Polgári Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Polgári Jogi Tanszék
2021/2022-es tanév 1. (őszi) félév

Az ügyészi hivatás napjaink jogéletében - ügyészi eszközök a közérdek védelmében
Dr. Bércesi Zoltán ügyész, c. egyetemi docens
Polgári Jogi Tanszék

2021.11.12. (péntek) 8.00 – 18.45 / 103.
2021.11.26. (péntek) 8.00 – 18.45 / 103.

Kurzus kód AJSZNOA149
Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye 3. szemesztertől
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1) Az ügyészség alkotmányos helyzete, az ügyészi szervezet felépítése
2) Az ügyészség története
3) Az ügyészi hivatásrend sajátosságai, szerepe az igazságszolgáltatás rendszerében
4) Az ügyészség szerepe a modern társadalmi viszonyrendszerben. (Ügyészségi arculat, ügyészségi kommunikáció)
4) Az ügyészi hivatás gyakorlásának jogi és etikai keretei
5) Az ügyészség feladatai és hatáskörei általában
6) Az ügyész büntetőjogi feladatai általában
7./ Az ügyész közérdekvédelmi feladatai általában
8./ Az ügyész szerepe a magánjogban. A magánjogi ügyészi tevékenység szervezeti jellemzői és jogforrásai
9./ Az ügyész részvétele a polgári perben és a polgári nemperes eljárásokban általában
10./ Az ügyész által indított közérdekű semmisségi keresetek gyakorlati tapasztalatai (jogesetelemzés)
11./ Az ügyészi környezet- és természetvédelmi, valamint fogyasztóvédelmi keresetek gyakorlati tapasztalatai (jogesetelemzés)
12./ A civil szervezeteket és a cégeket érintő ügyészi tevékenység gyakorlati tapasztalatai (jogesetelemzés)
13./ Az ügyészi magánjogi és büntetőjogi tevékenységének összefüggései

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
írásbeli dolgozat

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az ügyészi szervezet, hivatás és a modern ügyészi szerep megismertetése, az ügyészi feladat- és hatáskörök áttekintése, valamint az ügyészség közérdekvédelmi, elsősorban magánjogi tevékenységének részletező, jogesetek elemzése útján történő bemutatása.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dr. Polt Péter – Dr. Varga Zs. András (szerk.): Az ügyészek nagy kézikönyve, Bp. 2013. (ajánlott irodalom)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Helytállás, felelősség, kártérítési felelősség a polgári jogban
Dr. Fabó Tibor adjunktus
Polgári Jogi Tanszék

Hétfő, 16.20 – 17.50 / Óriás Nándor előadóterem 2.

Kurzus kód AJSZNOA130
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA42
Polgári jog 1.
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Dogmatikai alapvetés; a helytállás és a felelősség elhatárolás. Minden felelősség helytállás, de nem minden helytállás felelősség?
2. A helytállási és a felelősségi tényállások megjelenése a Polgári Törvénykönyvben
3. A személyiségi jogok megsértésének szankciórendszere; a helytállás és a felelősségi szankciók megkülönböztetése 
4. Helytállás és felelősség a társasági jogban
5. Helytállás és felelősség a dologi jogi tényállások körében
6. A helytállás és felelősség megjelenése a szerződési jogban
7. A kártérítési felelősség rendszere; kontraktuális és deliktuális felelősség. 
8. A kontraktuális felelősség alapja, szabályai; a non cumul elv és alkalmazási problémái
9. A deliktuális kártérítési felelősség általános alakzata; a felróhatóságon alapuló felelősség
10.  A kár megtérítése. A kötelezettség terjedelme. Közös károkozás; károsulti közrehatás. A kártérítés módja
11. Speciális kárfelelősségi alakzatok. Felelősség a fokozott veszéllyel járó tevékenységgel okozott károkért. Felelősség az állatok által okozott károkért. Felelősség az alkalmazott és a jogi személy tagja, a vezető tisztségviselő a megbízott, más szerződés kötelezettjének károkozásáért. Felelősség a vétőképtelen személy károkozásáért
12. Felelősség közhatalom gyakorlásával okozott kárért. Felelősség az épületkárokért. A termékfelelősség
13. Írásbeli beszámoló

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Az írásbeli beszámoló eredménye alapján.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A polgári jogban alkalmazható szerteágazó jogkövetkezmények értő alkalmazásának feltétele azok dogmatikai és tételes jogi tartalmának elmélyült tanulmányozása, megismerése. A kurzus célja, hogy a kötelező tantárgyi keretek között elsajátítandó, vagy már elsajátított anyagot a Ptk. könyveinek keresztmetszetében vizsgálva, kiemelje és bemutassa az objektív helytállásra kötelező illetve felelősségi szankciók alkalmazásának különböző jogpolitikai céljait és alkalmazhatóságuk tételesjogi feltételeit, a jogalkalmazás során felvetődő joggyakorlati kérséeket. Ennek érdekében kártérítési jog dogmatikájára, alapintézményeire, a jogintézményi összefüggésekre, tételes jogi szabályokra koncentrálva törekszik a vonatkozó hallgatói ismeretek elmélyítésére elméleti és joggyakorlati megközelítés alkalmazásával. A kurzus ajánlott mindazoknak, akik a Polgári jog 1. tárgyat már teljesítették, a polgári jog további anyagrészeit pedig éppen tanulják, és azoknak is, akik már valamennyi anyagrészéből eredményes vizsgát tettek, de ismereteiket rendszerezni vagy elmélyíteni kívánják.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Nochta Tibor: A kártérítés felelősség alapelemei a 2013. évi V. törvény alapján. Menedzser Praxis Kft. Bp. 
Eörsi Gyula: A polgári jogi kártérítési felelősség kézikönyve Bp. 1966.
Eörsi Gyula: Kártérítés jogellenes magatartásért Bp. 1958.
Mádl Ferenc: A deliktuális felelősség Bp. 1964
Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása Bp. 1977
Szakértői javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, szerkesztő: Vékás Lajos, Complex Kiadó, Bp. 2008
A Polgári Törvénykönyv – magyarázatokkal. Szerkesztő: Vékás Lajos, Complex Kiadó. Bp. 2013.
Fuglinszky Ádám: Az előreláthatósági klauzula egyes kérdései, avagy kinek, mikor és mit kell előrelátnia. Magyar Jog 2011. (58), 7.
Fazekas Judit: „Cumul ou non-cumul?” Avagy a felelősségi igények kumulációjának tilalma az új polgári törvénykönyvben. A pvro pvra deflvit aqva. Ünnepi tanulmányok Nochta Tibor professzor 60. születésnapja tiszteletére. Szerkesztette: Benke József és Fabó Tibor. Pécs, 2018.
Mohai Máté A társasági részesedés rosszhiszemű átruházása miatti helyt-állási kötelezettségről. A pvro pvra deflvit aqva. Ünnepi tanulmányok Nochta Tibor professzor 60. születésnapja tiszteletére. Szerkesztette: Benke József és Fabó Tibor. Pécs, 2018.
Miskolczi Bodnár Péter: Helytállás a társaság tartozásáért. A pvro pvra deflvit aqva. Ünnepi tanulmányok Nochta Tibor professzor 60. születésnapja tiszteletére. Szerkesztette: Benke József és Fabó Tibor. Pécs, 2018.
Mohai Máté A társasági részesedés rosszhiszemű átruházása miatti helyt-állási kötelezettségről. A pvro pvra deflvit aqva. Ünnepi tanulmányok Nochta Tibor professzor 60. születésnapja tiszteletére. Szerkesztette: Benke József és Fabó Tibor. Pécs, 2018.
Fuglinszky Ádám: A non-cumul mint legal irritant? https://ptk2013.hu/szakcikkek/fuglinszky-adam-a-non-cumul-mint-legal-irritant/6915
Fuglinszky Ádám: Az előreláthatósági klauzula értelmezésének újabb dilemmái (GJ, 2019/7-8., 1-7. o.) https://ptk2013.hu/szakcikkek/fuglinszky-adam-az-elorelathatosagi-klauzula-ertelmezesenek-ujabb-dilemmai-gj-20197-8-1-7-o/6806
Kemenes István: A kontraktuális kártérítés egyes kérdései (MJ, 2017/1., 1-10. o.) https://ptk2013.hu/szakcikkek/kemenes-istvan-a-kontraktualis-karterites-egyes-kerdesei-mj-20171-1-10-o/6242

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -A gazdasági társaságok hazai szabályozása, cégeljárás a gyakorlatban
Lénárdné dr. Maletics Borbála tanársegéd
Polgári Jogi Tanszék

Hétfő, 14.40 – 16.10 / Óriás Nándor előadóterem 1.

Kurzus kód AJSZNOA150
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A jogi személyek általános szabályai
2. A gazdasági társaságokra vonatkozó általános rendelkezések 
3. A közkereseti társaság és a betéti társaság
4. A korlátolt felelősségű társaság
5. A részvénytársaság
6. Cégeljárás a gyakorlatban, cégbejegyzési, változásbejegyzési eljárás
7. Cégszerkesztés gyakorlat- gazdasági társaság alapítása
8. Cégszerkesztés gyakorlat- gazdasági társaság létesítő okiratának módosítása
9. A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése
10. Végelszámolási eljárás
11. Gazdasági társaságok átalakulása
12. Törvényességi felügyeleti eljárás
13. A kényszertörlési eljárás

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Beadandó dolgozat készítése, cégbejegyzési kérelem összeállítása

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A gazdasági társaságokra vonatkozó anyagi jogi szabályok alkalmazása a gyakorlatban

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
-Prof. dr. habil. Nochta Tibor – dr. Várnai-Borbás Eszter – Lénárdné dr. Maletics Borbála: Tansegédlet a jogi személyekről (védett kézirat) Pécs, 2020.
- A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -