Polgári Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Polgári Jogi Tanszék
2023/2024-es tanév 2. (tavaszi) félév

AJSZNOA216 Ügyvédi irodák jövője: napjaink kihívásai és lehetőségei polgári jogi ügyekben
Dr. Mohai Máté István adjunktus, tanszékvezető
Dr. Dékány Alexandra ügyvéd, óraadó
Polgári Jogi Tanszék

Kedd, 16.20 – 17.50 / Óriás Nándor előadóterem 1.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Bevezetés az ügyvédség gyakorlatába a magyar jogrendszerben
a.) Az ügyvédség szerepe és funkciója a magyar jogrendszerben
b.) Az ügyvédség jogi alapelvei, jogforrásai és etikai szabályozása
2. Klienskapcsolatok kezelése
a.) Hatékony kommunikáció és kapcsolatteremtés ügyfelekkel
b.) Ügyfélproblémák és azok kezelése
c.) Ügyfelek jogtudatának edukálása
3. Ügyvédi okiratszerkesztés
a.) Ellenjegyzés
b.) Pmt. és JÜB
4. Peres és jogsegélynyújtási (jogvédelmi) stratégiák
a.) Peres eljárások és alternatív vitarendezési módok
b.) Jogsegély (jogvédelem) polgári eljárásban
5. Hatékony tárgyalási technikák és meggyőzés polgári perben
a.) Precedens hírósági határozatok eredményes felhasználása
b.) Bizonyítékok
6. A rendelkezésre álló idő megfelelő beosztása
a.) Határidők betartása, ebből eredő ügyvédi műhibák érintésével
b.) Elérhető és segítségünkre lévő időgazdálkodási eszközök a digitális világban
7. Konfliktuskezelés, mediáció
a.) Felelősség, érdekképviselet kérdése egyeztetés, egyezség során
b.) Mire figyeljünk Kollégákkal való egyeztetés során?
8. Ügyvédi irodák üzleti menedzsmentje
a.) Az ügyvédi üzleti menedzsment korlátai és elvárásai
b.) Marketing és üzleti tervezés
9. Az ügyvédség pénzügyi elvárásai
a.) Díjszabás
b.) Várható költségek és kiadások
10. Technológia és digitalizáció szerepe az ügyvédi hivatásban
a.) Iform, e-ing, e-szigno, e-papír stb.
b.) Cégkapu, AVDH, távellenjegyzés 

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli
Az osztályzat kialakításának módja:
órai aktivitás alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
felkészítés az ügyvédi szakma gyakorlására

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -



AJSZNOA150 A gazdasági társaságok hazai szabályozása, cégeljárás a gyakorlatban
Lénárdné dr. Maletics Borbála tanársegéd
Polgári Jogi Tanszék

Szerda, 9.40 – 11.10 / Faluhelyi Ferenc előadóterem

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A jogi személyek általános szabályai
2. A gazdasági társaságokra vonatkozó általános rendelkezések 
3. A közkereseti társaság és a betéti társaság
4. A korlátolt felelősségű társaság
5. A részvénytársaság
6. Cégeljárás a gyakorlatban, cégbejegyzési, változásbejegyzési eljárás
7. Cégszerkesztés gyakorlat- gazdasági társaság alapítása
8. Cégszerkesztés gyakorlat- gazdasági társaság létesítő okiratának módosítása
9. A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése
10. Végelszámolási eljárás
11. Gazdasági társaságok átalakulása
12. Törvényességi felügyeleti eljárás
13. A kényszertörlési eljárás

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Beadandó dolgozat készítése, cégbejegyzési kérelem összeállítása

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A gazdasági társaságokra vonatkozó anyagi jogi szabályok alkalmazása a gyakorlatban

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
-Prof. dr. habil. Nochta Tibor – dr. Várnai-Borbás Eszter – Lénárdné dr. Maletics Borbála: Tansegédlet a jogi személyekről (védett kézirat) Pécs, 2020.
- A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -



AJSZNOA149 Az ügyészi hivatás napjaink jogéletében - ügyészi eszközök a közérdek védelmében
Dr. Bércesi Zoltán ügyész, c. egyetemi docens
Polgári Jogi Tanszék

2024.02.23. (péntek) 8.00 – 18.45 / 104.
2024.03.22. (péntek) 8.00 – 18.45 / 104.

Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye 3. szemesztertől
Kredit 2
Óraszám 26/félév
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1) Az ügyészség alkotmányos helyzete, az ügyészi szervezet felépítése
2) Az ügyészség története
3) Az ügyészi hivatásrend sajátosságai, szerepe az igazságszolgáltatás rendszerében
4) Az ügyészség szerepe a modern társadalmi viszonyrendszerben. (Ügyészségi arculat, ügyészségi kommunikáció)
4) Az ügyészi hivatás gyakorlásának jogi és etikai keretei
5) Az ügyészség feladatai és hatáskörei általában
6) Az ügyész büntetőjogi feladatai általában
7./ Az ügyész közérdekvédelmi feladatai általában
8./ Az ügyész szerepe a magánjogban. A magánjogi ügyészi tevékenység szervezeti jellemzői és jogforrásai
9./ Az ügyész részvétele a polgári perben és a polgári nemperes eljárásokban általában
10./ Az ügyész által indított közérdekű semmisségi keresetek gyakorlati tapasztalatai (jogesetelemzés)
11./ Az ügyészi környezet- és természetvédelmi, valamint fogyasztóvédelmi keresetek gyakorlati tapasztalatai (jogesetelemzés)
12./ A civil szervezeteket és a cégeket érintő ügyészi tevékenység gyakorlati tapasztalatai (jogesetelemzés)
13./ Az ügyészi magánjogi és büntetőjogi tevékenységének összefüggései

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
írásbeli dolgozat

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az ügyészi szervezet, hivatás és a modern ügyészi szerep megismertetése, az ügyészi feladat- és hatáskörök áttekintése, valamint az ügyészség közérdekvédelmi, elsősorban magánjogi tevékenységének részletező, jogesetek elemzése útján történő bemutatása.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dr. Polt Péter – Dr. Varga Zs. András (szerk.): Az ügyészek nagy kézikönyve, Bp. 2013. (ajánlott irodalom)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -



AJSZNOA217 Kártérítési, biztosítási és szerződési jog a gyakorlatban
Dr. Martin Márton tanársegéd
Polgári Jogi Tanszék

Szerda, 11.20 – 12.50 / 307.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Bevezetés a kártérítési jogba
2. A kártérítési felelősség rendszere
3. A kontraktuális és deliktuális felelősség elhatárolása - jogesetek
4. A kár megtérítésének szabályai - jogesetek
5. Egyes kárfelelősségi tényállások - jogesetek
6. Bevezetés a biztosítási jogba
7. A biztosítási jog gazdasági és társadalmi szerepe
8. A biztosítási jog általános szabályai - jogesetek
9. A biztosítási szerződés - jogesetek
9. A biztosítási jog fogyasztóvédelmi vonatkozásai - jogesetek
10. Bevezetés a szerződési jogba
11. Egyes szerződések általános szabályai - jogesetek
12. Kárfelelősségi kérdések különböző szerződések esetén - jogesetek
13. Beszámoló

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Órai szereplés, Szóbeli beszámoló

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kártérítési és biztosítási jogi ismeretek elmélyítése, jogesetmegoldási készség fejlesztése. Gyakorlati gondolkodás, problémamegoldási készségek kialakítása, fejlesztése.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
- Nochta, Tibor: Kártérítési jog (alaptanok és vázlatok) Budapest, Magyarország : Menedzser Praxis Kiadó (2023)
- Benke József: Magyar magánjog Kötelmi jog II Budapest MagyarországLudovika Egyetemi Kiadó (2023)
- Fuglinszky Ádám: Kártérítési jog HVG-ORAC 2016
- Ptk. Kommentárjai, Kúriai Döntések. Ítélőtáblák Döntései. BDT-k, BH-k

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
-    Jogeset megoldása egyéni munkával
-    Felkészülés adott kérdéskörből származó jogesetből és annak megoldása
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -