Közigazgatási Jogi Tanszék szabadon választható tantárgyai

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali munkarend
Szabadon választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére
Közigazgatási Jogi Tanszék
2022/2023-as tanév 2. (tavaszi) félév

AJSZNOA121 Az önkormányzati rendeletalkotás elméleti és gyakorlati kérdései
Dr. Kiss László professor emeritus
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 13.00 – 14.30 / Faluhelyi Ferenc előadóterem

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye -
Kredit 2
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: évente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1. Az önkormányzati rendeletalkotás mai gyakorlata. (Nagyságrend, szabályozási súlypontok).
2. Helyi ünnepségek, a szervezettel és a működéssel kapcsolatos ügyek, helyi népszavazás, választások. Önkormányzati kitüntetések, elismerések, címek,
díjak.
3. A településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos ügyek.
4. Szociális támogatások és ellátások, sajátos célú támogatások, ösztöndíjak.
5. Közterülethasználat, a parkolás rendje. Környezetvédelem, növénytelepítések.
6. Helyi közutak, közlekedés, forgalmi rend. Helyi építési ügyek.
7. Költségvetés, helyi pénzügyek, önkormányzati vagyon kezelése. Helyi adók, hozzájárulások, díjak.
8. Vállalkozások, gazdaságélénkítés, közbeszerzés.
9. Lakásügyek, bérleti díjak.
10. Köznevelés, közművelődés, kulturális ügyek. Üdülőhelyek, pihenőhelyek, strandok, uszoda-használat, sport.
11. Helyi közszolgáltatások. Egészségügy, védőoltások. Kereskedelem.
12. Temetők rendje, temetkezések szabályai. Helyi rendészeti ügyek.
13. Állattartás. Adatkezelés, önkormányzati hatósági ügyek.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
írásbeli dolgozat + órai aktivitás

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A szabadon választható tantárgy tematikája szorosan illeszkedik az Alkotmányjog és a közigazgatási jog jogforrástant tárgyaló tantárgyi tananyagához, de érinti Magyar jogtörténet és a Jogbölcselet tárgyak helyi jogalkotással foglalkozó tantárgyi matériáját is. Alapvetően az „élő” jog mai gyakorlatából merít mint egy 500 féle, teljesen újszerű helyi szabályozási tárgyat bemutatva. Megkülönböztetett figyelmet fordít a kurzus a tipikus jogalkotási hibák feltárására, valamint a törvényességi felügyeleti munka hiányosságainak a bemutatására. 
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Dr. Gyergyák Ferenc: A helyi önkormányzatok tevékenységének törvényességi felügyelete. Dialóg, Budapest, 2018.
Dr. Gyergyák Ferenc: Önkormányzati rendeletalkotás. Dialóg, Budapest, 2018.
Dr. Fábián Adrián: A helyi jogalkotási autonómia és választási rendszer. Dialóg, Budapest, 2020.
Dr. Kiss László: Önkormányzati Rendelet-Tár. (A helyi jogalkotás megújulásának lehetőségei) Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány, 2020.
Dr. Kiss László: Önkormányzati jogalkotás, szabályozás és dereguláció. Empirikus kutatások eredményeinek felhasználásával. Dialóg, Budapest, 2020. 
Dr. Kiss László: Jogállam-jogalkotás, önkormányzatok. Közigazgatás. Módszertani Bt. Pécs, 1998.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetosége: TVSZ szerint
Megjegyzés: -AJSZNOA151 Jogklinika I. A jogászi szakma gyakorlata
Dr. Füzy Tibor címzetes egyetemi docens, óraadó
Közigazgatási Jogi Tanszék

Szerda, 14.40 – 16.10 / 104.

Munkarend Nappali
Tanóra Kontakt
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye AJKONOA43
Polgári jog 2.
Kredit 4
Óraszám 2/hét
Létszám 20

Meghirdetési gyakorisága: félévente
Oktatás nyelve: magyar

Tantárgyi tematika:
1./ A jogklinikai képzés kialakulásának történeti áttekintése, a működés főbb jellemzőinek ismertetése, az oktatási metódus bemutatása.
2./ A Jogklinika II. tantárgy keretében történő klinikai képzés irányainak bemutatása.
3./ A klinikai oktatás során hasznosuló kvalitások összefoglalása, a gyakorlati alkalmazás elméleti megalapozása, s a megszerzett ismeretek felhasználásával szituációs gyakorlatok végzése.
4./ A sikeres gyakorló jogásszá váláshoz szükséges képességek fejlesztésének lehetséges útjai bemutatása a pszichológia által kimunkált tudományos eredmények gyakorlati alkalmazásával.
5.-8/ A hallgatókkal a Jogklinika II. keretében kapcsolatba kerülő igazságszolgáltatási, közigazgatási, szakmai kamarai szervek, ügyvédi irodák gyakorlati, interaktív tájékoztatója. (A képzés e része részben az adott szervezet székhelyén (pld. ügyészség, bíróság, közigazgatási szerv, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda) kerül megtartásra, előre egyeztetett időpontokban.)
9./ A Jogklinika II. keretében történő valós ügyekkel történő foglalkozás szakmai és etikai előírásainak ismertetése. A PTE Campus Legal Aid Clinic működésének megismerése.
10./ A konkrét ügyfelekkel és jogesetekkel történő foglalkozás alapvető szakmai és etikai szabályainak ismertetése, a jövőre vonatkozó gyakorlati hasznosítás lehetséges módozatainak bemutatása.
11.-12/ A korábbi gyakorlati képzésben megismert jogi adatbázisok (Complex Jogtár, szakmai jogtárak, OptiJus, ingyenes online adatbázisok, www.birosag.hu, az Európai Unió online adatbázisai, EURLEX stb.) használatával – az oktatáshoz alakított, valós, de modellezett - jogesetek forráskutatási módszereinek gyakorlása.
13./ A jogklinikai képzés keretében elsajátított képességek, megoldott ügyek, észlelt tapasztalatok csoporton belüli megvitatása.

Félévközi ellenőrzés: -
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Jellege: szóbeli vizsga és írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja:
Az oktató által modellezett tényállás alapján a hallgató az előre megadott joganyag, jogirodalom és joggyakorlat, valamint az órán elvégzett feladatokból tanultak felhasználásával szóban és írásban megoldási javaslatokat dolgoz ki, melynek során hallgató társai véleményét is használja, velük vitát kezdeményez, őket megpróbálja meggyőzni a szerinte szakmailag és etikailag is helyes megoldásról.
A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
A klinikai oktatás egy oktatási metódus a jogi oktatásban, mely a gyakorlati tapasztalatokon alapul. Nem csak jogi tudást ad, hanem egyidejűleg a jogászi képességek, a felelősségtudat, és a társadalmi problémák iránti érzékenység megerősítését is támogatja. Gyakorlatorientált, hallgatóközpontú, problémamegoldó interaktív tanítási-tanulási módszer. A gyakorlati munka a valós ügyekre, a valós ügyfelekre fókuszál, egy vagy több egyetemi oktató és az adott jogterület gyakorlati ismerőjének együttműködésében. Segít a karriercélok (közügyek, magánpraxis, civil szféra, közigazgatás, igazságszolgáltatás stb.) közötti választásbanazáltal, hogy a hallgató valós munkakörnyezetbőlszerez tapasztalatot, s így az előtt tudja a jogalkalmazást kipróbálni, mielőtt elkezdené hivatásos jogászi pályáját.   Tekintettel arra, hogy a jogklinikai képzés során nyert ismeretek, tapasztalatok bármely jogági tanulmány elsajátításához segítséget nyújthatnak, ezért a hallgató döntésétől függ, hogy a Jogklinika I. sikeres teljesítését követően mikor veszi fel a Jogklinika II. tantárgyat, ahol már az elméleti és praktikus alapismeretek gyakorlatba történő közvetlen átültetése valósulhat meg.
Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:
Az órák során az előadó, valamint a Mentorok által ismertetett szakmai anyag, melynek összefoglalóját minden órán a hallgatók megkapják.
Füzy Tibor: Az állam- és jogtudományi egyetemi elméleti képzés és a bevezető jellegű gyakorlati jogi képzés együttes megvalósításának aspektusai
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa:
A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint
A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint

Megjegyzés: -