Kriminológia és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Kriminológia és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék
2022/2023-as tanév 1. (őszi) félév

AJSZNOA67 Bűnmegelőzés és közterület-felügyelet
Dr. Kőhalmi László egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Őri László óraadó
Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

2022.09.09. (péntek) 8.00 – 18.45 / 207.
2022.09.10. (szombat) 8.00 – 18.45 / 207.

Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 26/félév
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A közterület-felügyelet jogállas, szervezete és feladata
2. A felügyelői intézkedés jogköre
3. Adatkezelés
4.A felügyelő által használható kényszerítő eszközök
5. Az önkormányzati rendőrség esélyei és lehetőségei
6. A közterület-felügyelet korrupciós veszélyei
7. A közterület-felügyelet jogalkalmazási problémái
8. A közterület-felügyelet jövőképe
9. A bűnmegelőzés történeti kialakulása, kriminológiai háttere. 
10.A bűnmegelőzés elvi háttere
11. A bűnmegelőzést befolyásoló külső tényezők
12. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia
13. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 2017-2023

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus célja a közterület-felügyelet jogszabályi hátterének és működésének bemutatása, valamint a gyakorlat-orientált képzési célok megvalósítása érdekében a közterület-felügylet napi működésének megismertetése a hallgatókkal.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
BACSÁRDI József: Az önkormányzati rendészet hazánkban. Helyzetértékelés röviden. MAGYAR RENDÉSZET 2014/5. 17-27.o. 
BARNA Sándor: A közterület-felügyeletekről - nem csak általában. BMK Füzetek 21. sz. 2007. 24-27. 
BERNÁTH Mihály: A közterületi rendészeti felügyelet mint a települési önkormányzat közterületi rendészeti hatósága. RENDÉSZETI SZEMLE 2007/10. 99-111.o. 
BÉKÉSI László: Cases of violation of the principle of equal treatment in the field of employment relationships of public property inspectors and assistant inspectors. MAGYAR RENDÉSZET. 2015/2 .25-30.o. 
Gáspár Miklós: A rendészeti korrupció és kezelésének szervezetrendszere MAGYAR RENDÉSZET 2014/5. 29-45.o.
JÁMBOR Adrienn: Az állatvédelemben részt vevő szervek = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai. Tom. 13., 2014. p. 111-138.o.
KISS Bernadett: Közterületi rendteremtési kísérletek Budapesten.  BELÜGYI SZEMLE 2011/12. 22-38.o.
KOVÁCS Sándor – MAJOR Róbert – TIHANYI Miklós – VAJDA András: A nagyvárosi lakosság szubjektív biztonságérzetének javíthatósága. BELÜGYI SZEMLE 2014/5. 98-133.o.
TÓTH Ferenc: A közbiztonság, bűnmegelőzés helyi feltételeinek fejlesztése közterületi jogsértések elleni hatékonyabb fellépéssel. Kézikönyv. Bp. Aula K. 2001. 149 p. 
TÓTH Ferenc: A közterület-felügyelet közreműködése a helyi önkormányzatok bűnmegelőzési tevékenységében. BMK Füzetek 21. sz. 2007. 28-61. 
VÁRADY László: A közterület-felügyelet szabályozásának koncepció tervezete. Magyar Közigazgatás 7/1997. 414-420.o. 
VIRÁG Rudolf – VÁRADY László: A közterület-felügyelet szabályozásának koncepció tervezete. MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 7/1997. 414-420.o. 

Jogszabályok:
1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről
2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
46/1999. (XII. 8.) BM rendelet a közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról, a felügyelői jelvényről és szolgálati igazolványról
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 2017-2023

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A hallgatóknak referátumot („kiselőadást”) kell készíteniük a megadott tematikát érintő – vagy az oktatóval előzetesen egyeztetett egyéb – témakörből. Az érdemjegy a kiselőadás önállósága, eredetisége, a felhasznált szakirodalom és az órai munka összminősége alapján kerül kialakításra. Bővebb információ a Neptun-on.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA96 Rund um die Korruption
Dr. Kőhalmi László egyetemi tanár, tanszékvezető
Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Hétfő, 13.00 – 14.30 / Tanszék A313.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 10

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: német

Tantárgyi tematika:
1. Woche: Einführung in das Thema.
2. Woche: die Definition der Korruption. Korruptionsarten. Korruptionshäufigkeit. Korruptionsursachen.
3. Woche: die Methodologie der Korruptionsforschung. Die kulturkomparatistische Untersuchungen. Der Corruption Perceptions Index. 
4. Woche: Korruptionsbekämpfung als globale Herausforderung.
5. Woche: Korruptionskriminalität in Ungarn.
6. Woche: Korruptionslage in Europa.
7. Woche: Korruptionslage in Asien
8. Woche: Korruption in Afrika
9. Woche: Klassische und neuere ethische Strategien zur Korruptionsbekämpfung.
10. Woche: Korruption als Form informeller Machtausübung in Lateinamerika.
11. Woche: Korruptionsbekämpfung in der Entwicklungszusammenarbeit –
Ansätze, Chancen und Herausforderungen.
12. Woche: Korruption in der Europäische Union. Betrug und Korruption. 
13. Woche: Internationale Zusammenarbeit gegen Korruption

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: -

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Das Ziel des Seminars ist die Bearbeitung der wichtigsten kriminologischen Probleme der Korruption. Für das Seminar können sich nicht nur ausländische, sondern auch ungarische Studenten anmelden, weil wir nicht die gleiche Thematik bearbeiten, wie in den ungarischen Vorlesungen.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Lukas ACHATHALER – Domenica HOFMANN – Matthias PÁZMÁNDY (Hrsg.)
Korruptionsbekämpfung als globale Herausforderung.  VS Verlag für Sozialwissenschaften | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2011
Ernst-Heinrich AHLF: Klassische und neuere ethische Strategien zur Korruptionsbekämpfung. Kriminalistik 8-9/2003. S. 481-485.
Ulrich  von ALEMANN: Studie zur Korruption des staatlichen Bereichs der EU
-Mitgliedstaaten. p. 426. In Abschlussbericht. Europäische Kommission 
–Generaldirektion Justiz, Freiheit und Sicherheit, 2007, pp.
Ulrich von ALEMANN – Florian ECKERT: Lobbysmus als Schsattenpolitik. APUZ  15-16/2006.  S.3-10.
Britta BANNENBERG: Korruption in Deutschland und ihre strafrechtliche Kontrolle - Eine kriminologisch-strafrechtliche Analyse. Hermann Luchterhand Verlag GmbH, Neuwied und Kriftel 2002
Frank BJÖRN, Frank: Zehn Jahre empirische Korruptionsforschung. Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 73 (2004), 2, S. 184–199.
Peter EIGEN: Das Netz der Korruption- Wie eine weltweite Bewegung gegen Bestechung kämpft.Campus Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2003
Wolfgang HETZER: Kapitulation vor der Korruption? APUZ 3-4/2009. S-6-13.
Stephan HOLTHUAS: Korruption: eine Geissel der Menschheit. Forum Ethik. Texte zur Diskussion Nr.7. Institut für Ethik  &Werte.
László KŐHALMI: Der nicht enden wollende Kampf gegen die Korruption. De iurisprudentia et jure publico 2013/1. S. 99-108.
Hans LEYENDECKER: Spiegel der politischen Kultur. APUZ 3-4/2009. S.3-6.
Sina MAFFENBEIER – Jan SCHILLING: Korruption: Risikofaktor Mensch -Wahrnehmung – Rechtfertigung – Meldeverhalten. Springer Fachmedien, Wiesbaden 2012
Verena von NELL – Gottfried SCHWITZGEBEL – Matthias VOLLET (Hrsg.): Korruption im offentlichen Raum - Ein internationaler Vergleich. Deutscher Universitats-Verlag I GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2006
Verena von NELL – Gottfried SCHWITZGEBEL –Matthias VOLLET (Hrsg.):Korruption - Interdisziplinare Zugange zu einem komplexen Phanomen. Deutscher Universitats-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2003
Roger ODENTHAL: Korruption und Mitarbeiterkriminalität - Wirtschaftskriminalität vorbeugen, erkennen und aufdecken. 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Gabler | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2009

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Die Studenten müssen einen Aufsatz schreiben und Vorlesungen halten.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
deutsche Sprachkenntnis
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA125 The challenges of organized crime
Dr. Tóth Dávid adjunktus
Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Hétfő, 18.00 – 19.30 / Faluhelyi Ferenc előadóterem

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. Definitions of Organized Crime
2. Organizing the Commission of Crimes
3. Organized Crime Markets
4. Infiltration of Organized Crime in Business and Government
5. Conceptualizing and Measuring Organized Crime
6. Causes and Facilitating Factors of Organized Crime
7. Models of Organized Criminal Groups
8. Law Enforcement Tools and Cooperation
9. Prosecution Strategies
10. Sentencing and Confiscation in Organized Crime
11. Gender and Organized Crime
12. Cyber Organized Crime
13. International Cooperation to Combat Transnational Organized Crime

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
The students have to write a test at the last lecture

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Organized crime is a global phenomenon that affects almost every society. It is more dangerous than many other crime forms, as organized criminal groups make targeted efforts at keeping their operation under the radar of law enforcement authorities. The aim of the seminar is to acquaint students about the forms of organized criminal crime groups. Another objective is to introduce students the possible ways to combat organized crime in general.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
• Abadinsky, Howard. Organized crime. Cengage Learning, 2012.
• Berar, Călin: Facing Organized Crime - between the Need for Security and the Protection of the Human Rights. In: Journal of Eastern European Criminal Law, 2015/1. pp. 162-176. 
• Bezsenyi, Tamás: Leading industry of economical crises: organized crime?: interweaving of market economy and organized crime through the case of József Stadler In: DRAGANA, KOLARIĆ; ĐORĐE, ĐORĐEVIĆ; MILAN, ŽARKOVIĆ; DRAGAN, RANĐELOVIĆ; BOBAN, MILOJKOVIĆ; DANE, SUBOŠIĆ; OBRAD, STEVANOVIĆ; ZORAN, ĐURĐEVIĆ; TIJANA, ŠURLAN; SRETEN, JUGOVIC; NIKOLA, MILAŠINOVIĆ; DRAGOSLAVA, MIĆOVIĆ (szerk.) Međunarodni naučni skup 'Dani Arčibalda Rajsa' - Tematski zbornik radova međunarodnog značaja = International Scientific Conference 'Archibald Reiss Days' – Thematic Conference Proceedings of International Significance : Vol. 3. Belgrád, Szerbia : Academy of Criminalistic and Police Studies, 2015. pp. 115-122. , 
• Block, Ludo. "Combating organized crime in Europe: practicalities of police cooperation." Policing: A Journal of Policy and Practice 2.1 2008. 74-81.
• Bói, László: Organized Crime in the Set of Serial Crimes and the Necessity of Crime Analysis. In In: Journal of Eastern European Criminal Law, 2015/1. pp. 116-12. 
• Bošković, Aleksandar - Pavlović, Zoran: Special Evidentiary Actions in the Function of Combating Organized Crime in Serbia. In: Journal of Eastern European Criminal Law, 2015/1.  pp. 40-57.
• Chambliss, William J. "State-organized crime." Criminology 27. 1989.
• Jámbor Gellért: A szervezett bűnözés és a kábítószer-kereskedelem kapcsolata = The relationship between organized crime and drug trafficking. In: Jogi tanulmányok, 2016/1. pp. 139-152.
• Kenney, Dennis Jay, and James O. Finckenauer. Organized crime in America. Belmont, CA: Wadsworth, 1995.
• Koenraadt, Rosa – Hall, Alexandra – Antonopoulos, Georgios A.: Illicit pharmaceutical networks in Europe: organising the illicit medicine market in the United Kingdom and the Netherlands. Trends in Organized Crime 2017 pp. 1-20. 
• Koslowski, Ricco: Organized Crime in Europe. In: Magyar rendészet: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának szakmai, tudományos folyóirata, 2018/5. pp. 57-76. folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/magyar-rendeszet/aktualis-szam
• Kovács, István: Organized Crime and Prostitution: "Dubai-ing" as a new Concept of the Hungarian Prostitution. In: The Police Review 2019/4. pp. 94-108.
• Nyitrai, Endre: Fight Against Organized Crime in Light of Witness Protection. In: Journal of Eastern European Criminal Law, 2015/1.  pp. 70-88.
• Nyitrai, Endre: The Questions of Secret Tools of the Fight against Organized Crime. In: Társadalom és Honvédelem 2016/4. pp. 139-147.
• Póczik, Szilveszter: Trafficking in Humans in Hungary - Perpetrators, Victims, Prevention and Prosecution. In: Töttel, Ursula; Bulanova-Hristova, Gergana; Flach, Gerhard (szerk.) Research Conferences on Organized Crime at the Bundeskriminalamt in Germany. Wiesbaden, Németország : Luchterhand Verlag, Bundeskriminalamt,- 2016. pp. 107-113. 
• Răducanu, Ruxandra: Brief Considerations on the Human Trafficking and Trafficking Minors Delimitation - Forms of Organized Crime. In: Journal of Eastern European Criminal Law, 2015/1. pp. 128-134.
• Rakitovan, Darian - Colojoară, Raluca - Mirișan, Ligia Valentina: Organized Crime and Similar Termino-logical Concepts. A Problem in Defining the Notion of Organized crime. In: Journal of Eastern European Criminal Law, 2015/1. pp. 177-190.
• Rakočević, Velimir - Pavlović, Zoran - Ivanović, Aleksandar R.: Knowledge driven framework for realization of proactive criminalistics investigation in combating terrorism and organized crime in Montenegro with special focus on interception, collection and recording computer data. In: In: Journal of Eastern European Criminal Law, 2017/1. pp. 155-180. 
• Soo, Anneli - Sootak, Jaan. Legislative Actions of Estonia to Combat Organized Crime. In: Journal of Eastern European Criminal Law, 2015/1. pp. 28-39.
• Stănilă, Laura: Organized Crime in Action: Trafficking of Human Cells, Tissues and Embryos in Romania. In: Journal of Eastern European Criminal Law, 2015/1. pp. 58-69. 
• Szabó Krisztián: Penal Means of Substantive Law against Acts of Corruption and Organized Crime in the Hungarian Witness Protection. In: Journal of Eastern European Criminal Law, 2014/2. pp. 85-92. 
• Tóth, Dávid – Gál, István László – Kőhalmi, László: Organized Crime in Hungary. In: In: Journal of Eastern European Criminal Law, 2015/1. pp. 22-27.
• Turone, Giuliano. "Legal frameworks and investigative tools for combating organized transnational crime in the Italian experience." Work Product of the 134th International Senior Seminar. 2007.
• United Nations Office on Drugs and Crime: UNODC University Module Series Organized crime available:  https://www.unodc.org/e4j/en/tertiary/organized-crime.html 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
The students have to write a test at the last lecture
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
According to the University Rules and Regulations on Studies and Examinations 
A távolmaradás pótlásának lehetosége:
According to the University Rules and Regulations on Studies and Examinations
Megjegyzés: -AJSZNOA142 Terrorizmus és migráció
Dr. Tóth Dávid adjunktus
Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Kedd, 16.20 – 17.50 / 207.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A terrorizmus kialakulása, történeti gyökerei.
2. A terrorizmus fogalma.
3. Az ideológiai terrorizmus.
4. Az etnikai terrorizmus.
5. Az állami terrorizmus.
6. A média szerepe.
7. A terrorista személyiség.
8. A terrorizmus elleni "háború" és az emberi jogok (Megnyerhető-e a terrorizmus elleni háború?).
10. A terrorizmus elleni harc az alkotmányos jogállamban. Az antiterrorista harc korlátai.
11. A migráció okai.
12. Migrációs kihívások.
12. A migráció hatásai a bűnügyre.
13. A migrációra adható válaszok.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
szóbeli referátum és az órai munka alapján

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A késői modernitás kriminalitásának egyik speciális alakzatát a terrorizmust és az ellene való küzdelem lehetőségeit mutatja be a kurzus. A hallgatók megismerkedhetnek a terrorizmus kialakulásával, jelenkori megnyilvánulási formáival illetve az elkövetők személyiségjegyeivel. Emellett külön foglalkozik a tantárgy terrorizmus és a migráció összefüggéseivel.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Bartkó Róbert Az illegális migráció elleni fellépés eljárásjogi eszközei az új büntetőeljárási törvény tervezetében Ügyészek lapja, 2016. (23. évf.) 6. sz. 17-24. o.
Bartkó Róbert: A terrorcselekmény, mint nemzetközi bűncselekmény. Rendészeti Szemle 2010. 5. 73-87.o.
Bedő Csaba: A terrorizmus ellen Magyarországon és az Európai Unióban. Belügyi Szemle 1999/12. 3-14.o.
Boda József: A terrorizmus egy volt "terrorista" szemével. Belügyi Szemle 2002.6-7. 127-138.o.
Bökönyi István: Gondolatok a terrorizmusról. Belügyi Szemle 2002/6-7. 139-155.o.
Braun Zsolt: A nemzetközi terrorizmus kihívásai. Belügyi Szemle 2002. 104-126.o.
Braun Zsolt: Nemzetközi összefogás a terrorizmus ellen. Belügyi Szemle 1999.12. 148-156.o.
Fenyvesi Csaba: Nukleáris anyagok csempészete a Szovjetunió felbomlása után. Belügyi Szemle 1999.12. 164-179.o.
Bartkó, Róbert: Az irreguláris migráció elleni küzdelem eszközei a hazai büntetőjogban. Budapest, Magyarország : Gondolat Kiadó 2020. 204. o, 
Bartkó, Róbert: Az illegális migráció és a terrorizmus kapcsolata az EUROPOL és a FRONTEX jelentéseire tekintettel In: Bartkó, Róbert (szerk.) A terrorizmus elleni küzdelem aktuális kérdései a XXI. században
Budapest, Magyarország : Gondolat Kiadó, 2019. 
Besenyő, János: Az első generációs muszlim bevándorlók és a terrorizmus
In: Besenyő, János; Miletics, Péter; Orbán, Balázs (szerk.) Európa és a migráció : tanulmánykötet Budapest, Magyarország : Zrínyi Kiadó, (2019). 120-171. o.
Éberhardt, Gábor: Migráció és terrorizmus. In: Baráth, Noémi Emőke; Mezei, József (szerk.) Rendészet-Tudomány-Aktualitások : A rendészettudomány a fiatal kutatók szemével Budapest, Magyarország : Doktoranduszok Országos Szövetsége, Rendészettudományi Osztálya, 2019. 72-80. o.
Finszter Géza: Az alkotmányos jogállam esélyei a terrorizmus elleni küzdelemben. Belügyi Szemle 2002.6-7. 156-166.o.
Gál István László: A XXI. század új bűncselekmény-típusa: a terrorizmus-finanszírozása. Rendészeti Szemle 2009.6. 61-90.o.
Gál István László: Új biztonságpolitikai kihívás a XXI. században: a terrorizmus finanszírozása. Szakmai Szemle 2012.8. 5-15.o.
Éberhardt, Gábor: Migráció és terrorizmus. In: HADTUDOMÁNYI SZEMLE 12 : 3. 37-59. o. 
Harkai, István: Hitek és tévhitek a jelenkori migrációról a menekültjog tükrében
In: Besenyő, János; Miletics, Péter; Orbán, Balázs (szerk.) Európa és a migráció : tanulmánykötet Budapest, Magyarország : Zrínyi Kiadó. 2019.
Hautzinger Zoltán: Szemelvények a migráció szabályozásáról Pécs: AndAnn Kiadó, 2016. 66 o.
Hautzinger Zoltán (szerk.) A migráció bűnügyi hatásai. Budapest: Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozat, 2016.
Hautzinger, Zoltán: A migrációra és a külföldiekre vonatkozó szabályozás egyes kérdései a magyar és a román büntető eljárásjogban. In: Kádár, Hunor (szerk.) A magyar és a román büntetőeljárási törvénykönyv vitatott és problémás kérdései
Kolozsvár, Románia : Forum Iuris, 2019.  1-22. o. 
Hautzinger, Zoltán: A migráció és a külföldiek büntetőjogi megjelenése
Pécs, Magyarország : AndAnn Kiadó. 2018.  242. o. 
Hautzinger, Zoltán: A migráció dinamikája és társadalmi hatásai
In: Gaál, Gyula; Hautzinger, Zoltán (szerk.) A XXI. század biztonsági kihívásai
Pécs, Magyarország : Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport, 2018.  297-300. o.
Huber Gábor: Terrorizmus: a szó misztériuma. Belügyi Szemle 1999.12. 27-35.o.
Ibolya Tibor: A torrentrazziák büntetőjogi megítélése. Belügyi Szemle, 2011. 2. 49-59.o.
Jónás Endre: Terrorizmus, Magyarország. Belügyi Szemle, 1999/12, 86-101.o.
Katanics Sándor: A polgári repülőterek és a légi közlekedés biztonsága 2001.szeptember 11-e után. Belügyi Szemle 2002. 6-7. 167-181.o.
Korinek László: A terrorizmus. In: Emlékkönyv Vargha László egyetemi tanár születésének 90. évfordulójára. Szerk.: Fenyvesi Csaba – Herke Csongor. PTE ÁJK. Pécs, 2003. 169–181. o.
Kornstein Gábor: Esszé a terrorizmusról. Belügyi Szemle 1999.12. 36-53.o.
Kőhalmi László: A migráció és kriminalitás néhány összefüggése. Jura, 2016. (22. évf.) 1. sz. 94-99. o.
Kőhalmi László: Some security political aspects of migration. National security review: periodical of the military national security service 2017/1. 66-91.o.
Kővári Péter: Terrorizmus és nemzetközi együttműködés. Belügyi Szemle 1999. 12. 157-163.o.
Miklósi Zoltán: A terrorizmus elleni "háború" és az emberi jogok. Fundamentum. Az emberi jogok folyóirata 3/2004:43-49.
Nagy, Melánia_ A migráció kockázati tényezői. In: Keresztes, Gábor; Szabó, Csaba (szerk.) Tavaszi Szél 2018 = Spring Wind 2018 : Tanulmánykötet. Budapest, Magyarország : Doktoranduszok Országos Szövetsége, (2018). 189-196. o.
N. Rózsa Erzsébet: Az Iszlám Állam előretörése Irakban és az amerikai válaszcsapások. Nemzet és Biztonság 2014/4. 55-61.o.
Pap András László: Szeptember 11. – új korszak, új kihívások – szubjektív elemzés. Belügyi Szemle 2002.6-7. 68-83.o.
Pintér István: Geopolitikai módszerrel a terrorizmus ellen. Belügyi Szemle 2002. 6-7. 182-189.o.
Répási Krisztián: A terrorizmus az Európai Unióban. Nemzet és Biztonság 2014/3. 20-40.o.
Réti Ervin. A XXI. Század nagy kihívása: a terrorizmus. Belügyi Szemle 2002/6-7, 58-67.o.
Ritecz György – Sárkány István: A jövő terrorizmusa. Belügyi Szemle 2013. 6. 5-25.o.
Rostoványi Zsolt: A terrorizmus civilizációs-kulturális háttere – avagy levezethető-e az iszlám terrorizmus az iszlámból? Belügyi Szemle 2002.6-7. 26-44.o.
Sherman, Lawrence W.: A helyi rendvédelem szerepe a globális terrorizmus elleni küzdelemben. Belügyi Szemle 2002.6-7. 84-92.o.
Spötle, George: A terrorizmusról. Belügyi Szemle 2002.6-7. 93-103.o.
Stefán Géza: A terrorizmus és a hadsereg. Belügyi Szemle1999.12. 102-119.o.
Sükösd Miklós: A terror színháza, avagy a publicitás oxigénje – terrorizmus és média. Belügyi Szemle 1999.12. 54-65.o.
Süle Ferenc: A fanatizmus mélylélektana. Belügyi Szemle 1999.12. 75-85.o.
Szabó Miklós: Előzmények, háttér, áttekintés a szeptember 11-i terrortámadással kapcsolatban. Belügyi Szemle 2002.6-7. 215-238.o.
Szabó Miklós: Terrorizmus a légi közlekedésben. Belügyi Szemle 1999.12. 132-147.o.
Szép Ferenc: A hazánkat érintő illegális migráció és az embercsempészet nyomozása Hadtudományi szemle, 2017. (10. évf.) 4. sz. 533-549. o. 
Szmodis Jenő Gondolatok a migráció jogi szabályozása kapcsán Teljes szöveg (PDF)Jogelméleti szemle, 2017. 1. sz. 162-177. old.
Szőcs Árpád László: Szervezett bűnözés vagy terrorizmus. Belügyi Szemle 1999.12, 120-131.o.
Tálas Péter: A terrorizmusról hét évvel 9/11 után. Nemzet és Biztonság 2008.10. 69-80.o.
Tarján G.Gábor: A terrorizmus történelmi dimenziói. Belügyi Szemle 2002.6-7. 525.o.
Tomka Miklós: Vallás, erőszak, terrorizmus. Belügyi Szemle 1999.12. 66-74.o.
Tóth Dávid: A terrorizmus típusai és a kiberterrorizmus. In: Rab Virág (szerk.) XII. Országos Grastyán Konferencia előadásai. Pécs: PTE Grastyán Endre Szakkollégium, 2014. 286-296. o.
Tóth Dávid: The history and types of terrorism. LAW OF UKRAINE: LEGAL JOURNAL: SCIENTIFIC-PRACTICAL PROFESSIONAL JOURNAL 11:(1) Paper UDC 343.326. (2015) http://lj.oa.edu.ua/articles/2015/n1/15ddttot.pdf
Vadai Ágnes: A terrorizmus elleni fellépés és az emberi jogok tiszteletben tartása. Fundamentum 4/2001. 132-134.o.
Vadai Ágnes: Új transznacionális biztonsági kockázatok. Belügyi Szemle 1999.12. 15-25.o.
Valki László: Terroristák és nemzetközi jogászok. Belügyi Szemle 2002.6-7. 45-57.o.
Végh József: Túsztárgyalás helye a rendőrség által kezelt válságokban. Belügyi Szemle 2002.6-7. 190-214.o.
Böröcz Miklós - Kasznár Attila: A migráció büntetőjogi vetületei (Hautzinger Zoltán: Idegen a büntetőjogban)  (T)error&Elhárítás, 2016. 10. sz. 29-32. o. 
Póczik Szilveszter A nemzetközi migráció kockázatai Ügyészek lapja, 2008. (15. évf.) 5. sz. 79-86. o. 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A hallgatóknak szóbeli referátumot kell tartaniuk az oktatóval egyeztett témakörből.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA143 Comparative Criminal law
Dr. Tóth Dávid adjunktus
Aleksander Wróbel LL.M., óraadó
Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

2022.12.01. (csütörtök) 8.00 – 18.45 / B326.
2022.12.02. (péntek)      8.00 – 18.45 / B326.

Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye angol nyelvtudás / adequate command of English
Kredit 4
Óraszám 26/félév
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika:
1. Comparative criminal law – methodological approach.
2. Overview of the Polish criminal law.
3. History of the polish criminal law.
4. Structure of criminal code of Poland.
5. Overview Hungarian criminal law.
6. History of Hungarian criminal law.
7. Economic crimes in Hungary.
8. Counterfeiting money in the Hungarian criminal law.
9. Cybercrime in Hungary.
10. Criminal liability of legal persons in Hungary. 
11. Introduction to German Criminal law.
12. Introduction to English Criminal law.
13. Introduction to Russian and Swedish criminal law

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
The presence on the lecture and the written or oral exam

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
The aim of the seminar is to present instruments of legal comparison in criminal law and to portray an overview of the criminal law of European countries. With comparative law approach the students can acquire knowledge of the similarities and differences between the criminal law in several countries.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Alisdair Gillespie: The English Legal System. 4th edition. OUP Oxford Publisher, Oxford. 2013.
Catherine Elliott – Frances Quinn: English Legal System. Pearson Publisher, Harlow. 2012.
Gary Slapper – David Kelly: The English legal system. Routledge Publisher, New York. 2015.
Hautzinger Zoltán – Herke Csongor: The Hungarian criminal procedure law. University of Pécs, Faculty of law, Pécs. 2006.
Imre A. Wiener: Economic criminal offences. A theory of economic criminal law. Akadémia Kiadó, Budapest. 1990.
Krisztina Karsai – Zsolt Szomora: Criminal Law in Hungary Paperback. Kluwer Law International. 2015.
Michael Bohlander: Principles of German Criminal Law. Hart Publishing, Portland. 2008.
Michael T. Molan – Graeme Broadbent: Cases and Commentary on Criminal Law Paperback. FT Prentice Hall Publisher, London. 1994.
Polish Government: Criminal Code of Poland. Nikolay Krechet, Cracow. 2017.
R. Rowell: Counterfeiting and Forgery: A Practical Guide to the Law. Butterworths Law, London. 1986.
Rene David‎ – John E.C. Brierley: Major Legal Systems in the World Today. Stevens & Sons Ltd, New York. 1968.
Kenneth Scott: Counterfeiting in Colonial America. University of Pennsylvania Press. Pennsylvania. 2000.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
The presence on the lecture and the written or oral exam
A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
According to the University Rules and Regulations on Studies and Examinations
A távolmaradás pótlásának lehetosége:
According to the University Rules and Regulations on Studies and Examinations
Megjegyzés: -