Nemzetközi- és Európajogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék
2022/2023-as tanév 1. (őszi) félév

AJSZNOA126 Konzuli munka, konzuli jog
Dr. Mohay Ágoston Csanád egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Domaniczky Endre konzul, óraadó
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

2022.09.15. (csütörtök) 9.00 – 18.50 / Tudásközpont 3422.
2022.09.16. (péntek)     9.00 – 18.50 / Tudásközpont 3422.

Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 24/félév
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A konzuli tevékenység elhatárolása, jogtörténeti gyökerek
2. A magyar konzuli jog forrásai, a magyar konzuli szolgálat kialakulása
3. A külképviseletek és személyzetük (formák, rangok), a jelenlegi hálózat elemei
4. Konzulátus alapítása, a konzuli részleg kialakítása
5. A konzuli részleg felszereltsége, személyzete és a feladatok elosztása
6. A konzul jogszabályban rögzített feladatai
7. A konzul jogszabályban rögzített feladatai
8. A konzuli munka kellékei és az informatikai háttér
9. Kapcsolattartás a magyar diaszpórával
10. Kapcsolattartás a helyi hatóságokkal
11. Kapcsolattartás a magyar hatóságokkal
12. Konzuli munka Ausztráliában - Összefoglalás

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Órai munka és a beadandó dolgozat alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A konzuli munka a diplomáciai tevékenység egyik klasszikus eleme, amely ötvözi a különböző közigazgatási feladatokat, ugyanakkor mindezek ellátása során a diplomácia eszköztárának használatára is szükség van. A konzuli tevékenység gyökerei az ókorba nyúlnak vissza, de a magyar konzuli szolgálat is több mint másfél évszázados múltra tekinthet vissza. A konzuli munka alapvetően jogi felkészültséget és gyakorlatot kíván, ezért az alapok – gyakorlatorientált – elsajátítása a jogászképzés keretében elengedhetetlenül szükséges.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Az órán kiosztásra kerülő oktatási segédanyag és tanulmányok, valamint:
Bába Iván- Baller Barbara-Halász Iván-Tóth Norbert: A magyar külügyi igazgatás alapjai (Bp., Dialóg Campus, 2016)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Beadandó dolgozat készítése az oktató útmutatásainak megfelelően.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA144 Európai büntetőjog
Dr. Mohay Ágoston Csanád egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Szijártó István doktorandusz
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Szerda, 16.20 – 17.50 / 207.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség
2. Az Európai Unió tagállamai büntető igazságügyi együttműködésének ismertetése, történeti áttekintés és szabályozási keretek bemutatása
3. A transznacionális szervezett bűnözés bemutatása
4. A tagállamok büntető anyagi jogát érintő jogharmonizáció
5. A kölcsönös elismerés elvének és az érvényesítésére szolgáló szabályozási eszközök ismertetése
6. Operatív együttműködés a tagállami bűnüldöző és igazságügyi hatóságok között
7. Uniós ügynökségek a büntető igazságügyi együttműködés politikájában (Europol és Eurojust)
8. Alapjogvédelem az Európai Unióban
9. A kölcsönös bizalom elvének szerepe az együttműködésben
10. Az Európai Bíróság által kialakított autonóm fogalmak szerepe az együttműködésben

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
beszámoló alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az európai büntetőjog fogalmának, terjedelmének és alapvető jogintézményeinek megismertetése a hallgatókkal. A kurzus célja olyan ismeretek közvetítése, amelyek alapot szolgáltatnak arra, hogy a hallgatók önállóan is képesek legyenek tudományos igénnyel, például szakdolgozat formájában vizsgálni az európai büntetőjog normarendszerét és az, hogy a leendő szakemberek megismerkedjenek ezzel a jelentős joganyaggal.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Órán kiosztásra kerülő oktatási segédanyagok, valamint:
Békés Ádám: Nemzetek feletti büntetőjog az Európai Unióban. hvgorac, Budapest 2015.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Prezentáció készítése az oktatók által meghatározott valamely témában.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -AJSZNOA179 Az ombudsmani típusú alapjogvédelem Magyarországon
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi tanár
Dr. Török Tamás PhD hallgató, óraadó
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

2022.09.29. (csütörtök) 9.00 – 18.50 / Tudásközpont 3422.
2022.09.30. (péntek)      9.00 – 18.50 / Tudásközpont 3422.

Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 24/félév
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az alapjogvédelmi intézmények és mechanizmusok rendszere
2. A bírói jogvédelem és a bírói alapjogvédelmet kiegészítő mechanizmusok
3. A nemzeti alapjogvédelem európai keretei
4. Az ombudsman intézményének eredete és elterjedése
5. Az ombudsman, mint intézmény funkciójának fejlődése
6. Klasszikus ombudsmani intézmények
7. Emberi jogi ombudsmanok 
8. Az ombudsmani intézmények felépítése
9. Az ombudsman jogállása és felépítése
10. A magyar ombudsmani intézmény jelenlegi struktúrája
11. Esetjogi mozaik I. 
12. Esetjogi mozaik II

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Órai munka és beadandó dolgozat alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az alapjogok védelme érdekében az államnak olyan intézményeket és eljárásokat kell létrehoznia és működtetnie, amelyek biztosítják e jogok tényleges érvényesülését mind a jogalkotás, mint a bírói és hatósági jogalkalmazás során. Az alapjogok érvényre juttatásában minden állami szerv köteles részt venni, vannak azonban kifejezetten ezt a funkciót szolgáló intézmények – a bíróságok mellett ilyen az ombudsman. Az ombudsman, mint intézmény több mint két évszázada jelent meg, széleskörűen azonban csak a 20. század második felében terjedt el. Magyarországon az ombudsman intézménye 25 éve létezik. Működésének és funkciójának ismerete minden gyakorlatorientált jogász számára szükséges.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Az órán kiadásra kerülő oktatási segédanyag és tanulmányok, valamint: 

- SOMODY Bernadette: „Ombudsman” in JAKAB András – FEKETE Balázs (szerk.): Internetes Jogtudományi Enciklopédia (Alkotmányjog rovat, rovatszerkesztő: BODNÁR Eszter, JAKAB András) http://ijoten.hu/szocikk/ombudsman  (2018)  
- SOMODY Bernadette – VISSY Beatrix: „Az alapjogok védelme” in JAKAB András – KÖNCZÖL Miklós – MENYHÁRD Attila – SULYOK Gábor (szerk.): Internetes Jogtudományi Enciklopédia (Alkotmányjog rovat, rovatszerkesztő: BODNÁR Eszter, JAKAB András) http://ijoten.hu/szocikk/az-alapjogok-vedelme  (2019). 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Beadandó dolgozat készítése az oktatók által megadott útmutató alapján.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA128 Technology related challenges in the case law of the Court of Justice of the European Union
Dr. Kis Kelemen Bence adjunktus
Dr. Hohmann Balázs adjunktus
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 13.00 – 14.30 / 104.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye At least intermediate level English language skills are necessary
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: félevente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1.    The Court of Justice of the European Union as an institution
2.    Procedures before the CJEU and steps of procedure
3.    Case C‑362/14, Schrems I. – background of the case
4.    Case C‑362/14, Schrems I. – decision of the CJEU
5.    Case C-311/18, Schrems III.
6.    Case C-498/16, Schrems II.
7.    Case C-18/18, Eva Glawschnig-Piesczek v. Facebook Ireland Ltd
8.    Case C-40/17, Fashion ID
9.    Case C-507/17, Google v CNIL
10.    Case C-482/18 Google v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága
11.    Student presentations I.
12.    Student presentations II.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: Student presentation
Az osztályzat kialakításának módja:
The final grade depends on the attendance and the quality of the student presentation.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Within the continental legal education, more emphasis is being placed on learning statutory law over case law. It is true for the whole spectrum of the legal discipline. In light of this characteristic of the continental legal education, this course offers a case law course for learning technology related union law. The course includes a brief introduction to the Court of Justice of the European Union, the main judicial organ of the EU and its procedures in which technology related cases might appear. Emphasis is being placed on preliminary ruling procedures. The course offers a wide variety of technology related cases from the case law of the CJEU. This includes the whole spectrum of the Schrems cases, other cases related to Facebook, and Google, major internet companies. The overall aim of the course is to introduce technology and internet related legal issues to the students from the perspective of the EU. Students are required the give a presentation at the end of the course from a given topic.

The course is recommended to ERASMUS students as well.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
•    Damian Chalmers – Gareth Davies – Giorgio Monti: European Union Law: Text and Materials. Cambridge 2015.
•    Kis Kelemen, Bence; Hohmann, Balázs: A Schrems ítélet hatásai az európai uniós és magyar adattovábbítási gyakorlatokra, Infokommunikáció és jog 2016 nº 66-67 p.64-70.
•    Carrera, Sergio; Guild, Elspeth: The End of Safe Harbor: What Future for EU-US Data Transfers?, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2015 p.651-655.
•    Mary Samonte: Google v CNIL Case C-507/17: The Territorial Scope of the Right to be Forgotten Under EU Law. European Law Blog. https://europeanlawblog.eu/2019/10/29/google-v-cnil-case-c-507-17-the-territorial-scope-of-the-right-to-be-forgotten-under-eu-law/
•    René Mahieu – Joris van Hoboken: Fashion-ID: Introducing a phase-oriented approach to data protection? European Law Blog. https://europeanlawblog.eu/2019/09/30/fashion-id-introducing-a-phase-oriented-approach-to-data-protection/
•    Agnieszka Jabłonowska: Monitoring duties of online platform operators before the Court – case C-18/18 Glawischnig-Piesczek, Recent developments in European Consumer Law. ECL Blog. http://recent-ecl.blogspot.com/2019/10/monitoring-duties-of-platform-operators.html 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: At least intermediate level English language skills are necessary.AJSZNOA145 Nemzetközi jogi repetitórium 2.
Dr. Kis Kelemen Bence adjunktus
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Szerda, 14.40 – 16.10 / 010.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az állam mint a nemzetközi jog alanya. Szuverenitás, non-intervenció és önrendelkezési jog
2. Államok- és kormányok elismerése és az államutódlás
3. Nemzetközi folyók joga, tengerjog, légi jog
4. Világűrjog, nemzetközi környezetvédelmi jog
5. Állampolgárság, honosság, külföldiek jogállása
6. Az emberi jogok nemzetközi rendszere, Nemzetközi kisebbségvédelmi jog
7. A humanitárius nemzetközi jog, delicta juris gentium
8. Diplomáciai és konzuli jog
9. Az ENSZ
10. A nemzetközi béke és biztonság fenntartása
11. A Nemzetközi Bíróság
12. Jogesetmegoldás
13. Számonkérés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Utolsó órán megírt dolgozat eredménye alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A Nemzetközi jog 2. kötelező tantárgy elsajátításához szükséges az órán átadott ismeretek elmélyítése, adott esetben a mindennapi nemzetközi kapcsolatokból vett gyakorlati példákon keresztül. A repetitórium célja, hogy a Nemzetközi jog 2. kurzus témáit részletesen feldogozza, hangsúlyt fektetve az alapvizsgára. A kurzusban kiemelt figyelmet szentelünk a nemzetközi jogi jogesetmegoldásoknak, így annak szerepe lehet a tanulmányi versenyekre való felkészítésben és a nemzetközi jog iránt mélyebben érdeklődő hallgatók speciális oktatásában is.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Bruhács János: Nemzetközi jog II. Különös Rész (Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2010)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA147 Ikonikus filmek jogász szemmel
Dr. Kis Kelemen Bence adjunktus
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Szerda, 16.20 – 17.50 / Óriás Nándor előadóterem 2.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A Klón háborúk és a humanitárius nemzetközi jog
2. A diplomáciai kapcsolatok a Star Wars világában
3. Ki az Egy Gyűrű jogos ura?
4. Átokszórás mint bűncselekmény a Harry Potter világában
5. A Mágiaügyi Minisztérium mint közjogi intézmény
6. Ki a Vastrón jogos örököse? 
7. Vajon a jediknek is van főnökük? Munkajog a Star Warsban
8. A Marvel univerzum a nemzetközi jog lencséjén keresztül
9. Emberi jogok a disztópiákban? Mesél a szolgálólány
10. Szuperhősök a vádlottak padján
11. Háborús bűnösök a Gyűrűk Urában?
12. Zombi jogok a Walking Deadben
13. Tanulságok a filmek és a jog kapcsolatáról

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Utolsó órák egyikén kiselőadás tartása

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja és rendeltetése, hogy szórakoztató formában ismertesse meg a hallgatókat az irodalom és cinematográfia valamint a jog kapcsolatával. A félév során olyan fantasztikus világokat tekintünk át, amelyek annak ellenére, hogy gyakran távoli galaxisokban, vagy éppen rég elfeledett időkben játszódnak mégis számos jogilag releváns kérdést vetnek fel. A kurzus a tisztán polgári jogi kérdésektől kezdve a munkajog világán át a büntetőjog, valamint a nemzetközi jog és az alkotmányjog területeit is érinti, ezzel átfogó képet kíván nyújtani a jogi problémák megoldásához. A kurzust választó hallgatók olyan kézzel fogható gyakorlati ismeretekre tesznek szert, amelyeket a mindennapi jogászi munkában is hasznosítani tudnak majd, emellett pedig nagyobb rálátásuk lesz kedvenc történeteik jogi aspektusaira.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
KIS KELEMEN Bence – NAGY ÁDÁM (szerk.): Ébredő jogerő. Athenaeum, 2021.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA165 Introduction to the Laws of War
Dr. Kis Kelemen Bence adjunktus
Oikya Upal Aditya
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 11.20 – 12.50 / Irk Albert előadóterem

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye At least intermediate level English language skills are necessary
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: félevente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. Introduction to war as a concept in international relations
2. Introduction to the law on inter-state use of force: the prohibition on the use of force
3. Introduction to the law on inter-state use of force: the concept of self-defense
4. Introduction to the law of armed conflict: history and sources
5. Introduction to the law of armed conflict: classification of armed conflicts
6. Introduction to the law of armed conflict: principles and targetability
7. The interplay between the laws of war
8. Introduction to international criminal law: history and current institution
9. Introduction to international criminal law: crimes and the case law of the International Criminal Court
10. Introduction to international criminal law: transnational justice
11. Special and current issues of the Laws of War
12. Student presentations I.
13. Student presentations II.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: Student presentation
Az osztályzat kialakításának módja:
The final grade depends on the attendance and the quality of the student presentation.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

In international relations armed conflict as sadly rather the norm than the exception. This requires international law to deal extensively with these situations. International law regulates when states can use force against each other and what methods are the prohibited in the course of hostilities. This field of law can be categorized after Craig Martin “loosely and collectively” the so-called “Laws of War”. The aim and purpose of this course to introduce students to how states interact with each other in times of armed conflict.

The course is recommended to ERASMUS students, and students from other faculties interested in armed conflicts and international law as well. Since the course is of an introductory nature, all necessary information will be available for students to understand even the in-depth discussions of the topic.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
•    AMBOS, Kai: The Rome Statute of the International Criminal Court 34d Edition. Article-by-Article Commentary. C.H. Beck – Hart – Nomos, 2021.
•    CASEY-MASLEN, Stuart: Jus ad Bellum – The Law on Inter-State Use of Force. Hart, 2020.
•    CRAWFORD, Emily: Identifying the Enemy. Civilian Participation in Armed Conflict. OUP, 2015.
•    DINSTEIN, Yoram: Non-International Armed Conflicts in International Law. CUP, 2014.
•    DINSTEIN, Yoram: The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, 3rd Edition. CUP, 2016.
•    DINSTEIN, Yoram: War, Aggression and Self-Defence, 6th edition. CUP, 2017.
•    FORD, Christopher M. – WILLIAMS, Winston S.: Complex Battlespaces. The Law of Armed Conflict and the Dynamics of Modern Warfare. OUP, 2019.
•    MARTIN, Craig: JIB/JAB The Laws of War Podcast. https://jibjabpodcast.com/ 
•    MELZER, Nils: International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction. ICRC. 2019. https://library.icrc.org/library/docs/DOC/icrc-4231-002-2019.pdf 
•    MELZER, Nils: Targeted Killing in International Law. OUP, 2008.
•    SARSINA, Jacapo Roberti Di: Transitional Justice and a State’s Response to Mass Atrocity: Reassessing the Obligation to Investigate and Prosecute. T.M.C. Asser Press, 2019.
•    STAHN, Carsten: A Critical Introduction to International Criminal Law. CUP, 2019.
•    TIBORI-SZABÓ, Kinga: Anticipatory Action in Self-Defence. Essence and Limits under International Law. TMC Asser Press – Springer, 2011.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: At least intermediate level English language skills are necessary.AJSZNOA105 Nemzetközi űrjog és űrpolitika
Dr. Sárhegyi István óraadó
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

2022.09.22. (csütörtök) 9.40 – 14.30 / Faluhelyi Ferenc előadóterem
2022.10.06. (csütörtök) 9.40 – 14.30 / Faluhelyi Ferenc előadóterem
2022.10.20. (csütörtök) 9.40 – 14.30 / Faluhelyi Ferenc előadóterem
2022.11.10. (csütörtök) 9.40 – 14.30 / Faluhelyi Ferenc előadóterem

Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 24/félév
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Bevezetés a nemzetközi űrszektorba, az űrszektor története
2. Az új űrverseny bemutatása, gazdasági és szabályozási kérdései, az ún. New Space korszaka
3. Magyarország helyzete a globális űrszektorban, Magyarország lehetőségei
4. Bevezetés a nemzetközi űrjogba, a Világűregyezmény
5. A Mentési-, a Felelősségi-, a Regisztrációs Egyezmény és a Hold Megállapodás
6. A New Space korszakának jogi kérdései: űrbányászat, Artemis-program
7. A geostacionárius pálya, az ITU szerepe és szabályozása
8. Űrkutatás és klímavészhelyzet – az űrkutatás szerepe a globális felmelegedés krízisében – meghívott előadó: Dr. Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos (Külgazdasági és Külügyminisztérium)
9. Szimuláció: Mars Egyezmény 1. – A hallgatók frakciókat alakítanak és megtapasztalhatják a nemzetközi űrjogi, gazdasági és szabályozási kérdéseinek bonyolultságát a gyakorlatban. Cél egy Mars Egyezmény létrehozása a fiktív ENSZ Űrjogi Bizottságának ülésén (UN COPUOS)
10. Szimuláció: Mars Egyezmény 2.
11. Szimuláció: Mars Egyezmény 3.
12. Szimuláció: Mars Egyezmény 4.
13. Lezárás, Q&A

Félévközi ellenőrzés:
A félév végén írásbeli – házi dolgozat formájában – számonkérés lenne.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
előzetesen meghatározott követelmények alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus általánosan bemutatja a nemzetközi jog legfiatalabb területét a nemzetközi űrjogot. A képzés további célja, hogy az űrszektor interdiszciplináris jellegéből fakadóan a nemzetközi űrszektort bemutassa mind szabályozási, mind gazdasági aspektusból is. A kurzus végén a hallgatóknak általános rálátása lenne a nemzetközi és hazai űrszektorra jogi, szabályozási és gazdasági értelemben is.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kende Tamás, Nagy Boldizsár, Sonnevend Pál, Valki László (szerk.): Nemzetközi jog, Második, átdolgozott kiadás, Wolters Kluwer Hungary Kft.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Félév végén házidolgozat formájában
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
kötelező
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
nincs
Megjegyzés: -