Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport
2022/2023-as tanév 1. (őszi) félév

AJSZNOA104 Bevezetés a mediációba
Dr. Herke-Fábos Barbara Katalin tanársegéd
Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport

Kedd, 14.40 – 16.10 / Mediációs oktató- és kutatószoba (A320)

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 12

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
Konfliktuselmélet a mediáció tükrében, alternatív vitarendezési módok, mediáció elmélete, kommunikáció a mediációban, a mediáció jogi háttere, szituációs gyakorlatok

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatók megismertetése a mediáció széles körű igénybevételi lehetőségeivel, mediáció jogi hátterével, annak gyakorlatban történő alkalmazásával. A hallgatók a félév során szituációs gyakorlatokon keresztül konkrét mediációs technikákat sajátítanak el, hangsúlyt fektetve a családi, párkapcsolati mediációra.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Ábrahám E., Barinkai Zs., Dózsa Á., Herczog M.: Mediáció. Közvetítői eljárások (HVG Orac – Lap és könyvkiadó 2012.)
Barcy Magdolna – Szamos Erzsébet: "Mediare necesse est" (Animula Kiadó 2005.)
Dr. Eörsy Mátyás – Dr. Ábrahám Zita: Pereskedni rossz – Mediáció a szelíd konfliktuskezelés (Minerva Kiadó 2003.)
F. Strasser – P. Randolf: Mediáció, a konfliktusmegoldás lélektani aspektusai (Nyitott Könyvműhely 2008.)
Lovas Zsuzsanna, Herczog Mária: Mediáció avagy a fájdalommentes konfliktuskezelés (Múzsák Kiadó 1999.)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
együttműködés, csapatszellem; aktív jelenlét
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés:
Részvétel feltételei: együttműködés, interaktivitás, aktív közreműködés, nyitott, problémamegoldó gondolkodásAJSZNOA79 Creating Future – egy svájci-magyar kutatás gyermekjogi aspektusai
Dudás Attiláné Dr. Korinek Beáta tanársegéd
Dr. Zeller Judit adjunktus
Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport

Hétfő, 16.20 – 17.50 / Mediációs oktató- és kutatószoba (A320)

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
Ha egy fiatal a családjától távol nő fel, sok esetben nem tudja kitől elsajátítani, megérteni, megtanulni azokat az alapvető ismereteket, amelyeknek birtokában kisebb eséllyel kezd a későbbiekben diszfunkciósan működni a jövőbeni családjában, a nagyobb közösségekben. A szeminárium feladata felkutatni az aktuálisan gyermeki jogokkal foglalkozó szakirodalmat, módszereket, hazai és nemzetközi tapasztalatokat a gyermekvédelmi gondoskodásban lévő gyermekek, fiatalok célzott támogatásához.

Félévközi ellenőrzés:
Az évközben folyamatosan végzett kutatási feladatokról beszámolni, félév zárásaként beadandó dolgozatot kérünk.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
kutatási gyakorlatban való aktív részvétel, beadandó, max.5 oldalas munka

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Cél a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok sikeres életpálya megkezdésének megalapozása, prevenciós és intervenciós módszerek által. Gyermekjogi ismeretek bővítése, valamint a kutatási tevékenység elsajátítása. A kurzus feladata bevonni a hallgatókat egy 2019 januárjában elindult kutatásba a zürichi ZHAW Hochschule és Karunk között. Közösen gyűjtjük a témához kapcsolódó legfrissebb szakirodalmakat, feldolgozzuk, angolra fordítjuk...

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Creating Future Modul 1. kutatási iránymutató
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Negyedik Könyve (CSJK)
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.)
Gyermekjogi Egyezmény az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett, a Gyermek Jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt ENSZ Egyezmény.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
1 beadandó munka, az addigi, egyéni kutatási eredményeinek beszámolójaként.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -