Nemzetközi- és Európajogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék
2020/2021-es tanév 2. (tavaszi) félév

Konzuli munka, konzuli jog
Dr. Mohay Ágoston Csanád egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Domaniczky Endre konzul, óraadó
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

2021.02.11. (csütörtök) 9.00 – 18.50 / Tudásközpont 3422.
2021.02.12. (péntek)      9.00 – 18.50 / Tudásközpont 3422.

Kurzus kód AJSZNOA126
Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 30/félév
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A konzuli tevékenység elhatárolása, jogtörténeti gyökerek
2. A magyar konzuli jog forrásai, a magyar konzuli szolgálat kialakulása
3. A külképviseletek és személyzetük (formák, rangok), a jelenlegi hálózat elemei
4. Konzulátus alapítása, a konzuli részleg kialakítása
5. A konzuli részleg felszereltsége, személyzete és a feladatok elosztása
6. A konzul jogszabályban rögzített feladatai
7. A konzul jogszabályban rögzített feladatai
8. A konzuli munka kellékei és az informatikai háttér
9. Kapcsolattartás a magyar diaszpórával
10. Kapcsolattartás a helyi hatóságokkal
11. Kapcsolattartás a magyar hatóságokkal
12. Konzuli munka Ausztráliában - Összefoglalás

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Órai munka és a beadandó dolgozat alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A konzuli munka a diplomáciai tevékenység egyik klasszikus eleme, amely ötvözi a különböző közigazgatási feladatokat, ugyanakkor mindezek ellátása során a diplomácia eszköztárának használatára is szükség van. A konzuli tevékenység gyökerei az ókorba nyúlnak vissza, de a magyar konzuli szolgálat is több mint másfél évszázados múltra tekinthet vissza. A konzuli munka alapvetően jogi felkészültséget és gyakorlatot kíván, ezért az alapok – gyakorlatorientált – elsajátítása a jogászképzés keretében elengedhetetlenül szükséges.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Az órán kiosztásra kerülő oktatási segédanyag és tanulmányok, valamint:
Bába Iván- Baller Barbara-Halász Iván-Tóth Norbert: A magyar külügyi igazgatás alapjai (Bp., Dialóg Campus, 2016)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Beadandó dolgozat készítése az oktató útmutatásainak megfelelően.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Bevezetés a jogi módszertanba
Dr. Maczonkai Mihály egyetemi docens
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA100
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A tudományos és a megítélő értelem közötti különbség – az érvelés szerepe a jogi megoldás kialakításában 
2. A meghatározás jelentősége az érvelésben – a bírói hatalom és az alkotmány
3. A több szabályt tartalmazó jogi környezet és az esetet uraló szabály megtalálása – kártérítés elutasítása az elvesztett végtagért 
4. A szabály nyitottsága és a szabály konkrét értelmének megtalálása – vallásszabadság és kábítószer fogyasztás szabadsága
5. Az alkalmazandó szabály de facto érvénytelenítése – érvelés a szabály alkalmazhatatlansága mellett
6. A szabály megkerülése - versenyvédelem a XVII-XVIII században
7. A szabály hiányának kiküszöbölése, a szabály értelmének kitágítása – a termékfelelősségi probléma áthidalása
8. Az esetről esetre történő érvelés technikája - innováció a felelősségi szabályok területén 
9. Az alkalmazandó szabály de facto érvénytelenítése – érvelés a szabály alkalmazhatatlansága mellett 
10. A körülmények szerepe a szabály értelmezésében, érvelés a tények felépítésével
11. A tény és a szabály kölcsönös függése, hatása az eset eldöntésére – a sajtószabadság és a jó hírnévhez való jog
12. Jogon kívüli szempontok a jogértelmezésben – a hatékonysági szempontok szerepe
13. A jogi szabályozás feladata, a jog általános szabályai és azok egyediesítése, a bírói hatalom természete.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Az órai teljesítmény és a beszámoló alapján.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgató a kurzus során képet kap a jogalkalmazás során felbukkanó problémák kezelési lehetőségeiről, ennek kapcsán megismeri a jogalkalmazás során felbukkanó dilemmákat, mivel az első elméleti bevezető és az utolsó következtetések levonására késztető óra kivételével a tematikában rögzített problémákat egy illetve több jogeset mutatja be. A fentiekre való tekintettel a hallgató az úgynevezett nehéz esetek megoldásához sajátíthat el egy eszköztárat, de mindezen túlmenően az általános jogi kultúrához tartozó ismereteket sajátíthat el.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Sajó András: Kritikai értekezés a jogtudományról, Akadémiai Kiadó, 1983.
Jones, Kernochan, Murphy: Legal Method, The Foundation Press, 1980.
Samuel Geoffrey: The Foundation of Legal Reasoning, Maklu-Nomos-Blackstone-Bruylant-Schultess, 1994.Gordeley, James: The Philosophical Origins of Modern Contract Doctrine, Clarendon Press, 1992.Englard, Izhak: The Philosophy of Tort Law, Darmouth, 1993.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Aktív részvétel az órán, az előző órán ismertetett esettel kapcsolatban álláspontjának kialakítása, annak megfelelő alátámasztása és érveinek képviselete a szemináriumon.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A vitajelleg miatt kötelező.
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
A megadott irodalom alapján.
Megjegyzés: -Nemzetközi jogi repetitórium 1.
Dr. Kis Kelemen Bence tanársegéd
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Szerda, 16.20 – 17.50 / Irk Albert előadóterem

Kurzus kód AJSZNOA127
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1.    A nemzetközi kapcsolatok mint a nemzetközi jog tárgya
2.    A nemzetközi közösség és a nemzetközi jog alanyai
3.    A nemzetközi jog története
4.    A nemzetközi szerződések jogának forrásai és a szerződéskötés
5.    A nemzetközi szerződések érvényessége, értelmezése, alkalmazása, hatályának megszűnése
6.    A nemzetközi szokásjog
7.    A nemzetközi jus cogens
8.    A nemzetközi jog alkalmazása, a nemzetközi jog és a belső jog viszonya
9.    A nemzetközi felelősség
10.    A nemzetközi viták rendezése
11.    Az erőszak tilalma a nemzetközi jogban
12.    Jogesetmegoldás
13.    Számonkérés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Utolsó órán megírt dolgozat eredménye alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A Nemzetközi jog 1. kötelező tantárgy elsajátításához szükséges az órán átadott ismeretek elmélyítése, adott esetben a mindennapi nemzetközi kapcsolatokból vett gyakorlati példákon keresztül. A repetitórium célja, hogy a Nemzetközi jog 1. kurzus témáit részletesen feldolgozza, hangsúlyt fektetve a kollokviumhoz tartozó írásbeli dolgozatra is. A kurzusban kiemelt figyelmet szentelünk a nemzetközi jogi jogesetmegoldásoknak, így annak szerepe lehet a tanulmányi versenyekre való felkészítésben és a nemzetközi jog iránt mélyebben érdeklődő hallgatók speciális oktatásában is.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Bruhács János: Nemzetközi jog I. Általános Rész (Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2008)
Lamm Vanda: A Nemzetközi Bíróság ítéletei és tanácsadó véleményei 1945-1993 (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1995)
Kende Tamás – Nagy Boldizsár – Sonnevend Pál – Valki László (szerk.): Nemzetközi jog (CompLex Kiadó, Budapest 2018)
Kovács Péter: Nemzetközi közjog (Osiris Kiadó, Budapest 2016)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -Technology related challenges in the case law of the Court of Justice of the European Union
Dr. Kis Kelemen Bence tanársegéd
Dr. Hohmann Balázs tanársegéd
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék
Közigazgatási Jogi Tanszék

Hétfő, 18.00 – 19.30 / 011.

Kurzus kód AJSZNOA128
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye At least intermediate level English language skills are necessary
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: félevente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1.    The Court of Justice of the European Union as an institution
2.    Procedures before the CJEU and steps of procedure
3.    Case C‑362/14, Schrems I. – background of the case
4.    Case C‑362/14, Schrems I. – decision of the CJEU
5.    Case C-311/18, Schrems III.
6.    Case C-498/16, Schrems II.
7.    Case C-18/18, Eva Glawschnig-Piesczek v. Facebook Ireland Ltd
8.    Case C-40/17, Fashion ID
9.    Case C-507/17, Google v CNIL
10.    Case C-482/18 Google v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága
11.    Student presentations I.
12.    Student presentations II.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: Student presentation
Az osztályzat kialakításának módja:
The final grade depends on the attendance and the quality of the student presentation.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Within the continental legal education, more emphasis is being placed on learning statutory law over case law. It is true for the whole spectrum of the legal discipline. In light of this characteristic of the continental legal education, this course offers a case law course for learning technology related union law. The course includes a brief introduction to the Court of Justice of the European Union, the main judicial organ of the EU and its procedures in which technology related cases might appear. Emphasis is being placed on preliminary ruling procedures. The course offers a wide variety of technology related cases from the case law of the CJEU. This includes the whole spectrum of the Schrems cases, other cases related to Facebook, and Google, major internet companies. The overall aim of the course is to introduce technology and internet related legal issues to the students from the perspective of the EU. Students are required the give a presentation at the end of the course from a given topic.

The course is recommended to ERASMUS students as well.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
•    Damian Chalmers – Gareth Davies – Giorgio Monti: European Union Law: Text and Materials. Cambridge 2015.
•    Kis Kelemen, Bence; Hohmann, Balázs: A Schrems ítélet hatásai az európai uniós és magyar adattovábbítási gyakorlatokra, Infokommunikáció és jog 2016 nº 66-67 p.64-70.
•    Carrera, Sergio; Guild, Elspeth: The End of Safe Harbor: What Future for EU-US Data Transfers?, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2015 p.651-655.
•    Mary Samonte: Google v CNIL Case C-507/17: The Territorial Scope of the Right to be Forgotten Under EU Law. European Law Blog. https://europeanlawblog.eu/2019/10/29/google-v-cnil-case-c-507-17-the-territorial-scope-of-the-right-to-be-forgotten-under-eu-law/
•    René Mahieu – Joris van Hoboken: Fashion-ID: Introducing a phase-oriented approach to data protection? European Law Blog. https://europeanlawblog.eu/2019/09/30/fashion-id-introducing-a-phase-oriented-approach-to-data-protection/
•    Agnieszka Jabłonowska: Monitoring duties of online platform operators before the Court – case C-18/18 Glawischnig-Piesczek, Recent developments in European Consumer Law. ECL Blog. http://recent-ecl.blogspot.com/2019/10/monitoring-duties-of-platform-operators.html 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: At least intermediate level English language skills are necessary.Case law of the International Court of Justice
Dr. Kis Kelemen Bence tanársegéd
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA129
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye At least intermediate level English language skills are necessary
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. The International Court of Justice
2. Steps of Procedure
3. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)
4. United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran)
5. Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo (advisory opinion)
6. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (advisory opinion)
7. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)
8. Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America)
9. Fisheries (United Kingdom v. Norway)
10. Pleading style
11. Moot Court – Presentation of the case by the Applicant and the Respondent
12. Moot Court – Judgment and experiences

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: Moot Court exercise
Az osztályzat kialakításának módja:
The final grade depends on the attendance, on the participation in the Moot Court exercise including the quality of the written memorandum.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

Within the continental legal education, more emphasis is being placed on learning statutory law over case law. It is true for the whole spectrum of the legal discipline. In light of this characteristic of the continental legal education, this course offers a case law course for learning international law and pleading before an international tribunal. The course offers introduction to the work of the International Court of Justice and its procedures and various cases that were decided by the judges from The Hague. The course also offers a Moot Court exercise very similar to the Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, which is a well-known competition of international law students across the world. The course will attempt to simulate the competition, by dividing the students to two teams of five: Applicant and Respondent and by giving them a made-up case concerning a dispute that should be adjudicated before the International Court of Justice. Students will have to provide written memorandum by the end of the course, and they have to argue their legal position in a public hearing before the Court. The course thus improves the international law knowledge of students by examining the case law of the International Court of Justice and it also improves the pleading and writing skills of students.

The course is recommended to ERASMUS students as well.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
•    Malcolm N. Shaw: International Law, 8th Edition, Cambridge University Press, 2018.
•    Juan José Quintana: Litigation at the International Court of Justice, International Litigation in Practice, Brill, 2015.
•    ICJ: The International Court of Justice. Handbook 2019. https://www.icj-cij.org/files/publications/handbook-of-the-court-en.pdf

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés: At least intermediate level English language skills are necessary.Nemzetközi űrjog és űrpolitika
Dr. Sárhegyi István óraadó
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Csütörtök, 16.20 – 17.50 / 207.

Kurzus kód AJSZNOA105
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Bevezetés a nemzetközi űrszektorba, az űrszektor története
2. Az új űrverseny bemutatása, gazdasági és szabályozási kérdései, az ún. New Space korszaka
3. Magyarország helyzete a globális űrszektorban, Magyarország lehetőségei
4. Bevezetés a nemzetközi űrjogba, a Világűregyezmény
5. A Mentési-, a Felelősségi-, a Regisztrációs Egyezmény és a Hold Megállapodás
6. A New Space korszakának jogi kérdései: űrbányászat, Artemis-program
7. A geostacionárius pálya, az ITU szerepe és szabályozása
8. Űrkutatás és klímavészhelyzet – az űrkutatás szerepe a globális felmelegedés krízisében – meghívott előadó: Dr. Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos (Külgazdasági és Külügyminisztérium)
9. Szimuláció: Mars Egyezmény 1. – A hallgatók frakciókat alakítanak és megtapasztalhatják a nemzetközi űrjogi, gazdasági és szabályozási kérdéseinek bonyolultságát a gyakorlatban. Cél egy Mars Egyezmény létrehozása a fiktív ENSZ Űrjogi Bizottságának ülésén (UN COPUOS)
10. Szimuláció: Mars Egyezmény 2.
11. Szimuláció: Mars Egyezmény 3.
12. Szimuláció: Mars Egyezmény 4.
13. Lezárás, Q&A

Félévközi ellenőrzés:
A félév végén írásbeli – házi dolgozat formájában – számonkérés lenne.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
előzetesen meghatározott követelmények alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus általánosan bemutatja a nemzetközi jog legfiatalabb területét a nemzetközi űrjogot. A képzés további célja, hogy az űrszektor interdiszciplináris jellegéből fakadóan a nemzetközi űrszektort bemutassa mind szabályozási, mind gazdasági aspektusból is. A kurzus végén a hallgatóknak általános rálátása lenne a nemzetközi és hazai űrszektorra jogi, szabályozási és gazdasági értelemben is.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kende Tamás, Nagy Boldizsár, Sonnevend Pál, Valki László (szerk.): Nemzetközi jog, Második, átdolgozott kiadás, Wolters Kluwer Hungary Kft.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Félév végén házidolgozat formájában
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
kötelező
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
nincs
Megjegyzés: -