Polgári Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Polgári Jogi Tanszék
2020/2021-es tanév 2. (tavaszi) félév

Grundlagen des österreichischen Privatrechts II (online)
Ao. Univ. Prof. Mag. Dr.iur. Markus Steppan (Institut für Rechtswissenschaftliche Grundlagen, Universität Graz)
Assoz. Univ. Prof. Mag. Dr.iur. Susanne Kissich (Insitut für Zivilrecht, Ausländisches und Internationales Privatrecht, Universität Graz)
Kapcsolattartó: Dr. habil Herger Csabáné egyetemi docens herger.csabane@ajk.pte.hu
Jogtörténeti Tanszék

A kurzus elvégzéséről és eredményéről a Grazi Egyetem és a PTE jogi fakultásai közös bizonyítványt állítanak ki.

Időpont:
2021. április 12. 17.00-20.10
2021. április 13. 17.00-20.10
2021. április 14. 17.00-20.10
2021. április 15. 17.00-20.10
2021. április 16. 17.00-20.10
2021. április 19. 17.00-20.10
2021. április 20. 17.00-20.10
2021. április 21. 17.00-20.10
2021. április 22. 17.00-20.10
2021. április 23. 17.00-20.10 (vizsga és vizsgamegbeszélés)

Kurzus kód AJGRAZ02
Munkarend -
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 6
Óraszám 40/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: egyszeri
Oktatás nyelve: német

Tantárgyi tematika:

1.    Personenrecht, 6 UE 
1.1.          Rechtsfähigkeit (2 UE) 

 • Erwerb der Rechtsfähigkeit natürlicher und juristischer Personen 
 • Bedeutung der Rechtsfähigkeit v.a. im Erbrecht und Schadenersatzrecht 

1.2.          Persönlichkeitsrechte (4 UE) 

 • Rechtsgrundlagen (Namensrecht, Ehre, wirtschaftlicher Ruf, Recht am eigenen Bild ua) 
 • Schutz von Persönlichkeitsrechten  

2.    Familienrecht, 12 UE 
2.1.          Eherecht  

 • Unterschied Ehe – eingetragene Partnerschaft 
 • Abschluss der Ehe und Ehevoraussetzungen 
 • Persönliche Rechtswirkungen der Ehe 
 • Aufhebung und Nichtigkeit der Ehe 
 • Ehescheidung, Auflösungsfolgen 

2.2.          Kindschaftsrecht 

 • Unterhalt  
 • Obsorge  

3.    Erbrecht, 12 UE 
3.1.          Prinzipien und Grundlagen 

 • Erbrecht – Vermächtnis, Erbrechtstitel, Verfahrensrecht 

3.2.          Gesetzliches Erbrecht 

 • Parentelensystem  
 • Repräsentation 

3.3.          Gewillkürte Erbfolge 

 • Testamentsformen, Gültigkeitsvoraussetzungen 
 • Erbvertrag  

3.4.          Pflichtteilsrecht 

 • Pflichtteilsberechtigte, Höhe des Pflichtteils 

3.5.          Erbrechtsstreit  

 • Schlichtung im Verfahren 
 • Erbschaftsklage 

4.    Sachenrecht, 6 UE 
4.1.          Dingliche Sicherheiten  

 • Pfandrecht 
 • Andere dingliche Sicherheiten (zB Eigentumsvorbehalt) 

4.2.          Liegenschaftsrecht  

 • Erwerb von Liegenschaften und Grundbuchsrecht 
 • Dingliche Rechte und Lasten (zB Dienstbarkeiten, Fruchtgenussrecht) 

5.    Prüfung/Besprechung, 4 UE 

Félévközi ellenőrzés:
2021. április 23. 17.00-20.10 (vizsga és vizsgamegbeszélés)​​​​​​​
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A német nyelvű magánjogi terminológia elsajátítása. Az osztrák magánjog intézményeinek megismerése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Szakirodalom: a tárgyfelelősök elektronikus tananyagot készítenek a kurzusra.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: A kurzus elvégzéséről és eredményéről a Grazi Egyetem és a PTE jogi fakultásai közös bizonyítványt állítanak ki.
A kurzus felvétele díjköteles! Díja 30000Ft.Helytállás, felelősség, kártérítési felelősség a polgári jogban
Dr. Fabó Tibor adjunktus
Polgári Jogi Tanszék

Hétfő, 16.20 – 17.50 / Óriás Nándor előadóterem 2.

Kurzus kód AJSZNOA130
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA42
Polgári jog 1.
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Dogmatikai alapvetés; a helytállás és a felelősség elhatárolás. Minden felelősség helytállás, de nem minden helytállás felelősség?
2. A helytállási és a felelősségi tényállások megjelenése a Polgári Törvénykönyvben
3. A személyiségi jogok megsértésének szankciórendszere; a helytállás és a felelősségi szankciók megkülönböztetése 
4. Helytállás és felelősség a társasági jogban
5. Helytállás és felelősség a dologi jogi tényállások körében
6. A helytállás és felelősség megjelenése a szerződési jogban
7. A kártérítési felelősség rendszere; kontraktuális és deliktuális felelősség. 
8. A kontraktuális felelősség alapja, szabályai; a non cumul elv és alkalmazási problémái
9. A deliktuális kártérítési felelősség általános alakzata; a felróhatóságon alapuló felelősség
10.  A kár megtérítése. A kötelezettség terjedelme. Közös károkozás; károsulti közrehatás. A kártérítés módja
11. Speciális kárfelelősségi alakzatok. Felelősség a fokozott veszéllyel járó tevékenységgel okozott károkért. Felelősség az állatok által okozott károkért. Felelősség az alkalmazott és a jogi személy tagja, a vezető tisztségviselő a megbízott, más szerződés kötelezettjének károkozásáért. Felelősség a vétőképtelen személy károkozásáért
12. Felelősség közhatalom gyakorlásával okozott kárért. Felelősség az épületkárokért. A termékfelelősség
13. Írásbeli beszámoló

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Az írásbeli beszámoló eredménye alapján.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A polgári jogban alkalmazható szerteágazó jogkövetkezmények értő alkalmazásának feltétele azok dogmatikai és tételes jogi tartalmának elmélyült tanulmányozása, megismerése. A kurzus célja, hogy a kötelező tantárgyi keretek között elsajátítandó, vagy már elsajátított anyagot a Ptk. könyveinek keresztmetszetében vizsgálva, kiemelje és bemutassa az objektív helytállásra kötelező illetve felelősségi szankciók alkalmazásának különböző jogpolitikai céljait és alkalmazhatóságuk tételesjogi feltételeit, a jogalkalmazás során felvetődő joggyakorlati kérséeket. Ennek érdekében kártérítési jog dogmatikájára, alapintézményeire, a jogintézményi összefüggésekre, tételes jogi szabályokra koncentrálva törekszik a vonatkozó hallgatói ismeretek elmélyítésére elméleti és joggyakorlati megközelítés alkalmazásával. A kurzus ajánlott mindazoknak, akik a Polgári jog 1. tárgyat már teljesítették, a polgári jog további anyagrészeit pedig éppen tanulják, és azoknak is, akik már valamennyi anyagrészéből eredményes vizsgát tettek, de ismereteiket rendszerezni vagy elmélyíteni kívánják.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Nochta Tibor: A kártérítés felelősség alapelemei a 2013. évi V. törvény alapján. Menedzser Praxis Kft. Bp. 
Eörsi Gyula: A polgári jogi kártérítési felelősség kézikönyve Bp. 1966.
Eörsi Gyula: Kártérítés jogellenes magatartásért Bp. 1958.
Mádl Ferenc: A deliktuális felelősség Bp. 1964
Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása Bp. 1977
Szakértői javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, szerkesztő: Vékás Lajos, Complex Kiadó, Bp. 2008
A Polgári Törvénykönyv – magyarázatokkal. Szerkesztő: Vékás Lajos, Complex Kiadó. Bp. 2013.
Fuglinszky Ádám: Az előreláthatósági klauzula egyes kérdései, avagy kinek, mikor és mit kell előrelátnia. Magyar Jog 2011. (58), 7.
Fazekas Judit: „Cumul ou non-cumul?” Avagy a felelősségi igények kumulációjának tilalma az új polgári törvénykönyvben. A pvro pvra deflvit aqva. Ünnepi tanulmányok Nochta Tibor professzor 60. születésnapja tiszteletére. Szerkesztette: Benke József és Fabó Tibor. Pécs, 2018.
Mohai Máté A társasági részesedés rosszhiszemű átruházása miatti helyt-állási kötelezettségről. A pvro pvra deflvit aqva. Ünnepi tanulmányok Nochta Tibor professzor 60. születésnapja tiszteletére. Szerkesztette: Benke József és Fabó Tibor. Pécs, 2018.
Miskolczi Bodnár Péter: Helytállás a társaság tartozásáért. A pvro pvra deflvit aqva. Ünnepi tanulmányok Nochta Tibor professzor 60. születésnapja tiszteletére. Szerkesztette: Benke József és Fabó Tibor. Pécs, 2018.
Mohai Máté A társasági részesedés rosszhiszemű átruházása miatti helyt-állási kötelezettségről. A pvro pvra deflvit aqva. Ünnepi tanulmányok Nochta Tibor professzor 60. születésnapja tiszteletére. Szerkesztette: Benke József és Fabó Tibor. Pécs, 2018.
Fuglinszky Ádám: A non-cumul mint legal irritant? https://ptk2013.hu/szakcikkek/fuglinszky-adam-a-non-cumul-mint-legal-irritant/6915
Fuglinszky Ádám: Az előreláthatósági klauzula értelmezésének újabb dilemmái (GJ, 2019/7-8., 1-7. o.) https://ptk2013.hu/szakcikkek/fuglinszky-adam-az-elorelathatosagi-klauzula-ertelmezesenek-ujabb-dilemmai-gj-20197-8-1-7-o/6806
Kemenes István: A kontraktuális kártérítés egyes kérdései (MJ, 2017/1., 1-10. o.) https://ptk2013.hu/szakcikkek/kemenes-istvan-a-kontraktualis-karterites-egyes-kerdesei-mj-20171-1-10-o/6242

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -