Nemzetközi- és Európajogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék
2020/2021-es tanév 1. (őszi) félév

Bevezetés a jogi módszertanba
Dr. Maczonkai Mihály egyetemi docens
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Szerda, 18.00 – 19.30 / Holub József előadóterem

Kurzus kód AJSZNOA100
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A tudományos és a megítélő értelem közötti különbség – az érvelés szerepe a jogi megoldás kialakításában 
2. A meghatározás jelentősége az érvelésben – a bírói hatalom és az alkotmány
3. A több szabályt tartalmazó jogi környezet és az esetet uraló szabály megtalálása – kártérítés elutasítása az elvesztett végtagért 
4. A szabály nyitottsága és a szabály konkrét értelmének megtalálása – vallásszabadság és kábítószer fogyasztás szabadsága
5. Az alkalmazandó szabály de facto érvénytelenítése – érvelés a szabály alkalmazhatatlansága mellett
6. A szabály megkerülése - versenyvédelem a XVII-XVIII században
7. A szabály hiányának kiküszöbölése, a szabály értelmének kitágítása – a termékfelelősségi probléma áthidalása
8. Az esetről esetre történő érvelés technikája - innováció a felelősségi szabályok területén 
9. Az alkalmazandó szabály de facto érvénytelenítése – érvelés a szabály alkalmazhatatlansága mellett 
10. A körülmények szerepe a szabály értelmezésében, érvelés a tények felépítésével
11. A tény és a szabály kölcsönös függése, hatása az eset eldöntésére – a sajtószabadság és a jó hírnévhez való jog
12. Jogon kívüli szempontok a jogértelmezésben – a hatékonysági szempontok szerepe
13. A jogi szabályozás feladata, a jog általános szabályai és azok egyediesítése, a bírói hatalom természete.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Az órai teljesítmény és a beszámoló alapján.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A hallgató a kurzus során képet kap a jogalkalmazás során felbukkanó problémák kezelési lehetőségeiről, ennek kapcsán megismeri a jogalkalmazás során felbukkanó dilemmákat, mivel az első elméleti bevezető és az utolsó következtetések levonására késztető óra kivételével a tematikában rögzített problémákat egy illetve több jogeset mutatja be. A fentiekre való tekintettel a hallgató az úgynevezett nehéz esetek megoldásához sajátíthat el egy eszköztárat, de mindezen túlmenően az általános jogi kultúrához tartozó ismereteket sajátíthat el.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Sajó András: Kritikai értekezés a jogtudományról, Akadémiai Kiadó, 1983.
Jones, Kernochan, Murphy: Legal Method, The Foundation Press, 1980.
Samuel Geoffrey: The Foundation of Legal Reasoning, Maklu-Nomos-Blackstone-Bruylant-Schultess, 1994.Gordeley, James: The Philosophical Origins of Modern Contract Doctrine, Clarendon Press, 1992.Englard, Izhak: The Philosophy of Tort Law, Darmouth, 1993.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Aktív részvétel az órán, az előző órán ismertetett esettel kapcsolatban álláspontjának kialakítása, annak megfelelő alátámasztása és érveinek képviselete a szemináriumon.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A vitajelleg miatt kötelező.
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
A megadott irodalom alapján.
Megjegyzés: -Nemzetközi űrjog és űrpolitika
Dr. Sárhegyi István óraadó
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

2020.09.24. (csütörtök) 10.00 – 14.50 / Holub József előadóterem
2020.10.08. (csütörtök) 10.00 – 14.50 / Holub József előadóterem
2020.11.12. (csütörtök) 10.00 – 14.50 / Holub József előadóterem
2020.11.26. (csütörtök) 10.00 – 14.50 / Holub József előadóterem

Kurzus kód AJSZNOA105
Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Bevezetés a nemzetközi űrszektorba, az űrszektor története
2. Az új űrverseny bemutatása, gazdasági és szabályozási kérdései, az ún. New Space korszaka
3. Magyarország helyzete a globális űrszektorban, Magyarország lehetőségei
4. Bevezetés a nemzetközi űrjogba, a Világűregyezmény
5. A Mentési-, a Felelősségi-, a Regisztrációs Egyezmény és a Hold Megállapodás
6. A New Space korszakának jogi kérdései: űrbányászat, Artemis-program
7. A geostacionárius pálya, az ITU szerepe és szabályozása
8. Űrkutatás és klímavészhelyzet – az űrkutatás szerepe a globális felmelegedés krízisében – meghívott előadó: Dr. Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos (Külgazdasági és Külügyminisztérium)
9. Szimuláció: Mars Egyezmény 1. – A hallgatók frakciókat alakítanak és megtapasztalhatják a nemzetközi űrjogi, gazdasági és szabályozási kérdéseinek bonyolultságát a gyakorlatban. Cél egy Mars Egyezmény létrehozása a fiktív ENSZ Űrjogi Bizottságának ülésén (UN COPUOS)
10. Szimuláció: Mars Egyezmény 2.
11. Szimuláció: Mars Egyezmény 3.
12. Szimuláció: Mars Egyezmény 4.
13. Lezárás, Q&A

Félévközi ellenőrzés:
A félév végén írásbeli – házi dolgozat formájában – számonkérés lenne.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
előzetesen meghatározott követelmények alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus általánosan bemutatja a nemzetközi jog legfiatalabb területét a nemzetközi űrjogot. A képzés további célja, hogy az űrszektor interdiszciplináris jellegéből fakadóan a nemzetközi űrszektort bemutassa mind szabályozási, mind gazdasági aspektusból is. A kurzus végén a hallgatóknak általános rálátása lenne a nemzetközi és hazai űrszektorra jogi, szabályozási és gazdasági értelemben is.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Kende Tamás, Nagy Boldizsár, Sonnevend Pál, Valki László (szerk.): Nemzetközi jog, Második, átdolgozott kiadás, Wolters Kluwer Hungary Kft.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Félév végén házidolgozat formájában
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
kötelező
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
nincs
Megjegyzés: -