Nemzetközi- és Európajogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék
2023/2024-es tanév 1. (őszi) félév

AJSZNOA126 Konzuli munka, konzuli jog
Dr. Mohay Ágoston Csanád egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Domaniczky Endre konzul, óraadó
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

2023.09.15. (péntek)      8.00 – 17.50 / 103.
2023.09.21. (csütörtök) 8.00 – 17.50 / Faluhelyi Ferenc előadóterem

Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 24/félév
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A konzuli tevékenység elhatárolása, jogtörténeti gyökerek
2. A magyar konzuli jog forrásai, a magyar konzuli szolgálat kialakulása
3. A külképviseletek és személyzetük (formák, rangok), a jelenlegi hálózat elemei
4. Konzulátus alapítása, a konzuli részleg kialakítása
5. A konzuli részleg felszereltsége, személyzete és a feladatok elosztása
6. A konzul jogszabályban rögzített feladatai
7. A konzul jogszabályban rögzített feladatai
8. A konzuli munka kellékei és az informatikai háttér
9. Kapcsolattartás a magyar diaszpórával
10. Kapcsolattartás a helyi hatóságokkal
11. Kapcsolattartás a magyar hatóságokkal
12. Konzuli munka Ausztráliában - Összefoglalás

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Órai munka és a beadandó dolgozat alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A konzuli munka a diplomáciai tevékenység egyik klasszikus eleme, amely ötvözi a különböző közigazgatási feladatokat, ugyanakkor mindezek ellátása során a diplomácia eszköztárának használatára is szükség van. A konzuli tevékenység gyökerei az ókorba nyúlnak vissza, de a magyar konzuli szolgálat is több mint másfél évszázados múltra tekinthet vissza. A konzuli munka alapvetően jogi felkészültséget és gyakorlatot kíván, ezért az alapok – gyakorlatorientált – elsajátítása a jogászképzés keretében elengedhetetlenül szükséges.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Az órán kiosztásra kerülő oktatási segédanyag és tanulmányok, valamint:
Bába Iván- Baller Barbara-Halász Iván-Tóth Norbert: A magyar külügyi igazgatás alapjai (Bp., Dialóg Campus, 2016)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Beadandó dolgozat készítése az oktató útmutatásainak megfelelően.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA144 Európai büntetőjog
Dr. Mohay Ágoston Csanád egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Szijártó István doktorandusz
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Szerda, 16.20 – 17.50 / 207.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség
2. Az Európai Unió tagállamai büntető igazságügyi együttműködésének ismertetése, történeti áttekintés és szabályozási keretek bemutatása
3. A transznacionális szervezett bűnözés bemutatása
4. A tagállamok büntető anyagi jogát érintő jogharmonizáció
5. A kölcsönös elismerés elvének és az érvényesítésére szolgáló szabályozási eszközök ismertetése
6. Operatív együttműködés a tagállami bűnüldöző és igazságügyi hatóságok között
7. Uniós ügynökségek a büntető igazságügyi együttműködés politikájában (Europol és Eurojust)
8. Alapjogvédelem az Európai Unióban
9. A kölcsönös bizalom elvének szerepe az együttműködésben
10. Az Európai Bíróság által kialakított autonóm fogalmak szerepe az együttműködésben

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
beszámoló alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az európai büntetőjog fogalmának, terjedelmének és alapvető jogintézményeinek megismertetése a hallgatókkal. A kurzus célja olyan ismeretek közvetítése, amelyek alapot szolgáltatnak arra, hogy a hallgatók önállóan is képesek legyenek tudományos igénnyel, például szakdolgozat formájában vizsgálni az európai büntetőjog normarendszerét és az, hogy a leendő szakemberek megismerkedjenek ezzel a jelentős joganyaggal.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Órán kiosztásra kerülő oktatási segédanyagok, valamint:
Békés Ádám: Nemzetek feletti büntetőjog az Európai Unióban. hvgorac, Budapest 2015.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Prezentáció készítése az oktatók által meghatározott valamely témában.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -AJSZNOA147 Ikonikus filmek jogász szemmel
Dr. Kis Kelemen Bence adjunktus
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Szerda, 14.40 – 16.10 / Z007.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A Klón háborúk és a humanitárius nemzetközi jog
2. A diplomáciai kapcsolatok a Star Wars világában
3. Ki az Egy Gyűrű jogos ura?
4. Átokszórás mint bűncselekmény a Harry Potter világában
5. A Mágiaügyi Minisztérium mint közjogi intézmény
6. Ki a Vastrón jogos örököse? 
7. Vajon a jediknek is van főnökük? Munkajog a Star Warsban
8. A Marvel univerzum a nemzetközi jog lencséjén keresztül
9. Emberi jogok a disztópiákban? Mesél a szolgálólány
10. Szuperhősök a vádlottak padján
11. Háborús bűnösök a Gyűrűk Urában?
12. Zombi jogok a Walking Deadben
13. Tanulságok a filmek és a jog kapcsolatáról

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Utolsó órák egyikén kiselőadás tartása

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja és rendeltetése, hogy szórakoztató formában ismertesse meg a hallgatókat az irodalom és cinematográfia valamint a jog kapcsolatával. A félév során olyan fantasztikus világokat tekintünk át, amelyek annak ellenére, hogy gyakran távoli galaxisokban, vagy éppen rég elfeledett időkben játszódnak mégis számos jogilag releváns kérdést vetnek fel. A kurzus a tisztán polgári jogi kérdésektől kezdve a munkajog világán át a büntetőjog, valamint a nemzetközi jog és az alkotmányjog területeit is érinti, ezzel átfogó képet kíván nyújtani a jogi problémák megoldásához. A kurzust választó hallgatók olyan kézzel fogható gyakorlati ismeretekre tesznek szert, amelyeket a mindennapi jogászi munkában is hasznosítani tudnak majd, emellett pedig nagyobb rálátásuk lesz kedvenc történeteik jogi aspektusaira.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
KIS KELEMEN Bence – NAGY ÁDÁM (szerk.): Ébredő jogerő. Athenaeum, 2021.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA165 Introduction to the Laws of War
Dr. Kis Kelemen Bence adjunktus
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Szerda, 13.00 – 14.30 / Z007.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye At least intermediate level English language skills are necessary
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: félevente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. Introduction to war as a concept in international relations
2. Introduction to the law on inter-state use of force: the prohibition on the use of force
3. Introduction to the law on inter-state use of force: the concept of self-defense
4. Introduction to the law of armed conflict: history and sources
5. Introduction to the law of armed conflict: classification of armed conflicts
6. Introduction to the law of armed conflict: principles and targetability
7. The interplay between the laws of war
8. Introduction to international criminal law: history and current institution
9. Introduction to international criminal law: crimes and the case law of the International Criminal Court
10. Introduction to international criminal law: transnational justice
11. Special and current issues of the Laws of War
12. Student presentations I.
13. Student presentations II.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: Student presentation
Az osztályzat kialakításának módja:
The final grade depends on the attendance and the quality of the student presentation.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

In international relations armed conflict as sadly rather the norm than the exception. This requires international law to deal extensively with these situations. International law regulates when states can use force against each other and what methods are the prohibited in the course of hostilities. This field of law can be categorized after Craig Martin “loosely and collectively” the so-called “Laws of War”. The aim and purpose of this course to introduce students to how states interact with each other in times of armed conflict.

The course is recommended to ERASMUS students, and students from other faculties interested in armed conflicts and international law as well. Since the course is of an introductory nature, all necessary information will be available for students to understand even the in-depth discussions of the topic.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
•    AMBOS, Kai: The Rome Statute of the International Criminal Court 34d Edition. Article-by-Article Commentary. C.H. Beck – Hart – Nomos, 2021.
•    CASEY-MASLEN, Stuart: Jus ad Bellum – The Law on Inter-State Use of Force. Hart, 2020.
•    CRAWFORD, Emily: Identifying the Enemy. Civilian Participation in Armed Conflict. OUP, 2015.
•    DINSTEIN, Yoram: Non-International Armed Conflicts in International Law. CUP, 2014.
•    DINSTEIN, Yoram: The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, 3rd Edition. CUP, 2016.
•    DINSTEIN, Yoram: War, Aggression and Self-Defence, 6th edition. CUP, 2017.
•    FORD, Christopher M. – WILLIAMS, Winston S.: Complex Battlespaces. The Law of Armed Conflict and the Dynamics of Modern Warfare. OUP, 2019.
•    MARTIN, Craig: JIB/JAB The Laws of War Podcast. https://jibjabpodcast.com/ 
•    MELZER, Nils: International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction. ICRC. 2019. https://library.icrc.org/library/docs/DOC/icrc-4231-002-2019.pdf 
•    MELZER, Nils: Targeted Killing in International Law. OUP, 2008.
•    SARSINA, Jacapo Roberti Di: Transitional Justice and a State’s Response to Mass Atrocity: Reassessing the Obligation to Investigate and Prosecute. T.M.C. Asser Press, 2019.
•    STAHN, Carsten: A Critical Introduction to International Criminal Law. CUP, 2019.
•    TIBORI-SZABÓ, Kinga: Anticipatory Action in Self-Defence. Essence and Limits under International Law. TMC Asser Press – Springer, 2011.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: At least intermediate level English language skills are necessary.AJSZNOA202 Szerződések a hazai és nemzetközi gazdasági élet gyakorlatában
Dr. Kis Kelemen Bence adjunktus
Dr. Környei Mátyás óraadó
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

2023.09.28. (csütörtök) 9.40 – 17.50 / Z007.
2023.09.29. (péntek) 9.40 – 17.50 / Z007.
2023.10.13. (péntek) 13.00 – 16.10 / Z007.

Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA43
Polgári jog 2.
Kredit 2
Óraszám 24/félév
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Fő gazdasági tranzakciótípusok (vállalatfelvásárlás [M&A] / tőkebefektetés [PE], projekthitelezés, ingatlanadásvétel) tételes jogi keretei
2. Vállalatfelvásárlások I.: tranzakciós struktúrák és dokumentáció, előkészítés és átvilágítás
3. Vállalatfelvásárlások II.: tranzakciós dokumentáció tárgyalása
4. Vállalatfelvásárlások III.: tranzakció zárás és zárás utáni események
5. Vállalatfelvásárlások/tőkebefektetés: speciális struktúrák és szindikátusi szerződés tárgyalása
6. Projekthitelezés I.: tranzakciós struktúrák és dokumentáció, előkészítés és finanszírozhatósági átvilágítás
7. Projekthitelezés II.: finanszírozási dokumentáció tárgyalása
8. Projekthitelezés III.: finanszírozási dokumentáció aláírása és lehívások szervezése
9. Ingatlanadásvétel I.: tranzakciós struktúrák és dokumentáció, előkészítés és átvilágítás
10. Ingatlanadásvétel II.: tranzakciós dokumentáció tárgyalása
11. Ingatlanadásvétel III.: a szerződés lezárása
12. Határon átnyúló tranzakciók specialitásai
13. Prezentáció

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege:
Csoportmunka, amelynek keretein belül az egyes csoportokhoz rendelt tranzakció típusnak megfelelő fő szerződés előkészítése lesz a hallgatók feladata, amelyet az utolsó konzultációs alkalmon a hallgatóknak prezentálniuk kell.
Az osztályzat kialakításának módja:
Az osztályzat a hallgatók írásbeli előkészítő munkáján, illetve annak későbbi prezentálásán alapszik. A hallgatók csoportokban dolgoznak, de a csoporton belüli önálló munkának beazonosíthatónak kell lennie.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Illeszkedve a pécsi jogi kar új tanrendjének gyakorlat-orientált képzési szemléletéhez, a Nemzetközi- és Európajogi Tanszék legújabb szemináriuma a hazai és nemzetközi gazdasági élet legfontosabb szerződéstípusainak megismertetését tűzi ki céljául. E jogterülettel az egyetemi jogi képzés keretei között hagyományosan kevéssé foglalkoznak, annak megismerése a hallgatók számára szinte kizárólagosan nemzetközi ügyvédi irodáknál töltött gyakorlat alatt volt lehetséges. E hiátust kívánja pótolni a szeminárium, mégpedig dr. Környei Mátyás ügyvéd, a kar óraadója és egyben alumnusa tolmácsolásában.

A szeminárium keretei között a hallgatók megismerhetik a fő gazdasági tranzakciótípusokat úgy, mint a vállaltfelvásárlásokat, a tőkebefektetést, a projekthitelezést és az ingatlanadásvételeket. A szeminárium gyakorlati megközelítésből vizsgálja e tranzakciókat és lehetőséget biztosít a hallgatóknak, hogy átlássák a konkrét szerződések megkötésének folyamatát, továbbá felismerjék a szerződésekben és azok megkötésében rejlő jogi és gazdasági kockázatokat.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
•    Claire Hill, Brian JM Quinn, Steven Davidoff Solomon: Mergers and acquisitions: law, theory, and practice. 2016.
•    Edwin L. Miller, Lewis N. Segall: Mergers and acquisitions: A step-by-step legal and practical guide. 2017.
•    Jonathan Berk, Peter DeMarzo, Jarrad Harford: Fundamentals of corporate finance. 2021.
•    Bodzási Balázs (szerk.): Hitelbiztosítékok. 2016.
•    Aszalós Dániel, Bányai Krisztina, Fónyiné Kazareczki Andrea, Vitál-Eigner Beáta: Ingatlanjog II. 2019.
•    Fónyiné Kazareczki Andrea, Tolnai Ildikó: Ingatlanjog I. 2019.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -