Nemzetközi- és Európajogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék
2022/2023-as tanév 2. (tavaszi) félév

AJSZNOA194 Combating Trafficking in Human Beings – Challenges within the European Dimension
Dr. Mohay Ágoston Csanád egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Jorn van Rij, vendégoktató, holland rendőrségi elemző
Dr. Szijártó István doktorandusz
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

2023.03.09. (csütörtök) 11.20 – 16.10 / 103.
2023.03.10. (péntek)      9.40 – 14.30 / 103.
2023.03.16. (csütörtök) 11.20 – 16.10 / 103.
2023.03.17. (péntek)      9.40 – 14.30 / 103.

Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 24/félév
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. Introduction
2. Characteristics of trafficking in human beings as a criminal offence
3. Legal dimensions of combating human trafficking: international law framework
4. Legal dimensions of combating human trafficking: EU law framework
5. European trends and phenomena 
6. Policing trafficking in human beings
7. Shifting worlds of trafficking: real life vs. online criminality
8. Cooperation between European law enforcement agencies in combating trafficking
9. Theory vs. practice
10. Researching THB, research skills
11. Group presentations 

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: Group essay and group presentation

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
EN: The aim of the course is to familiarize students with the fundamental aspects of combating trafficking in human beings, the criminological characteristics of this crime, and legal measures to combat this crime, with special focus on the efforts of the European Union.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
UNODC: Trafficking in Persons & Smuggling of Migrants (E4J Online Training Module)
Other materials distributed via Neptun Meet Street

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
1 csoportos írásbeli, 1 csoportos szóbeli 
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA197 Criminal cooperation in the European Union
Dr. Mohay Ágoston Csanád egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Szijártó István doktorandusz
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

2023.02.17. (péntek) 10.00 – 11.30 / Online
2023.02.23. (csütörtök) 10.00 – 11.30 / Online
2023.03.03. (péntek) 10.00 – 11.30 / Online
2023.03.09. (csütörtök) 9.00 – 10.30 / Online
2023.03.16. (csütörtök) 9.00 – 10.30 / Online
2023.03.24. (péntek) 10.00 – 11.30 / Online
2023.03.31. (péntek) 10.00 – 11.30 / Online
2023.04.14. (péntek) 10.00 – 11.30 / Online
2023.04.21. (péntek) 10.00 – 11.30 / Online
2023.04.28. (péntek) 10.00 – 11.30 / Online
2023.05.04. (csütörtök) 10.00 – 11.30 / Online

Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 22/félév
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. Introduction to the EU’s Area of Freedom, Security and Justice
2. Defining EU criminal law, development of its framework
3. Introducing transnational organised crime and the threats it carries
4. Harmonisation of criminal law of EU Member States
5. The principle of mutual recognition as applied in the field of judicial cooperation in criminal matters and the tools to enhance its efficiency
6. Cybercrime – general overview, categorisation,harmonisation of related substantive criminal law
7. Operative and strategic cooperation of law enforcement and judicial authorities of EU Member States and its procedural tools, EU agencies acting in the field of judicial cooperation in criminal matters
8. Digital evidence in criminal proceedings
9. The protection of fundamental rights in the cooperation: the principle of mutual trust and the ECJ
10. Autonomous concepts in the case law of the ECJ
11. The ne bis in idem principle on the European level

Félévközi ellenőrzés: egyes modulokhoz rendelt feleletválasztós és esszé jellegű tesztek (Moodle felületen)
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli feladat alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az európai büntetőjog fogalmának, terjedelmének és alapvető jogintézményeinek megismertetése a hallgatókkal. A kurzus célja olyan ismeretek közvetítése, amelyek alapot szolgáltatnak arra, hogy a hallgatók önállóan is képesek legyenek tudományos igénnyel, például szakdolgozat formájában vizsgálni az európai büntetőjog normarendszerét és az, hogy a leendő szakemberek megismerkedjenek ezzel a jelentős joganyaggal.

To familiarise students with the concept, scope and basic legal institutions of European criminal law. The aim of the course is to provide students with the knowledge and skills necessary to enable them to carry out independent research, for example in the form of a thesis, into the body of European criminal law and to familiarise them with this important body of law.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Órán kiosztásra kerülő oktatási segédanyagok, valamint:
Valsamis Mitsilegas: EU Criminal Law (Second Edition) Hart, 2022.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: 
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA127 Nemzetközi jogi repetitórium 1.
Dr. Kis Kelemen Bence adjunktus
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Szerda, 13.00 – 14.30 / 105.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.    A nemzetközi kapcsolatok mint a nemzetközi jog tárgya
2.    A nemzetközi közösség és a nemzetközi jog alanyai
3.    A nemzetközi jog története
4.    A nemzetközi szerződések jogának forrásai és a szerződéskötés
5.    A nemzetközi szerződések érvényessége, értelmezése, alkalmazása, hatályának megszűnése
6.    A nemzetközi szokásjog
7.    A nemzetközi jus cogens
8.    A nemzetközi jog alkalmazása, a nemzetközi jog és a belső jog viszonya
9.    A nemzetközi felelősség
10.    A nemzetközi viták rendezése
11.    Az erőszak tilalma a nemzetközi jogban
12.    Jogesetmegoldás
13.    Számonkérés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Utolsó órán megírt dolgozat eredménye alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A Nemzetközi jog 1. kötelező tantárgy elsajátításához szükséges az órán átadott ismeretek elmélyítése, adott esetben a mindennapi nemzetközi kapcsolatokból vett gyakorlati példákon keresztül. A repetitórium célja, hogy a Nemzetközi jog 1. kurzus témáit részletesen feldolgozza, hangsúlyt fektetve a kollokviumhoz tartozó írásbeli dolgozatra is. A kurzusban kiemelt figyelmet szentelünk a nemzetközi jogi jogesetmegoldásoknak, így annak szerepe lehet a tanulmányi versenyekre való felkészítésben és a nemzetközi jog iránt mélyebben érdeklődő hallgatók speciális oktatásában is.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Bruhács János: Nemzetközi jog I. Általános Rész (Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2008)
Lamm Vanda: A Nemzetközi Bíróság ítéletei és tanácsadó véleményei 1945-1993 (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1995)
Kende Tamás – Nagy Boldizsár – Sonnevend Pál – Valki László (szerk.): Nemzetközi jog (CompLex Kiadó, Budapest 2018)
Kovács Péter: Nemzetközi közjog (Osiris Kiadó, Budapest 2016)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA165 Introduction to the Laws of War
Dr. Kis Kelemen Bence adjunktus
Oikya Upal Aditya
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 11.20 – 12.50 / 307.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye At least intermediate level English language skills are necessary
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: félevente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. Introduction to war as a concept in international relations
2. Introduction to the law on inter-state use of force: the prohibition on the use of force
3. Introduction to the law on inter-state use of force: the concept of self-defense
4. Introduction to the law of armed conflict: history and sources
5. Introduction to the law of armed conflict: classification of armed conflicts
6. Introduction to the law of armed conflict: principles and targetability
7. The interplay between the laws of war
8. Introduction to international criminal law: history and current institution
9. Introduction to international criminal law: crimes and the case law of the International Criminal Court
10. Introduction to international criminal law: transnational justice
11. Special and current issues of the Laws of War
12. Student presentations I.
13. Student presentations II.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: Student presentation
Az osztályzat kialakításának módja:
The final grade depends on the attendance and the quality of the student presentation.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

In international relations armed conflict as sadly rather the norm than the exception. This requires international law to deal extensively with these situations. International law regulates when states can use force against each other and what methods are the prohibited in the course of hostilities. This field of law can be categorized after Craig Martin “loosely and collectively” the so-called “Laws of War”. The aim and purpose of this course to introduce students to how states interact with each other in times of armed conflict.

The course is recommended to ERASMUS students, and students from other faculties interested in armed conflicts and international law as well. Since the course is of an introductory nature, all necessary information will be available for students to understand even the in-depth discussions of the topic.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
•    AMBOS, Kai: The Rome Statute of the International Criminal Court 34d Edition. Article-by-Article Commentary. C.H. Beck – Hart – Nomos, 2021.
•    CASEY-MASLEN, Stuart: Jus ad Bellum – The Law on Inter-State Use of Force. Hart, 2020.
•    CRAWFORD, Emily: Identifying the Enemy. Civilian Participation in Armed Conflict. OUP, 2015.
•    DINSTEIN, Yoram: Non-International Armed Conflicts in International Law. CUP, 2014.
•    DINSTEIN, Yoram: The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, 3rd Edition. CUP, 2016.
•    DINSTEIN, Yoram: War, Aggression and Self-Defence, 6th edition. CUP, 2017.
•    FORD, Christopher M. – WILLIAMS, Winston S.: Complex Battlespaces. The Law of Armed Conflict and the Dynamics of Modern Warfare. OUP, 2019.
•    MARTIN, Craig: JIB/JAB The Laws of War Podcast. https://jibjabpodcast.com/ 
•    MELZER, Nils: International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction. ICRC. 2019. https://library.icrc.org/library/docs/DOC/icrc-4231-002-2019.pdf 
•    MELZER, Nils: Targeted Killing in International Law. OUP, 2008.
•    SARSINA, Jacapo Roberti Di: Transitional Justice and a State’s Response to Mass Atrocity: Reassessing the Obligation to Investigate and Prosecute. T.M.C. Asser Press, 2019.
•    STAHN, Carsten: A Critical Introduction to International Criminal Law. CUP, 2019.
•    TIBORI-SZABÓ, Kinga: Anticipatory Action in Self-Defence. Essence and Limits under International Law. TMC Asser Press – Springer, 2011.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: At least intermediate level English language skills are necessary.