Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport
2021/2022-es tanév 1. (őszi) félév

Bevezetés a mediációba
Dr. Herke-Fábos Barbara Katalin tanársegéd
Dr. Várnai-Borbás Eszter PhD-hallgató, óraadó
Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport

Kedd, 14.40 – 16.10 / Mediációs oktató- és kutatószoba (A320)

Kurzus kód AJSZNOA104
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 12

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
Konfliktuselmélet a mediáció tükrében, alternatív vitarendezési módok, mediáció elmélete, kommunikáció a mediációban, a mediáció jogi háttere, szituációs gyakorlatok

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgatók megismertetése a mediáció széles körű igénybevételi lehetőségeivel, mediáció jogi hátterével, annak gyakorlatban történő alkalmazásával. A hallgatók a félév során szituációs gyakorlatokon keresztül konkrét mediációs technikákat sajátítanak el, hangsúlyt fektetve a családi, párkapcsolati mediációra.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Ábrahám E., Barinkai Zs., Dózsa Á., Herczog M.: Mediáció. Közvetítői eljárások (HVG Orac – Lap és könyvkiadó 2012.)
Barcy Magdolna – Szamos Erzsébet: "Mediare necesse est" (Animula Kiadó 2005.)
Dr. Eörsy Mátyás – Dr. Ábrahám Zita: Pereskedni rossz – Mediáció a szelíd konfliktuskezelés (Minerva Kiadó 2003.)
F. Strasser – P. Randolf: Mediáció, a konfliktusmegoldás lélektani aspektusai (Nyitott Könyvműhely 2008.)
Lovas Zsuzsanna, Herczog Mária: Mediáció avagy a fájdalommentes konfliktuskezelés (Múzsák Kiadó 1999.)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
együttműködés, csapatszellem; aktív jelenlét
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés:
Részvétel feltételei: együttműködés, interaktivitás, aktív közreműködés, nyitott, problémamegoldó gondolkodásCreating Future – egy svájci-magyar kutatás gyermekjogi aspektusai
Dudás Attiláné Dr. Korinek Beáta tanársegéd
Dr. Zeller Judit adjunktus
Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA79
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
Ha egy fiatal a családjától távol nő fel, sok esetben nem tudja kitől elsajátítani, megérteni, megtanulni azokat az alapvető ismereteket, amelyeknek birtokában kisebb eséllyel kezd a későbbiekben diszfunkciósan működni a jövőbeni családjában, a nagyobb közösségekben. A szeminárium feladata felkutatni az aktuálisan gyermeki jogokkal foglalkozó szakirodalmat, módszereket, hazai és nemzetközi tapasztalatokat a gyermekvédelmi gondoskodásban lévő gyermekek, fiatalok célzott támogatásához.

Félévközi ellenőrzés:
Az évközben folyamatosan végzett kutatási feladatokról beszámolni, félév zárásaként beadandó dolgozatot kérünk.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
kutatási gyakorlatban való aktív részvétel, beadandó, max.5 oldalas munka

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Cél a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok sikeres életpálya megkezdésének megalapozása, prevenciós és intervenciós módszerek által. Gyermekjogi ismeretek bővítése, valamint a kutatási tevékenység elsajátítása. A kurzus feladata bevonni a hallgatókat egy 2019 januárjában elindult kutatásba a zürichi ZHAW Hochschule és Karunk között. Közösen gyűjtjük a témához kapcsolódó legfrissebb szakirodalmakat, feldolgozzuk, angolra fordítjuk...

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Creating Future Modul 1. kutatási iránymutató
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Negyedik Könyve (CSJK)
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.)
Gyermekjogi Egyezmény az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett, a Gyermek Jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt ENSZ Egyezmény.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
1 beadandó munka, az addigi, egyéni kutatási eredményeinek beszámolójaként.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -