Polgári Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Polgári Jogi Tanszék
2022/2023-as tanév 2. (tavaszi) félév

AJSZNOA150 A gazdasági társaságok hazai szabályozása, cégeljárás a gyakorlatban
Lénárdné dr. Maletics Borbála tanársegéd
Polgári Jogi Tanszék

Hétfő, 9.40 – 11.10 / 011.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A jogi személyek általános szabályai
2. A gazdasági társaságokra vonatkozó általános rendelkezések 
3. A közkereseti társaság és a betéti társaság
4. A korlátolt felelősségű társaság
5. A részvénytársaság
6. Cégeljárás a gyakorlatban, cégbejegyzési, változásbejegyzési eljárás
7. Cégszerkesztés gyakorlat- gazdasági társaság alapítása
8. Cégszerkesztés gyakorlat- gazdasági társaság létesítő okiratának módosítása
9. A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése
10. Végelszámolási eljárás
11. Gazdasági társaságok átalakulása
12. Törvényességi felügyeleti eljárás
13. A kényszertörlési eljárás

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Beadandó dolgozat készítése, cégbejegyzési kérelem összeállítása

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A gazdasági társaságokra vonatkozó anyagi jogi szabályok alkalmazása a gyakorlatban

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
-Prof. dr. habil. Nochta Tibor – dr. Várnai-Borbás Eszter – Lénárdné dr. Maletics Borbála: Tansegédlet a jogi személyekről (védett kézirat) Pécs, 2020.
- A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA149 Az ügyészi hivatás napjaink jogéletében - ügyészi eszközök a közérdek védelmében
Dr. Bércesi Zoltán ügyész, c. egyetemi docens
Polgári Jogi Tanszék

2023.02.24. (péntek) 8.00 – 18.45 / 207.
2023.03.24. (péntek) 8.00 – 18.45 / 207.

Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye 3. szemesztertől
Kredit 2
Óraszám 26/félév
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1) Az ügyészség alkotmányos helyzete, az ügyészi szervezet felépítése
2) Az ügyészség története
3) Az ügyészi hivatásrend sajátosságai, szerepe az igazságszolgáltatás rendszerében
4) Az ügyészség szerepe a modern társadalmi viszonyrendszerben. (Ügyészségi arculat, ügyészségi kommunikáció)
4) Az ügyészi hivatás gyakorlásának jogi és etikai keretei
5) Az ügyészség feladatai és hatáskörei általában
6) Az ügyész büntetőjogi feladatai általában
7./ Az ügyész közérdekvédelmi feladatai általában
8./ Az ügyész szerepe a magánjogban. A magánjogi ügyészi tevékenység szervezeti jellemzői és jogforrásai
9./ Az ügyész részvétele a polgári perben és a polgári nemperes eljárásokban általában
10./ Az ügyész által indított közérdekű semmisségi keresetek gyakorlati tapasztalatai (jogesetelemzés)
11./ Az ügyészi környezet- és természetvédelmi, valamint fogyasztóvédelmi keresetek gyakorlati tapasztalatai (jogesetelemzés)
12./ A civil szervezeteket és a cégeket érintő ügyészi tevékenység gyakorlati tapasztalatai (jogesetelemzés)
13./ Az ügyészi magánjogi és büntetőjogi tevékenységének összefüggései

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
írásbeli dolgozat

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az ügyészi szervezet, hivatás és a modern ügyészi szerep megismertetése, az ügyészi feladat- és hatáskörök áttekintése, valamint az ügyészség közérdekvédelmi, elsősorban magánjogi tevékenységének részletező, jogesetek elemzése útján történő bemutatása.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dr. Polt Péter – Dr. Varga Zs. András (szerk.): Az ügyészek nagy kézikönyve, Bp. 2013. (ajánlott irodalom)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA170 Sportjog
Dr. Bércesi Zoltán ügyész, c. egyetemi docens
Dr. Mohai Máté István adjunktus
Dr. Balogh István PhD hallgató
Polgári Jogi Tanszék

2023.03.10. (péntek) 8.00 – 18.45 / 207.
2023.03.31. (péntek) 8.00 – 18.45 / 207.

Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 24/félév
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A sportjog fogalma. A sportjog, mint vegyes szakjogág. A sport magánjoga és a sport közjoga.
2. A sportigazgatás szervezeti rendszere.
3. A sportoló jogállása.
4. A sportszervezetek jogállása.(sportegyesületek, sportiskolák, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványok)
5. A sportcélú gazdasági vállalkozások
6. A sportban meghonosodott kereskedelmi szerződések (reklámszerződés, szponzori szerződés, arculat átviteli szerződés, közvetítési jogok értékesítése).
7. A sport versenyrendszere. A licenc engedély.
8. A szervező, a rendező, a néző jogállása, a rendezvények biztonsága.
9. A sportfegyelmi felelősség és a fegyelmi eljárás.
10. Sportszövetségek jogállása.
11. A dopping jogi szabályozása.
12. A sport állami finanszírozása, járadékok, sportösztöndíjak.
13. Bírói gyakorlat (sportjogi esetek)
14. Az e-sport
15. Az EU sportjoga

Félévközi ellenőrzés:
Egy évközi beszámoló (pótlás, javítás időpontja egyénileg).
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus feladata: a sporttevékenységgel kapcsolatos jogi normarendszer elemzése, a sportjogi jogviszonyok rendszerezése, a hallgatók felkészítése a sportjogi jogesetek megoldására.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
- dr. Nagy Zoltán: Sport és büntetőjog. Pécs, Kódex, 2014.
- dr. Fejes Péter – Dr. Sárközy Tamás – dr. Szekeres Diána – dr. Tóth Nikolett: A magyar sport jogi szabályozása, HVG-ORAC, Budapest, 2019.
- Sportjogi ismeretek (Megapress Kiadó, Budapest, 2002. szerk.: Nemes A.)
- Dr. Bérces László: A sportegyesületek jogállása (Magyar Sportjog Alapjai HVG Orac, 2000.)
- Dr. Sárközy Tamás (szerk.): Sportjog – A 2004-es sporttörvény magyarázata; HVG-Orac Budapest, 2004.
- dr. Woth Péter: A sportigazgatás története Magyarországon, PTE-ÁJK diploma dolgozat, 2001, Pécs
- Sávolt-Szabó Tünde: A sportsérültek jogai, a sportolók védelme, Ph.D értekezés, Testnevelési Egyetem, Budapest, 2019.
- dr. Tóth Nikolett Ágnes: A sportjog mint sajátos szakjog, Ph.D értekezés, Miskolci Egyetem, 2015.
- 2004. évi I. törvény a sportról
- 2011. évi 2011. évi LXXXII. törvény A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról,

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Egy beadandó dolgozat.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Egyéni megbeszélés alapján.
Megjegyzés: -