Technológiai Jogi és Energiajogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Közigazgatási Jogi Tanszék Informatikai- és Kommunikációs Jogi Csoport
2023/2024-es tanév 1. (őszi) félév

AJSZNOA140 Big data and algorithm-based decision-making in the public sector
Dr. Fábián Adrián egyetemi tanár, dékán
Dr. Szőke Gergely László adjunktus, tanszékvezető
Dr. Hohmann Balázs adjunktus
Dr. Stankovics Petra adjunktus
Technológiai Jogi és Energiajogi Tanszék

Szerda, 13.00 – 14.30 / 105.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
• Introduction to theory and practice of Big data and algorithm-based decision-making
• Artificial intelligence, algorithmic decision-making – Basic knowledges, theoretical issues, legal concerne, issues, application fields.
• Introduction to data protection and privacy
• Introduction to public administration - principles of PA and administrative procedure
• E-administration, e-government, e-governance – Main concepts and definitions
• Intoduction to public administrative procedure - Document and record management, eIDAS, etc.
• Automated and algorithmic decision-making in public adminstration - legal aspects, issues
• Data protection issues on the application of AI in public administration
• Use-case studies in the field of application of algorithmic decision-making in PA I. - Healthcare issues, immigration proceedings
• Use-case studies in the field of application of algorithmic decision-making in PA II. - Tax and traffic issues
• Open-government, open-data, re-use of PSI
• Algorithmic justice and impartiality issues of the algorithm-based decision 
• Transparency of algorithmic decision-making – practical issues of AI and algorithmic decision-making -  Liability aspects of the algorithm-based decision
• Online dispute resolution proceedings - Theoretical and pratical issues

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Órai aktivitás és a félév során tett beszámoló alapján.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
The course aims to prepare students to deal effectively with problems encountered in practice, to synthesize key legal requirements and literature. In addition, it aims to promote students' ability to cooperate internationally and to develop their foreign language competencies.
The students of the course will be able to properly evaluate the role of modern infocommunication technologies, within the framework of public decision-making processes and administrative procedure. Accordingly, they will have up-to-date knowledge of the legal issues of algorithmic decision-making procedures that are expected to grow exponentially in the future, which may give them a distinct competitive advantage in the legal labor market.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
• FÁBIÁN, Adrián: Principles of administrarive procedure in Hungary and the EU aspects. In: Belaj, Ivan, et. al. (Eds.): 10. Međunarodna Konferencija Razvoj Javne Uprave. Vukovar, Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, 2020, pp. 39-49.
• HOHMANN, Balázs: Possibilities for the Application of Alternative Dispute Resolution Methods in the Administrative Procedure. European Journal of Multidisciplinary Studies 3(4), 2020, pp. 90-98.
• HOHMANN, Balázs: Possibilities for Modernization of Conciliation Board Procedures in the Countries of Central and Eastern Europe - Online Dispute Resolution and Electronic Communication. European Journal of Social Sciences 3 (3), 2018, pp. 15-21.
• SZŐKE, Gergely L.: Big Data and Algorithms in the Public Sector and Their Impact on the Transparency of Decision-Making. In: Hansen, Hendrik, et. al. (Eds.): Central and Eastern European e|Dem˛and e|Gov Days 2018 : Conference proceedings. Wien, Facultas Verlag (2018) pp. 301-311.
• SZŐKE, Gergely L.: The limits of transparency in administrative proceedings - The Hungarian approach. In: Hansen, Hendrik, et. al. (Eds.): Central and Eastern European eIDem and eIGov Days 2017 : Digital Divide in the Danube Region: Is it still significant in explaining ICT adoption in eDemocracy and eGovernment? Wien, Austrian Computer Society (2017) pp. 307-316.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: kötelező
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -AJSZNOA122 Körber Solution in Law, avagy nagyvállalati tapasztalatok jogász szemmel
Dr. Szőke Gergely László adjunktus, tanszékvezető
Dr. Lengyel Bernadett óraadó
Technológiai Jogi és Energiajogi Tanszék

2023.09.21. (csütörtök) 13.00 – 18.45 / 104.
2023.10.12. (csütörtök) 13.00 – 18.45 / 104.
2023.11.09. (csütörtök) 13.00 – 18.45 / 104.
2023.11.30. (csütörtök) 13.00 – 18.45 / 104.

Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 28/félév
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Kiindulópontok: rövid vállalatismertető
2-3. A GDPR-ról általában. A GDPR gyakorlati alkalmazási területei
4-5. Gyárlátogatás a cégnél
6. Egy vállalati jogász általános feladatkörei, specifikusan a Társaságnál
7. Adatbiztonsági előírások
8-9. A HR és a jog kapcsolata a nagyvállalatban, a munkaszerződések kapcsolata, egyéb munkajogi kihívások, a gyakornoki program bemutatása
10. Iparjogvédelem
11-12. Szerződéses jogviszonyok a cégnél
13. Számonkérés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
órai aktivitás, hallgatói prezentáció

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus feladata, hogy megismerkedjenek a hallgatók a nagyvállalati légkörrel és annak jogi kapcsolódási pontjaival. Ilyen pontok a GDPR és az adatbiztonság, a HR és a munkajog, az iparjogvédelem és a céges szerződéses viszonyok.

A kurzus alatt a hallgató ezen pontok mentén betekintést kap egy nagyvállalat működésébe, jogi kérdéseibe és láthatja annak gyakorlati oldalát

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Jogszabályok:
1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet)
2. 2013. évi V.tv. (Ptk)
3. 2011. évi CXII. tv. (Infotv.)
4. 2012. évi I. tv. (Mt.)
tananyaghoz kapcsolódó részei.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
1
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA190 Bevezetés az energiajogba
Dr. Biró Zsófia tudományos munkatárs
Technológiai Jogi és Energiajogi Tanszék

2023.10.05. (csütörtök) 11.20 – 16.10 / Irk Albert előadóterem
2023.10.19. (csütörtök) 11.20 – 16.10 / Irk Albert előadóterem
2023.11.09. (csütörtök) 11.20 – 16.10 / Irk Albert előadóterem
2023.11.30. (csütörtök) 11.20 – 16.10 / Irk Albert előadóterem

Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 24/félév
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Energiaforrások és erőművek típusai, működésük I.
2. Energiaforrások és erőművek típusai, működésük II.
3. Alapfogalmak és összefüggések: energiapolitika, energiastratégia, energiajog.
4. Energiapolitika és energiastratégia a XXI. században.
5. A piacnyitás és hatásai a magyar energiajogra.
6. Az energiajog főbb jogforrásai I.
7. Az energiajog főbb jogforrásai II.
8. Az energiajog főbb jogforrásai III.
9. Energiaközösségek jogi szabályozása.
10. Elektromos töltőhálózatok jogi szabályozása.
11. A jövő energiaforrásai és szabályozásuk: a hidrogén.
12. Kitekintés a XXI. század lehetséges technológiai megoldásaira és várható szabályozásukra.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: beadandó házidolgozat
Az osztályzat kialakításának módja:
Az órai aktivitás és a házidolgozat minősége alapján alakul ki az osztályzat.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat az energiajog alapvetéseivel, terülteivel és a legfontosabb vonatkozó jogszabályokkal, továbbá, hogy a hallgatók megértsék az energiapolitika, az energiastratégia, a fenntarthatóság és az energiajog közötti összefüggéseket.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Szuchy Róbert: Az energiajog fogalma és elhelyezkedése. In: Homicskó et al. (szerk.): 70 Studia in Honorem Lóth László. KRE ÁJK, Budapest 2020. 183-194. p.
Szuchy Róbert: Az energiajog és az energetikai szabályozás aktuális kihívásai. In: Glavanits, Judit (szerk.): A gazdasági jogalkotás aktuális kérdései. Dialóg Campus Kiadó, Budapest 2019. 231-238. p.
Rátky Miklós, Tóth Máté: A magyar energiaszektor tanulságai. Akadémiai Kiadó, Budapest 2022.
Biró Zsófia: A fogyasztókat érintő legfontosabb technológiai újdonságok és lehetséges szabályozásuk a magyar energiaszektorban. In: Kis, Kelemen Bence; Mohay, Ágoston (szerk.): A technológiai fejlődés jogi kihívásai: Kézikönyv a jogalkotás és jogalkalmazás számára. PTE ÁJK, Pécs 2021. 4-19. p.
Biró Zsófia: Az elektromos töltőhálózatok szabályozása Magyarországon: a jövő szabályozási igényei. Magyar Energetika 2021/4. 17-23. p.
Biró, Zsófia: Regulatory issues of EV charging networks in the European Union. In: Kajos et al. (szerk.): X. Jubileumi Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2021 Tanulmánykötet = 10th Jubilee Interdisciplinary Doctoral Conference 2021 Conference Book. PTE Doktorandusz Önkormányzat, Pécs 2022. 126-138. p.
Percsenyi Melinda: Az energiajog univerzális alapelveinek kiemelt szerepe nemzetközi, uniós és nemzeti szinten. Iustum Aequum Salutare 2020/3. 139-162. p.
JC Mackay, David: Fenntartható energia mellébeszélés nélkül. Vertis, Budapest 2011.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Választott (előre egyeztetett) témában beadandó házidolgozat készítése.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -