Polgári Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Polgári Jogi Tanszék
2023/2024-es tanév 1. (őszi) félév

AJSZNOA150 A gazdasági társaságok hazai szabályozása, cégeljárás a gyakorlatban
Lénárdné dr. Maletics Borbála tanársegéd
Polgári Jogi Tanszék

Hétfő, 11.20 – 12.50 / 103.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A jogi személyek általános szabályai
2. A gazdasági társaságokra vonatkozó általános rendelkezések 
3. A közkereseti társaság és a betéti társaság
4. A korlátolt felelősségű társaság
5. A részvénytársaság
6. Cégeljárás a gyakorlatban, cégbejegyzési, változásbejegyzési eljárás
7. Cégszerkesztés gyakorlat- gazdasági társaság alapítása
8. Cégszerkesztés gyakorlat- gazdasági társaság létesítő okiratának módosítása
9. A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése
10. Végelszámolási eljárás
11. Gazdasági társaságok átalakulása
12. Törvényességi felügyeleti eljárás
13. A kényszertörlési eljárás

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Beadandó dolgozat készítése, cégbejegyzési kérelem összeállítása

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A gazdasági társaságokra vonatkozó anyagi jogi szabályok alkalmazása a gyakorlatban

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
-Prof. dr. habil. Nochta Tibor – dr. Várnai-Borbás Eszter – Lénárdné dr. Maletics Borbála: Tansegédlet a jogi személyekről (védett kézirat) Pécs, 2020.
- A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA168 Állatvédelem
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékének és az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Jogi, Elemző- és Módszertani Központjának közös kurzusa
Lénárdné dr. Maletics Borbála tanársegéd
Dr. Vetter Szilvia Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Jogi, Elemző- és Módszertani Központ központvezető, óraadó
Polgári Jogi Tanszék

2023.10.19. (csütörtök) 9.40 – 14.30 / Faluhelyi Ferenc előadóterem
2023.11.02. (csütörtök) 8.00 – 12.50 / Faluhelyi Ferenc előadóterem
2023.11.16. (csütörtök) 8.00 – 12.50 / Faluhelyi Ferenc előadóterem
2023.11.30. (csütörtök) 9.40 – 14.30 / Faluhelyi Ferenc előadóterem

Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 24/félév
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Állatvédelem és állatvédelmi jog a XXI. században. Filozófiai és jogtörténeti kezdetek, vallás, politika és állatvédelem
2. A jogforrási hierarchia az állatvédelem nézőpontjából: hazai és nemzetközi szabályozás áttekintése 
3. Az állattartó kárfelelőssége, állatszavatosság, állatok a polgári jogban. Az állatok jogi státusza Magyarországon és a világban
4. Az állatvédelmi törvény: preambulum, általános szabályok, jogintézmények. Az állatkísérletek állatvédelmi vonatkozásai
5. A kedvtelésből tartott állatokról szóló kormányrendelet. A kóborállat-probléma, állatotthonok, gyepmesteri telepek, szaporítótelepek
6. Gazdasági haszonállatokra vonatkozó európai uniós és magyar szabályozás. A szállítással és a leöléssel kapcsolatos állatvédelmi kérdések
7. Vadon élő állatokra vonatkozó szabályozás. Állatkertek, cirkuszok. Az illegális nemzetközi állatkereskedelem elleni fellépés
8. Állatvédelmi ügyek a hatósági eljárásokban, a jegyzők feladatai, kiszabható szankciók, állatvédelem és a természetvédelem kapcsolata 
9. Az állatkínzás helye a büntetőjog rendszerében. Az állatkínzás tényállási elemei Magyarországon és más országokban, gyakori és ritka elkövetési magatartások. Állatviadal, orvvadászat, orvhalászat
10. Az állatkínzás kriminológiai vonatkozásai, az állatkínzás és az emberek elleni erőszak összefüggései. Az állatgyűjtögetés. Az állatkínzás szankciói. A “börtönt az állatkínzóknak” szlogen kritikai elemzése
11. Az állatvédelem állatorvosi vonatkozásai. Ivartalanítás, eutanázia. A jogász, az állatorvos és civil szféra együttműködése állatvédelmi ügyekben
12. Állatkínzás és állatviadal az állatorvos és a patológus szemével

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Órai aktivitás alapján.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Jogi, Elemző- és Módszertani Központja és a PTE-ÁJK Polgári Jogi Tanszék együttműködése alapján kerül megtartásra, célja, hogy a hallgatók minél szélesebb körben megismerhessék az állatvédelemre vonatkozó jogszabályokat.
A kurzus jelenleg az országban egyedülálló lehetőség az állatok, állatvédelem iránt érdeklődő joghallgatók számára, mivel a PTE-ÁJK Polgári Jogi Tanszék az első a hazai jogi karok közül, amely a 2021. januárjában megalakult Állatvédelmi Jogi, Elemző- és Módszertani Központtal együttműködik. 
Az állatvédelemre vonatkozó jogi szabályozás hazai és nemzetközi összefüggésben, illetve átfogó szemlélettel, gyakorló szakemberek (állatorvos, patológus) előadásában kerül bemutatásra.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA149 Az ügyészi hivatás napjaink jogéletében - ügyészi eszközök a közérdek védelmében
Dr. Bércesi Zoltán ügyész, c. egyetemi docens
Polgári Jogi Tanszék

2023.10.06. (péntek) 8.00 – 18.45 / 207.
2023.11.10. (péntek) 8.00 – 18.45 / 207.

Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye 3. szemesztertől
Kredit 2
Óraszám 26/félév
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1) Az ügyészség alkotmányos helyzete, az ügyészi szervezet felépítése
2) Az ügyészség története
3) Az ügyészi hivatásrend sajátosságai, szerepe az igazságszolgáltatás rendszerében
4) Az ügyészség szerepe a modern társadalmi viszonyrendszerben. (Ügyészségi arculat, ügyészségi kommunikáció)
4) Az ügyészi hivatás gyakorlásának jogi és etikai keretei
5) Az ügyészség feladatai és hatáskörei általában
6) Az ügyész büntetőjogi feladatai általában
7./ Az ügyész közérdekvédelmi feladatai általában
8./ Az ügyész szerepe a magánjogban. A magánjogi ügyészi tevékenység szervezeti jellemzői és jogforrásai
9./ Az ügyész részvétele a polgári perben és a polgári nemperes eljárásokban általában
10./ Az ügyész által indított közérdekű semmisségi keresetek gyakorlati tapasztalatai (jogesetelemzés)
11./ Az ügyészi környezet- és természetvédelmi, valamint fogyasztóvédelmi keresetek gyakorlati tapasztalatai (jogesetelemzés)
12./ A civil szervezeteket és a cégeket érintő ügyészi tevékenység gyakorlati tapasztalatai (jogesetelemzés)
13./ Az ügyészi magánjogi és büntetőjogi tevékenységének összefüggései

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
írásbeli dolgozat

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az ügyészi szervezet, hivatás és a modern ügyészi szerep megismertetése, az ügyészi feladat- és hatáskörök áttekintése, valamint az ügyészség közérdekvédelmi, elsősorban magánjogi tevékenységének részletező, jogesetek elemzése útján történő bemutatása.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dr. Polt Péter – Dr. Varga Zs. András (szerk.): Az ügyészek nagy kézikönyve, Bp. 2013. (ajánlott irodalom)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -