Polgári Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Polgári Jogi Tanszék
2019/2020-as tanév 2. (tavaszi) félév

Repetitórium a deliktuális és kontraktuális felelősség köréből
Dr. Fabó Tibor adjunktus
Polgári Jogi Tanszék

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA78
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A kártérítési felelősség rendszere. A felelősség alapja és feltételei
2. A kártérítési felelősség általános alakzata; a felróhatóságon alapuló felelősség
3. A kár megtérítése. A kötelezettség terjedelme. Közös károkozás; károsulti közrehatás. A kártérítés módja
4. Speciális kárfelelősségi alakzatok. Felelősség a fokozott veszéllyel járó tevékenységgel okozott károkért. Felelősség az állatok által okozott károkért
5. Felelősség az alkalmazott és a jogi személy tagja, a vezető tisztségviselő a megbízott, más szerződés kötelezettjének károkozásáért. Felelősség a vétőképtelen személy károkozásáért
6. Felelősség közhatalom gyakorlásával okozott kárért. Felelősség az épületkárokért
7. A termékfelelősség
8. A kötelmi jog különös része; szerződéstipológia
9. Tulajdon-átruházási szerződések
10. A más részére kifejtett tevékenység kötelmei; vállalkozási és megbízási típusú szerződések
11. Használati és letéti szerződések
12. Forgalmazási, jogbérleti szerződések; a hitel- és számlaszerződések
13. Írásbeli beszámoló

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Az írásbeli beszámoló eredménye alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kártérítési jog dogmatikájára, alapintézményeire, a jogintézményi összefüggésekre, tételes jogi szabályaira, az egyes szerződések típussajátosságaira, a szerződéstípus-specifikus felelősségi szabályokra vonatkozó hallgatói ismeretek elmélyítése, elméleti és joggyakorlati megközelítés alkalmazásával. A kártérítési jog és az egyes szerződések körébe tartozó tantárgyi részeket hallgatók és az adott tantárgyi részből már vizsgát tett, de a téma iránt érdeklődők számára konzultációs lehetőség biztosítása.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Nochta Tibor: A kártérítés felelősség alapelemei a 2013. évi V. törvény alapján. Menedzser Praxis Kft. Bp. 2014.
Eörsi Gyula: Kötelmi jog. Általános rész. Bp. 2002.
Eörsi Gyula: A polgári jogi kártérítési felelősség kézikönyve Bp. 1966.
Eörsi Gyula: Kártérítés jogellenes magatartásért Bp. 1958.
Mádl Ferenc: A deliktuális felelősség Bp. 1964
Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása Bp. 1977
Szakértői javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, szerkesztő: Vékás Lajos, Complex Kiadó, Bp. 2008
A Polgári Törvénykönyv – magyarázatokkal. Szerkesztő: Vékás Lajos, Complex Kiadó. Bp. 2013.
Fuglinszky Ádám: Felróható károsulti közrehatás és kárenyhítési kötelezettség a magyar polgári jogban1 (PJK, 2008/4., 3-23. o.)
Fuglinszky Ádám: Az előreláthatósági klauzula egyes kérdései, avagy kinek, mikor és mit kell előrelátnia. Magyar Jog 2011. (58), 7.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -