktatandó adatok, az iktatóbélyegző adatai.
2. Az ügyészségi priorálás, szignálás. Az ügyek elintézésének sorrendje.
3. Az ügyészségi iktatás általános szabályai, ügyszám képzése.
4. Az ügyészségi segédkönyvek fajtái, jellemzői.
5. Az ügyészségi iratok átadás-átvételének szabályai. Az ügykezelési utasítások.
6. Ügyészségi kiadmányok készítése, másolatok kiadása, iratok elküldése.
7. Az ügyészségi határidő-nyilvántartás. A postázás.
8. Az ügyészségre visszaérkezett küldemények kezelése ("nem kereste", "ismeretlen" stb.)
9. Ügyészség házi iratai, irattár. Az irattározás szabályai és a selejtezés. A levéltárba adás.
10. Ügyészség adatközlési kötelezettsége, adatlapok felsorolása. A statisztikai adatlapok fajtái, kitöltésének szabályai.
Kompetenciák:

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: -Tantervi egység: Ügyészségi gyakorlat Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONZ3401 AJKOLZ3401 AJKOTZ34
Intézményi felelős: Dr. Takács István c. főügyészségi ügyész, vezető ügyész
A tanóra típusa: 90 gyakorlat
A számonkérés módja: beszámoló
Tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
Szakmai gyakorlat a Baranya Megyei Főügyészségen illetve a baranyai járási ügyészségeken.
Kompetenciák:

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: -Tantervi egység: Bírósági ügyviteli gyakorlat Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONZ3501 AJKOLZ3501 AJKOTZ35
Intézményi felelős: Dr. Antal Gábor csoportvezető bíró, Pécsi Törvényszék
A tanóra típusa: 50 gyakorlat
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
Tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. Az igazságszolgáltatás alapelvei. A bírói függetlenség.
2. A négyszintű bírósági szervezet. Az Alkotmánybíróság feladata és működése.
3. Az igazságszolgáltatás legfőbb igazgatási vezető testületei. Az OBH, az OBH elnöke és az OBT feladata és jogállása. A bíróságok igazgatási és szakmai vezetői, a bírói testületek.
4. A BIIR és alrendszerei.
5. A bírósági kezelőiroda feladata. A jegyzőkönyv és az iratborító. A félfogadás rendje.
6. A bírósági kezelőiroda működése: a felvilágosítás- adás szabályai, a másolatok készítésének fajtái és kellékei, a bélyegző és felülbélyegzés.
7. A bírósági kezelőiroda működése: a szignálás fajtái, a soron kívüli eljárás, a tárgyalási jegyzék, a társadalmi szervezetek és alapítványok jegyzéke, a beadványok.
8. A bírósági kezelőiroda működése: az érkeztetés, a kézbesítés és a tanúvédelem fokozatai ügyviteli szempontból.
9. Lajstromozás és keresési lehetőségek. A tárgyalási napló és a perkönyv.
10. A gazdasági ügyszak és a büntetés-végrehajtási csoport ügyvitele.
11. A Bírósági Gazdasági Hivatal és az elnöki ügyvitel szabályai.
12. A bírósági végrehajtás ügyviteli szabályait. Az irattár létesítésének feltételei.
13. A bírósági iratok őrzésének szabályai és a selejtezési eljárás.
Kompetenciák:

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: -Tantervi egység: Bírósági gyakorlat Kreditszáma: 4
Tantárgy kódja: AJKONZ3601 AJKOLZ3601 AJKOTZ36
Intézményi felelős: Dr. Rendeki Ágnes elnök
A tanóra típusa: 90 gyakorlat
A számonkérés módja: beszámoló
Tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
Szakmai gyakorlat a Pécsi Törvényszéken.
Kompetenciák:

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: -Tantervi egység: Ügyvédi ügyviteli gyakorlat Kreditszáma: 2
Tantárgy kódja: AJKONZ3701 AJKOLZ3701 AJKOTZ37
Intézményi felelős: Dr. Monori Gábor adjunktus, ügyvéd
A tanóra típusa: 30 gyakorlat
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
Tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
1. Az ügyvédi kamara fogalma, típusai és szervezete.
2. Az ügyvédi tevékenység típusai és alapvető elvei. A titoktartási és etikai szabályok.
3. Iratkezelés, archiválás és selejtezés az ügyvédi irodában.
Kompetenciák:

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: -Tantervi egység: Ügyvédi gyakorlat Kreditszáma: 2
Tantárgy kódja: AJKONZ3801 AJKOLZ3801 AJKOTZ38
Intézményi felelős: Dr. Monori Gábor, adjunktus, ügyvéd
A tanóra típusa: 40 gyakorlat
A számonkérés módja: beszámoló
Tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: -

Tantárgy-leírás:
Ismeretanyag:
Szakmai gyakorlat ügyvédi irodában.
Kompetenciák:

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom:

Megjegyzés: -