Polgári Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Polgári Jogi Tanszék
2020/2021-es tanév 1. (őszi) félév

Grundlagen des österreichischen Privatrechts I
Ao. Univ. Prof. Mag. Dr.iur. Markus Steppan (Institut für Rechtswissenschaftliche Grundlagen, Universität Graz)
Assoz. Univ. Prof. Mag. Dr.iur. Susanne Kissich (Insitut für Zivilrecht, Ausländisches und Internationales Privatrecht, Universität Graz)
Kapcsolattartó: Dr. habil Herger Csabáné egyetemi docens herger.csabane@ajk.pte.hu
Jogtörténeti Tanszék

A kurzus elvégzéséről és eredményéről a Grazi Egyetem és a PTE jogi fakultásai közös bizonyítványt állítanak ki.

Időpont: 2020. november 2-6. Helyszín: Dékáni Tanácsterem
ebédszünet: 11.20 – 12.50
Hétfő: 8.00-16.10
Kedd: 8.00-16.10
Szerda: 8.00-16.10
Csütörtök: 8.00-16.10
Péntek: 8.00-11.10
Vizsga: péntek 13.00-14.30
Vizsga megbeszélése: péntek 14.40-16.10

Kurzus kód AJGRAZ01
Munkarend -
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 6
Óraszám 40/félév
Létszám -

Meghirdetési gyakorisága: egyszeri
Oktatás nyelve: német

Tantárgyi tematika:
1. Einführung (Rechtsquellen, Grundbegriffe), 2 UE
1.1. Rechtsordnung
• Recht im objektiven und subjektiven Sinn
• Gesetzgebungsverfahren, Stufenbau der Rechtsordnung
1.2. Privatrecht
• Abgrenzung öffentliches Recht – Privatrecht
• Einteilung des Privatrechts
• Rechtsquellen und Recherche, Geltung von Recht
1.3. Juristische Tätigkeit
• Methodenlehre (Auslegungsregeln, Subsumtion)
• Gesetzeskonkurrenz, Rechtsfolgenkonkurrenz

2. Rechtssubjekte und Rechtsobjekte, 6 UE
2.1. Grundbegriffe (0,5 UE)
• Rechtssubjekte und Rechtsobjekte
• Entstehung juristischer Personen
• Rechtsobjekte (Sachen-Tiere, Einteilung der Sachen)
2.2. Handlungsfähigkeit I: Geschäftsfähigkeit (3,5 UE)
• Geschäftsfähigkeit nicht volljähriger Personen
• Grundbegriffe des Erwachsenenschutzrechts
2.3. Handlungsfähigkeit II: Deliktsfähigkeit (2 UE)
• Grundbegriffe der Haftung
• Haftung von Deliktsunfähigen

3. Schuld- und Sachenrecht (=Schuldrecht Allgemeiner Teil, Grundlagen des Sachenrechts), 12 UE
3.1. Rechtsgeschäftslehre (4 UE)
• Prinzipien des Schuldrechts und Privatautonomie, Rechtsgeschäftslehre
• Vertragsabschluss
• E-Commerce
3.2. Voraussetzungen eines gültigen Vertrags (4 UE)
• Wurzelmängel (Nichtigkeit, Willensmängel)
3.3. Grundlagen des Sachenrechts: Besitz und Eigentum (4 UE)
• Sachenrechtliche Grundsätze
• Erwerb von Besitz und Eigentum
• Schutz von Besitz und Eigentum

4. Schuldrecht, Besonderer Teil, 16 UE
4.1. Leistungsstörungen (4 UE)
• Gewährleistung, Nachträgliche Unmöglichkeit, Verzug
• Bereicherungsrechtliche Rückabwicklung von Verträgen
4.2. Haftung nach dem ABGB (4 UE)
• Verschuldenshaftung
• Haftung ohne Verschulden
4.3. Verschuldensunabhängeige Haftung nach Sondergesetzen (4 UE)
• Produkthaftung
• Gefährdungshaftung nach EKHG
4.4. Juristische Fallbearbeitung im Schuld- und Sachenrecht (4 UE)

5. Prüfung/Besprechung, 4 UE

Félévközi ellenőrzés:
Vizsga: péntek 14,00-15,30
Vizsga megbeszélése: péntek 15,45-17,15
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A német nyelvű magánjogi terminológia elsajátítása. Az osztrák magánjog intézményeinek megismerése.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Szakirodalom: a tárgyfelelősök elektronikus tananyagot készítenek a kurzusra.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: A kurzus elvégzéséről és eredményéről a Grazi Egyetem és a PTE jogi fakultásai közös bizonyítványt állítanak ki.
A kurzus felvétele díjköteles! Díja 30000Ft.Repetitórium a „Polgári Jog I” c. főtárgyból
Dr. Benke József egyetemi docens
Polgári Jogi Tanszék

Hétfő, 14.40 – 16.10 / Óriás Nándor előadóterem 1.

Kurzus kód AJSZNOA103
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1–4. A polgári jog általános elvei és azok érvényesülése.
5–9. A polgári jog tudomány- és kodifikációtörténete a kontinentális európai jogrendszerekben és a hazai jogban.
10. A polgári jog norma-tana.
11. A polgári jog jogviszony-tana.
12. Az ember mint jogalany. A személyiségi jogok és védelmük.
13. A gazdasági társaságok általában.

Félévközi ellenőrzés:
A kollokviumi felkészülés segítése 1 félévközi zh.-val, melynek időpontja és témája a főtárgyi számonkéréshez, vizsgához igazodik.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Az órai aktivitás és a félévközi zh. eredménye alapján.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja a Polgári Jog I. c. főtárgyi tananyag nehezebben elsajátítható csomópontjainak áttekintése és elmélyítése, valamint a sikeres kollokviumi vizsgára, illetve hosszabb távon a záróvizsgára való felkészítés gyakorlatorientált megközelítéssel.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Benke József: Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe. Budapest, HVG ORAC, 2019.
Kecskés László: A polgári jog fejlődése a kontinentáűlis Európa nagy jogrendszereiben. Bőv. 2. kiadás. Budapest, HVG ORAC,  2013.
Lábady Tamás: A magánjog általános tana. Budapest, SZIT, 2. / 3. kiadás, 2013. / 2018.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -