Polgári Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Polgári Jogi Tanszék
2021/2022-es tanév 2. (tavaszi) félév

Helytállás, felelősség, kártérítési felelősség a polgári jogban
Dr. Fabó Tibor adjunktus
Polgári Jogi Tanszék

Hétfő, 16.20 – 17.50 / 104.

Kurzus kód AJSZNOA130
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA42
Polgári jog 1.
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Dogmatikai alapvetés; a helytállás és a felelősség elhatárolás. Minden felelősség helytállás, de nem minden helytállás felelősség?
2. A helytállási és a felelősségi tényállások megjelenése a Polgári Törvénykönyvben
3. A személyiségi jogok megsértésének szankciórendszere; a helytállás és a felelősségi szankciók megkülönböztetése 
4. Helytállás és felelősség a társasági jogban
5. Helytállás és felelősség a dologi jogi tényállások körében
6. A helytállás és felelősség megjelenése a szerződési jogban
7. A kártérítési felelősség rendszere; kontraktuális és deliktuális felelősség. 
8. A kontraktuális felelősség alapja, szabályai; a non cumul elv és alkalmazási problémái
9. A deliktuális kártérítési felelősség általános alakzata; a felróhatóságon alapuló felelősség
10.  A kár megtérítése. A kötelezettség terjedelme. Közös károkozás; károsulti közrehatás. A kártérítés módja
11. Speciális kárfelelősségi alakzatok. Felelősség a fokozott veszéllyel járó tevékenységgel okozott károkért. Felelősség az állatok által okozott károkért. Felelősség az alkalmazott és a jogi személy tagja, a vezető tisztségviselő a megbízott, más szerződés kötelezettjének károkozásáért. Felelősség a vétőképtelen személy károkozásáért
12. Felelősség közhatalom gyakorlásával okozott kárért. Felelősség az épületkárokért. A termékfelelősség
13. Írásbeli beszámoló

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Az írásbeli beszámoló eredménye alapján.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A polgári jogban alkalmazható szerteágazó jogkövetkezmények értő alkalmazásának feltétele azok dogmatikai és tételes jogi tartalmának elmélyült tanulmányozása, megismerése. A kurzus célja, hogy a kötelező tantárgyi keretek között elsajátítandó, vagy már elsajátított anyagot a Ptk. könyveinek keresztmetszetében vizsgálva, kiemelje és bemutassa az objektív helytállásra kötelező illetve felelősségi szankciók alkalmazásának különböző jogpolitikai céljait és alkalmazhatóságuk tételesjogi feltételeit, a jogalkalmazás során felvetődő joggyakorlati kérséeket. Ennek érdekében kártérítési jog dogmatikájára, alapintézményeire, a jogintézményi összefüggésekre, tételes jogi szabályokra koncentrálva törekszik a vonatkozó hallgatói ismeretek elmélyítésére elméleti és joggyakorlati megközelítés alkalmazásával. A kurzus ajánlott mindazoknak, akik a Polgári jog 1. tárgyat már teljesítették, a polgári jog további anyagrészeit pedig éppen tanulják, és azoknak is, akik már valamennyi anyagrészéből eredményes vizsgát tettek, de ismereteiket rendszerezni vagy elmélyíteni kívánják.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Nochta Tibor: A kártérítés felelősség alapelemei a 2013. évi V. törvény alapján. Menedzser Praxis Kft. Bp. 
Eörsi Gyula: A polgári jogi kártérítési felelősség kézikönyve Bp. 1966.
Eörsi Gyula: Kártérítés jogellenes magatartásért Bp. 1958.
Mádl Ferenc: A deliktuális felelősség Bp. 1964
Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása Bp. 1977
Szakértői javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, szerkesztő: Vékás Lajos, Complex Kiadó, Bp. 2008
A Polgári Törvénykönyv – magyarázatokkal. Szerkesztő: Vékás Lajos, Complex Kiadó. Bp. 2013.
Fuglinszky Ádám: Az előreláthatósági klauzula egyes kérdései, avagy kinek, mikor és mit kell előrelátnia. Magyar Jog 2011. (58), 7.
Fazekas Judit: „Cumul ou non-cumul?” Avagy a felelősségi igények kumulációjának tilalma az új polgári törvénykönyvben. A pvro pvra deflvit aqva. Ünnepi tanulmányok Nochta Tibor professzor 60. születésnapja tiszteletére. Szerkesztette: Benke József és Fabó Tibor. Pécs, 2018.
Mohai Máté A társasági részesedés rosszhiszemű átruházása miatti helyt-állási kötelezettségről. A pvro pvra deflvit aqva. Ünnepi tanulmányok Nochta Tibor professzor 60. születésnapja tiszteletére. Szerkesztette: Benke József és Fabó Tibor. Pécs, 2018.
Miskolczi Bodnár Péter: Helytállás a társaság tartozásáért. A pvro pvra deflvit aqva. Ünnepi tanulmányok Nochta Tibor professzor 60. születésnapja tiszteletére. Szerkesztette: Benke József és Fabó Tibor. Pécs, 2018.
Mohai Máté A társasági részesedés rosszhiszemű átruházása miatti helyt-állási kötelezettségről. A pvro pvra deflvit aqva. Ünnepi tanulmányok Nochta Tibor professzor 60. születésnapja tiszteletére. Szerkesztette: Benke József és Fabó Tibor. Pécs, 2018.
Fuglinszky Ádám: A non-cumul mint legal irritant? https://ptk2013.hu/szakcikkek/fuglinszky-adam-a-non-cumul-mint-legal-irritant/6915
Fuglinszky Ádám: Az előreláthatósági klauzula értelmezésének újabb dilemmái (GJ, 2019/7-8., 1-7. o.) https://ptk2013.hu/szakcikkek/fuglinszky-adam-az-elorelathatosagi-klauzula-ertelmezesenek-ujabb-dilemmai-gj-20197-8-1-7-o/6806
Kemenes István: A kontraktuális kártérítés egyes kérdései (MJ, 2017/1., 1-10. o.) https://ptk2013.hu/szakcikkek/kemenes-istvan-a-kontraktualis-karterites-egyes-kerdesei-mj-20171-1-10-o/6242

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -A gazdasági társaságok hazai szabályozása, cégeljárás a gyakorlatban
Lénárdné dr. Maletics Borbála tanársegéd
Polgári Jogi Tanszék

Hétfő, 9.40 – 11.10 / 009.

Kurzus kód AJSZNOA150
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A jogi személyek általános szabályai
2. A gazdasági társaságokra vonatkozó általános rendelkezések 
3. A közkereseti társaság és a betéti társaság
4. A korlátolt felelősségű társaság
5. A részvénytársaság
6. Cégeljárás a gyakorlatban, cégbejegyzési, változásbejegyzési eljárás
7. Cégszerkesztés gyakorlat- gazdasági társaság alapítása
8. Cégszerkesztés gyakorlat- gazdasági társaság létesítő okiratának módosítása
9. A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése
10. Végelszámolási eljárás
11. Gazdasági társaságok átalakulása
12. Törvényességi felügyeleti eljárás
13. A kényszertörlési eljárás

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Beadandó dolgozat készítése, cégbejegyzési kérelem összeállítása

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A gazdasági társaságokra vonatkozó anyagi jogi szabályok alkalmazása a gyakorlatban

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
-Prof. dr. habil. Nochta Tibor – dr. Várnai-Borbás Eszter – Lénárdné dr. Maletics Borbála: Tansegédlet a jogi személyekről (védett kézirat) Pécs, 2020.
- A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Állatvédelem
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékének és az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Jogi, Elemző- és Módszertani Központjának közös kurzusa
Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár, tanszékvezető
Lénárdné dr. Maletics Borbála tanársegéd
Dr. Vetter Szilvia Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Jogi, Elemző- és Módszertani Központ központvezető, óraadó
Polgári Jogi Tanszék

2022.03.04. (péntek) 11.20 – 16.10 / 011.
2022.03.25. (péntek) 8.00 – 12.50 / 011.
2022.04.01. (péntek) 8.00 – 12.50 / 011.
2022.04.29. (péntek) 11.20 – 16.10 / Irk Albert előadóterem

Kurzus kód AJSZNOA168
Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 24/félév
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Állatvédelem és állatvédelmi jog a XXI. században. Filozófiai és jogtörténeti kezdetek, vallás, politika és állatvédelem
2. A jogforrási hierarchia az állatvédelem nézőpontjából: hazai és nemzetközi szabályozás áttekintése 
3. Az állattartó kárfelelőssége, állatszavatosság, állatok a polgári jogban. Az állatok jogi státusza Magyarországon és a világban
4. Az állatvédelmi törvény: preambulum, általános szabályok, jogintézmények. Az állatkísérletek állatvédelmi vonatkozásai
5. A kedvtelésből tartott állatokról szóló kormányrendelet. A kóborállat-probléma, állatotthonok, gyepmesteri telepek, szaporítótelepek
6. Gazdasági haszonállatokra vonatkozó európai uniós és magyar szabályozás. A szállítással és a leöléssel kapcsolatos állatvédelmi kérdések
7. Vadon élő állatokra vonatkozó szabályozás. Állatkertek, cirkuszok. Az illegális nemzetközi állatkereskedelem elleni fellépés
8. Állatvédelmi ügyek a hatósági eljárásokban, a jegyzők feladatai, kiszabható szankciók, állatvédelem és a természetvédelem kapcsolata 
9. Az állatkínzás helye a büntetőjog rendszerében. Az állatkínzás tényállási elemei Magyarországon és más országokban, gyakori és ritka elkövetési magatartások. Állatviadal, orvvadászat, orvhalászat
10. Az állatkínzás kriminológiai vonatkozásai, az állatkínzás és az emberek elleni erőszak összefüggései. Az állatgyűjtögetés. Az állatkínzás szankciói. A “börtönt az állatkínzóknak” szlogen kritikai elemzése
11. Az állatvédelem állatorvosi vonatkozásai. Ivartalanítás, eutanázia. A jogász, az állatorvos és civil szféra együttműködése állatvédelmi ügyekben
12. Állatkínzás és állatviadal az állatorvos és a patológus szemével

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Órai aktivitás alapján.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Jogi, Elemző- és Módszertani Központja és a PTE-ÁJK Polgári Jogi Tanszék együttműködése alapján kerül megtartásra, célja, hogy a hallgatók minél szélesebb körben megismerhessék az állatvédelemre vonatkozó jogszabályokat.
A kurzus jelenleg az országban egyedülálló lehetőség az állatok, állatvédelem iránt érdeklődő joghallgatók számára, mivel a PTE-ÁJK Polgári Jogi Tanszék az első a hazai jogi karok közül, amely a 2021. januárjában megalakult Állatvédelmi Jogi, Elemző- és Módszertani Központtal együttműködik. 
Az állatvédelemre vonatkozó jogi szabályozás hazai és nemzetközi összefüggésben, illetve átfogó szemlélettel, gyakorló szakemberek (állatorvos, patológus) előadásában kerül bemutatásra.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Sportjog
Dr. Bércesi Zoltán ügyész, c. egyetemi docens
Dr. Balogh István PhD hallgató
Polgári Jogi Tanszék

2022.03.11. (péntek) 8.00 – 17.50 / 207.
2022.03.25. (péntek) 8.00 – 17.50 / 207.

Kurzus kód AJSZNOA170
Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 24/félév
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A sportjog fogalma. A sportjog, mint vegyes szakjogág. A sport magánjoga és a sport közjoga.
2. A sportigazgatás szervezeti rendszere.
3. A sportoló jogállása.
4. A sportszervezetek jogállása.(sportegyesületek, sportiskolák, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványok)
5. A sportcélú gazdasági vállalkozások
6. A sportban meghonosodott kereskedelmi szerződések (reklámszerződés, szponzori szerződés, arculat átviteli szerződés, közvetítési jogok értékesítése).
7. A sport versenyrendszere. A licenc engedély.
8. A szervező, a rendező, a néző jogállása, a rendezvények biztonsága.
9. A sportfegyelmi felelősség és a fegyelmi eljárás.
10. Sportszövetségek jogállása.
11. A dopping jogi szabályozása.
12. A sport állami finanszírozása, járadékok, sportösztöndíjak.
13. Bírói gyakorlat (sportjogi esetek)
14. Az e-sport
15. Az EU sportjoga

Félévközi ellenőrzés:
Egy évközi beszámoló (pótlás, javítás időpontja egyénileg).
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus feladata: a sporttevékenységgel kapcsolatos jogi normarendszer elemzése, a sportjogi jogviszonyok rendszerezése, a hallgatók felkészítése a sportjogi jogesetek megoldására.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
- dr. Nagy Zoltán: Sport és büntetőjog. Pécs, Kódex, 2014.
- dr. Fejes Péter – Dr. Sárközy Tamás – dr. Szekeres Diána – dr. Tóth Nikolett: A magyar sport jogi szabályozása, HVG-ORAC, Budapest, 2019.
- Sportjogi ismeretek (Megapress Kiadó, Budapest, 2002. szerk.: Nemes A.)
- Dr. Bérces László: A sportegyesületek jogállása (Magyar Sportjog Alapjai HVG Orac, 2000.)
- Dr. Sárközy Tamás (szerk.): Sportjog – A 2004-es sporttörvény magyarázata; HVG-Orac Budapest, 2004.
- dr. Woth Péter: A sportigazgatás története Magyarországon, PTE-ÁJK diploma dolgozat, 2001, Pécs
- Sávolt-Szabó Tünde: A sportsérültek jogai, a sportolók védelme, Ph.D értekezés, Testnevelési Egyetem, Budapest, 2019.
- dr. Tóth Nikolett Ágnes: A sportjog mint sajátos szakjog, Ph.D értekezés, Miskolci Egyetem, 2015.
- 2004. évi I. törvény a sportról
- 2011. évi 2011. évi LXXXII. törvény A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról,

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Egy beadandó dolgozat.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Egyéni megbeszélés alapján.
Megjegyzés: -