Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék
2022/2023-as tanév 1. (őszi) félév

AJSZNOA175 Európai munkajog a magyar jogalkalmazásban
Dr. Berke Gyula egyetemi docens, tanszékvezető
Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék

Kedd, 16.20 – 17.50 / Holub József előadóterem

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA43
Polgári jog 2.
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az európai munkajog kialakulása, lényeges tartalma.
2. Az EU MSZ és az Európai Unió alapjogi Chartájának rendelkezései.
3. A csoportos létszámcsökkentés a jogalkalmazásban.
4. A munkáltató személyében bekövetkező változás az európai és a magyar bírói gyakorlatban
5. A munkaidőre és annak beosztására vonatkozó szabályok I.
6. A munkaidőre és annak beosztására vonatkozó szabályok II.
7. A munkavállalók kiküldése szolgáltatás teljesítése körében.
8. A határozott időre létesített munkajogviszony.
9. A részmunkaidős foglalkoztatás.
10. A munkaerő-kölcsönzés.
11. A munkáltatói fiztetésképtelenség kérdései.
12. A munkavállalók egyes csoportjai vonatkozó különös rendelkezések.
13. Az Európai szociális jog kérdései a magyar jogalkalmazásban.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Írásbeli beszámoló alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Az európai bíróság gyakorlatában felmerült, a magyar munkajogot is érintő esetek feldolgozása, az európai munkajog alapkérdéseinek megismertetése a hallgatókkal jogeseteken keresztül.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Berke-Kiss: Kommentár a munka törvénykönyvéhez. Budapest, Complex, 2016.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
Kötelező
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA176 Atipikus foglalkoztatási formák
Dr. Bankó Zoltán egyetemi docens
Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék

Kedd, 16.20 – 17.50 / Tanszék

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA43
Polgári jog 2.
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az atipikus foglalkoztatási formák fogalma
2. A munkaviszony és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok, atipikus munkaviszonyok
3. Határozott idejű foglalkoztatás
4. Határozott idejű munkajogviszonyok Magyarországon
5. Részmunkaidős foglalkoztatás az Európai Unióban
6. Részmunkaidős foglalkoztatás Magyarországon
7. Bedolgozói jogviszony
8. Az önfoglalkoztatás jogállása
9. Munkaerő-kölcsönzés az Európai Unióban
10. Munkaerő-kölcsönzés Magyarországon
11. Távmunka az Európai Unióban
12. Távmunka Magyarországon
13. Speciális jogállású személyek a magyar munkajogban

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A dolgozat eredménye alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A munkajog című tárgyhoz kapcsolódóan az atipikus foglalkoztatási témák részletes megismertetése.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Complex CD jogtár

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Egy házidolgozat elkészítése
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -