Közigazgatási Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Közigazgatási Jogi Tanszék
2023/2024-es tanév 1. (őszi) félév

AJSZNOA139 Közigazgatás-rendészet
Dr. Rózsás Eszter egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Balla Zoltán óraadó
Közigazgatási Jogi Tanszék

2023.10.20. (péntek) 9.40 – 16.10 / 103.
2023.11.03. (péntek) 9.40 – 16.10 / 103.
2023.11.10. (péntek) 9.40 – 16.10 / 103.

Munkarend Nappali
Tanóra Tömbösített
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 24/félév
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. A rendészet általános megközelítése. Rendészet és nem rendvédelem. Történeti visszatekintés
2. A közigazgatás tartalmi sajátosságai és a rendészet, differencia specifikák
3. A rendészet fogalma, tartalma. A közbiztonság, mint a rendészet által védett jogi tárgy.
4. A rendészet intézményrendszere.
5. A rendészet személyzete.
6. Az államigazgatás rendészeti szervei, a rendőrség.
7. Egyéb rendészeti szervek. Magánbiztonság.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -AJSZNOA159 Központi- és helyi politika és kormányzás
Dr. Csefkó Ferenc c. egyetemi docens
Közigazgatási Jogi Tanszék

Hétfő, 13.00 – 14.30 / Holub József előadóterem

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 15

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Fölvezetés, témakör exponálása, a megszerzendő tudás elméleti és gyakorlati hasznosíthatósága.
2. Pártpolitika – nemzetpolitika – kormányzati politika összefüggései.
3. Európai Uniós elvárások a nemzeti politikára és kormányzásra.
4. Pártok a helyi politika alakításában.
5. A hazai nemzetiségi politika – és önkormányzás.
6. A kormányzati politika és kormányzás intézményrendszere.
7. Politika és kormányzás a különleges jogrendben (pl. veszélyhelyzet).
8. A választási rendszer politikai meghatározottsága.
9. Kormányzati és ellenzéki szerepfelfogás- és tévesztés; hatalommal való élés és visszaélés.
10. A helyi hatalom autonómiája és korlátai.
11. Civilek, nem kormányzati szervek a politikában.
12 – 13. Példázatok; a hallgatók gyakorlati jegyeit meghatározó kiselőadásai.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
A hallgatóknak az ajánlott irodalomban olvasható bármely tanulmány, vagy az előadáson elhangzott témakörök alapján szabadon választott témakörben tartott szóbeli, önálló, kb. 10-15 perces előadásainak értékelése.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Megfelelő szakmai ismeretanyag biztosításával a hallgatók hozzáértő jártassággal való felruházása a közpolitika címben jelzett területein.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Jogszabályok: 
Alaptörvény; Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény; Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény; 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól.
Ajánlott irodalom:
A helyi önkormányzati rendszer. Budapest-Pécs, Dialóg Campus (1997.)  Csefkó Ferenc 
A demokrácia deficitje, avagy a deficites hatalomgyakorlás. Pécs, PTE ÁJK – Baranyai Értelmiségi Egyesület Pécs (2008.) szerk: Csefkó Ferenc – Horváth Csaba
Egy évtized önkormányzati mérlege és a jövő kilátásai. Budapest - Pécs. Magyar Közigazgatási Intézet - Politikatudományi Intézet - Regionális Kutatások Központja (2000.) szerk: Verebélyi Imre
A helyi jogalkotási autonómia és a választási rendszer. Budapest, Dialóg Campus  (2020.) Fábián Adrián
Visszaemlékezések adatok és tények a magyar önkormányzatiság történetéből. Budapest, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (2015.) szerk.: Zongor Gábor
Politika és korrupció. Pécs, PTE ÁJK – Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület Pécs. (2010) Szerk.: Csefkó Ferenc – Horváth Csaba 
A közigazgatás és az emberek. Pécs, A Jövő közigazgatásáért Alapítvány (2013) Szerk.: Csefkó Ferenc

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Egy, a gyakorlati jegy minősítését adó önálló kiselőadás tartása.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés:AJSZNOA201 Agrár- és környezetvédelmi igazgatás
Dr. Stankovics Petra adjunktus
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 13.00 – 14.30 / 307.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az agrár- és a környezetjog helye a jogrendszerben; A környezetvédelem állami szervezetrendszere; A környezetjog viszonya az agrárjoghoz
2. A mezőgazdasági földtulajdon és földhasználati jog megszerzésének szabályai; A föld- és a talajvédelem joga; A vízvédelem gyakorlati kérdései; A földvédelem gyakorlati kérdései
3. Földhasználati nyilvántartás és egyéb sajátos nyilvántartások
4. Erdőjog, vadászati jog, halgazdálkodási jog; 
5. Új növényfajták, vetőmagok, állatfajták elismerése, szabadalmaztatása;
6. Természetvédelem- állatvédelem- növényvédelem kapcsolata és gyakorlata
7. Az élelmiszerjog és annak fogyasztóvédelemi hatásai; A géntechnológia és annak etika kérdései
8. Az agrárjog és az agrárszakigazgatás összefüggése
9. A környezetjog alapelveinek érvényesülése a gyakorlatban
10. Jogesetek a környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatosan
11. Jogesetek a környezetvédelmi engedélyezéssel kapcsolatosan
12. Jogesetek a levegő védelmére, ózonvédelem és klímavédelem
13. Jogesetek a felszíni és felszín alatti vízvédelem témaköréből; Természetvédelmi jogesetek

Félévközi ellenőrzés:
egy írásbeli beszámoló PPT-vel előadva választott témakörben az agrár- és környezetvédelmi igazgatás témakörében.
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Egy projekt feladatot kell a hallgatóknak teljesíteni és egy beszámolót kell írnia.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A kurzus keretében az agrár és a környezetjogi igazgatás kerül bemutatásra különös hangsúhy helyezve annak védelmi funkcióira. A közigazgatás szektoriális szabályai közül részletesen foglalkozunk a földvédelem, vízvédelem, valamint a környezet- és a természetvédelem legfontosabb jogi kérdéseivel. A gyakorlati foglalkozásokon a tananyaghoz kapcsolódó tételes jogi szabályozás, a tantárgy alapfogalmai és a kapcsolódó joggyakorlat kerül bemutatásra.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dr. Mikó Zoltán: Agrár- és vidékfejlesztési igazgatás, 2019, Jegyzet https://docplayer.hu/201108421-Dr-miko-zoltan-agrar-es-videkfejlesztesi-igazgatas-2019.html ;Csák Csilla: Környezetjog I., Novotni Kiadó, Miskolc, 2008. Szilágyi János Ede (szerk.): Környezetjog II., Novotni Kiadó, Miskolc, 2010.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
Egy projektfeladat a tárgyon belül választható témakörben ppt készítésével
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint
Megjegyzés:AJSZNOA151 Jogklinika I. A jogászi szakma gyakorlata
Dr. Füzy Tibor címzetes egyetemi docens, óraadó
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 14.40 – 16.10 / 104.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA43
Polgári jog 2.
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1./ A jogklinikai képzés kialakulásának történeti áttekintése, a működés főbb jellemzőinek ismertetése, az oktatási metódus bemutatása.
2./ A Jogklinika II. tantárgy keretében történő klinikai képzés irányainak bemutatása.
3./ A klinikai oktatás során hasznosuló kvalitások összefoglalása, a gyakorlati alkalmazás elméleti megalapozása, s a megszerzett ismeretek felhasználásával szituációs gyakorlatok végzése.
4./ A sikeres gyakorló jogásszá váláshoz szükséges képességek fejlesztésének lehetséges útjai bemutatása a pszichológia által kimunkált tudományos eredmények gyakorlati alkalmazásával.
5.-8/ A hallgatókkal a Jogklinika II. keretében kapcsolatba kerülő igazságszolgáltatási, közigazgatási, szakmai kamarai szervek, ügyvédi irodák gyakorlati, interaktív tájékoztatója. (A képzés e része részben az adott szervezet székhelyén (pld. ügyészség, bíróság, közigazgatási szerv, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda) kerül megtartásra, előre egyeztetett időpontokban.)
9./ A Jogklinika II. keretében történő valós ügyekkel történő foglalkozás szakmai és etikai előírásainak ismertetése. A PTE Campus Legal Aid Clinic működésének megismerése.
10./ A konkrét ügyfelekkel és jogesetekkel történő foglalkozás alapvető szakmai és etikai szabályainak ismertetése, a jövőre vonatkozó gyakorlati hasznosítás lehetséges módozatainak bemutatása.
11.-12/ A korábbi gyakorlati képzésben megismert jogi adatbázisok (Complex Jogtár, szakmai jogtárak, OptiJus, ingyenes online adatbázisok, www.birosag.hu, az Európai Unió online adatbázisai, EURLEX stb.) használatával – az oktatáshoz alakított, valós, de modellezett - jogesetek forráskutatási módszereinek gyakorlása.
13./ A jogklinikai képzés keretében elsajátított képességek, megoldott ügyek, észlelt tapasztalatok csoporton belüli megvitatása.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Az oktató által modellezett tényállás alapján a hallgató az előre megadott joganyag, jogirodalom és joggyakorlat, valamint az órán elvégzett feladatokból tanultak felhasználásával szóban és írásban megoldási javaslatokat dolgoz ki, melynek során hallgató társai véleményét is használja, velük vitát kezdeményez, őket megpróbálja meggyőzni a szerinte szakmailag és etikailag is helyes megoldásról.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A klinikai oktatás egy oktatási metódus a jogi oktatásban, mely a gyakorlati tapasztalatokon alapul. Nem csak jogi tudást ad, hanem egyidejűleg a jogászi képességek, a felelősségtudat, és a társadalmi problémák iránti érzékenység megerősítését is támogatja. Gyakorlatorientált, hallgatóközpontú, problémamegoldó interaktív tanítási-tanulási módszer. A gyakorlati munka a valós ügyekre, a valós ügyfelekre fókuszál, egy vagy több egyetemi oktató és az adott jogterület gyakorlati ismerőjének együttműködésében. Segít a karriercélok (közügyek, magánpraxis, civil szféra, közigazgatás, igazságszolgáltatás stb.) közötti választásbanazáltal, hogy a hallgató valós munkakörnyezetbőlszerez tapasztalatot, s így az előtt tudja a jogalkalmazást kipróbálni, mielőtt elkezdené hivatásos jogászi pályáját.   Tekintettel arra, hogy a jogklinikai képzés során nyert ismeretek, tapasztalatok bármely jogági tanulmány elsajátításához segítséget nyújthatnak, ezért a hallgató döntésétől függ, hogy a Jogklinika I. sikeres teljesítését követően mikor veszi fel a Jogklinika II. tantárgyat, ahol már az elméleti és praktikus alapismeretek gyakorlatba történő közvetlen átültetése valósulhat meg.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Az órák során az előadó, valamint a Mentorok által ismertetett szakmai anyag, melynek összefoglalóját minden órán a hallgatók megkapják.
Füzy Tibor: Az állam- és jogtudományi egyetemi elméleti képzés és a bevezető jellegű gyakorlati jogi képzés együttes megvalósításának aspektusai
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -AJSZNOA205 Interdiszciplináris szakmai készségek fejlesztése - Competency Clinic
Dr. Füzy Tibor címzetes egyetemi docens, óraadó
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 16.20 – 17.50 / 104.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJSZNOA151
Jogklinika I. A jogászi szakma gyakorlata
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
A hallgatói csoportok – az oktató által valós esetek alapján összeállított feltételek és szempontok szerint – vállalkozásokat, ill. munkaszervezetet hoznak létre, vállalkozói és szakmai döntéseket készítenek elő, szerződéseket szerkesztenek, szakmai tanácsokat adnak. Ennek során egymással kapcsolatba kerülve tárgyalásokat folytatnak és megkísérlik a másik fél meggyőzése alapján a legjobb tárgyalási pozíciót elérni és a leggazdaságosabb megállapodást megkötni. Jogvita esetén előkészítik a szükséges lépéseket a leghatékonyabb problémamegoldáshoz. Gyakorlatorientált, hallgatóközpontú, problémamegoldó, interaktív tanítási-tanulási módszer keretében sajátíthatják el a tantárgy teljesítéséhez szükséges képességeket a hallgatók.

A projektek megvalósítása a 2-12. hétig folyamatosan történik. A fejlesztendő képességek és kompetencia megszerzéséhez szükséges ismeretek átadása a szemeszter alatt az adott feladatokhoz kapcsolódóan valósul meg. Ennek során a hallgatók külső intézmények, vállalkozások vezetőivel, menedzsereivel találkoznak, akik részére egy általuk megfogalmazott konkrét problémára kell csoportban, Memorandum formájában megoldási javaslatot adniuk. A kurzust végző hallgatók a feladatmegoldások során felkészítést kapnak a ”UP Competency Lab” tagjává váláshoz.

1./ Hallgatók tanulási, információ-szerzési, döntési személyes képességeinek felmérése. Projekt alapú oktatási modell felállítása. Hallgatói csoportok alakítása, a munkamegosztás kialakítása, "tanácsadó cégek" megalapítása. A „UP Competency Lab” tevékenységének, az abban történő részvételhez szükséges előfeltételeknek a bemutatása. A fejlesztendő képességek a következő hetek bontásában kerülnek bemutatásra.
2./ Komplex probléma- megoldás, stratégiai tervezés, szervezetben történő működés alapjai,
3./ Vállalkozások, közszféra, állami intézményrendszer kapcsolódása és működésének belső logikája. A vállalati gazdaságtan alapjai, vállalkozások működése, számviteli alapok és összefüggések, szabályozási háttér jellemzői. A mérnöki, közgazdász és jogász szakma lehetséges kapcsolódási pontjaninak felismerése.
4./ Szakmaspecifikus kommunikáció, a meggyőzés kommunikációs eszközei, megfelelő munkahelyi kommunikáció írásban és szóban
5./ Projektmenedzsment, az értékesítés (információ, tudás, megoldás) alapvető eszközei, különböző szakmák képviselőinek együttműködése, komplex műszaki, közgazdasági, jogi feladat közös megoldásának útjai. Tanácsadási képesség fejlesztése csapatban.
6./ Ügyfélkezelés, szerződési partner, ellenérdekű fél jogszerű befolyásolásának technikái ( "A meggyőzés tudománya"),
7./ Kulturális adottságok ismerete és figyelembevétele a munkavégzés során. Tanulás folyamatának ismerete, tudatos tanulóvá válás.
8./ Digitális írástudás, információs társadalmi műveltség, "Digital Literacy",
9./ Munkavégzés idegen nyelven, nemzetközi környezetben és munkahelyen
10./ Jogértelmezés a gyakorlatban, a megfelelő jogforrás, kommentár, szakirodalom felkutatásának módszertana. Műszaki és közgazdasági szakmákra vonatkozó szabályozás logikájának megismertetése.
11./ Logikus gondolkodás alapvető szabályainak megismerése, a megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása
12./ Szerződés- és beadványszerkesztési, értelmezési, valamint szakmai vélemény készítési alapismeretek
13./ A projektek lezárása, "eredményhirdetés". Egyénre szólóan a hallgatók tanulási, információ-szerzési, döntési személyes képességei fejlődésének értékelése, tanácsadás a további fejlesztés irányairól.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga (aránya 50-50%)
Az osztályzat kialakításának módja:
A hallgató tevékenységét a közreműködő Mentorok véleményének meghallgatását követően az elsajátított kompetencia minőségét értékeli az oktató, figyelembe véve a klinikai munka intenzitását és szakmai megalapozottságát is. A projektekben legjobb eredményt elért hallgatói csoportok teljesítménye kiemelt súllyal kerül értékelésre az osztályzat kialakításánál.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A Competency Clinic egy olyan a klinikai oktatás eredményeit alkalmazó komplex rendszer, mely a hallgatók által az egyetemi képzésben már megszerzett elméleti ismereteket alkalmazva, valós munkakörnyezetben, csapatban és egymással kapcsolatban lévő több hivatás gyakorló szakemberei segítségével, a rendszer know-how-t ismerő oktató irányításával projekt alapon képzi a hallgatókat. Az oktatás a szakmagyakorláshoz – és így a munkaerőpiacon történő elhelyezkedéshez – elengedhetetlen kompetencia megszerzéséhez szükséges készségek, képességek fejlesztését és a tudás átadását szolgálja. Így a hallgató a kurzus elvégzését követően az egyetemi tanulmányok során elsajátított tudás adott munkakörülmények között történő alkalmazására válik képessé. A képzés egyidejűleg segíti a gyakorlatban alkalmazandó ismeretek megszerzése módszertanának, a tanulás folyamatának megértését és az adott hallgatónak legjobban megfelelő módszer kiválasztásában történő segítségnyújtást.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Az órák alatt, valamint a feladatok megoldása során az előadó, és a szakmai (mérnök, közgazdász, jogász) mentorok által ismertetett szakmai anyag,a megoldáshoz szükséges mértékben a felhasznált tételes műszaki, gazdasági és jogi szabályok, információk.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
50%-a a feladatoknak, Memorandum készítése
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Megjegyzés:
Szakmai gyakorlat időtartamába beszámít a kurzus.