Nemzetközi- és Európajogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék
2021/2022-es tanév 1. (őszi) félév

Konzuli munka, konzuli jog
Dr. Mohay Ágoston Csanád egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Domaniczky Endre konzul, óraadó
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

2021.09.23. (csütörtök) 9.00 – 18.50 / Faluhelyi Ferenc előadóterem
2021.09.24. (péntek)      9.00 – 18.50 / 103.

Kurzus kód AJSZNOA126
Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 24/félév
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A konzuli tevékenység elhatárolása, jogtörténeti gyökerek
2. A magyar konzuli jog forrásai, a magyar konzuli szolgálat kialakulása
3. A külképviseletek és személyzetük (formák, rangok), a jelenlegi hálózat elemei
4. Konzulátus alapítása, a konzuli részleg kialakítása
5. A konzuli részleg felszereltsége, személyzete és a feladatok elosztása
6. A konzul jogszabályban rögzített feladatai
7. A konzul jogszabályban rögzített feladatai
8. A konzuli munka kellékei és az informatikai háttér
9. Kapcsolattartás a magyar diaszpórával
10. Kapcsolattartás a helyi hatóságokkal
11. Kapcsolattartás a magyar hatóságokkal
12. Konzuli munka Ausztráliában - Összefoglalás

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Órai munka és a beadandó dolgozat alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A konzuli munka a diplomáciai tevékenység egyik klasszikus eleme, amely ötvözi a különböző közigazgatási feladatokat, ugyanakkor mindezek ellátása során a diplomácia eszköztárának használatára is szükség van. A konzuli tevékenység gyökerei az ókorba nyúlnak vissza, de a magyar konzuli szolgálat is több mint másfél évszázados múltra tekinthet vissza. A konzuli munka alapvetően jogi felkészültséget és gyakorlatot kíván, ezért az alapok – gyakorlatorientált – elsajátítása a jogászképzés keretében elengedhetetlenül szükséges.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Az órán kiosztásra kerülő oktatási segédanyag és tanulmányok, valamint:
Bába Iván- Baller Barbara-Halász Iván-Tóth Norbert: A magyar külügyi igazgatás alapjai (Bp., Dialóg Campus, 2016)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Beadandó dolgozat készítése az oktató útmutatásainak megfelelően.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Európai büntetőjog
Dr. Mohay Ágoston Csanád egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Szijártó István doktorandusz
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Szerda, 16.20 – 17.50 / 207.

Kurzus kód AJSZNOA144
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az Európai Unió tagállamai büntető igazságügyi együttműködésének ismertetése, a politika fejlődésének történeti áttekintése
2. Az európai büntetőjog fogalmának meghatározása és a transznacionális szervezett bűnözésben rejlő veszélyek ismertetése
3. A tagállamok büntető anyagi jogát érintő jogharmonizáció
4. A kölcsönös elismerés elvének és az érvényesítésére szolgáló szabályozási eszközök ismertetése
5. A tagállamok bűnüldöző hatóságai által folytatott stratégiai és operatív együttműködés
6. Uniós ügynökségek a büntető igazságügyi együttműködés politikájában (Europol és Eurojust)
7. Az operatív együttműködés eszközei (európai elfogatóparancs, közös nyomozócsoport és európai nyomozási határozat)
8. Alapjogvédelem az együttműködésben
9. A kölcsönös bizalom elvének szerepe az együttműködésben
10. Az Európai Bíróság által kialakított autonóm fogalmak szerepe az együttműködésben
11. Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme
12. Az Európai Ügyészség

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
beszámoló alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az európai büntetőjog fogalmának, terjedelmének és alapvető jogintézményeinek megismertetése a hallgatókkal. A kurzus célja olyan ismeretek közvetítése, amelyek alapot szolgáltatnak arra, hogy a hallgatók önállóan is képesek legyenek tudományos igénnyel, például szakdolgozat formájában vizsgálni az európai büntetőjog normarendszerét és az, hogy a leendő szakemberek megismerkedjenek ezzel a jelentős joganyaggal.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Órán kiosztásra kerülő oktatási segédanyagok, valamint:
Békés Ádám: Nemzetek feletti büntetőjog az Európai Unióban. HVG-Orac, Budapest 2015.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Prezentáció készítése az oktatók által meghatározott valamely témában.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -Bevezetés a jogi módszertanba
Dr. Maczonkai Mihály egyetemi docens
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA100
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A tudományos és a megítélő értelem közötti különbség – az érvelés szerepe a jogi megoldás kialakításában 
2. A meghatározás jelentősége az érvelésben – a bírói hatalom és az alkotmány
3. A több szabályt tartalmazó jogi környezet és az esetet uraló szabály megtalálása – kártérítés elutasítása az elvesztett végtagért 
4. A szabály nyitottsága és a szabály konkrét értelmének megtalálása – vallásszabadság és kábítószer fogyasztás szabadsága
5. Az alkalmazandó szabály de facto érvénytelenítése – érvelés a szabály alkalmazhatatlansága mellett
6. A szabály megkerülése - versenyvédelem a XVII-XVIII században
7. A szabály hiányának kiküszöbölése, a szabály értelmének kitágítása – a termékfelelősségi probléma áthidalása
8. Az esetről esetre történő érvelés technikája - innováció a felelősségi szabályok területén 
9. Az alkalmazandó szabály de facto érvénytelenítése – érvelés a szabály alkalmazhatatlansága mellett 
10. A körülmények szerepe a szabály értelmezésében, érvelés a tények felépítésével
11. A tény és a szabály kölcsönös függése, hatása az eset eldöntésére – a sajtószabadság és a jó hírnévhez való jog
12. Jogon kívüli szempontok a jogértelmezésben – a hatékonysági szempontok szerepe
13. A jogi szabályozás feladata, a jog általános szabályai és azok egyediesítése, a bírói hatalom természete.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Az órai teljesítmény és a beszámoló alapján.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgató a kurzus során képet kap a jogalkalmazás során felbukkanó problémák kezelési lehetőségeiről, ennek kapcsán megismeri a jogalkalmazás során felbukkanó dilemmákat, mivel az első elméleti bevezető és az utolsó következtetések levonására késztető óra kivételével a tematikában rögzített problémákat egy illetve több jogeset mutatja be. A fentiekre való tekintettel a hallgató az úgynevezett nehéz esetek megoldásához sajátíthat el egy eszköztárat, de mindezen túlmenően az általános jogi kultúrához tartozó ismereteket sajátíthat el.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Sajó András: Kritikai értekezés a jogtudományról, Akadémiai Kiadó, 1983.
Jones, Kernochan, Murphy: Legal Method, The Foundation Press, 1980.
Samuel Geoffrey: The Foundation of Legal Reasoning, Maklu-Nomos-Blackstone-Bruylant-Schultess, 1994.Gordeley, James: The Philosophical Origins of Modern Contract Doctrine, Clarendon Press, 1992.Englard, Izhak: The Philosophy of Tort Law, Darmouth, 1993.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Aktív részvétel az órán, az előző órán ismertetett esettel kapcsolatban álláspontjának kialakítása, annak megfelelő alátámasztása és érveinek képviselete a szemináriumon.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A vitajelleg miatt kötelező.
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
A megadott irodalom alapján.
Megjegyzés: -Technology related challenges in the case law of the Court of Justice of the European Union
Dr. Kis Kelemen Bence tanársegéd
Dr. Hohmann Balázs tanársegéd
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 13.00 – 14.30 / 104.

Kurzus kód AJSZNOA128
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye At least intermediate level English language skills are necessary
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: félevente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1.    The Court of Justice of the European Union as an institution
2.    Procedures before the CJEU and steps of procedure
3.    Case C‑362/14, Schrems I. – background of the case
4.    Case C‑362/14, Schrems I. – decision of the CJEU
5.    Case C-311/18, Schrems III.
6.    Case C-498/16, Schrems II.
7.    Case C-18/18, Eva Glawschnig-Piesczek v. Facebook Ireland Ltd
8.    Case C-40/17, Fashion ID
9.    Case C-507/17, Google v CNIL
10.    Case C-482/18 Google v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága
11.    Student presentations I.
12.    Student presentations II.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: Student presentation
Az osztályzat kialakításának módja:
The final grade depends on the attendance and the quality of the student presentation.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Within the continental legal education, more emphasis is being placed on learning statutory law over case law. It is true for the whole spectrum of the legal discipline. In light of this characteristic of the continental legal education, this course offers a case law course for learning technology related union law. The course includes a brief introduction to the Court of Justice of the European Union, the main judicial organ of the EU and its procedures in which technology related cases might appear. Emphasis is being placed on preliminary ruling procedures. The course offers a wide variety of technology related cases from the case law of the CJEU. This includes the whole spectrum of the Schrems cases, other cases related to Facebook, and Google, major internet companies. The overall aim of the course is to introduce technology and internet related legal issues to the students from the perspective of the EU. Students are required the give a presentation at the end of the course from a given topic.

The course is recommended to ERASMUS students as well.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
•    Damian Chalmers – Gareth Davies – Giorgio Monti: European Union Law: Text and Materials. Cambridge 2015.
•    Kis Kelemen, Bence; Hohmann, Balázs: A Schrems ítélet hatásai az európai uniós és magyar adattovábbítási gyakorlatokra, Infokommunikáció és jog 2016 nº 66-67 p.64-70.
•    Carrera, Sergio; Guild, Elspeth: The End of Safe Harbor: What Future for EU-US Data Transfers?, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2015 p.651-655.
•    Mary Samonte: Google v CNIL Case C-507/17: The Territorial Scope of the Right to be Forgotten Under EU Law. European Law Blog. https://europeanlawblog.eu/2019/10/29/google-v-cnil-case-c-507-17-the-territorial-scope-of-the-right-to-be-forgotten-under-eu-law/
•    René Mahieu – Joris van Hoboken: Fashion-ID: Introducing a phase-oriented approach to data protection? European Law Blog. https://europeanlawblog.eu/2019/09/30/fashion-id-introducing-a-phase-oriented-approach-to-data-protection/
•    Agnieszka Jabłonowska: Monitoring duties of online platform operators before the Court – case C-18/18 Glawischnig-Piesczek, Recent developments in European Consumer Law. ECL Blog. http://recent-ecl.blogspot.com/2019/10/monitoring-duties-of-platform-operators.html 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: At least intermediate level English language skills are necessary.Nemzetközi jogi repetitórium 2.
Dr. Kis Kelemen Bence tanársegéd
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Hétfő, 16.20 – 17.50 / Irk Albert előadóterem

Kurzus kód AJSZNOA145
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az állam mint a nemzetközi jog alanya. Szuverenitás, non-intervenció és önrendelkezési jog
2. Államok- és kormányok elismerése és az államutódlás
3. Nemzetközi folyók joga, tengerjog, légi jog
4. Világűrjog, nemzetközi környezetvédelmi jog
5. Állampolgárság, honosság, külföldiek jogállása
6. Az emberi jogok nemzetközi rendszere, Nemzetközi kisebbségvédelmi jog
7. A humanitárius nemzetközi jog, delicta juris gentium
8. Diplomáciai és konzuli jog
9. Az ENSZ
10. A nemzetközi béke és biztonság fenntartása
11. A Nemzetközi Bíróság
12. Jogesetmegoldás
13. Számonkérés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Utolsó órán megírt dolgozat eredménye alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A Nemzetközi jog 2. kötelező tantárgy elsajátításához szükséges az órán átadott ismeretek elmélyítése, adott esetben a mindennapi nemzetközi kapcsolatokból vett gyakorlati példákon keresztül. A repetitórium célja, hogy a Nemzetközi jog 2. kurzus témáit részletesen feldogozza, hangsúlyt fektetve az alapvizsgára. A kurzusban kiemelt figyelmet szentelünk a nemzetközi jogi jogesetmegoldásoknak, így annak szerepe lehet a tanulmányi versenyekre való felkészítésben és a nemzetközi jog iránt mélyebben érdeklődő hallgatók speciális oktatásában is.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Bruhács János: Nemzetközi jog II. Különös Rész (Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2010)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Bevezetés a jus ad bellum rendszerébe
Dr. Kis Kelemen Bence tanársegéd
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA146
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az államközi erőszakalkalmazás története
2. Az erőszak tilalma
3. Hozzájárulás az erőszak alkalmazásához
4. A Biztonsági Tanács felhatalmazása erőszak alkalmazására
5. Az önvédelem jogának jellege és tartalma
6. A megelőző önvédelem
7. A nem állami szereplőkkel szembeni önvédelem
8. A humanitárius intervenció
9. Az erőszak alkalmazása és a semlegesség 
10. Az agresszió bűncselekménye
11. Békefenntartás
12. A jus ad bellum és más jogágak kapcsolata
13. Számonkérés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Írásbeli dolgozat az utolsó órán

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja és rendeltetése, hogy bemutassa az államközi erőszakalkalmazás nemzetközi jogi szabályrendszerét (jus ad bellum), amely ugyan része a nemzetközi jogi curriculumnak, azonban a terület részletesebb ismerete kiváló adalék lehet minden külkapcsolatok, illetve nemzetközi jog iránt érdeklődő hallgató számára. A kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek jus ad bellum tételes jogi rendelkezéseivel úgy mint az erőszak tilalmával, valamint a norma alóli kivételekkel. A témakör gazdag esetjoga pedig páratlan példákat szolgáltat a szerződéses és szokásjogi normák illusztrálására is. A kurzus teljesítésével a hallgató képes lesz navigálni a nemzetközi jog jus ad bellum normái között és alkalmazni is tudja őket változatos tényállások és politikai összefüggések közepette is.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
BRUHÁCS János: Nemzetközi jog I. – Átalános rész. Dialóg Campus Kiadó, 2011.
KOVÁCS Péter: Nemzetközi közjog. Osiris Kiadó, 2016.
KENDE Tamás – NAGY Boldizsár – SONNEVEND Pál – VALKI László (szerk.): Nemzetközi jog. Wolters Kluwer, 2014.
BRUHÁCS János: Nemzetközi jog 2. – Különös rész. Dialóg Campus Kiadó, 2011.
KAJTÁR Gábor: A nem állami szereplők elleni önvédelem a nemzetközi jogban. Eötvös Kiadó, 2015.
CASEY-MASLEN, Stuart: Jus ad Bellum – The Law on Inter-State Use of Force. Hart, 2020.
DINSTEIN, Yoram: War, Agression and Self-Defence, 6th edition. CUP, 2017.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Ikonikus filmek jogász szemmel
Dr. Kis Kelemen Bence tanársegéd
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Szerda, 14.40 – 16.10 / 103.

Kurzus kód AJSZNOA147
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A Klón háborúk és a humanitárius nemzetközi jog
2. A diplomáciai kapcsolatok a Star Wars világában
3. Ki az Egy Gyűrű jogos ura?
4. Átokszórás mint bűncselekmény a Harry Potter világában
5. A Mágiaügyi Minisztérium mint közjogi intézmény
6. Ki a Vastrón jogos örököse? 
7. Vajon a jediknek is van főnökük? Munkajog a Star Warsban
8. A Marvel univerzum a nemzetközi jog lencséjén keresztül
9. Emberi jogok a disztópiákban? Mesél a szolgálólány
10. Szuperhősök a vádlottak padján
11. Háborús bűnösök a Gyűrűk Urában?
12. Zombi jogok a Walkind Deadben
13. Tanulságok a filmek és a jog kapcsolatáról

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Beadandó dolgozat

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja és rendeltetése, hogy szórakoztató formában ismertesse meg a hallgatókat az irodalom és cinematográfia valamint a jog kapcsolatával. A félév során olyan fantasztikus világokat tekintünk át, amelyek annak ellenére, hogy gyakran távoli galaxisokban, vagy éppen rég elfeledett időkben játszódnak mégis számos jogilag releváns kérdést vetnek fel. A kurzus a tisztán polgári jogi kérdésektől kezdve a munkajog világán át a büntetőjog, valamint a nemzetközi jog és az alkotmányjog területeit is érinti, ezzel átfogó képet kíván nyújtani a jogi problémák megoldásához. A kurzust választó hallgatók olyan kézzel fogható gyakorlati ismeretekre tesznek szert, amelyeket a mindennapi jogászi munkában is hasznosítani tudnak majd, emellett pedig nagyobb rálátásuk lesz kedvenc történeteik jogi aspektusaira.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
KIS KELEMEN Bence – NAGY ÁDÁM (szerk.): Ébredő jogerő. Athenaeum, 2021.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Nemzetközi űrjog és űrpolitika
Dr. Sárhegyi István óraadó
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

2021.09.09. (csütörtök) 9.40 – 14.30 / Holub József előadóterem
2021.09.23. (csütörtök) 9.40 – 14.30 / Holub József előadóterem
2021.10.07. (csütörtök) 9.40 – 14.30 / Holub József előadóterem
2021.10.21. (csütörtök) 9.40 – 14.30 / Holub József előadóterem

Kurzus kód AJSZNOA105
Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 24/félév
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Bevezetés a nemzetközi űrszektorba, az űrszektor története
2. Az új űrverseny bemutatása, gazdasági és szabályozási kérdései, az ún. New Space korszaka
3. Magyarország helyzete a globális űrszektorban, Magyarország lehetőségei
4. Bevezetés a nemzetközi űrjogba, a Világűregyezmény
5. A Mentési-, a Felelősségi-, a Regisztrációs Egyezmény és a Hold Megállapodás
6. A New Space korszakának jogi kérdései: űrbányászat, Artemis-program
7. A geostacionárius pálya, az ITU szerepe és szabályozása
8. Űrkutatás és klímavészhelyzet – az űrkutatás szerepe a globális felmelegedés krízisében – meghívott előadó: Dr. Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos (Külgazdasági és Külügyminisztérium)
9. Szimuláció: Mars Egyezmény 1. – A hallgatók frakciókat alakítanak és megtapasztalhatják a nemzetközi űrjogi, gazdasági és szabályozási kérdéseinek bonyolultságát a gyakorlatban. Cél egy Mars Egyezmény létrehozása a fiktív ENSZ Űrjogi Bizottságának ülésén (UN COPUOS)
10. Szimuláció: Mars Egyezmény 2.
11. Szimuláció: Mars Egyezmény 3.
12. Szimuláció: Mars Egyezmény 4.
13. Lezárás, Q&A

Félévközi ellenőrzés:
A félév végén írásbeli – házi dolgozat formájában – számonkérés lenne.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
előzetesen meghatározott követelmények alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus általánosan bemutatja a nemzetközi jog legfiatalabb területét a nemzetközi űrjogot. A képzés további célja, hogy az űrszektor interdiszciplináris jellegéből fakadóan a nemzetközi űrszektort bemutassa mind szabályozási, mind gazdasági aspektusból is. A kurzus végén a hallgatóknak általános rálátása lenne a nemzetközi és hazai űrszektorra jogi, szabályozási és gazdasági értelemben is.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kende Tamás, Nagy Boldizsár, Sonnevend Pál, Valki László (szerk.): Nemzetközi jog, Második, átdolgozott kiadás, Wolters Kluwer Hungary Kft.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Félév végén házidolgozat formájában
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
kötelező
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
nincs
Megjegyzés: -