Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék
2023/2024-es tanév 1. (őszi) félév

AJSZNOA101 Hungarian Tax System
Dr. Szilovics Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Kedd, 14.40 – 16.10 / Tanszék

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
I. Bevezető előadás a magyar adórendszer helyzetéről
II.-III.-IV. A természetes személyek adózásának helyzete és problémái
V. A jövedéki adóztatás Magyarországon
VI. A magyar vámjog
VII.-VIII.-IX. Áfa
X. Helyi adók Magyarországon
XI.-XII. Az adócsalás és jogkövetés Magyarországon
XIII. Összegzés

I. Firs lecture of the Hungarian Tax System (Problems and Questions)
II.-III.-IV. The Personal Income Taxation in Hungary
V. Excise duties in Hungary
VI. The customs in Hugary
VII.-VIII.-IX. Hungarian VAT
X. Local taxation in Hungary
XI.-XII. Tax compliance and tax evasion in Hungary
XIII. Summary

Félévközi ellenőrzés:
szóbeli vizsga alkalmanként
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
órai munka és szóbeli vizsga együttes eredményeképpen

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Giving an introduction about the basic elements of the Hungarian tax system

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Szilovics Csaba: Hungarian Tax Law, PTE AJK, 2018.
Fairness and equity regarding personal income tax systems. Társszerző: RENATA PERIĆ. In: Contemporary legal challenges: EU – Hungary – Croatia. Faculty of Law, University of Pécs and Faculty of Law, J. J. Strossmayer University of Osijek, 2012. Pécs-Osijek, 307-318. pp.
The new methods of tax investigation in Hungary. In: Criminalistics and forensic examination: science, studies, practice. Chapter II. Vilnius, 2013. 294-302. pp.
The fight against tax fraud. In: Implementation and tendency of state policy on combating crime, International Scientific Conference, Materials-I, The State Palace, Ulaanbaatar, Mongolia, 2013. május, 205-207. pp.
Jalsovszky: Taxation in Hungary
Ministry for National Economy: Hungary's flat-rate personal income tax

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
making a short essay
Megjegyzés: -AJSZNOA203 Pénzügyi jogi repetitórium 2.
Dr. Szilovics Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Szerda, 13.00 – 14.30 / Tanszék

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJSZNOA72
Pénzügyi jogi repetitórium
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
I. A pénzügyi jog fogalma és a magyar pénzügyi jog fejlődése 1848-tól napjainkig, az adókötelezettség
II. Adójogi alapfogalmak, alapelvek és intézmények
III. Optimális adórendszer, számvitel, pénzelmélet
IV. Az adóigazgatási eljárás, ellenőrzés és jogorvoslat
V. Államháztartás, központi költségvetés
VI. Fiskális és monetáris politika, pénzügyi intézmények
VII. Nemzetközi adózás és az Európai Unió
VIII. Az önkormányzati gazdálkodás, helyi adók 
IX. Személyi jövedelemadó 
X. Illetékjog, vám és jövedék
XI. Általános forgalmi adó
XII. Társaságok adózása
XIII. Közbeszerzés

Félévközi ellenőrzés:
szóbeli vizsga alkalmanként
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
órai munka és szóbeli vizsga együttes eredményeképpen

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A pénzügyi jogi szigorlatra való felkészítés

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Szilovics Csaba: Kézikönyv a pénzügyi jog tanulásához, PTE AJK, 2018.
Szilovics Csaba: Adójog i ismeretek, PTE AJK, 2016.
Lentner Csaba: Adózási pénzügytan és államháztartási gazdálkodás, NKE, 2015.
Lentner Csaba: A Magyar állampénzügyek fejlődéstörténete a dualizmus korától napjainkig, Budapest, 2019.
Földes Gábor: Pénzügyi Jog 1.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA204 Compliance, Governance & Risk Management – A Collaborative Online Interactive Course
Dr. Ferencz Barnabás adjunktus
Prof. Robert V. van Wordragen
Juriaan Leissner
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

2023.11.08. (szerda) 9.40 – 14.30 / A117.
2023.11.15. (szerda) 9.40 – 14.30 / A117.
2023.11.22. (szerda) 9.40 – 14.30 / A117.
2023.11.29. (szerda) 9.40 – 14.30 / A117.
Az időpontok még változhatnak.

Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye B2 szintű angol nyelvtudás
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
Week 1:
•    Introduction to the course
•    Introduction to compliance
•    Guest lecture on compliance
•    Collaborative work on compliance
Week 2:
•    Introduction to governance
•    Guest lecture on governance
•    Collaborative work on governance
Week 3:
•    Introduction to risk-management
•    Guest lecture on risk-management
•    Collaborative work on risk-management
Week 4:
•    Integration
Final 

Félévközi ellenőrzés:
Students will be required to collaboratively produce written works weekly (approximately 2 pages/group/week), based on the guiding questions provided in the Dropbox folder for each group.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Students will be required to produce an 8 pages long essay, based upon the guiding questions posed in previous week’s activities.
Students will receive grading from 1(unsatisfactory)-5(excellent)

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
The course aims at showcasing the connections between the fields of compliance, (corporate) governance and risk management. In this course students will be working collaboratively with learners from Inholland University, thus enhancing their interpersonal skills in a multi-cultural environment.
Upon successful completion of the course, the students will be able to:
•    Explain the concepts of compliance, governance, and risk management according to the most accepted theories.
•    Interpret the rules on compliance and governance according to the 
•    Assess corporate decisions from the framework of compliance, governance and risk management.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
According to the applicable rules and regulations on studies and exams of the University.
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
According to the applicable rules and regulations on studies and exams of the University.
Megjegyzés:
The schedule is subject to changeAJSZNOA181 Közpénzek, közbeszerzés és pályázatok – pénzügyi jog a gyakorlatban
Dr. Pfeffer Zsolt adjunktus
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Szerda, 14.40 – 16.10 / Tanszék Z115.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Alapfogalmak: államháztartás, költségvetés. A kiadási oldal jellemzői.
2. A közpénzek elköltésének alapvető problémái. A magyar államháztartás problémái.
3. Pályázatok a közpénzügyi rendszerben és a közbeszerzésekben.
4. A közbeszerzés fogalma, jelentősége, jogforrásai, a közbeszerzési jogalkotás problémái.
5. A közbeszerzések alapvető szabályai 1.
6. A közbeszerzések alapvető szabályai 2.
7. A közbeszerzések gyakorlati megvalósulása. Problémák, tendenciák.
8. A közbeszerzési jogorvoslat. A közpénzekkel való gazdálkodással szemben támasztott követelmények a Közbeszerzési Döntőbizottság gyakorlatában.
9. Polgári jogi (magánjogi) kérdések a közpénzügyek területén.
10. A költségvetési szervek, az állami feladatok ellátása és finanszírozásuk.
11. Pénzügyi jogi jogesetek.
12. Pénzügyi jogi okiratszerkesztés.
13. Számonkérés.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A félév végén írásbeli dolgozat megírása. A félév végi írásbeli dolgozat kiváltható szóbeli prezentációval előre egyeztetett témában.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A pénzügyi jog alapvető összefüggéseinek, a közpénzügyek alapvető folyamatainak, jogintézményeinek bemutatása.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
1. Pfeffer Zsolt: Pénzügyi jog és pénzügytan (Menedzser Praxis Kiadó, Budapest, 2016)
2. Pfeffer Zsolt: A támogatási jogviszonyról pénzügyi és polgári jogi aspektusból (Miskolci Jogi Szemle, 2016/2)
3. Pfeffer Zsolt: A magyar közbeszerzési jog elmélete és gyakorlata (2. átdolgozott kiadás; Menedzser Praxis Kiadó, Budapest, 2017)
4. Pfeffer Zsolt: Fogalomhasználati problémák a pénzügyi jogban – közérthetőség kontra jog(ász)i precizitás. (Jura, 2016/2)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA182 Financial Institutions and Banking Law
Dr. Pfeffer Zsolt adjunktus
Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék

Szerda, 16.20 – 17.50 / Tanszék Z115.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. The history of money and financial institutions.
2. The monetary policy.
3. The legal regulation on financial institutions in the European Union and in Hungary.
4. The Credit Institutions and Financial Enterprises.
5. Procedure for granting authorization
6. Financial services and financial auxiliary services
7. Credit and account agreements.
8. The National Bank of Hungary (MNB): the history, legal status, primary objective and basic tasks of organization of the MNB.
9. The European Central Bank and the Euro.
10. Taxation of financial institutions.
11. The control of financial institutions
12. The protection of consumers' interests.
13. Test / presentation.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A félév végén írásbeli dolgozat megírása, amely kiváltható szóbeli beszámolóval.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a bankrendszer és a bankjog alapjait és szakkifejezéseit angol nyelven.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Tomann, Horst: Monetary Integration in Europe. The European Monetary Union after the Financial Crisis (Springer International Publishing AG, Cham – Switzerland, 2017);
Bragues, George: Money, Markets and Democracy. Politically Skewed Financial Markets and How to Fix Them. (Nature America Inc., New York, 2017);
Ugolini, Stefano: The Evolution of Central Banking – Theory and Histroy (Macmillan Publishers Ltd., London, 2017);
Wood, John H.: Independent Central Banks: New and Old. Cato Journal, Vol. 26, Issue 3 (Fall 2006);
McCallum, Bennett T.,: The Bitcoin Revolution. Cato Journal, Vol. 35, Issue 2 (Spring/Summer 2015);
Grey, George B. (szerk.): Federal Reserve System: Background, Analyses and Bibliography (Nova Science Publishers, Inc., New York, 2002);
El-Gamal, Mahmud A.: Islamic Finance: Law, Economics and practice (Cambridge University Press, New York, 2006).
Lentner Csaba (szerk.): Bankmenedzsment. Bankszabályozás – pénzügyi fogyasztóvédelem (Fáma Zrt. – Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, Budapest, 2012);
Pfeffer Zsolt: Pénzügyi jog és Pénzügytan (Menedzser Praxis Kiadó, Budapest, 2016);
Schmölders, Günther: Psychologie des Geldes (Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg, 1966).

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -