Közigazgatási Jogi Tanszék Informatikai- és Kommunikációs Jogi Csoport szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Közigazgatási Jogi Tanszék Informatikai- és Kommunikációs Jogi Csoport
2019/2020-as tanév 2. (tavaszi) félév

Mesterséges intelligencia és jog – elmélet és gyakorlat (iLex platform)
Dr. Szőke Gergely László adjunktus, tanszékvezető
Dr. Hohmann Balázs tanársegéd
Közigazgatási Jogi Tanszék Informatikai- és Kommunikációs Jogi Csoport

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA59
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Kiindulópontok: Big Data és algoritmusok
2. A mesterséges intelligencia lehetőségei, határai (hol tart a technológia)
3. A mesterséges intelligencia alkalmazási területei
4-5. Személyiségvédelem és magánszféravédelem a Big Data korában
6. Az algoritmusalapú döntéshozatal átláthatósága – mi alapján dönt egy gép, és mit lehet tenni vele szemben?
7. Felelősségi kérdések a gépi döntéshozatal során – ki felel, ha a gép téved?
8. Új infokommunikációs technológiák a jogalkalmazás során (áttekintés)
9-11. A mesterséges intelligencia technológia alkalmazása a mindennapi jogászi munka során – az iLex platform lehetőségei ("LEXI Virtual Assistant", "LEXI AI Contractor – Discovery" és "LEXI AI Governance" modulok)
12-13. Hogyan tanul egy chatbot jogot? – Gyakorlati kihívások

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
órai aktivitás, szóbeli beszámoló
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus feladata hogy megismerkedjenek a hallgatók a legújabb technológiai trendek, a Big Data, algoritmus alapú döntéshozatal és mesterséges intelligencia és a jog kapcsolódási pontjaival. E kapcsolódási pontok kétirányúak. Egyrészt ezen új technológiák számos etikai és jogi kérdést vetnek fel a személyiségvédelem, a technológia működésének átláthatósága vagy a felelősségi kérdések tekintetében, sőt olyan messzire vezető, de alapvető kérdések is felmerülhetnek, hogy létezhet-e jogalanyisága egy mesterséges intelligenciával működő robotnak.
A másik kapcsolódási pont ennél gyakorlatiasabb. Nem újdonság, hogy a technológia megváltoztat egyes szakmákat és ez alól a jogászi munka sem kivétel, elegendő akár a jogi adatbázisokra, akár a ma már igen széles körben kötelező elektronikus eljárásokra utalni. A mesterséges intelligencia jogalkalmazói munkában történő alkalmazása azonban új jelenség, amelynek ma a leginkább ismert rendszere az iLex jogi munkát támogató platformja. A kurzus során a hallgatók e platform felületével és funkcióival is megismerkednek, testközelből látva a mesterséges intelligencia szerepét ebben. Sőt, a hallgatóknak lehetőségük lesz a gyakorlatban is részt venni egy, az IBM Watson technológián alapuló jogi chatbot tanításában is (ehhez programozási előismeretek nem szükségesek).
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Jogszabályok:
1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet)
2. 2013. évi V.tv. (Ptk)
3. 2011. évi CXII. tv. (Infotv)
tananyaghoz kapcsolódó részei.

Irodalom:
Ződi Zsolt: Platformok, robotok és a jog. Új szabályozási kihívások az információs társadalomban, Gondolat Kiadó, Budapest, 2018.
Klein Tamás – Tóth András (szerk.:) Technológia jog – Robotjog – Cyberjog, Wolters Kluwer, Budapest, 2018
Szőke Gergely László: Big Data and Algorithms in the Public Sector and Their Impact on the Transparency of Decision-Making, In.: Hansen, Hendrik et. al. (eds.): Central and Eastern European e|Dem˛and e|Gov Days 2018 : Conference proceedings, Facultas Verlags- und Buchhandels AG, Wien, 2018
iLex LegalTech Articles (Infoter.eu, KamaraOnline.hu)
Pongrácz Ferenc: A robotika törvényei – mesterséges intelligencia
dr. Viktor Éva-dr. Bogdány Beáta: e-Ügyvédek a (per)kapuban (avagy a paleolit kor csak az étkezésben divatos)
Benedek Péter: Watson, a mesterséges intelligencia
dr. Ritter Marianna: Istenek alkonya: emberi vs mesterséges innovációs intelligencia
Bertalan Zsolt: A gépek menetelnek – mit lép az energia szektor és hol vannak a jogászaink?
dr. Schlemmer Tamás: Szingularitás – megkezdődött az új időszámítás a jogban is?
dr. Domsits Dávid Mihály: Virtuális ügyvédi irodák és a virtuális valóság joga
Ferenc Pongracz: The End of Lawyers? What is next?
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -A modern infokommunikációs technológiák etikai és büntetőjogi vonatkozásai
Dr. Hohmann Balázs tanársegéd
Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens
Közigazgatási Jogi Tanszék Informatikai- és Kommunikációs Jogi Csoport

Nem indul

Kurzus kód AJSZNOA60
Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A negyedik ipari forradalom korszaka
2. Felhőszolgáltatás általánossá válása
3. Big Data, mint alap, Open Data, mint lehetőség
4. Önvezető gépek, járművek jogi megítélése
5. A dolgok internete és jogilag releváns következményei
6. A robotika története, alkalmazási területei
7. A mesterséges intelligencia és alkalmazási lehetőségei
8. Mesterséges intelligencia, mint veszélyforrás – a jogi értékelés nehézsége
9. Prediktív szemlélet és alkalmazásának lehetséges területei
10. Prediktív szemlélet a nyomozati munkában
11. Prediktív szemlélet az ítélkezésben
12. Prediktív szemlélet a büntetésvégrehajtásban
13. Összegzés

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Órai aktivitás és a félév során tett beszámoló alapján.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus a negyedik ipari forradalom legfontosabb vívmányainak megismertetését tűzte ki céljául, egy speciális nézőpontból, nevezetesen az etikai és büntetőjogi vonatkozások szemszögéből vizsgálja. A kurzus hozzájárul a képzésben résztvevő hallgatók szemléletének formálásához a modern informatikai és technológiai megoldások megítélése során, amely a közeljövőben kulcsfontosságú kompetenciáivá válhatnak a gyakorló jogászok körében.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Miskolczi Barna, Szathmáry Zoltán: Büntetőjogi kérdések az információk korában Mesterséges intelligencia,Big Data, Profilozás. HVG-Orac, 2019.
Ződi Zsolt: Platformok, robotok és a jog - Új szabályozási kihívások az információs társadalomban.
Klein Tamás - Szabó Endre Győző - Tóth András: Technológia jog – Robotjog – 
Cyberjog. Walter Kluwers, 2019.
Nagy Zoltán András: A jövő tegnap óta tart. Belügyi Szemle, 2018/10. 36-55.o.
Ritter Marianna: (Felhőben)Lenni vagy nem lenni? (Tévhitek a jogi informatikában I)
Hernádi Gábor: Hogyan védjük a bizalmas jogi dokumentumokat a hackerek ellen?
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -