Nemzetközi- és Európajogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék
2023/2024-es tanév 2. (tavaszi) félév

AJSZNOA164 Magyar diplomáciatörténet
Dr. Mohay Ágoston Csanád egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Domaniczky Endre konzul, óraadó
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

2024.02.15. (csütörtök) 8.00 – 12.50 / Irk Albert előadóterem
2024.02.15. (csütörtök) 13.00 – 17.50 / 103.
2024.02.16. (péntek)      8.00 – 17.50 / 103.

Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 24/félév
Létszám 25

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.  A nemzetközi közösség és szereplői, források, szabályok, joganyag
2.  Az Árpádok külpolitikája 9. sz. - 1241 között (honfoglalás, kalandozások, letelepedés, Géza és István, I. László és Kálmán, III Béla és fiainak külpolitikája) 
3.  Magyarország nemzetközi helyzete és külkapcsolatai 1241-1308 között
4.  Magyarország külpolitikája az Anjouk és Zsigmond alatt (1309-1437)
5.  Magyarország külpolitikája 1437-1526 között (Hunyadi János és Hunyadi Mátyás)
6.  Magyarország külpolitikája 1437-1526 között (a Jagellók, Mohács és az ország több részre szakadása) 
7.  A magyarság nemzetközi helyzete a török hódoltság időszakában (1526-1718, a Szapolyaiak, Erdély, a “királyi Magyarország” helyzete)
8.  Magyarország nemzetközi kapcsolatai és mozgástere a Habsburg Birodalomban (1718-1790)
9.  Magyarország nemzetközi kapcsolatai és mozgástere a Habsburg Birodalomban (1790-1914)
10. Magyarország az I. világháborúban és a versailles-i békerendszer (1914-1921)
11. Magyarország külpolitikai mozgástere a két világháború korában (1914-1945)
12. Magyarország mozgástere 1944-1990 között és a szuverenitás kérdése (német megszállás, szovjet megszállás, Rákosi-rendszer, 1956, Kádár-rendszer, 1968). 
13.  Magyarország újrapozícionálása (az Antall- és Boross-kormány külpolitikája 1990-1994) 

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A félévzáró dolgozat értékelése.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában
:
A kurzus célja, hogy a hallgatók a nemzetközi kapcsolatok oldaláról is megismerkedjenek Magyarország történetével, az ország mozgásterével, a közép-európai régió folyton változó határaival, a régió egyes államainak külpolitikai törekvéseivel. 
A kurzus részben a Konzuli munka, konzuli jog c. kurzus anyagára épül, ugyanis másodlagos célja a diplomáciai jelentéstevő munka jellegzetességeinek bemutatása, az előbbi kurzus előzetes lehallgatása azonban nem feltétel.
 

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Ajánlott irodalom:
Herczegh Géza: Magyarország külpolitikája I-II. (896-1945) (Bp., MSZA, 2019 és 2021)
Ormos Mária - Majoros István: Európa a nemzetközi küzdőtéren 1814-1945 (Bp., Osiris, 2003)
Bába Iván - Sáringer János (szerk.): Új Diplomáciai Lexikon I-II. (Bp., Kairosz, 2021)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
1 db házidolgozat
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA128 Technology related challenges in the case law of the Court of Justice of the European Union
Dr. Kis Kelemen Bence adjunktus
Dr. Hohmann Balázs adjunktus
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék
Közigazgatási Jogi Tanszék

Kedd, 14.40 – 16.10 / Z007.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye At least intermediate level English language skills are necessary
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: félevente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1.    The Court of Justice of the European Union as an institution
2.    Procedures before the CJEU and steps of procedure
3.    Case C‑362/14, Schrems I. – background of the case
4.    Case C‑362/14, Schrems I. – decision of the CJEU
5.    Case C-311/18, Schrems III.
6.    Case C-498/16, Schrems II.
7.    Case C-18/18, Eva Glawschnig-Piesczek v. Facebook Ireland Ltd
8.    Case C-40/17, Fashion ID
9.    Case C-507/17, Google v CNIL
10.    Case C-482/18 Google v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága
11.    Student presentations I.
12.    Student presentations II.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: Student presentation
Az osztályzat kialakításának módja:
The final grade depends on the attendance and the quality of the student presentation.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Within the continental legal education, more emphasis is being placed on learning statutory law over case law. It is true for the whole spectrum of the legal discipline. In light of this characteristic of the continental legal education, this course offers a case law course for learning technology related union law. The course includes a brief introduction to the Court of Justice of the European Union, the main judicial organ of the EU and its procedures in which technology related cases might appear. Emphasis is being placed on preliminary ruling procedures. The course offers a wide variety of technology related cases from the case law of the CJEU. This includes the whole spectrum of the Schrems cases, other cases related to Facebook, and Google, major internet companies. The overall aim of the course is to introduce technology and internet related legal issues to the students from the perspective of the EU. Students are required the give a presentation at the end of the course from a given topic.

The course is recommended to ERASMUS students as well.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
•    Damian Chalmers – Gareth Davies – Giorgio Monti: European Union Law: Text and Materials. Cambridge 2015.
•    Kis Kelemen, Bence; Hohmann, Balázs: A Schrems ítélet hatásai az európai uniós és magyar adattovábbítási gyakorlatokra, Infokommunikáció és jog 2016 nº 66-67 p.64-70.
•    Carrera, Sergio; Guild, Elspeth: The End of Safe Harbor: What Future for EU-US Data Transfers?, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2015 p.651-655.
•    Mary Samonte: Google v CNIL Case C-507/17: The Territorial Scope of the Right to be Forgotten Under EU Law. European Law Blog. https://europeanlawblog.eu/2019/10/29/google-v-cnil-case-c-507-17-the-territorial-scope-of-the-right-to-be-forgotten-under-eu-law/
•    René Mahieu – Joris van Hoboken: Fashion-ID: Introducing a phase-oriented approach to data protection? European Law Blog. https://europeanlawblog.eu/2019/09/30/fashion-id-introducing-a-phase-oriented-approach-to-data-protection/
•    Agnieszka Jabłonowska: Monitoring duties of online platform operators before the Court – case C-18/18 Glawischnig-Piesczek, Recent developments in European Consumer Law. ECL Blog. http://recent-ecl.blogspot.com/2019/10/monitoring-duties-of-platform-operators.html 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: At least intermediate level English language skills are necessary.